LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRIEMONĖS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA“ VEIKLOS „DUMBLO TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. gruodžio 8 d. Nr. D1-659

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132), 18.2 punktu:

1. Tvirtinu priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2. Šio įsakymo kontrolę pavedu ministerijos sekretoriui Inesiui Kiškiui.

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS

APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                          ARTŪRAS PAULAUSKAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. gruodžio 8 d.

įsakymu Nr. D1-659

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

PRIEMONĖS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA“ VEIKLOS „DUMBLO TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) skirtas pareiškėjams, numatantiems teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklą „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“.

2. Šiuo Aprašu vadovaujantis bus vykdomas projektų, pateiktų projektų finansavimui gauti pagal 1 punkte išvardintą veiklą paraiškų vertinimas.

3. Sis Aprašas parengtas vadovaujantis Metodiniais nurodymais projektų finansavimo sąlygų aprašui, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), atsižvelgiant į Sanglaudos skatinimo veiksmų programą patvirtintą 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedą patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720), Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132) (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), ir Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės).

4. Vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637) (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atlieka ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, kuri pagal kompetenciją yra atsakinga už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, ir tarpinės institucijos funkcijas, o Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) – įgyvendinančiosios institucijos funkcijas.

5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Didelės apimties projektas – projektas, kurio tinkamų finansuoti išlaidų suma yra daugiau kaip 86,5 mln. Lt.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

6. Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ tikslas yra modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą aglomeracijose pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

7. Veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ tikslas – sukurti reikiamus komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumus.

8. Pagal šį Aprašą teikiamoms paraiškoms dėl projektų finansavimo numatoma skirti iki 500 mln. Lt, iš jų 447,368 mln. Lt – Sanglaudos fondo lėšos, 52,632 mln. Lt – bendrojo finansavimo lėšos.

9. Šis Aprašas vienas iš dviejų aprašų, reglamentuojantis priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

10. Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu.

11. Pagal šį Aprašą neteikiama valstybės pagalba.

12. Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ valstybės projektų sąrašą sudaro ir tvirtina Aplinkos ministerija ministro įsakymu per vieną mėnesį nuo šio Aprašo įsigaliojimo dienos.

 

II. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13. Pareiškėjais finansavimui gauti gali būti savivaldybių administracijos arba vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės.

14. Pareiškėjas gali gauti projekto finansavimą jei organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka reikalavimus, išdėstytus šio Aprašo 2 priedo 7.1.1–7.1.4, 7.2.1, 7.2.2 ir 7.2.4 punktuose.

15. Įgyvendinant veiklas privalo būti numatyti Partneriai. Partneriais privalo būti savivaldybių administracijos. Prie paraiškos turi būti pridedama jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija, kurioje turi būti numatyta, kad partneris užtikrins „žaliųjų“ biologiškai skaidžių atliekų pristatymą į dumblo kompostavimo aikštelę, o pareiškėjas priims ir kompostuos šias atliekas kartu su nuotekų dumblu.

16. Partneriams keliami tie patys reikalavimai kaip ir pareiškėjui. Atsakomybė už projekto įgyvendinimą tenka pareiškėjui.

17. Jeigu paraiška teikiama kartu su partneriais, prie paraiškos turi būti pridedama partnerių pasirašyta deklaracija, kad visi partneriai yra susipažinę su teikiamu projektu, bei savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą. Deklaracijos forma pateikiama paraiškos dėl projekto finansavimo bendrojoje (A) dalyje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“.

 

III. REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

18. Projektas turi atitikti reikalavimus, kurie nurodyti šio Aprašo 2 priedo 1–6, 7.2.3 ir 9.2.1 punktuose.

19. Vienos projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 50 mėnesių išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu bei projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas 6 mėnesiams, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d.

20. Didelės apimties projektams turi būti parengta sąnaudų-naudos analizė vadovaujantis dokumentu „Investicinių projektų kaštų naudos analizės gairės“ (angl. „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects“), kurį galima rasti interneto svetainėje www.esparama.lt.

21. Projektas turi siekti priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio, nustatyto Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede. Stebėsenos rodiklio matavimo metodika pateikta Aprašo 4 priede.

22. Reikalavimai, susiję su finansavimo pagal kitas ES finansuojamas programas atskyrimu:

22.1. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos bei suteikus paramą teikiamos finansuoti iš kitų programų finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų kitų finansinių mechanizmų (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos), jei dėl to projektas ar projekto veiklos galėtų būti finansuotos kelis kartus.

22.2. Projektas ir projekto veiklos negali būti teikiamos finansuoti pagal kitus finansavimo šaltinius, jei dėl to projektas ar projekto veiklos galėtų būti finansuotos kelis kartus.

22.3. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos bei suteikta parama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, kur remiami projektai, kurių pareiškėjas – ūkininkas arba juridinis asmuo, užsiimantis žemės ūkio veikla, savivaldybės, jų įmonės, kaimo bendruomenės, vietos veiklos grupės, nevyriausybinės organizacijos, kiti kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys. Taip pat projektai turi būti įtraukti į Aplinkos ministerijos projektų, finansuojamų Sanglaudos fondo lėšomis, sąrašą.

23. Projekte negali būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų sričių įgyvendinimui: darniam vystymuisi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimui. Projektas turi atitikti Aprašo 2 priedo 4 ir 5 punktuose nustatytus reikalavimus.

24. Pareiškėjai darbų bei paslaugų viešuosius pirkimus turi atlikti vadovaudamiesi pirkimų dokumentų šablonais, paskelbtais tinklalapyje www.apva.lt.

25. Projekto pabaigoje turi būti atliekamas galutinis išorinis projekto išlaidų ir rezultatų auditas, kurį turi atlikti turintis teisę atlikti tokį auditą atestuotas auditorius. Audito išvada turi būti pateikta Agentūrai kartu su galutine projekto ataskaita ir galutiniu mokėjimo prašymu. Audito išlaidos yra tinkamos išlaidos dengti iš skiriamos finansavimo sumos.

 

IV. REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI

 

26. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ir šio Aprašo reikalavimus, patirtos ir apmokėtos nuo 2006 m. gruodžio 15 d. ir iki projekto pabaigos.

27. Reikalavimai tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms ir finansavimo dydžiui išdėstyti šio Aprašo 2 priedo 8–9 punktuose.

28. Preliminari projekto vertė, didžiausia skiriamų finansuoti lėšų suma ir Pareiškėjo nuosavų lėšų suma nurodyta patvirtintame valstybės projektų sąraše.

29. Pareiškėjas, teikiantis paraišką finansavimui gauti turi prisidėti nuosavomis lėšomis. Pareiškėjo nuosavų lėšų indėlis turi būti ne mažesnis nei 10% nuo tinkamų išlaidų (įskaitant grynąsias pajamas). Nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs paraiškos pateikimo metu. Pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais laikomi: banko paskola, pareiškėjo ir (ar) partnerio piniginės lėšos, garantinis banko raštas ir pan.

30. Netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, pareiškėjas ir (ar) partneris turi apmokėti nuosavomis lėšomis (kurios nėra pareiškėjo nuosavo įnašo dalis).

31. Netinkamos finansuoti projektų išlaidos be išlaidų, nurodytų Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, yra:

 

Išlaidų kategorija

Pagal išlaidų kategoriją netinkamos finansuoti projekto išlaidos

1. Žemė

žemės pirkimo arba nuomos ir su tuo susijusios išlaidos;

nepriklausomo turto vertintojo ataskaitos apie žemės rinkos vertę parengimo išlaidos;

išlaidos notarui už sandorio įforminimą;

įsigyto žemės sklypo kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos išlaidos ir pan.

2. Nekilnojamasis turtas

nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, nuomos arba lizingo (finansinės nuomos) ir eksploatavimo išlaidos;

nepriklausomo turto vertintojo ataskaitos apie nekilnojamojo turto rinkos vertę parengimo išlaidos;

išlaidos notarui už sandorio (nekilnojamojo turto) įforminimą;

įsigyto nekilnojamojo turto draudimo, kadastrinių matavimų, teisinės registracijos išlaidos ir pan.

3. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

administracinių pastatų rekonstravimo, kapitalinio ir einamojo remonto, griovimo ir kt. darbų išlaidos;

sukurto turto draudimo išlaidos, pastato (statinio) inventorizacijos ir teisinės registracijos išlaidos ir pan.

4. Įranga, įrenginiai ir kt. turtas

įrangos, įrenginių ir kito turto nuomos ir lizingo (finansinės nuomos) išlaidos;

transporto priemonių pirkimo, nuomos, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos;

baldų įsigijimo, nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir susijusios išlaidos;

kompiuterinės įrangos įsigijimo, nuomos, lizingo (finansinės nuomos) išlaidos;

programinės įrangos įsigijimo, nuomos, lizingo (finansinės nuomos) išlaidos;

įsigyto turto draudimo išlaidos ir pan.

5. Projekto administravimas ir vykdymas

darbo santykiais su projekto vykdytoju (partneriu) susijusių projektą administruojančių ir vykdančių asmenų darbo užmokesčio ir darbdavio įsipareigojimų išlaidos;

projektą administruojančių ir vykdančių asmenų komandiruočių išlaidos;

biuro prekių ir paslaugų išlaidos;

patalpų nuomos ir eksploatavimo (komunalinių paslaugų ir pan.) išlaidos;

>

reprezentacinės išlaidos (pvz., maitinimo išlaidos seminarų, mokymų metu, „verslo pietūs“ ir kt.);

paraiškos dėl projekto finansavimo rengimo išlaidos.

6. Nusidėvėjimas (amortizacija)

projekto veiklų įgyvendinimui būtino ir projekto vykdytojui (partneriui) priklausančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos.

7. Kitos išlaidos

pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi galimybę įtraukti į PVM

atskaitą, net jeigu paramos gavėjas tokio PVM į atskaitą neįtraukė;

išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projekto vykdymu;

už paimtas paskolas mokamos palūkanos; baudos, finansinės nuobaudos ir bylų nagrinėjimo išlaidos.

