Patvirtinta

Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento

prie Statybos ir urbanistikos ministerijos

1995 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 41

 

LAIKINOSIOS KIETŲ BUITINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNŲ PRIEŽIŪROS IR REKULTIVACIJOS TAISYKLĖS

 

SUDERINTA                           Aplinkos apsaugos ministerija

1995 m. lapkričio 23 d. Nr. 1-20-2379

Ministerijos sekretorius R. Liužinas

 

Pramonės ir prekybos ministerija

1995 m. spalio 6 d. Nr. D2-2-4419

Ministerijos sekretorius A. Ignotas

 

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

1995 m. spalio 11 d. Nr. 01-918

Ministerijos sekretorius A. Karalius

 

Valstybinis visuomenės sveikatos centras

1995 m. lapkričio 23 d. Nr. 02-05-1065

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

gydytojo higienisto pavaduotojas Z. Stanevičius

 

1. Bendroji dalis

 

1.1. Šios taisyklės nustato kietų buitinių atliekų sąvartynų (toliau – sąvartynai) priežiūrą ir rekultivaciją.

1.2. Sąvartynai yra savivaldybių, kurios užtikrina jų techninį aprūpinimą, priežiūros bei rekultivacijos finansavimą, žinioje.

1.3. Šios taisyklės taikomos fiziniams ir juridiniams asmenims, pristatantiems atliekas į sąvartynus, juos eksploatuojančioms bei kontroliuojančioms organizacijoms.

1.1.4. Sąvartynų apsauginė zona turi būti ne mažesnė kaip 500 m nuo gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų, o priklausomai nuo atvirų vandens baseinų plotų dydžio – 150-500 m x(2, Kietų buitinių atliekų sąvartynų vietos parinkimo sąlygos).

1.5. Sąvartyną sudaro šie pagrindiniai elementai: privažiavimo kelias, buitinių atliekų sandėliavimo vieta, ūkinė zona, inžinerinė įranga:

1.5.1. ūkinė zona: kelias, tvora, priešgaisrinis rezervuaras, transformatorinė pastotė, kontora-buitinis pastatas, šlagbaumas su dezinfekciniu įrenginiu, konteinerių plovimo aikštelė, mechanizmų stovėjimo aikštelė, tualetas;

1.5.2. inžinerinė įranga: vandentiekis iš gręžinio arba šachtinio šulinio, kontroliniai gręžiniai, filtrato surinkimo, valymo ir išlaistymo įrenginiai.

1.6. Sąvartynų ūkinėse zonose leidžiama kurti antrinių žaliavų ir atliekų rūšiavimo punktus.

1.7. Sąvartynuose draudžiama būti pašaliniams asmenims bei rinkti antrines žaliavas.

x žiūrėti literatūros sąrašą, 2 poz. (nepateikiamas)

 

2. Atliekų priėmimas ir registracija

 

2.1. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis, reguliuojančiomis sąvartynų eksploatacijos ir rekultivacijos klausimus, miestų, rajonų komunalinės tarnybos parengia:

2.1.1. organizacijų, užsiimančių atliekų išvežimu, sąrašus ir sudaro su jomis sutartis atliekų išvežimui (Priedas Nr. 1);

2.1.2. kietų buitinių atliekų bei kai kurių III -IV klasės pavojingumo pramoninių atliekų, ribotais kiekiais priimamų į sąvartyną, pavadinimų sąrašus, kuriuos derina rajonų aplinkos apsaugos agentūros ir visuomenės sveikatos centrai (Priedas Nr. 2).

2.2. Į sąvartyną priimama: atliekos iš gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų ir įstaigų, prekybos, visuomeninio maitinimo įmonių; gatvių, sodų, parkų, skverų ir kitų bendro naudojimo želdynų sąšlavos, lapai, nupjauta žolė; statybinės šiukšlės (išskyrus gelžbetonio laužą) ir kai kurios kietų inertinių pramoninių atliekų rūšys, neturinčios toksinių ir radioaktyvių savybių. Priimamų atliekų sąrašas derinamas su miesto (rajono) visuomenės sveikatos centru ir aplinkos apsaugos agentūra.

