LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 2, 13, 16, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 181 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2012 m. gegužės 24 d. Nr. XI-2034

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2009, Nr. 144-6351, Nr. 159-7205; 2010, Nr. 65-3195, Nr. 84-4404; 2011, Nr. 163-7757)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 10 dalimi:

10. Ypatingos valstybinės svarbos projektas – kaip ši sąvoka apibrėžta Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatyme.“

2. Buvusias 2 straipsnio 10–20 dalis laikyti atitinkamai 11–21 dalimis.

3. Buvusią 2 straipsnio 21 dalį laikyti 22 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

22. Planavimo sąlygų sąvadas – savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo savivaldybės vyriausiojo architekto patvirtintas teritorijų planavimo dokumentui rengti išduodamų planavimo sąlygų sąrašas ir planavimo sąlygos arba Aplinkos ministerijos išduodamas ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiajam planui rengti skirtų planavimo sąlygų sąrašas ir planavimo sąlygos.“

4. Buvusias 2 straipsnio 22–43 dalis laikyti atitinkamai 23–44 dalimis.

 

2 straipsnis. 13 straipsnio 1 dalies papildymas ir 2 dalies pakeitimas

1. Papildyti 13 straipsnio 1 dalį 7 punktu:

7) žemė, reikalinga ypatingos valstybinės svarbos projektams įgyvendinti.“

2. Pakeisti 13 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams, taip pat ypatingos valstybinės svarbos projektams.“

 

3 straipsnis. 16 straipsnio papildymas

1. Papildyti 16 straipsnio 1 dalį 4 punktu:

4) kai numatoma įgyvendinti ypatingos valstybinės svarbos projektus.“

2. Papildyti 16 straipsnį 5 dalimi:

5. Ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiųjų planų sprendiniai taikomi tiesiogiai ir yra pakankamas pagrindas atlikti projektavimo ir statybos darbus Statybos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 181 straipsniu

Papildyti Įstatymą 181 straipsniu:

 

181 straipsnis. Ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiųjų planų rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešumo užtikrinimo ir ginčų sprendimo tvarka

1. Ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiųjų planų sprendiniai privalomi regiono ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams. Taikant ypatingos valstybinės svarbos specialiųjų planų sprendinius, regiono ir žemesnio lygmens planų sprendiniai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiųjų planų sprendiniams. Ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiesiems planams taikoma nacionalinio lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešumo užtikrinimo ir ginčų sprendimo tvarka, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis.

2. Ypatingos valstybinės svarbos projektų specialieji planai pradedami rengti Vyriausybės nutarimu. Šių planų planavimo organizatorius yra už atitinkamo ypatingos valstybinės svarbos projekto įgyvendinimą atsakinga valstybės institucija.

3. Prieš pradėdamas rengti ypatingos valstybinės svarbos projekto specialųjį planą, planavimo organizatorius raštu kreipiasi į Aplinkos ministeriją dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano planavimo sąlygų sąvado išdavimo. Aplinkos ministerija kreipiasi į Aplinkos ministerijos nustatytame tvarkos apraše nurodytas institucijas dėl atitinkamų planavimo sąlygų išdavimo. Aplinkos ministerija privalo išduoti ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano planavimo sąlygų sąvadą per 30 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo gavimo dienos.

4. Planavimo organizatorius apie parengtą ypatingos valstybinės svarbos projekto specialųjį planą, susipažinimo su šiuo planu ir jo svarstymo tvarką, vietą ir laiką turi paskelbti spaudoje, savo interneto tinklalapyje, savivaldybės, kurios teritorijoje yra planuojama įgyvendinti ypatingos valstybinės svarbos projektą, interneto tinklalapyje, seniūnijos skelbimų lentoje, taip pat apie tai raštu pranešti žemės sklypų, kurie patenka į specialiuoju planu planuojamą teritoriją, ir su šia teritorija besiribojančių žemės sklypų savininkams, nuomininkams, asmenims, valdantiems tokius žemės sklypus patikėjimo ar panaudos teise, taip pat asmenims, turintiems daiktinių teisių į tokius žemės sklypus, ir kito nekilnojamojo turto, esančio tokiuose žemės sklypuose, savininkams ar naudotojams. Šie pranešimai siunčiami Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 16 straipsnyje nustatyta tvarka.

5. Pasiūlymai dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano sprendinių planavimo organizatoriui teikiami raštu per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu. Po viešojo susirinkimo pateikti pasiūlymai dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano sprendinių nepriimami. Planavimo organizatorius per 14 dienų nuo viešojo susirinkimo dienos išnagrinėja visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą ir motyvuotai raštu atsako pasiūlymus pateikusiems asmenims. Šie asmenys per 14 dienų nuo atsakymo gavimo dienos, o tais atvejais, kai planavimo organizatorius per nustatytus terminus atsakymo nepateikė, – per 14 dienų nuo dienos, kurią atsakymas turėjo būti pateiktas, turi teisę kreiptis su skundu į apygardos administracinį teismą dėl planavimo organizatoriaus pateikto atsakymo arba dėl to, kad atsakymas nebuvo pateiktas. Teismas, gavęs tokį skundą, nustato planavimo organizatoriui 14 dienų terminą raštu pateikti savo atsiliepimą į skundą. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo planavimo organizatoriaus atsiliepimo į skundą pateikimo dienos teismas nutartimi išsprendžia klausimą, ar dėl paduoto skundo reikia stabdyti tolesnę ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūrą. Priimdamas šią nutartį, teismas įvertina, ar:

1) galioja Seimo nutarimas dėl projekto pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu;