 

32. Projekte gali būti numatytos šios tinkamos projekto įgyvendinimui reikalingos išlaidos:

32.1. atitinkančios Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ir šio Aprašo reikalavimus;

32.2. projektų administravimo išlaidos. Jeigu projekto administravimui yra samdoma įmonė, projekto administravimo išlaidos pareiškėjo ar partnerio darbuotojams bus laikomos netinkamomis išlaidomis;

32.3. techninių projektų ir pirkimo dokumentų parengimo ir ekspertizių išlaidos, jei jos neviršija 5% nuo bendros projekto vertės. Šios išlaidos bus apmokamos išlaidų kompensavimo būdu.

33. Netinkamas finansuoti projekto išlaidas ir tinkamų išlaidų, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo, dalį turi apmokėti projekto vykdytojas.

34. Projektui reikiamo finansavimo suma turi būti nustatyta, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnyje išdėstytus reikalavimus. Jeigu iš projekto numatoma gauti pajamų, jos turi būti įvertintos iš anksto pagal Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalies nuostatas, išskyrus tuos atvejus, kai bus gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto. Numatoma gauti grynųjų pajamų suma mažinamas projektui skiriamas finansavimas. Grynosios pajamos turi būti skaičiuojamos vadovaujantis Europos Komisijos parengtomis „Metodinėmis rekomendacijomis dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai“ (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects), Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinės gairėmis (Guidance On The Methodology For Carrying Out Cost-Benefit Anglysis, Working Document No. 4), „Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovu“, taip pat Investicinių projektų kaštų naudos analizės gairėmis (angl. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects) didelės apimties projektų atveju. Šie dokumentai pateikti interneto svetainėje www.esparama.lt. Tuo atveju, jei pajamos neįvertintos iš anksto, jos turi būti grąžintos į valstybės biudžetą per 5 metus po projekto pabaigos.

 

V. PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS

 

35. Paraiškas projektų finansavimui gauti kartu su reikalaujamais priedais iš pareiškėjų priima ir registruoja Agentūra Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

36. Agentūra ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki valstybės projektų sąraše nurodytos galutinės paraiškos pateikimo Agentūrai dienos projektų sąraše nurodytų projektų pareiškėjams išsiunčia pasiūlymą pateikti paraišką.

37. Pareiškėjas pildo standartinę paraiškos formą. Paraišką sudaro bendroji (A) ir specialioji (B) dalių formos (toliau – Paraiška) ir kartu pridedami papildomi dokumentai, kurie išvardinti šio Aprašo 3 priede. Pildymui parengtą Paraiškos bendrosios (A) dalies elektroninę formą (Excel formato) ir Paraiškos pildymo instrukciją pareiškėjas gali rasti ES struktūrinės paramos interneto tinklalapyje www.esparama.lt. Paraiškos specialiosios (B) dalies forma yra sudėtinė šio Aprašo dalis.

38. Paraiškos forma turi būti užpildyta vadovaujantis Paraiškos bendrosios (A) dalies pildymo instrukcija, patvirtinta finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 23-861), bei Paraiškos specialiosios (B) dalies pildymo instrukcija (šio Aprašo 3 priedas), kurioje detaliau pagrindžiamas projektas bei pateikiama svarbi informacija teikiamam projektui.

39. Pareiškėjas, rengdamas didelės apimties projektą, vadovaujasi reikalavimais, nustatytais Reglamento Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą Nr. 1260/1999, 39 ir 40 straipsniuose, Europos Komisijos parengtu dokumentu „Investicinių projektų kaštų naudos analizės gairės“ (angl. Guide to cost-benefit analysis of investment projects).

40. Pareiškėjas, rengdamas didelės apimties projektą, be 37 punkte išvardintų dokumentų pildo ir pateikia Reglamento Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles XXI priede nustatytos formos paraišką ir duomenis, kurie nustatyti to paties reglamento XX priede. Rekomenduojama Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priede pateiktą nustatytos formos paraišką pildyti anglų kalba.

41. Kartu su Paraiška pareiškėjas ir (ar) partneriai turi pateikti iš anksto nustatytą ir Paraiškos prieduose nurodytą informaciją bei dokumentus, įrodančius, kad projektas yra tinkamas finansuoti, ir kuriais remiantis vertinimą, atranką atliekančios ir sprendimą dėl projekto finansavimo skyrimo priimančios institucijos gali padaryti tinkamą sprendimą dėl projekto finansavimo skyrimo.

42. Pareiškėjas projektui gali pateikti tik vieną Paraišką. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kompiuteriu, išspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai įrišti arba susegti. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos ir neregistruojamos. Visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

43. Pareiškėjas privalo pateikti vieną originalų Paraiškos egzempliorių, kurio pirmojo lapo dešiniajame viršutiniame kampe aiškiai nurodoma „ORIGINALAS“, 1 kopiją – ant kurios pirmojo lapo dešiniajame kampe nurodoma „KOPIJA“ ir Paraiškos versiją kompiuterinėje laikmenoje (ant laikmenos turi būti aiškiai nurodytas projekto pavadinimas). Pateikiamos Paraiškos bei jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegti į atskirus segtuvus.

44. Kiekvienas Paraiškos lapas turi būti patvirtintas Paraišką teikiančios institucijos vadovo arba įgalioto atstovo parašu. Paraiškos originalo, kopijos ir elektroninės Paraiškos versijos turinys turi būti identiškas. Tokiu būdu pareiškėjas prisiima atsakomybę, kad Paraiškos kopijos duomenys atitiktų originalą. Nustačius, kad kopijos ir elektroninės Paraiškos versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi Paraiškos originaliame spausdintame egzemplioriuje pateikta informacija.

45. Paraiškos iki nustatyto termino gali būti išsiųstos registruotu laišku, per pašto kurjerį arba pareiškėjas gali įteikti ją asmeniškai Agentūrai adresu: A. Juozapavičiaus g. 9-610, LT-09311 Vilnius. Kitais būdais išsiųstos arba kitais adresais įteiktos, arba po valstybės projektų sąraše nustatytos datos pateiktos Paraiškos atmetamos. Po valstybės projektų sąraše nustatytos datos pateiktos Paraiškos yra grąžinamos jas pateikusiems asmenims išsiunčiant paštu arba grąžinant tiesiogiai Paraiškas pateikusiems asmenims, jei Paraiška pateikta asmeniškai.

46. Siunčiant Paraišką paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip patvirtintame valstybės projektų sąraše nustatyta data. Ant voko turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas, pareiškėjo adresas, priemonė, pagal kurią teikiama Paraiška. Kitoje voko pusėje nurodomas pareiškėjo kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefono ir fakso numeriai.

47. Pateikusiam Paraišką pareiškėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Paraiškos gavimo dienos Agentūra išsiunčia paraiškos registravimo patvirtinimo raštą arba, jei paraiška pateikta po nustatyto galutinio Paraiškų pateikimo termino, informuoja apie Paraiškos grąžinimą, kuriame taip pat nurodomas SFMIS Paraiškai suteiktas unikalus kodas.

48. Agentūra informaciją apie pateiktus valstybės projektus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Paraiškų pateikimo termino pabaigos (paskutinės dienos) paskelbia interneto tinklalapiuose www.esparama.lt ir www.apva.lt, nurodydama pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, trumpą projekto aprašymą, Paraiškos unikalų kodą ir prašomą lėšų sumą.

49. Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Agentūrai klausimus dėl valstybės projektų rengimo, Paraiškos pildymo ir kitus klausimus. Agentūra privalo informuoti pareiškėjus šiais klausimais nuo pranešimo pareiškėjui, kad jo projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, dienos iki paskutinės Paraiškų pateikimo Agentūrai dienos. Į raštu pateiktus klausimus Agentūra atsako ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo klausimo užregistravimo Agentūroje dienos. Informaciją apie aktualius ir dažniausiai užduodamus klausimus Agentūra skelbia interneto tinklalapiuose www.esparama.lt ir www.apva.lt.

50. Pareiškėjai, rengdami Paraiškas dėl informacijos apie projekto idėją, tikslus, rezultatus, jų atitiktį nacionaliniams strateginio planavimo dokumentams, gali kreiptis į Aplinkos ministeriją. Į raštu pateiktus klausimus Aplinkos ministerija atsako ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo klausimo užregistravimo Aplinkos ministerijoje dienos.

51. Visa pareiškėjui žinotina informacija skelbiama interneto tinklalapiuose www.esparama.lt ir www.apva.lt, kuri yra gairės pareiškėjams iki pasiūlymo teikti Paraiškas išsiuntimo valstybės projektų pareiškėjams dienos.

 

VI. PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

52. Paraiškų vertinimas ir atranka yra atliekama Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

53. Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

53.1. administracinės atitikties vertinimas;

53.2. projekto tinkamumo finansuoti vertinimas.

54. Už pateiktų Paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimą yra atsakinga Agentūra.

55. Projektų Paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimui naudojamas Agentūros parengtas ir patvirtintas Paraiškų vertinimo tvarkos aprašas, administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės (šio Aprašo 1 ir 2 priedai).

56. Jeigu dėl Paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos Agentūra negali tinkamai įvertinti projekto, ji turi raštu paprašyti pareiškėjo per nustatytą terminą pateikti papildomus duomenis ir dokumentus, papildyti ar patikslinti Paraiškoje pateiktą informaciją. Agentūra gali kreiptis į atitinkamas institucijas, kad jos pateiktų papildomą informaciją apie pareiškėją ir Paraišką ir, vertindamos pareiškėjo pateiktus duomenis ir informaciją, naudotis kitais išoriniais oficialiais informacijos šaltiniais.

57. Kiekvieno vertinimo etapo metu Agentūra gali kviesti pareiškėjus pokalbiui, taip pat prireikus įsitikinti, ar Paraiškoje pateikta informacija yra pagrįsta, t. y. apsilankyti planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje. Pokalbyje su pareiškėju turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 vertinimą atliekančios institucijos atstovai; pokalbis turi būti protokoluojamas ir, apie tai įspėjus pokalbio dalyvius, gali būti įrašomas.