2.3. Sąvartynuose draudžiama priimti:

2.3.1. pavojingas atliekas (Priedas Nr. 3). Jos turi būti saugomos, nukenksminamos ir deponuojamos specialiuose įrenginiuose x(3, Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje);

2.3.2. kritusius gyvulius, kurie sunaikinami pagal veterinarinės tarnybos reikalavimus;

2.3.3. iš odos-veneros, infekcinių, onkologinių ligoninių bei chirurginių skyrių biologines atliekas, kurios turi būti sunaikinamos vietoje pagal HN 47-1995 Medicinos įstaigos higienos normos ir taisyklės;

2.3.4. skystas atliekas;

2.3.5. medžiagas, kurios chemiškai reaguodamos gali įkaisti ir užsidegti ar sudaryti sprogstamus bei nuodingus mišinius.

2.4. Buitinės atliekos į sąvartyną vežamos tik uždaromis mašinomis.

2.5. Atvežus atliekas, sąvartyno darbuotojui pateikiamas sąvartyną eksploatuojančios organizacijos išduotas leidimas ar talonas, kuriame nurodomos atliekų rūšys ir jų kiekis.

2.6. Kietų buitinių atliekų, pristatomų į savartyną, apskaita vedama specialioje knygoje „Kietų buitinių atliekų priėmimo žurnalas“ (Priedas Nr. 4), kuris saugomas sąvartyno kontoroje.

x žiūrėti literatūros sąrašą, 3 poz. (nepateikiamas)

 

3. Sąvartynų eksploatacija

 

3.1. Sąvartyną eksploatuojanti įmonė atliekų prėmimą organizuoja pagal sąvartyno generaliniame plane nustatytą technologinę schemą, kurioje numatyti atliekų ir izoliacinio grunto sandėliavimo plotai. Darbai sąvartyne vykdomi pagal metams patvirtintą jo eksploatacijos grafiką, kuriame planuojamas mėnesinis atliekų priėmimas m3 arba t, nurodant jų sandėliavimo vietą bei iš kur bus imamas gruntas atliekoms izoliuoti.

3.2. Atliekos priklausomai nuo sąvartyno pobūdžio sandėliuojamos sustūmimo (iš apačios į viršų), nustūmimo (iš viršaus į apačią) būdais arba tranšėjose.

3.3. Atliekas sąvartynuose rekomenduojama krauti sekcijomis, pradedant nuo tolimiausios, užimant tokį plotą kiekvienai dienai, kad susidarytų 2 metrų storio atliekų sluoksnis, užpilamas 0,25 m storio grunto sluoksniu. Optimaliausias darbo ruožo plotis 5 m, o ilgis priklauso nuo atliekų kiekio, susikaupiančio per dieną.

3.4. Atliekos tankinamos buldozeriu arba volu. Vasarą atliekas būtina izoliuoti ne plonesniu kaip 0,15 m storio grunto arba kitos inertinės medžiagos sluoksniu 1 kartą per parą, o esant temperatūrai žemesnei kaip 5oC – 1-2 kartus per savaitę.

3.5. Žiemos metu, kai sudėtinga kasti gruntą, kaip izoliacinę medžiagą galima naudoti statybos gamybos atliekas (kalkių, kreidos, gipso, asbocemento, šiferio atliekas), ŠES ir katilinių šlaką, nuo gatvių nuvalytą smėlį, valymo įrenginių smėlį ir pan.

3.6. Veikiančiuose sąvartynuose, kuriuose įrengti rezervuarai filtratui surinkti ir nėra valymo įrenginių, besikaupiantis filtratas, esant pliusinei temperatūrai, išlaistomas ant išlyginto 6-8 m storio atliekų sluoksnio paviršiaus, užpilto izoliaciniu gruntu ar kita inertine medžiaga.

