LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-352

„DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. sausio 17 d. Nr. 1R-27

Vilnius

 

Pakeičiu Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 130-4682):

1. Papildau šiuo 2.17 punktu:

„2.17. Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą (17 priedas)“ (ankstesnįjį 17 priedą laikant 18 priedu).

2. Įrašau 26 ir 64 punktuose vietoj skaičiaus ir žodžio „17 priedas“ skaičių ir žodį „18 priedas“.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                          PETRAS BAGUŠKA

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2008 m. sausio 11 d. raštu Nr. ((9.4)-5K-0800759)-6K-0800401

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

17 priedas

 

(Herbas)

 

___________________________________________________________________________

(antstolio kontoros pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(antstolio kontoros adresas, telefonas, el. paštas)

 

SPRENDIMŲ, ĮPAREIGOJANČIŲ SKOLININKĄ ATLIKTI ARBA NUTRAUKTI TAM TIKRUS VEIKSMUS, NEĮVYKDYMO
AKTAS

 

200.... m. ............. mėn. ...... d.

 

Vykdomoji byla Nr. .....................

 

...........................................................

(vietovės pavadinimas)

.............................................................

(laikas)

 

Aš, antstolis .......................................................................................................................

(vardas, pavardė)

vykdydamas ................................................................................................................................

(institucijos, priėmusios sprendimą, pavadinimas)

.................................................................................................................................................... ,

(vykdomojo dokumento pavadinimas, data)

dėl ...............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ,

(sprendimo turinys, skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 1 dalimi, patikrinęs sprendimo,

įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar

lėšų perdavimu vykdymo rezultatus, nustačiau, jog ...................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Pagal CPK 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius

veiksmus atlikti gali būti skundžiami ............................................................................ teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią

skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą

arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo

atlikimo (CPK 512 straipsnis).

 

Antstolis .......................................................................

(parašas)              (vardas, pavardė)

 

_________________