58. Vertinimo metu nustačius, kad pareiškėjas Paraiškoje pateikė klaidinančią informaciją arba pareiškėjas ar su Paraiška susiję asmenys siekia gauti konfidencialią informaciją arba neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams, vertinimą atliekanti institucija atmeta Paraišką.

59. Paraiškos administracinės atitikties vertinimui Agentūra naudoja Paraiškų vertinimo tvarkos aprašą ir administracinės atitikties vertinimo lentelę (šio Aprašo 1 priedas). Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar su Paraiška pateikti visi Paraiškos formoje nurodyti dokumentai ir informacija.

60. Jeigu vertinant Paraišką Agentūra nustato, kad tenkinami ne visi administracinės atitikties vertinimo reikalavimai, pareiškėjui siunčiamas raštas, kuriame paprašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų, jeigu Agentūra ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Raštas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo registruotu laišku.

61. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją tačiau tai netrukdo vertinti Paraišką kitame vertinimo etape ir pareiškėjas raštu informavo, kad per protingą terminą pateiks trūkstamą informaciją:

61.1. Agentūra turi teisę priimti sprendimą atmesti Paraišką

61.2. Agentūra turi teisę perduoti Paraišką į tinkamumo finansuoti vertinimo etapą su sąlygą kad trūkstami dokumentai ir (ar) informacija bus pateikta ne vėliau kaip iki tinkamumo finansuoti vertinimo etapo pabaigos.

62. Priėmusi sprendimą atmesti Paraišką dėl administracinės atitikties vertinimo reikalavimų neatitikimo, Agentūra per 15 darbo dienų parengia ir išsiunčia pareiškėjui informacinį raštą apie Paraiškos atmetimą, kuriame nurodo Paraiškos atmetimo priežastis.

63. Jeigu per projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapą paaiškėja kad trūksta su administracinės atitikties vertinimo reikalavimais susijusios informacijos ar dokumentų, jie yra netinkamos kokybės ar neišsamūs, Agentūra grąžina paraišką pakartotinai įvertinti administracinę atitiktį.

64. Agentūra informaciją apie administracinės atitikties vertinimo etapą praėjusias Paraiškas skelbia interneto tinklalapiuose www.esparama.lt ir www.apva.lt, nurodydama pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą Paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą taip pat nurodomas bendras registruotų Paraiškų ir Paraiškų, praėjusių administracinės atitikties vertinimą skaičius.

65. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimui Agentūra naudoja Paraiškų vertinimo tvarkos aprašą ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (šio Aprašo 2 priedas). Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu Agentūra nustato, ar projektas tinkamas finansuoti pagal šio Aprašo reikalavimus. Šio vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems (atitikties) atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti projektui lėšų dydis.

66. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatoma didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, didžiausia Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti lėšų dydis. Agentūra pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnį turi patikrinti, ar pareiškėjas, vadovaudamasis 34 punkto reikalavimais, tinkamai apskaičiavo projekto pajamas.

67. Jeigu Agentūra projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir didžiausią leistiną skirti lėšų dydį, mažesnį už Paraiškoje pateiktą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, ir prašomą projektui skirti lėšų dydį, Agentūra turi raštu apie tai informuoti pareiškėją ir raštu suderinti su pareiškėju, ar jis sutinka įgyvendinti projektą gavęs nustatyto dydžio skiriamų lėšų sumą. Jeigu pareiškėjas sutinka, prie paraiškos turi būti pridėtas savivaldybės tarybos sprendimas. Jeigu pareiškėjas nesutinka su tinkamų finansuoti išlaidų dydžiu, Paraiška atmetama.

68. Jeigu Agentūra projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą didesnę už valstybės projektų sąraše nurodytą preliminarią tinkamų finansuoti išlaidų sumą Agentūra turi raštu apie tai informuoti pareiškėją ir raštu suderinti su pareiškėju, ar jis sutinka įgyvendinti projektą skirdamas trūkstamą nuosavų lėšų dalį. Jeigu pareiškėjas sutinka, prie paraiškos turi būti pridėtas savivaldybės tarybos sprendimas. Jeigu pareiškėjas nesutinka, paraiška atmetama.

69. Tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projekto finansavimas, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų. Šios lėšos kartu su projektui skirtomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų lėšomis, kuriose numatytos bendrojo finansavimo lėšos veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms finansuoti, laikomos nacionalinėmis projekto lėšomis.

70. Jeigu vertinant Paraišką nustatomą kad pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija projekto tinkamumo finansuoti vertinimui atlikti, Agentūra pareiškėjui siunčia raštą kuriame prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją, ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų, jeigu Agentūra ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip.

71. Valstybės projektų tinkamumo finansuoti vertinimą Agentūra organizuoja kaip derybas su pareiškėju, t. y. Agentūrai pateikus pastabas dėl Paraiškos atitikties bendriesiems ir specialiesiems atitikties kriterijams, pareiškėjas gali Paraišką patikslinti.

72. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą prašomų dokumentų ir informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir informaciją, arba projektas neatitinka bent vieno projekto tinkamumui finansuoti keliamo reikalavimo, Agentūra turi teisę priimti sprendimą atmesti Paraišką.

73. Prieš priimdama sprendimą atmesti Paraišką, Agentūra turi išnagrinėti nustatytus neatitikimus, papildomos informacijos, duomenų ir dokumentų nepateikimo aplinkybes ir įsitikinti, kad atmetimas yra pagrįstas ir Paraiškos vertinimą atlikę vertintojai nepažeidė nustatytų darbo procedūrų. Apie priimtą sprendimą atmesti Paraišką Agentūra informuoja pareiškėją per 15 darbo dienų nuo sprendimo atmesti Paraišką priėmimo dienos – išsiunčia jam informacinį raštą kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis.

74. Įvertinę projekto tinkamumą skirti projekto finansavimą vertintojai parengia tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą kurioje pateikia išvadą ar projektas yra tinkamas gauti projekto finansavimą ir kokio maksimalaus dydžio projekto finansavimas gali būti suteiktas, taip pat ar pareiškėjas sutinka įgyvendinti projektą su Agentūros nustatytu projekto finansavimo dydžiu.

75. Agentūra informaciją apie tinkamumo skirti projektui finansavimą vertinimo etapą praėjusias Paraiškas skelbia interneto tinklalapiuose www.esparama.lt ir www.apva.lt, nurodydama pareiškėjo pavadinimą projekto pavadinimą Paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą bei bendrą registruotų Paraiškų ir Paraiškų, praėjusių tinkamumo skirti projektui finansavimą vertinimą skaičių.

 

VII. SPRENDIMO DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

76. Sprendimas dėl projekto tinkamumo finansuoti priimamas Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

77. Sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti iš ES fondų priima Agentūra, jį įformindama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Atsižvelgdama į šio sprendimo, projektų atrankos rezultatus ir patvirtintą valstybės projektų sąrašą, Aplinkos ministerija priima sprendimą dėl projekto finansavimo.

78. Sprendimą dėl projekto finansavimo Aplinkos ministerija priima per vieną mėnesį nuo Agentūros pateiktos projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos gavimo dienos. Sprendimas dėl projekto finansavimo tvirtinamas ministro įsakymu.

79. Sprendimas dėl projekto finansavimo turi būti pripažintas netekusiu galios ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo raštu gautos iš Agentūros informacijos apie nepasirašymą arba pareiškėjo atsisakymą pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį gavimo dienos, jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą atsisako pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

80. Aplinkos ministerija interneto tinklalapyje www.esparama.lt skelbia informaciją apie priimtus sprendimus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šių sprendimų priėmimo dienos, papildydama šio Aprašo 48 punkte nustatytą informaciją.

 

Didelės apimties projektai

 

81. Sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti iš ES fondų priima Agentūra, jį įformindama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Atsižvelgdama į šio sprendimo, projektų atrankos rezultatus, Aplinkos ministerija įvertina projekto atitiktį nacionalinėms (-ių) strategijoms (-ų) ir (ar) teisės aktų nuostatoms.

82. Aplinkos ministerija, įvertinusi projekto atitiktį nacionalinėms (-ių) strategijoms (-ų) ir (ar) teisės aktų nuostatoms, pateikia paraišką vadovaujančiajai institucijai.

83. Vadovaujančioji institucija didelės apimties projektą pateikia Europos Komisijai.

84. Sprendimą dėl projekto finansavimo ES fondų lėšomis priima Europos Komisija.

 

VIII. PROJEKTO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

85. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

86. Su pareiškėju, kurio projektą nuspręsta bendrai finansuoti iš ES fondų lėšų, Agentūra sudaro projektų finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma tik su pareiškėju, pateikusiu Paraišką.

87. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis susideda iš bendrųjų ir specialiųjų sutarties sąlygų ir nustatytos formos sutarties priedų patvirtintų finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“.

88. Gavusi Aplinkos ministerijos sprendimą finansuoti projektą, Agentūra parengia ir išsiunčia pareiškėjui sutarties projektą, kuriame nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 15 darbo dienų. Pasiūlymas pasirašyti sutartį laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo registruotu laišku.

89. Pareiškėjui per rašte nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.

90. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą sutarties nepasirašo, Agentūra per 5 darbo dienas nuo tokių aplinkybių išaiškėjimo dienos apie tai informuoja Aplinkos ministeriją.

91. Sutartį pasirašo Agentūra ir pareiškėjo įgalioti asmenys. Su pareiškėju sudarius sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

92. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, kurie turi vienodą teisinę galią. Vienas projekto finansavimo sutarties egzempliorius saugomas Agentūroje, kitas – įteikiamas projekto vykdytojui.

93. Agentūra ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos paskelbia informaciją apie pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį interneto tinklalapiuose www.esparama.lt ir www.apva.lt – nurodo projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, projekto kodą, pateikia trumpą projekto aprašymą, bendrą projekto vertę ir projektui skirtą lėšų sumą.