3.7. Per visą sąvartyno teritorijos perimetrą turi būti lengvas aptvėrimas, kurį gali pakeisti 2 m gylio nusausinimo tranšėja arba 2 m aukščio pylimas.

3.8. Tris kartus per metus, esant pliusinei temperatūrai, išvalomi nuo susikaupusių šiukšlių kanalai vandeniui surinkti.

3.9. Už sąvartyno aplinkinių teritorijų užšiukšlinimą lengvomis atliekų frakcijomis (popieriumi, polietilenine plėvele ir kt.), išnešamomis vėjų iš sąvartyno, atsako sąvartyną eksploatuojanti įmonė.

3.10. Prie atliekų iškrovimo vietų, statmenai vyraujančiai vėjų krypčiai, statomi kilnojami tinklo aptvarai lengvoms atliekų frakcijoms sulaikyti, kurios surenkamos ir sutankinamos. Sąvartyną aptarnaujantys darbininkai kas dieną apžiūri sąvartyno apsauginę zoną ir prie privažiavimo kelio esančią teritoriją ir kruopščiai surenka teršalus, kuriuos pristato į sąvartyno darbo ruožus.

3.11. Jei atliekos kraunamos į piramidę, tai ji formuojama su šlaitų nuolydžiu 1:4. Piramidei kylant į viršų, jos šlaite įrengiamas spirale kylantis užvažiavimo kelias.

3.12. Sąvartyno teritorijoje griežtai draudžiama deginti atliekas, o joms užsidegus savaime, imamasi priešgaisrinių saugumo priemonių (atliekos izoliuojamos grunto sluoksniu, sudrėkinamos, sutankinamos volu).

3.13. Minimalus darbo ruožų apšvietimas turi būti 5 liuksai.

3.14. Jei sąvartyne pagal projektą įrengti kontroliniai gręžiniai, kas ketvirtį iš jų imami mėginiai ir atliekami tyrimai pH, koli-titrui, bendram bakterijų kiekiui, chloridų, nitratų, nitritų, BDS kiekiui nustatyti. (Jeigu yra galimybė, vieną kartą per metus reikalinga kontroliuoti sunkiųjų metalų kiekį).

3.15. Sąvartyną eksploatuojanti įmonė privalo:

3.15.1. du kartus per metus (pagal sutartį) atlikti atliekų, patenkančių į sąvartyną, frakcinės, cheminės sudėties, atmosferos oro, greta esančių atvirų vandens telkinių būklės, požeminių vandenų užterštumo dinamikos tyrimus ir jų rezultatus registruoti žurnale. Jeigu sąvartyne įrengta konteinerių plovimo aikštelė – kontroliuoti, kaip laikomasi jų plovimo režimo;

3.15.2. parengti ir patvirtinti personalo pareigines instrukcijas, saugumo technikos, priešgaisrinės apsaugos instrukcijas, organizuoti sąvartyną aptarnaujančio personalo medicinines apžiūras.

3.16. Darbuotojams išduodami specialūs darbo rūbai, avalynė ir darbo pirštinės, apie tai pažymint kortelėse, organizuojamas spec. rūbų skalbimas arba jų cheminis valymas.

3.17. Buitinėse patalpose turi būti sukomplektuota pirmosios pagalbos vaistinėlė, įrengta džiovykla spec. rūbams, avalynei, darbo pirštinėms džiovinti.

3.18. Sąvartyną eksploatuojanti įmonė sudaro sutartį su Profilaktine dezinfekcijos tarnyba graužikams naikinti.

 

4. Rekultivacija

 

4.1. Sąvartynas uždaromas, pripildžius jį iki projektuoto aukščio, viršutinį atliekų sluoksnį sutankinus iki 750 kg/m3 tankio. Ant jo paviršiaus užpilamas 0,2 m storio dirvožemio sluoksnis, kuris apsėjamas žole.

