LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. rugsėjo 26 d. Nr. 1045

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 2002, Nr. 110-4870; 2007, Nr. 80-3259), ir išdėstyti 8 punktą taip:

„8. dokumentų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą            90 eurų.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                       PETRAS VAITIEKŪNAS