 

IX. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

 

94. Projekto išlaidos apmokamos bei projekto finansavimo ir administravimo sutarčių priežiūra atliekama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse bei projekto administravimo ir finansavimo sutartyse nustatyta tvarka.

95. Projekto išlaidos gali būti apmokamos dviem būdais: išlaidų kompensavimo ir (ar) sąskaitų apmokėjimo.

96. Kiekvienam projektui taikytinas išlaidų apmokėjimo būdas nustatomas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 138 ir 141 punktais. Viename projekte gali būti derinami abu projekto išlaidų apmokėjimo būdai.

97. Pagal šį Aprašą pateiktų projektų įgyvendinimui finansuoti projekto finansavimo ir administravimo sutartyje negali būti numatytas avansas. Paslaugų ir statybos darbų sutartyse avansas gali būti numatytas.

98. Projekto vykdytojas nuo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po projekto pabaigos be Agentūros raštiško sutikimo negali keisti savo veiklos, kuriai skiriamos projekto finansavimo lėšos, pobūdžio ar įgyvendinimo sąlygų ir nutraukti šios veiklos, dalyvauti reorganizavime ir reorganizuotis, jeigu tai galėtų pažeisti reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnyje nuostatas. Apie svarbias priežastis, kliudančias vykdyti veiklą ir galinčias sąlygoti reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatų pažeidimą, projekto vykdytojas turi pranešti Agentūrai nedelsdamas joms paaiškėjus.

 

X. NETINKAMAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

 

99. Jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, Agentūra turi vienašaliu sprendimu nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį.

100. Jeigu įtariama, kad projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaikydamas projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, taip pat pažeidė Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktus ir dėl to atsirado ar galėjo atsirasti Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) ES biudžeto nuostolių patyrus nepagrįstų išlaidų Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių nustatyta tvarka atliekamas įtariamo pažeidimo tyrimas ir nustatomas arba nenustatomas pažeidimas.

 

XI. PROJEKTŲ VIEŠINIMAS

 

101. Projekto vykdytojas privalo vykdyti informavimo apie projektą veiksmus, kurie turi būti tiesiogiai proporcingi projekto veiklos apimčiai, t. y.:

101.1. po projekto užbaigimo parengti ir pastatyti nuolatinį aiškinamąjį stendą;

101.2. parengti ir pastatyti informacinį stendą prieš statybos darbų pradžią;

101.3. paskelbti (savo interneto tinklalapyje, informavimo apie projektą priemonėse, vykdant projekto veiklą ar kitu būdu), kad įgyvendinamas projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis;

101.4. užtikrinti, kad projekto dalyviams (projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatus naudojantiems asmenims) būtų pranešta apie projekto finansavimais Sanglaudos fondo ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

102. Visose projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdys, patvirtintas 2007 m. gruodžio 12 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-366 (Žin., 2007, Nr. 134-5434).

103. Projekto vykdytojas privalo prisiimti atsakomybę už informavimo ir viešumo priemonių turinį ir užtikrinti jų kokybę.

104. Išlaidos, projekto vykdytojo padarytos įgyvendinant informavimo ir viešumo priemones, gali būti priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto vykdytojui netinkamai viešinus informaciją tokios išlaidos bus priskiriamos prie netinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

XII. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

105. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai turi teisę apskųsti Agentūros, Aplinkos ministerijos, vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų veiksmus arba neveikimą, susijusius su Paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl finansavimo arba nefinansavimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

106. Agentūros veiksmus arba neveikimą susijusius su Paraiškos vertinimu, pareiškėjas gali apskųsti Aplinkos ministerijai raštu per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Agentūros veiksmus arba neveikimą.

107. Aplinkos ministerija, gavusi pareiškėjo skundą nagrinėja jį.

108. Jeigu Aplinkos ministerija nusprendžia, kad Agentūros veiksmai buvo teisėti ir pagrįsti, apie tai informuoja pareiškėją.

109. Jeigu Aplinkos ministerija nusprendžia, kad yra pagrindo manyti, jog Agentūros veiksmai yra nepagrįsti, ji gali raštu įpareigoti Agentūrą pakartoti vertinimo procedūrą arba atlikti kitus veiksmus. Tokiu atveju Aplinkos ministerija nustato terminą, bet ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų, per kurį vertinimo procedūra turi būti pakartota arba atlikti kiti veiksmai, ir apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją.

110. Pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su Paraiškos administracinės atitikties vertinimu, projekto tinkamumo finansuoti vertinimu ir (ar) įgyvendinamu projektu, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Agentūros veiksmus ar neveikimą.

111. Vadovaujančioji institucija, gavusi pareiškėjo arba projekto vykdytojo skundą nagrinėja jį. Nusprendusi, kad skundas nepagrįstas, vadovaujančioji institucija apie tai informuoja pareiškėją ar projekto vykdytoją. Jeigu vadovaujančioji institucija nusprendžia, kad skundas pagrįstas, ji raštu įpareigoja Agentūrą imtis atitinkamų veiksmų, nustato veiksmų atlikimo terminus ir informuoja apie tai pareiškėją ar projekto vykdytoją.

112. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutikdamas su Agentūros, Aplinkos ministerijos ar vadovaujančiosios institucijos sprendimais ar veiksmais, gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

XIII. PROJEKTŲ UŽBAIGIMAS

 

113. Projekto finansavimas laikomas baigtu, kai Agentūra patvirtina galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

114. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teikia Agentūrai informaciją apie Reglamento Nr. 1083/2006 55 ir 57 straipsniuose išdėstytų reikalavimų įgyvendinimą. Jeigu šiuose straipsniuose numatytu laikotarpiu nustatoma, kad buvo gauta pajamų, į kurias nebuvo atsižvelgta projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, tokias pajamas projekto vykdytojas turi grąžinti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

115. Tai, ko nereglamentuoja šis Aprašas, reglamentuoja Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

116. Sis Aprašas, suderinus su vadovaujančiąja institucija, gali būti keičiamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 29 punkte nustatyta tvarka ir tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu.

117. Pasikeitus šiame Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

 

_________________


 

Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“

veiklos „Dumblo tvarkymo

infrastruktūros kūrimas“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

Administracinės atitikties vertinimo lentelė

 

Paraiškos pristatymo data

Paraiškos unikalus kodas

Paraišką priėmė

Pareiškėjo pavadinimas

Eil. Nr.

Kriterijus

Taip

Ne

Netaikoma

1.

Užpildytos visos Paraiškos dalys.

 

 

 

2.

Paraiška yra pasirašyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens.

 

 

 

3.

Paraiška ir jos priedai užpildyti lietuvių kalba, kompiuteriu, išspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais įrišti arba susegti. Visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai sunumeruoti eilės tvarka.

 

 

 

4.

Paraiškos bendroji (A) dalis užpildyta vadovaujantis pildymo instrukcija, t. y. užpildyta ir pateikta standartinė Excel formato Paraiškos formos A dalis.

 

 

 

5.

Užpildyta Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priede nustatytos formos paraiška ir pateikti duomenys, kurie nustatyti to paties reglamento XX priede ir šio Aprašo 3 priede (taikoma didelės apimties projektams).

 

 

 

6.

Pateiktas vienas originalus Paraiškos egzempliorius, viena kopija ir Paraiškos versija kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

 

7.

Pateikta įstatų kopija (taikoma, jeigu pareiškėjas yra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonė).

 

 

 

8.

Pateikta pareiškėjo priesaikos pažyma, kad: – jam nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis yra likviduojamas;

– yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

– paraiškoje arba jos prieduose nepateikė klaidinančios informacijos;

– nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;

– jis nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu.

 

 

 

9.

Pateiktas įgaliojimo pasirašyti Paraišką originalas, jeigu Paraiška pasirašyta ne pareiškėjo įstaigos vadovo.

 

 

 

10.

Pateiktas savivaldybės pritarimas arba suderinimas (savivaldybės Tarybos sprendimas, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ir pan.), kad pareiškėjas gali organizuoti darbus atitinkamos savivaldybės teritorijoje įgyvendinti projektą (taikoma, jeigu pareiškėjas yra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonė).

 

 

 

11.

Pateikti pareiškėjo darbuotojų, atsakingų už projekto koordinavimą ir įgyvendinimą (projekto vadovo, finansininko ir atliekų tvarkymo specialisto), gyvenimo aprašymai (CV) ir juose minimų diplomų kopijos.

 

 

 

12.

Pateikta pareiškėjo priesaikos pažyma, kurioje patvirtinama, kad projektas atitinka šio Aprašo 2 priedo 9.2.1 punkto reikalavimus.

 

 

 

13.

Pateiktas pareiškėjo įgyvendintų projektų sąrašas.

 

 

 

14.

Pateikti įrodymai, kad patvirtinti reikalingi teritorijų planavimo dokumentai (savivaldybės tarybos sprendimas, kitų atsakingų organų sprendimai).

 

 

 

15.

Pateikti įrodymai, kad parengti ir Užsakovo patvirtinti techniniai projektai (konkursas skelbiamas pagal FIDIC raudonąją knygą).

 

 

 

16.

Pridėta pirkimo dokumentų dalis, kurioje pateikti darbų kainų žiniaraščiai.

 

 

 

17.

Pateiktas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planas (taikoma, jeigu iki paraiškos pateikimo dienos viešieji pirkimai neatlikti).

 

 

 

18.

Pateikta sanaudų-naudos analizė (taikoma didelės apimties projektams).

 

 

 

19.

Pateikti finansiniai skaičiavimai (netaikoma didelės apimties projektams).

 

 

 

20.

Pateikti dokumentai apie atliktas poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

 

 

 

21.

Pateikti dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo galimybes apmokėti numatytą projekto išlaidų dalį (banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.)

 

 

 

22.

Pateiktas pareiškėjo ir/ar partnerio įsipareigojimas padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas.

 

 

 

23.

Pateikta priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka šio Aprašo 98 punkto reikalavimus.