4.2. Savivaldybė, kurios teritorijoje yra baigtas eksploatuoti sąvartynas, priima sprendimą dėl jo uždarymo ir paveda atitinkamai tarnybai vykdyti tokių sąvartynų apskaitą, priežiūrą bei kontrolę: du kartus per metus nustatant susidarantį filtrato kiekį, jo sudėtį, prasiskverbimo gylį, gruntinio vandens sudėtį uždaryto sąvartyno teritorijoje ir jo apsauginėje zonoje, apie tai pažymint žurnale. Žurnalo formą, suderinus su miesto (rajono) visuomenės sveikatos centru, nustato sąvartyną prižiūrinti komunalinė tarnyba. Uždaryti sąvartynai turi būti pažymėti miesto (rajono) generaliniame plane, jie ir jų sanitarinės apsauginės zonos stebimos, kol baigsis mineralizacijos procesas.

4.3. Sąvartynų rekultivacija atliekama pagal sudarytą ir nustatyta tvarka suderintą projektą.

4.4. Konkretus viršutinio izoliacinio sluoksnio storis rekultivuojamame sąvartyne priklauso nuo tolimesnio jo panaudojimo. Jis gali būti nuo 0,6 iki 1,5 m storio ir planiruojamas taip, kad turėtų nuolydį į sąvartyno kraštus (Priedas Nr. 5).

4.5. Uždarytame, taip pat rekultivuotame sąvartyne besikaupiantis filtratas išlaistomas ant jo paviršiaus arba valomas vietiniuose valymo įrenginiuose, jei pagal projektą jie buvo įrengti.

4.6. Uždarytas sąvartynas neturi dvokti, iš jo neturi sklisti dulkės, vėjo pustomos medžiagos, jame neturi telktis paukščiai, vabzdžiai ir graužikai, jame draudžiama kasinėti.

4.7. Uždaryto sąvartyno teritorijoje galima sodinti medžius (beržus, alksnius, topolius, ievas, klevus, liepas ir kt.), įrengti gazonus, slidžių trasas, užsodinti mišką, užsėti pievą.

4.8. Po trejų metų uždaryto sąvartyno teritorijoje galima statyti taros, ne maisto medžiagų sandėlius, atvirus kuro, statybinių medžiagų sandėlius, atviras automobilių stovėjimo aikšteles, pašalinus susidariusias biologines dujas.

4.9. Uždarytus ir rekultivuotus sąvartynus galima panaudoti biodujų gamybai.

4.10. Po rekultivacijos, pasibaigus aktyviems mineralizacijos procesams, ištyrus sąvartyno ir sanitarinės apsauginės zonos grunto ir požeminį vandenį, galima sanitarinę zoną sumažinti iki 100 m, leisti joje ūkinę veiklą, kurios sąlygas nustato Žemės ūkio, Aplinkos apsaugos ir Sveikatos apsaugos ministerijos.

5. Atsakomybė už taisyklių pažeidimą

5.1. Juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę Laikinąsias kietų buitinių atliekų sąvartynų priežiūros ir rekultivacijos taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.

______________

 


1 Priedas

 

KIETŲ BUITINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO

 

S U T A R T I S                Nr.....

 

Vilnius 199__ m. _______________ mėn. __d.

 

.....................................................  įmonė, toliau vadinama „Vykdytoju“, atstovaujama ..........

.................................................................... veikiančio pagal įmonės įstatus, ir .................................... ,

  (pareigūno pavardė, vardas, užimamos pareigos)                                                                               (savivaldybės institucijos

............................ , toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama............................................................

        pavadinimas)                                                                                                                   (pareigūno pavardė, vardas,

....................................................... , sudarė šią sutartį:

                   užimamos pareigos)

 

1. SUTARTIES TURINYS

 

1.1. Užsakovas paveda, o vykdytojas išveža kietas buitines atliekas iš teritorijų pagal pridedamus adresus ir grafikus: ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

1.2. Atliekamų darbų apimtys: ..............................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

2. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

 

2.1. Užsakovas atsiskaito už atliktus darbus pagal veikiančius tarifus:......................................

................................................................................................................................................................