2) galioja Vyriausybės nutarimas pradėti rengti ypatingos valstybinės svarbos projekto specialųjį planą;

3) buvo išduotas ir galioja ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano planavimo sąlygų sąvadas;

4) ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano viešumo užtikrinimo procedūros buvo vykdytos šio Įstatymo nustatyta tvarka;

5) skundą padavusiam asmeniui buvo laikantis šio Įstatymo nustatytų terminų ir tvarkos pranešta apie specialųjį planą, susipažinimo su šiuo planu ir jo svarstymo tvarką, vietą ir laiką.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatyta apygardos administracinio teismo nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka paduodant atskirąjį skundą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tokį atskirąjį skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atskirojo skundo gavimo dienos. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas skundas apygardos administraciniame teisme turi būti išnagrinėtas iš esmės per 45 dienas nuo šio straipsnio 5 dalyje nurodytos nutarties priėmimo dienos, o apeliacinis skundas – per 45 dienas nuo apeliacinio skundo priėmimo dienos.

7. Ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiųjų planų sprendiniai derinami su institucijomis, pateikusiomis planavimo sąlygas. Šios institucijos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo specialiojo plano projekto pateikimo joms dienos specialųjį planą suderina arba motyvuotai raštu atsisako jį derinti. Jeigu per nustatytą terminą institucija nepareiškia pastabų dėl specialiojo plano, laikoma, kad ši institucija pastabų neturėjo ir specialųjį planą suderino. Tais atvejais, kai per nustatytą terminą institucija motyvuotai atsisako derinti specialųjį planą arba specialusis planas derinamas su išlygomis, planavimo organizatorius, atsižvelgdamas į planavimo sąlygas išdavusios institucijos motyvus dėl atsisakymo specialųjį planą derinti arba nurodytus specialiojo plano sprendinių pakeitimus, gali atitinkamai pakeisti specialiojo plano sprendinius. Tais atvejais, kai planavimo organizatorius mano, kad planavimo sąlygas išdavusios institucijos nurodyti specialiojo plano sprendinių pakeitimai nereikalingi, arba kai atsisakoma derinti specialųjį planą nenurodant motyvų, planavimo organizatorius, pateikdamas motyvuotą paaiškinimą, turi teisę teikti specialųjį planą Vyriausybei tvirtinti ir be atitinkamos institucijos suderinimo. Vyriausybė, įvertinusi planavimo organizatoriaus pateiktus motyvus, turi teisę patvirtinti su atitinkama institucija nesuderintą specialųjį planą.

8. Prieš ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano patvirtinimą valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo specialiojo plano projekto gavimo dienos patikrina ir pateikia išvadą dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano tvirtinimo. Jeigu valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos išvada yra neigiama, planavimo organizatorius privalo nedelsdamas ištaisyti išvadoje nurodytus trūkumus. Kai išvadoje nurodyti trūkumai ištaisyti, valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija, laikydamasi šioje dalyje nustatytų terminų ir tvarkos, iš naujo teikia išvadą dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano tvirtinimo.

9. Ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiuosius planus tvirtina Vyriausybė.

10. Ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiųjų planų pakeitimai rengiami, derinami ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir ypatingos valstybinės svarbos projektų specialieji planai.“

 

5 straipsnis. 32 straipsnio papildymas 7 dalimi

Papildyti 32 straipsnį 7 dalimi:

7. Bylas dėl viešojo intereso gynimo, susijusias su ypatingos valstybinės svarbos projektų teritorijų planavimu, nagrinėja administraciniai teismai. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyti subjektai turi teisę apygardos administraciniam teismui paduoti pareiškimą dėl viešojo intereso gynimo, susijusį su ypatingos valstybinės svarbos projektų teritorijų planavimu, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo skundžiamo administracinio akto įsigaliojimo. Šis pareiškimas turi būti išnagrinėtas per 45 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos, o apeliacinis skundas – per 45 darbo dienas nuo apeliacinio skundo priėmimo dienos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atskirąjį skundą šiose bylose turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 7 dienas nuo skundo gavimo dienos.“

 

6 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Šio įstatymo 4 straipsnis įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas Teritorijų planavimo įstatymo 181 straipsnis taikomas tik:

1) ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiųjų planų, dėl kurių iki 2012 m. liepos 1 d. dar nėra išduotos planavimo sąlygos, rengimui, derinimui, keitimui, tikrinimui, tvirtinimui, galiojimui, viešumo užtikrinimui ir ginčų sprendimui;

2) jau galiojančių ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiųjų planų pakeitimų rengimui, derinimui, keitimui, tikrinimui, tvirtinimui, galiojimui, viešumo užtikrinimui ir ginčų sprendimui.

3. Ypatingos valstybinės svarbos projektų specialieji planai, dėl kurių iki 2012 m. liepos 1 d. yra išduotos planavimo sąlygos, planavimo organizatoriaus pasirinkimu yra baigiami rengti, derinti, viešai skelbti ir tvirtinti pagal iki 2012 m. liepos 1 d. galiojusius teisės aktus arba pradedami rengti iš naujo pagal šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytame Teritorijų planavimo įstatymo 181 straipsnyje nustatytą ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiųjų planų rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešumo užtikrinimo ir ginčų sprendimo tvarką.

4. Projektui, kuris pripažįstamas ypatingos valstybinės svarbos projektu po 2012 m. liepos 1 d., įgyvendinti rengiami ir (ar) parengti specialieji planai taip pat yra laikomi ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiaisiais planais.

5. Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2012 m. liepos 1 d. parengia ir patvirtina šio įstatymo 4 straipsnio įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________