 

 

 

VERTINTOJO PASTABOS

Paraiškos vertintojas

(pareigos, pavardė, vardas, parašas)

Vertinimo data

 

_________________

 

 

 

Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

Kuriame Lietuvos ateitį

 

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė

 

Paraiškos pristatymo data

Paraiškos unikalus kodas

Paraišką priėmė

Pareiškėjo pavadinimas

Bendrasis kriterijus

Bendrojo kriterijaus vertinimo aspektai

Vertinimo klausimai ir (ar) teiginiai

Įvertinimas

Paaiškinimai

Taip

Ne

Netaikoma

1

2

3

4

5

6

7

1. Bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektas (toliau – projektas) atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos prioriteto tikslą, uždavinį, taip pat apima pagal tam tikrą prioritetą numatomas remti veiklas.

1.1. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su tam tikros veiksmų programos prioriteto tikslu ir bent vienu uždaviniu.

1.1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai aiškiai siejasi su Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ tikslu ir uždaviniu „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto tikslai ir uždaviniai atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ tikslą ir uždavinį „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, ryšys yra akivaizdus ir priežastinis.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

1.1.2. Įgyvendinto projekto poveikis Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ tikslui ir uždaviniui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ bus teigiamas.

 

 

 

Galima teigti, kad įgyvendinus projektą pasiekimų ir rezultatų poveikis veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ tikslui ir uždaviniui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, atsižvelgiant į Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ specifiką, bus teigiamas. Taip pat įrodytas projekto aktualumas ir poveikis tikslinių grupių problemų sprendimui.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

1.2. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemone ir bent viena šiame Apraše numatyta veikla.

1.2.1. Projekto veiklos yra suderintos su Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto įgyvendinimo priemonėje pateiktu Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ aprašymu.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar numatytos vykdyti projekte veiklos atitinka veiklą „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“, nurodytą Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ aprašyme.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

1.2.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka šio Aprašo 1 punkte nurodytą veiklą.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekte numatyti tikslai, uždaviniai ir planuojamos vykdyti veiklos atitinka šio Aprašo 1 punkte nurodytą veiklą.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

1.2.3. Projektas atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, veiksmų programos 3 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ aprašyme ir šiame Apraše nustatytus reikalavimus, susijusius su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas, kitas veiksmų programas, kitus Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetus atskyrimu („demarkacinius reikalavimus“).

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar tenkinami visi reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas, kitas veiksmų programas, kitus Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetus atskyrimu, nurodyti veiksmų programoje veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme ir šiame Apraše. Būtina įsitikinti, ar šio Aprašo 1 punktu finansuojama veikla negauna paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, kur remiami projektai, kurių pareiškėjas -ūkininkas arba juridinis asmuo, užsiimantis žemės ūkio veikla, savivaldybės, jų įmonės, kaimo bendruomenės, vietos veiklos grupės, nevyriausybinės organizacijos, kiti kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys. Taip pat projektai turi būti įtraukti į Aplinkos ministerijos projektų, finansuojamų Sanglaudos fondo lėšomis, sąrašą.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

1.2.4. Projektas atitinka kitus su reikalavimais projekto veikloms susijusius specialiuosius projektų atrankos kriterijus (2008 m. rugsėjo 9 – d. Stebėsenos komiteto nutarimas Nr. 1) ir šiame Apraše nustatytus reikalavimus:

– savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą. Jeigu tokio plano nėra, turi būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl įsipareigojimo įtraukti projektą į rengiamą planą

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832 patvirtintos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategijos nuostatos ir LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakyme Nr. D1-351 numatytas priemones;

– Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224, I priedo 6.5.4 punkto nuostatas;

– regiono plėtros planą.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projektas tenkina visus Stebėsenos komiteto patvirtintus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.

Būtina įsitikinti:

– ar projektas atitinka savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo priemones. Jeigu toks planas nepatvirtintas, savivaldybės taryba turi priimti sprendimą įtraukti projektą į planą ir įsipareigoti šį planą patvirtinti atitinkamais terminais;

– kad projektas prisideda prie atitinkamų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos 27 punkte nurodytų kriterijų pasiekimo;

– ar finansuojami projektai įgyvendina Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano I priedo 6.5.4 punkte nurodytą priemonę;

– ar projektas įtrauktas į regioninio plėtros plano įgyvendinimo priemonių sąrašą.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

 

 

 

 

 

 

 

2. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus.

2.1. Projektas prisideda prie nacionalinių ir (arba) regioninių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo.

2.1.1. Teisės aktuose ar valdymo srities plėtros strategijoje arba strategijos įgyvendinimo priemonių plane nustatytas projekto vykdytojas ir veiklos prisideda prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategijos (Žin., 2008, Nr. 104-3975) ir Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2007, Nr. 122-5003) nuostatų įgyvendinimo.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projektas yra susijęs su strateginių tikslų įgyvendinimu. Galimos trys alternatyvos:

– teisės akte aiškiai nustatytas projekto vykdytojas(-ai) ir turimos atlikti veiklos;

– patvirtintas detalus nacionalinės arba regioninės strategijos įgyvendinimo priemonių planas (t. y. aiškiai nurodytos priemonės, vykdytojai), kuris aiškiai nurodo į projektą;

– patvirtinta tam tikro sektoriaus programa, kurioje galima nustatyti projekto vykdytoją ir jam numatytas projekto veiklas.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

2.1.2. Pagrįsta, kad projekto įgyvendinimas prisidėtų prie atitinkamų teisės aktų, strategijų nuostatų įgyvendinimo (taikoma tik konkursu atrenkamiems projektams).

 

 

 

Šio Aprašo 1 punkte nurodytai finansuojamai veiklai reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

3. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus.

3.1. Projektas prisideda prie veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės rodiklių įgyvendinimo.

3.1.1. Projektas prisideda prie bent vieno Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ aprašyme numatyto produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projektas prisideda prie bent vieno Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ aprašyme numatyto produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo ir įgyvendinus numatytas projekto veiklas šie rodikliai bus pasiekti.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

3.2. Nuosekli vidinė projekto logika ir kokybiški projekto uždaviniai.

3.2.1. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai turi būti projekto veiklų išdava, projekto veiklos – sudaryti prielaidas pasiekti projekto uždavinius, o pastarieji – įgyvendinti nustatytus tikslus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

3.2.2. Projekto uždaviniai specifiniai, išmatuojami, pasiekiami, susieti ir iškelti laiku.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus:

– yra specifiniai, t. y. parodo projekto esmę ir charakteristikas;

– išmatuojami, t. y. kiekybiškai išreikšti ir matuojami;

– pasiekiami, t. y. realūs;

– susieti, t. y. adekvatūs vykdomoms projekto veikloms;

– iškelti laiku, t. y. aiški pradžios ir pabaigos data.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

 

 

 

 

 

 

 

4. Projektas atitinka darnaus vystymosi principą.

4.1. Projekte nenumatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

4.1.1. Aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, klimato kaita, aplinkos apsauga).

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

Projekte numatytos konkrečios veiklos arba priemonės (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurios prisideda prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo (pvz., statoma gamykla, tačiau statybos procese yra rūšiuojamos atliekos, naudojamas biokuras ir pan.).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis.

4.1.2. Socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumas).

 

 

 

4.1.3. Ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

 

 

 

4.1.4. Regionų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas) (Šio Aprašo 1 punkte nurodytai finansuojamai veiklai reikalavimas netaikomas).

 

 

 

4.1.5. Informacinės ir žinių visuomenės srityje (Šio Aprašo 1 punkte nurodytai finansuojamai veiklai reikalavimas netaikomas).

 

 

 

4.2. Projekte atskleistos pastangos skatinti darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

4.2.1. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie užtikrina, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

 

 

 

Šio Aprašo 1 punkte nurodytai finansuojamai veiklai reikalavimas netaikomas.

4.2.2. Projektas atitinka kitus su darnaus vystymosi principo įgyvendinimo reikalavimais susijusius specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir šiame Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo 1 punkte nurodytai finansuojamai veiklai reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

5. Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus.

5.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.

5.1.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis.

5.2. Projekte nurodytos pastangos skatinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą.

5.2.1. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie užtikrina, kad projektas prisideda prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo.

 

 

 

Šio Aprašo 1 punkte nurodytai finansuojamai veiklai reikalavimas netaikomas

5.2.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie užtikrina, kad projektas skatina nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos principo įgyvendinimą.

 

 

 

Šio Aprašo 1 punkte nurodytai finansuojamai veiklai reikalavimas netaikomas.

5.2.3. Projektas atitinka kitus su lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo reikalavimais susijusius specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir šiame Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo 1 punkte nurodytai finansuojamai veiklai reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

6. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų politikos sričių nuostatomis.

6.1. Projektas suderinamas su horizontaliųjų Europos Bendrijų bendrųjų politikos sričių nuostatomis.

6.1.1. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų viešųjų pirkimų politikos nuostatomis, t. y. viešųjų pirkimų dokumentacija, ir viešųjų pirkimų procedūros atitiko LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

 

Pateikti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planą (taikoma, jeigu iki paraiškos pateikimo dienos viešieji pirkimai neatlikti).

 

 

 

Būtina įvertinti, ar: projekto vykdytojas (partneris) yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) arba gavęs (gavę) projekto finansavimo lėšų jomis taps; jei taip, tokiu atveju, ar tikėtina, kad projekto veiklų plane numatyta veiklų trukmė nustatyta įvertinant pirkimų terminus. Jei projekto vykdytojas ir (arba) partneris nėra perkančiosios organizacijos, šis vertinimo aspektas vertinamas kaip atitinkantis nustatytus reikalavimus.

 

Būtina įsitikinti, ar pateiktas realus viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planas.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

6.1.2. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų aplinkosaugos politikos nuostatomis, t. y. poveikio aplinkai vertinimo procedūros atliktos laikantis poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

 

 

 

Būtina įvertinti, ar:

atsižvelgiant į projekto veiklas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105), būtinas poveikio aplinkai vertinimas; jei būtinas, ar poveikio vertinimas aplinkai yra atliktas ir gauta teigiama sprendimą priimančios institucijos išvada; jei nebūtinas, ar gauta atsakingos institucijos atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

6.1.3. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų konkurencijos politikos nuostatomis.