Šiuo metu veikiantiems tarifams pasikeitus, užsakovas už atliktus darbus atsiskaitys pagal naujus tarifus.

2.2. Atsiskaitoma kas mėnesį pagal pateiktus darbų atlikimo aktus (forma Nr. 2), kuriuos vykdytojas pristato iki einamojo mėnesio po ataskaitinio laikotarpio 5-os dienos.

2.3. Užsakovas atsiskaito su vykdytoju už atliktus darbus pagal pateiktą aktą iki einamojo mėnesio po ataskaitinio laikotarpio 10-os dienos. Už kiekvieną uždelstą dieną užsakovas moka vykdytojui 0,05 % delspinigių nuo atsiskaitomos sumos.

 

3. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

3.1. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį:

esant sistemingam kietų buitinių atliekų išvežimo grafiko pažeidinėjimui.

3.2. Vykdytojas turi teisę nutraukti sutartį:

ryšium su užsakovo pripažinimu nemokiu.

3.3. Abi šalys prieš nutraukdamos sutartį turi perspėti vieną iš šalių ne vėliau kaip prieš tris mėnesius.

3.4. Už sutarties įsipareigojimų (visišką ar dalinį) neįvykdymą vykdytojas ir užsakovas atsako pagal galiojančią teisėtvarką.

 

4. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI IR ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

 

4.1. Šios sutarties galiojimo pradžia nuo .............................................  Ši sutartis automatiškai

įsigalioja, jeigu abi šalys per mėnesį iki nurodytos sutarties galiojimo laiko pradžios nepareiškia prieštaravimų.

4.2. Sutartis galioja iki ..............................................

4.3. Adresai ir atsiskaitomosios sąskaitos:

 

VYKDYTOJAS: ..............................................................

...........................................................................................

UŽSAKOVAS: ................................................................

 

Parašas.................................................... Parašas............................................

______________

 


2 Priedas

 

Atliekos, dėl kurių priėmimo į sąvartyną sprendžiama kiekvieną kartą atskirai

(sąrašas B)

 

Eil. Nr.

Atliekų pavadinimas

Klasė

Būklė

1.

Nuotekų valymo įrenginių dumblas

4

Pasta

2.

Riebalų atliekos

4

Pasta

3.

Aktyvuota anglis

3-4

Kietas

4.

Jonitai

3-4

Kietas

5.

Kizelguras

3-4

Kietas

6.

Silikagelis

3-4

Kietas

7.

Tara nuo chemikalų

3-4

Kietas

8.

Polietileninė tara

3-4

Kietas

9.

Filtravimo kartonas

3-4

Kietas

10.

Filtravimo audiniai

3-4

Kietas

11.

Popierinės taros atliekos

3-4

Kietas

12.

Užterštas popierius

3-4

Kietas

13.

Šiferio gamybos atliekos

4

Kietas

14.

Katilinių, kūrenančių anglį, šlakas

4

Kietas

15.

Šlifavimo medžiagos

4

Kietas

16.

Aliumosilikatinis šlamas SB-43-6

4

Kietas

17.

Automobilių plovimo dumblas

4

Pasta

18.

Asbocementinis laužas

4

Kietas

______________

 

 


3 Priedas

 

Atliekos, kurias vežti į sąvartyną griežtai draudžiama

(sąrašas C)

 

Eil. Nr.

Atliekų pavadinimas

Klasė

Būklė

1.

Radioaktyvios medžiagos, kurių radiacija viršija nustatytą normą

1

Kietos

2.

Gyvsidabrio lempos

1

Kietos

3.

Liuminescencinės lempos

1

Kietos

4.

Akumuliatorių elektrolitas-rūgštys

2

Skystos

5.

Akumuliatorių elektr. šarmas

2

Skystos

6.

Esdinimo tirpalų atliekos

2

Skystos

7.

Galvanikos tirpalai

2

Skystos

8.

Skysti dažai

3

Skystos

9.

