VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

dėl FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 26 d. Nr. VA-65

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 34 ir 88 straipsniais, Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 268 (Žin., 1998, Nr.103-2854; 2004, Nr. 82-2965), bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966; 2005, Nr. 83-3083), 17 ir 18.11 punktais,

1. Tvirtinu pridedamas formas:

1.1. Sprendimo atidėti/išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą FR0285 formą;

1.2. Sprendimo nutraukti mokestinės paskolos sutartį FR0286 formą;

1.3. Sprendimo pakeisti sprendimą atidėti/išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą FR0287 formą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. VA-118 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 244 „Dėl mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimo, mokestinės paskolos sutarties nutraukimo ir pakeitimo sprendimo formų patvirtinimo pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 97-3609).

3. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo vykdymą kontroliuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko pavaduotojas, koordinuojantis VMI prie FM Mokesčių apskaitos ir nepriemokų išieškojimo skyriaus veiklą;

2.2. šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. birželio 1 dienos.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                             Artūras Klerauskas


FR0285 forma, patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-65

 

(herbas)

......................................................................................................................................................

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMAS
ATIDĖTI / IŠDĖSTYTI MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS SUMOKĖJIMĄ

 

..................... Nr. ...................................

(data)               (registracijos numeris)

..................................

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 88 straipsniu, Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 268 (Žin., 1998, Nr. 103-2854; 2004, Nr. 82-2965),

remdamasis................................................................................................................................... ,

(dokumento sudarytojo pavadinimas, išvados pavadinimas, data ir numeris)

nusprendžiu atidėti/neatidėti/išdėstyti/neišdėstyti žemiau nurodyto mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos sumokėjimą žemiau nurodytam laikotarpiui. / Pagal šį sprendimą mokestinės paskolos sutartis gali būti sudaryta tik tuo atveju, jei mokesčių mokėtojas iki sutarties sudarymo dienos įvykdys žemiau nurodytas papildomas sąlygas.

Mokesčių mokėtojas....................................................................................................................

(juridinio asmens pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas) arba fizinio asmens vardas, pavardė, identifikacinis numeris (asmens kodas), buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

Išdėstymo / atidėjimo laikotarpis ...............................................................................................

(nurodyti laikotarpį nuo ... iki .../ jei mokestinės nepriemokos mokėjimo išdėstymo atveju įmokų mokėjimo pradžia atidedama, nurodyti datą iki kada ji atidedama)

 

Įmokos kodas

Prievolės tipas

Deklaracijos/sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo data

Suma (litais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra suma................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(atidedamos/neatidedamos/išdėstomos/neišdėstomos mokestinės nepriemokos suma skaitmenimis ir žodžiais)

Papildomos sąlygos .....................................................................................................................

(vykdomosios bylos vykdymo išlaidų padengimas, turto įkeitimas, hipoteka, garantija, laidavimas ir pan.)

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

.............................................                       .....................                     ........................................

(pareigų pavadinimas)                                    (parašas)                                (vardas, pavardė)

A. V.

 

(rengėjo nuoroda)

 

_________________

 


FR0286 forma, patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-65

 

(herbas)

......................................................................................................................................................

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMAS
NUTRAUKTI MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTĮ

 

..................... Nr. ...................................

(data)               (registracijos numeris)

..................................

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 88 straipsniu, Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 268 (Žin.,  1998, Nr.  103-2854; 2004, Nr. 82-2965),

remdamasis................................................................................................................................... ,

(dokumento sudarytojo pavadinimas, išvados pavadinimas, data ir numeris)

nusprendžiu nutraukti žemiau nurodytą mokestinės paskolos sutartį, kuri buvo sudaryta pagal žemiau nurodytą sprendimą.

 

Nutraukiama mokestinės paskolos sutartis ..............................................................................

(nutraukiamos mokestinės paskolos sutarties data ir numeris)

 

Sprendimas, pagal kurį buvo sudaryta mokestinės paskolos sutartis ....................................

......................................................................................................................................................

(sprendimo data ir numeris)

 

Mokesčių mokėtojas....................................................................................................................

(juridinio asmens pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas) arba fizinio asmens vardas, pavardė, identifikacinis numeris (asmens kodas), buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

 

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

 

.............................................                       .....................                     ........................................

(pareigų pavadinimas)                                    (parašas)                                (vardas, pavardė)

A. V.

 

(rengėjo nuoroda)

_________________


FR0287 forma, patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-65

 

(herbas)

......................................................................................................................................................

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMAS
PAKEISTI SPRENDIMĄ ATIDĖTI / IŠDĖSTYTI MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS SUMOKĖJIMĄ

 

..................... Nr. ...................................

(data)               (registracijos numeris)

..................................

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 88 straipsniu, Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 268 (Žin., 1998, Nr. 103-2854; 2004, Nr. 82-2965),

remdamasis................................................................................................................................... ,

(dokumento sudarytojo pavadinimas, išvados pavadinimas, data ir numeris)

nusprendžiu pakeisti žemiau nurodytą sprendimą atidėti/išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą bei mokestinės paskolos sutartį ir atidėti/išdėstyti nurodytos mokestinės nepriemokos sumokėjimą nurodytam laikotarpiui.

 

Keičiamas sprendimas................................................................................................................

(keičiamo dokumento data ir numeris)

 

Keičiama mokestinės paskolos sutartis .....................................................................................

(keičiamosios mokestinės paskolos sutarties data ir numeris)

 

Pakeitimo esmė ...........................................................................................................................

(pratęsiamas išdėstymo/atidėjimo laikotarpis, pakeičiamas mokėjimo grafikas,

reikalaujama papildomų sąlygų (turto įkeitimo, hipotekos, garantijų, laidavimo) ar pan.)

......................................................................................................................................................

 

Mokesčių mokėtojas....................................................................................................................

(juridinio asmens pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas) arba fizinio asmens vardas, pavardė, identifikacinis numeris (asmens kodas), buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

 

Išdėstymo / atidėjimo laikotarpis ...............................................................................................

(nurodyti laikotarpį nuo ... iki ...)

 

Įmokos kodas

Prievolės tipas

Deklaracijos/sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo data

Suma (litais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra suma................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(atidedamos/išdėstomos mokestinės nepriemokos suma skaitmenimis ir žodžiais)

 

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

.............................................                       .....................                     ........................................

(pareigų pavadinimas)                                    (parašas)                                (vardas, pavardė)

A. V.

 

(rengėjo nuoroda)

_________________