 

 

 

Vertinant projektus, reikia įsitikinti, ar projektai finansuojami nepažeidžiant konkurencijos politikos nuostatų (pvz., finansuojami pagal suderintą valstybės pagalbos schemą, laikantis ten nustatytų reikalavimų). Taip pat vertinant projektus reikia įsitikinti, ar projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos suteikimo. Jei projektas yra valstybės pagalbos objektas, turi būti įvertintas projekto tinkamumas finansuoti pagal valstybės pagalbai taikomus apribojimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

6.2. Projektas suderinamas su tam tikrą sektorių ES bendrųjų politikos sričių nuostatomis.

6.2.1. Projektas suderinamas su aplinkos sektoriaus ES politikos sričių nuostatomis, t. y. projektas atitinka:

– Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miestų nuotekų valymo nuostatas;

– Tarybos direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės nuostatas;

– Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus nuostatas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekte numatytos priemonės įgyvendina Miestų nuotekų valymo, Žmonėms vartoti skirto vandens kokybės ir Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindų nuostatas ir joms neprieštarauja.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

 

 

 

 

 

 

 

7. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą.

7.1. Pareiškėjas (partneriai) atitinka formaliuosius reikalavimus.

7.1.1. Pareiškėju finansavimui gauti yra savivaldybių administracijos arba vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės. Partneriai yra savivaldybių administracijos arba vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas (partneriai) atitinka šiame Apraše nustatytus reikalavimus.

 

Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka šio Aprašo 2 priedo 7.1.1 punkte nustatytus reikalavimus. Informacija dėl 7.1.1 punkto generuojama SFMIS. Atrinkus projektą iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius jo atitikimą 7.1.1 punkto reikalavimams.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

7.1.2. Pareiškėjas (partneriai) turi (ar turi galimybių įgyti) teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas. Pareiškėjas šio Aprašo 1 punkte nurodytoms veikloms turi pateikti savivaldybės pritarimą arba suderinimą, kad jis gali organizuoti darbus atitinkamos savivaldybės teritorijoje (taikomą jeigu pareiškėjas yra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonė).

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas (partneriai) turi (ar turi galimybių įgyti) teisę užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas (savivaldybės Tarybos sprendimas, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ir pan.).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

7.1.3. Pareiškėjui gali būti skirtos ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, jei:

7.1.3.1. jam nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis nėra likviduojamas;

7.1.3.2. jis yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

7.1.3.3. paraiškoje dėl projekto finansavimo arba jos prieduose jis nepateikė klaidinančios informacijos;

7.1.3.4. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pareiškėjo kitos paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto sutarties lėšų pažeidimo;

7.1.3.5. jis nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų dėl projekto finansavimo vertinimo arba atrankos proceso metu.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas (partneriai) atitinka 7.1.3 punkte nustatytus reikalavimus. Jei pareiškėjas (partneriai) yra biudžetinės įstaigos, jos atitinka šio kriterijaus 7.1.3.1, 7.1.3.2 punktuose išdėstytus reikalavimus, įrodymo dokumentai gali būti neteikiami ir netikrinami. Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka 7.1.3 punkte nustatytus reikalavimus.

Informacija dėl šio Aprašo 2 priedo 7.1.3.1 ir 7.1.3.2 punktų generuojama SFMIS. Atrinkus projektą iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius jo atitikimą 7.1.3.1 ir 7.1.3.2 punktų reikalavimams (netaikoma biudžetinėms įstaigoms).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

7.1.4. Pareiškėjai atitinka kitus šiame Apraše nustatytus reikalavimus, t. y. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės yra savivaldybių įkurtos įmonės (taikoma, jeigu pareiškėjas yra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonė).

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjo įmonės įstatai atitinka 7.1.4 punkte nustatytus reikalavimus (taikomą jeigu pareiškėjas yra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonė).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

7.2. Pareiškėjas yra pajėgus įgyvendinti projektą.

7.2.1. Pareiškėjas turi pakankamai patirties įgyvendinti projekte numatytas veiklas: – pareiškėjas turi patirties įgyvendinant ES, kitų fondų, kitų finansinių mechanizmų, valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai patirties, nurodomos šiame Apraše, vykdyti veiklas, kurioms tobulinti, vystyti ir kt. yra skirtas projektas. Turi būti įsitikintą kad projektas atitinka šio Aprašo 2 priedo 7.2.1 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

7.2.2. Pareiškėjas turi (turi užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdant projektą (pakankama komanda):

– projekto vadovas turi turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį išsilavinimą, patirties projektų valdyme,

– finansininkas turi turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo buhalterinės apskaitos srityje patirtį,

– vandentvarkos specialistas turi turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vandentvarkos srityje.

 

 

 

Pareiškėjas užtikrina būtinus gebėjimus administruoti projektą – suformuoja komandą, užtikrina reikiamos kompetencijos darbuotojų įtraukimą, numato paslaugų įsigijimą ir pan.

 

Turi būti įsitikinta, ar projekto vadovas, finansininkas, vandentvarkos specialistas atitinka šio Aprašo 3 priede keliamus reikalavimus (pateikiami gyvenimo aprašymai ir juose nurodytų dokumentų kopijos).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

7.2.3. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas ir uždavinius per projekto įgyvendinimo laikotarpį.

7.2.3.1. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 50 mėnesių nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo dienos.

7.2.3.2. Projekto veiklos įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

7.2.3.3. Projekto parengtumas – parengti teritorijų planavimo dokumentai.

7.2.3.4. Projekto parengtumas – parengti techniniai projektai (taikoma skelbiant konkursą pagal FIDIC raudonąją knygą) ir pirkimo dokumentai.

 

 

 

Įsitikinti, kad projekto įgyvendinimo organizavimas (planas) adekvatus projekto veiklų apimtims, yra realus ir racionaliai suplanuotas (pvz., įvertinant turimus išteklius, iš ES fondų finansuojamų projektų specifiką, sezoniškumą ir pan.).

Būtina įsitikinti, kad projekto trukmė, įgyvendinimo vieta ir parengtumas atitinka šio Aprašo 2 priedo 7.2.3 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

7.2.4. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir turi pridėtinę vertę (jei taikoma).

 

 

 

Siekiama įsitikinti, ar partneriai įtraukti pagrįstai, t. y. ar partnerystė sukuria papildomą pridėtinę vertę pagal projektą (pvz., turi patirties, prisideda finansiškai, vykdo projekto veiklas, naudosis rezultatais ir pan.).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

7.2.5. Projektas atitinka kitus su reikalavimais pareiškėjams susijusius specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir šiame Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo 1 punkte nurodytai finansuojamai veiklai reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

8.1. Užtikrintas projekto finansavimas

8.1.1. Pareiškėjo (partnerių) įnašas atitinka šio Aprašo 29–30 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar:
tenkinami šiame Apraše nustatyti reikalavimai pareiškėjo ir (arba) partnerių įnašui, taip pat įvertinant projekto grynųjų pajamų finansavimo poreikį;
numatyti projekto išlaidų finansavimo šaltiniai, atsižvelgiant į projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį ir išlaidų apmokėjimo būdą, yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti per tam tikrą laikotarpį;

Pateikti dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo galimybes apmokėti numatytą projekto išlaidų dalį (banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.).
Kai pareiškėjui netaikomas reikalavimas prisidėti prie projekto finansavimo, šis kriterijus atitinka nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

8.1.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Reikalavimai netinkamoms finansuoti išlaidoms pateikti šio Aprašo 31 ir 33 punktuose.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar:
projekte numatytoms netinkamoms finansuoti išlaidoms (tarp jų ir netinkamam finansuoti PVM ir kt.) užtikrinamas finansavimas;

netinkamų išlaidų finansavimo šaltiniai yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti

per tam tikrą laikotarpį, t. y. netinkamų išlaidų finansavimas neturės neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento
Nr. 1828/2006 XXI priedą.

8.1.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) ir rezultatų tęstinumas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto metu sukurtų rezultatų tolesniam naudojimui yra sudarytos finansinės prielaidos, t. y. sukurtas turtas bus

išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas.

Projekto įgyvendinimo metu sukurti rezultatai bus naudojami pagal numatytą paskirtį.

Būtina įsitikinti, kad pateiktoje priesaikos pažymoje pareiškėjas įsipareigoja atitikti šio Aprašo 98 punkto reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys.

8.1.4. Reikalavimai tinkamoms finansuoti projektų išlaidoms pateikti šio Aprašo 32  punkte.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projektas atitinka šio Aprašo 32 punkto reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento
Nr. 1828/2006 XXI priedą.

 

 

 

 

 

 

 

9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

9.1. Sąnaudų ir naudos analizės korektiškumas ir rezultatų priimtinumas.

9.1.1. Atlikta alternatyvų analizė.

 

 

 

Aiškiai suformuluoti techninio projekto sprendimo reikalavimai (planuojamo objekto techniniai reikalavimai pagal jo paskirtį eksploatavimo sąlygas; projektavimo, įrengimo ir veiklos principai, procesai ir pan.). Kiekvienam projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvios galimybės: „Nulinė“ alternatyva (alternatyva, kai projektas nėra įgyvendinamas) ir kita alternatyva (projektas, paremtas alternatyvia technologija ar pan.). Projekte turi būti atskleista, kad visos realios projekto įgyvendinimo galimybės buvo svarstytos arba kad kitos alternatyvos, be jau nagrinėjamų, nėra tikslinga svarstyti. Jeigu projekto įgyvendinimo galimybių vertinimo metu išskiriamos kelios galimybės projekto įgyvendinimo alternatyvai,

vertinimo metu kiekvienai alternatyvai turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai.

Alternatyvos įvertintos išsamiai ir korektiškai. Pasirinkta alternatyva turi būti optimali, atsižvelgiant į esamus apribojimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

9.1.2. Projekto prielaidos (susijusios su būsimomis pajamomis ir sąnaudomis) yra pagrįstos (taikoma didelės apimties projektams).