Galvaninis šarmas

3

Skystos

10.

Tepimo aušinimo skysčiai

3

Skystos

11.

Naudoti tepalai

3

Skystos

12.

Fotochemikalai

3

Skystos

13.

Plovimo tirpalai

3

Skystos

14.

Rūgščių tirpalai

3

Skystos

15.

Šarmų tirpalai

3

Skystos

16.

Halogeniniai tirpikliai

3

Skystos

17.

Nehalogenuoti tirpikliai

3

Skystos

18.

Polivinilacetano emulsija

3

Skystos

19.

Organinės sintezės atliekos

2-4

Skystos

20.

Medicininio aptarnavimo sanitarinės atliekos

2-4

Kietos

21.

Farmacijos atliekos (vaistai, narkotikai ir pan.)

2-4

Kietos ir skys- tos

22.

Medienos apsaugos priemonės

2-4

Kietos ir skys- tos

23.

Pesticidų atliekos ir tara nuo jų

2-4

Kietos ir skys- tos

24.

Naftos produktais užterštos medžiagos ir gruntas

3

Kietos

25.

Laboratorijų atliekos

2-4

Skystos

______________

 

 


4 Priedas

 

Į SĄVARTYNĄ ATVEŽAMŲ ATLIEKŲ REGISTRACIJOS IR APSKAITOS ŽURNALO PAVYZDYS

 

Priėmimo data

Atliekų tiekėjas

Mašinos Nr.

Maršruto Nr.

Atliekų kodas

Atliekų pavadinimas

Pristatomų atliekų kiekis

 

Valstybinis

Garažo

m-3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 


5 Priedas

 

REKULTIVUOTŲ SĄVARTYNŲ PANAUDOJIMAS

 

Uždarytų sąvartynų panaudojimas

Izoliacinio sluoksnio storis (cm)

Išlaikymo periodas nuo uždarymo iki panaudojimo (metai)

Ypatingos sąlygos

Medžių želdynai (topolis, klevas, beržas, alksnis, ieva, liepa)

80

1

Pirmuosius 3 metus sodinukus reikia palaistyti

Slidžių trasos, kalneliai

80

1

 

Stadionai, nedrenuotos sporto aikštelės

100

3

 

Pievos, arimai, techniniai augalai

80

1

Ne mažiau kaip 20 cm storio kultūrinis viršutinis sluoksnis

Statybinių medžiagų sandėliai, atviri kuro sandėliai, ne maisto medžiagų taros sandėliai, atviros automobilių stovėjimo aikšte- lės

150

3

Ant gerai suplūkto iki 750 kg/m-3 tankio atliekų sluoksnio, užpilto izoliaciniu sluoksniu

 

KIETŲ BUITINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNŲ EKSPLOATACIJOS IR REKULTIVACIJOS TAISYKLĖSE NAUDOJAMI TERMINAI

 

Kietų buitinių atliekų sąvartynai – specialūs įrenginiai, skirti kietų buitinių atliekų izoliacijai ir nukenksminimui, garantuojantys aplinkos saugumą organoleptiniu, bendru sanitariniu, fitoakumuliaciniu, migracijos į vandenį, migracijos į orą ir san-toksikologiniu požiūriu.

Rekultivacija – žemės biologinio produktyvumo, kurio ji neteko dėl pramoninės žmonių veiklos, stichinės nelaimės, atkūrimas.

Pavojingos atliekos – nuodingos, degios, sprogios, koroziją sukeliančios liekanos, galinčios pakenkti žmogui ir aplinkoje vykstantiems procesams.

Buitinės atliekos – daiktai ir medžiagos, kurie žmogaus gyvybinėje, namų ūkio veikloje prarado vartojimo savybes. pH- rūgštingumas.

Koli-titras – ml skaičiuojamas vandens kiekis, kuriame randama 1 žarninė lazdelė.

BDS – biocheminis deguonies suvartojimas, išreiškiamas deguonies kiekio sumažėjimu mg/l per tam tikrą laiką.

______________