 

 

 

Projekto skaičiavimai remiasi pagrįstomis būsimų pajamų ir sąnaudų prognozavimo prielaidomis.

 

Informacijos šaltinis – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

9.1.3. Taikomas pagrįstas analizės laikotarpis.

 

 

 

Sąnaudų ir naudos analizės laikotarpis atitinka Europos Komisijos parengtame darbo dokumente Nr. 4 „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinės gairės“ (angl. Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, Working Document No. 4) ir dokumente „Investicinių projektų kaštų naudos analizės gairės“ (angl. Guide to cost-benefit analysis of investment projects) rekomenduojamą laikotarpį; jei analizuojant imamas kitas laikotarpis, tai projekte yra pateiktas paaiškinimas, kuris, vertintojo nuomone, pagrindžia sprendimą taikyti kitą analizės laikotarpį.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

9.1.4. Taikoma pagrįsta diskonto norma.

 

 

 

Taikoma diskonto norma atitinka Europos Komisijos parengtame darbo dokumente Nr. 4 „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinės gairės“ (angl. Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, Working Document No. 4) ir dokumente „Investicinių projektų kaštų naudos analizės gairės“ (angl. Guide to cost-benefit analysis of investment projects) rekomenduojamą normą; jei neatitinka, pateiktas paaiškinimas, kuris, vertintojo nuomone, pagrindžia sprendimą taikyti kitokią diskonto normą.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

9.1.5. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos finansinių rodiklių reikšmės.

 

 

 

Teisingai apskaičiuoti finansiniai rodikliai (finansinė grynoji dabartinė vertė (angl. financial net present value) (FNPV), finansinė grąžos norma (angl. financial rate of return) (FRR) ir sąnaudų (naudos) santykis (angl. benefit/cost ratio)). Jų reikšmės pagrindžia prašomų lėšų apimtis.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

9.1.6. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos ekonominių rodiklių reikšmės (taikoma didelės apimties projektams).

 

 

 

Ekonominiai rodikliai – ekonominė grynoji dabartinė vertė (angl. economic net present value (ENPV), ekonominė grąžos norma (angl. Economic rate of return) (ERR) ir sąnaudų (naudos) santykis (angl. benefit/cost ratio) apskaičiuoti tinkamai, remiamasi pagrįstomis socialinės ir ekonominės naudos ir sąnaudų prognozavimo prielaidomis.

Rodiklių reikšmės įrodo projekto ekonominį pagrįstumą, atsižvelgiant į projekto investicijas ir būsimas sąnaudas.

 

Informacijos šaltinis – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

9.1.7. Įvertintos rizikos.

 

 

 

Įvertintos pagrindinės projekto rizikos, numatyti jų valdymo veiksmai. Jautrumo analizės rezultatai (jei taikoma) rodo, kad, esant rizikoms, projekto finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmės (nuokrypiai) vis tiek yra priimtinos.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

9.1.8. Projekto teikiama nauda atitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas (netaikoma didelės apimties projektams).

 

 

 

Vertinama (vadovaujantis analogiškais projektais, veiklomis ir pan.) projekto rezultatų atitiktis investicijoms.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

9.2. Atitiktis Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklės), ir šiame Apraše nustatytiems projekto veiklų ir išlaidų apribojimams.

9.2.1. Projekte numatytos veiklos ir išlaidos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus.

 

Projekte numatytos veiklos yra netinkamos, jeigu:

– neatitinka pagrindinių reikalavimų, išdėstytų Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse;

– dengiamos iš kitų nacionalinių, Europos Bendrijos ar kitų paramos lėšų;

– padarytos perkant prekes, darbus ar paslaugas projekto vykdytojui ir (ar) jo partneriui nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir išlaidos yra tinkamos finansuoti atsižvelgiant į Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklėse ir šiame Apraše nustatytus reikalavimus.

Taip pat būtina įvertinti projekto riziką susijusią su dvigubu finansavimu, t. y. įvertinant pareiškėjo ir partnerių įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus būtina įsitikinti, kad toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nebus skiriamas pakartotinai.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

9.2.2. Veikos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai.

 

Projekto finansavimo dydis nustatytas kaip mažiausia projektui įgyvendinti būtina lėšų suma.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos suplanuotos efektyviai, o išlaidos yra būtinos projekto veikloms atlikti ir atitinka rinkos kainas.

Būtina įsitikinti, ar projekto finansavimo dydis nustatytas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą. Jei projekto išlaidos yra apskaičiuotos nesinaudojant realiais įkainiais, vertintojai turi teisę perskaičiuoti projekto biudžetą naudodami vidutinius rinkos įkainius ir sumažinti projekto tinkamas finansuoti išlaidas ir atitinkamai -finansavimo sumą.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

9.2.3. Užtikrinama lėšų panaudojimo sparta.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklų suplanavimas užtikrins numatomą lėšų panaudojimo spartą.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

9.2.4. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo 1 punkte nurodytai finansuojamai veiklai reikalavimas netaikomas.

9.2.5. Teisingai pritaikyta vienodo dydžio norma (angl. Flat-rate), vadovaujantis Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1K-112 (Žin., 2008, Nr. 37-1348).

 

 

 

Šio Aprašo 1 punkte nurodytai finansuojamai veiklai reikalavimas netaikomas.

9.3. Projektui reikiamas finansavimas nustatytas atsižvelgiant į Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

9.3.1. Paraiškoje dėl projekto finansavimo teisingai nurodyto, kuriai kategorijai priklauso projektas, t. y. iš kurio:

9.3.1.1. negaunama pajamų;

9.3.1.2. gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto (reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 3 dalis);

9.3.1.3. gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto (reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalis).

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekto vykdytojas teisingai priskyrė savo projektą prie vienos iš išvardytų kategorijų. Detalios metodologinės rekomendacijos EK pateiktos Metodinėse rekomendacijose dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

9.3.2. Iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad iš projekto planuojamos gauti grynosios pajamos apskaičiuotos ir priskirtos prie Tinkamų ir netinkamų projekto išlaidų teisingai. Taip pat būtina įsitikinti, kad projektui reikiamo finansavimo dydis yra apskaičiuotas grynųjų pajamų dydžiu sumažinus projekto EK tinkamų deklaruoti išlaidų sumą taip, kaip nustatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalyje. Detalios metodologinės rekomendacijos EK pateiktos Metodinėse rekomendacijose dėl Tarybos Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajams duodantys projektai (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis. Didelės apimties projektams – paraiška pagal Reglamento Nr. 1828/2006 XXI priedą.

 

 

 

 

 

 

 

VERTINTOJO PASTABOS

Paraiškos vertintojas

(pareigos, pavardė, vardas, parašas)

Vertinimo data

_________________

 

Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“

veiklos „Dumblo tvarkymo

infrastruktūros kūrimas“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO
SPECIALIOJI (B) DALIS

 

Teikiant paraišką projekto finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklą „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“, turi būti pateikiama ši informacija.

 

1. PAREIŠKĖJO TINKAMUMO IR PAJĖGUMO REIKALAVIMAI

 

1.1. Pareiškėjo įgyvendintų projektų skaičius.

Nurodyti pareiškėjo įgyvendintų projektų skaičių. Prie projekto Paraiškos turi būti pridėtas projektų sąrašas, nurodant projekto pavadinimą, ES fondą, iš kurio gauta parama, projekto įgyvendinimo trukmė ir trumpas įgyvendintų veiklų aprašymas.

 

1.2. Pareiškėjo gebėjimai administruoti projektą.

Nurodyti asmenis, kurie vykdys projekto vadovo, finansininko ir vandentvarkos specialisto darbus. Pridėti jų gyvenimo aprašymus ir juose minimų dokumentų kopijas.

 

2. PROJEKTAS ATITINKA STEBĖSENOS KOMITETO PATVIRTINTUS SPECIALIUOSIUS ATITIKTIES KRITERIJUS

 

Trumpas projekto atitikties Stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems atitikties kriterijams aprašymas.

Išdėstyti, kaip projektas atitiks:

– savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą. Jeigu tokio plano nėra, turi būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl įsipareigojimo įtraukti projektą į rengiamą planą;

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832 patvirtintos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos nuostatos ir LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 30d. įsakyme Nr. D1-351 numatytas priemones;

– Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d nutarimu Nr. 1224, I priedo 6.5.4 punkto nuostatas;

– regiono plėtros planą.

 

3. PROJEKTO ĮGYVENDINAMOS VEIKLOS ATITINKA TINKAMOMS FINANSUOTI IŠLAIDOMS IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI KELIAMUS REIKALAVIMUS

 

Trumpas projekto atitikties tinkamoms finansuoti išlaidoms ir projektų įgyvendinimui aprašymas.

Išdėstyti, kaip projektas atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms keliamus reikalavimus, išdėstytus šio Aprašo 32 ir 35 punktuose.

 

4. PROJEKTAS SUDERINAMAS SU ES APLINKOSAUGOS POLITIKOS NUOSTATOMIS

 

Trumpas projekto atitikties ES aplinkosaugos politikos nuostatoms aprašymas.

Išdėstyti, kaip projektas atitiks:

– Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miestų nuotekų valymo,

– Tarybos direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės,

– Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus

 

5. FINANSINĖ ANALIZĖ (netaikoma didelės apimties projektams)

 

5.1. Pagrindiniai finansinės analizės rezultatai

Finansinė analizė turi būti atlikta vadovaujantis „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinių gairių“ (Europos Komisijos darbo dokumentas Nr. 4) nuostatomis (gairės lietuvių ir anglų kalbomis pateiktos interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/ena), „Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovo“ nuostatomis (šis vadovas pateiktas interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/paiamu) ir „Investicinių projektų kaštų – naudos analizės gairių“ nuostatomis (gairės anglų kalba pateiktos interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/pareiskejams/cba).

 

Prie Paraiškos pridėti finansinės analizės skaičiavimus, o pagrindinius rezultatus pateikti užpildant šią lentelę.

Diskonto norma, %

Grynoji dabartinė vertė (prieš paramą), Lt

Grynoji dabartinė vertė (po paramos), Lt

Vidinė grąžos norma (prieš paramą), %

Vidinė grąžos norma
(po paramos), %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalies skaičiavimai

Skaičiavimai reikalaujami pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) 55 straipsnio nuostatas.

Prašome pažymėti, kuriai kategorijai priskiriamas projektas, dėl kurio finansavimo teikiama paraiška.

 

Projekto priskyrimas kategorijai pagal gaunamas pajamas:

negaunama pajamų;

gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto;

gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto.

 

Jeigu pažymimas 3 punktas, Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalies skaičiavimai turi būti atlikti vadovaujantis „Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovo“ nuostatomis. Šis vadovas pateiktas interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/pajamu. Žemiau pateikta lentelė pildoma Excel formatu. Lentelės forma pateikta interneto tinklalapyje

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fin/failai/Pajamu_sk_metodika/Pajamu_skaiciavimo_vadovas_Pr.xls

 

Pareiškėjo parašas ________________

 

 

 

Projekto pavadinimas (1)

 

 

 

 

Nurodykite projekto ataskaitinį laikotarpį, metai (2)

 

 

 

 

 

Diskonto norma, % (3)

 

 

 

 

 

 

Metai

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Bendros investicijų išlaidos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bendros investicijų išlaidos, litai (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto veiklos išlaidos, litai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Išlaidos 1 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaidos 2 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaidos 3 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto pajamos, litai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pajamos 1 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos 2 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos 3 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynosios projekto pajamos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likutinė vertė, litai (7)

 

 

 

 

 

Projekto investicijų dabartinė vertė

0,00 Lt

 

Dabartinė turto likutinė vertė

0,00 Lt

 

Grynųjų projekto pajamų dabartinė vertė

0,00 Lt

 

Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalis

 

 

* Pildomi tik žalia spalva pažymėti langeliai.

 

 

5.3. Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas

Projekto ataskaitinis laikotarpis

Pasirinkto projekto ataskaitinio laikotarpio pagrindimas

 

(2a)

Diskonto norma

Pasirinktos diskonto normos pagrindimas

 

(3a)

Projekto veiklos išlaidos

Veiklos išlaidų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas

Išlaidos 1 (5)

(5a)

Išlaidos 2 (5)

(5a)

Išlaidos 3 (5)

(5a)

... (5)

(5a)

Projekto pajamos

Veiklos pajamų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas

Pajamos 1 (6)

(6a)

Pajamos 2 (6)

(6a)

Pajamos 3 (6)

(6a)

... (6)

(6a)

Likutinė vertė

Likutinės vertės apskaičiavimo pagrindimas

0

(7a)

 

6. IŠLAIDŲ PAGRINDIMAS

 

Trumpas išlaidų, kurios susijusios su projekto veiklų įgyvendinimu, pagrindimas.

 

 

Projekto biudžeto eilutės Nr. *

Veiklos Nr.

Išlaidų pavadinimas

Suma, Lt

Išlaidų pagrindimas nurodant, kaip apskaičiuojama prašoma finansavimo suma kiekvienai veiklai atskirai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Iš paraiškos A dalies 8.1 lentelės.

 

7. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ (netaikoma didelės apimties projektams)

 

Suformuluokite reikalavimus techniniam projekto sprendimui (techniniai reikalavimai planuojamam objektui pagal jo paskirti, eksploatacijos sąlygas; projektavimo, įrengimo ir veiklos principai, procesai ir pan.). Projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvos: „ nulinė „ alternatyva (alternatyva, kai projektas nėra įgyvendinamas) ir kitos alternatyvos (projektas, paremtas alternatyvia technologija ar pan.) Turi būti atskleista, kad visos realios projekto įgyvendinimo alternatyvos buvo svarstytos arba kad kitas alternatyvas, išskyrus nagrinėjamas, netikslinga svarstyti. Jeigu vertinant projekto įgyvendinimo galimybes išskiriamos kelios projekto įgyvendinimo alternatyvos, vertinant kiekvienai alternatyvai turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai. Alternatyvos turi būti įvertintos išsamiai ir korektiškai. Pasirinkta alternatyva

 

8. PROJEKTO RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS (netaikoma didelės apimties projektams)

 

Pateikite projekto rizikos vertinimą, užpildydami žemiau pateikiamą lentelę. Detalizuokite rizikos pobūdį/aspektus bei nurodykite, kokios numatomos rizikos valdymo (mažinimo) priemonės.

 

 

Rizikos aprašymas

Tikimybė*

Poveikis*

Rizikos valdymo priemonės / veiksmai

 

Politinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonominė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vertinimo skalė: maža (-s) / vidutinė (-is) / didelė (-is)

 

9. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS (netaikoma didelės apimties projektams)

 

Informacija apie poveikio aplinkai vertinimą.

Pažymėkite atitinkamą langelį:

Ar projekte numatyta ūkinė veikla yra įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 84-3105) 1 ir 2 prieduose pateiktus sąrašus?

Taip:      1 priede;      2 priede.

Ne.

Jei pažymimi langeliai „ Taip ir „1 priede:

pateikiamas atsakingos institucijos sprendimas, ar planuojama ūkinė veikla leistina, ir kita poveikio aplinkai vertinimo atlikimo dokumentacija

Jei pažymimi langeliai „Taip ir „2 priede“:

pateikiama atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada ir, jei išvadoje nustatyta, kad PAV privalomas, – atsakingos institucijos sprendimas, ar planuojama ūkinė veikla leistina, ir kita poveikio aplinkai vertinimo atlikimo dokumentacija.

Informacija apie poveikį „Natura 2000“ teritorijoms

Pažymėkite atitinkamą langelį:

Ar projektas bus įgyvendinamas įsteigtoje ar potencialioje Natura 2000“ teritorijoje arba šalia jos?

Taip;

Ne.

Jei pažymimas langelis „ Taip:

pateikiama už „Natura 2000teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracija.

 

10. PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS

 

Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

________________________________                  __________          ________________

(Pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)                       (Parašas)              (Vardas ir pavardė)

A.V.

 

Pareiškėjo parašas _______________

_________________


 

Paraiškos dėl projekto finansavimo

specialiosios (B) dalies

1 priedas

 

REIKALAUJAMŲ PATEIKTI DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

1. Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka šio Aprašo 2 priedo 7.1.1 punkto reikalavimus;

2. Pareiškėjo įmonės įstatų kopijas (taikoma, jeigu pareiškėjas yra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonė);

3. Įgaliojimas jeigu paraišką pasirašė pareiškėjo įgaliotas asmuo;

4. Priesaikos pažymą, kad pareiškėjas atitinka šio Aprašo 98 punkto reikalavimus;

5. Priesaikos pažyma, kad projektas atitinka šio Aprašo 2 priedo 9.2.1 punkto reikalavimus;

6. Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka šio Aprašo 2 priedo 7.1.3 punkto reikalavimus;

7. Patvirtinimas apie pareiškėjo galimybes apmokėti numatytą projekto išlaidų dalį (banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.);

8. Pareiškėjo įsipareigojimas padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas;

9. Savivaldybės pritarimas arba suderinimas (savivaldybės tarybos spendimas, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ir pan.), kad pareiškėjas gali organizuoti darbus atitinkamos savivaldybės teritorijoje (taikoma, jeigu pareiškėjas yra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonė);

10. Pateikti įrodymus, kad patvirtinti reikalingi teritorijų planavimo dokumentai (savivaldybės tarybos sprendimas, kitų atsakingų organų sprendimai);

11. Pateikti įrodymus, kad parengti ir užsakovo patvirtinti techniniai projektai (konkursas skelbiamas pagal FIDIC raudonąją knygą);

12. Pirkimo dokumentų dalis, kurioje pateikti darbų kainų žiniaraščiai.

13. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planas (taikoma, jeigu iki paraiškos pateikimo dienos viešieji pirkimai neatlikti). Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo plane turi būti nurodyta pirkimo dokumentacijos parengimo data, planuojama skelbimo apie pirkimą datą ir planuojama sutarties su laimėtoju pasirašymo data;

14. Finansinės analizės skaičiavimai (netaikoma didelės apimties projektams);

15. Institucijos, atsakingos už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, išvados dėl poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo kopija;

16. Projektams, kurių poveikio aplinkai vertinimas (arba atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo) buvo atliktas iki 2006 m. gegužės 31 d. – institucijos, atsakingos už Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų monitoringą, deklaracijos kopija;

17. Atsakingos institucijos atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo kopija;

18. Atsakingos institucijos sprendimo, ar planuojama ūkinė veikla leistina, kopija (jei taikoma);

19. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija (jei taikoma);

20. Sąnaudų-naudos analizės skaičiavimai (taikoma didelės apimties projektams).

 

Pareiškėjo parašas ________________

 

_________________


 

Paraiškos dėl projekto finansavimo

specialiosios (B) dalies

2 priedas

 

MOKĖJIMŲ PRAŠYMŲ TEIKIMO APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRAI GRAFIKAS

 

Išlaidų pavadinimas

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

N metai

N+1 metai

N+... metai

M

ketvirtis

M+1 ketvirtis

M+... ketvirtis

M

ketvirtis

M+1 ketvirtis

M+... ketvirtis

M

ketvirtis

M+1 ketvirtis

M+... ketvirtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjo parašas ________________

 

_________________

 

 

 

Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

Kuriame Lietuvos ateitį

 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio paaiškinimas

Rodiklio skaičiavimo būdas

Dokumentai, pagrindžiantys rodiklio pasiekimą

Duomenų apie rodiklio pasiekimą teikimas

VP3-3.1-AM-01-V-P.VP.01 Produkto rodiklis: Gyvenamųjų vietovių, kuriose renovuota/pastatyta vandens tiekimo ir/ar nuotekų sistema, skaičius

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietovės skirstomos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Miesto gyvenamosioms vietovėms priskiriami miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms priskiriami miesteliai ir kaimai (LR teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 60-1183). Gyvenamoji vietovė, nepriklausomai nuo projektų skaičiaus, sudaro vieną vienetą. Gyvenamoji vietovė, kurios teritorijoje ar jos dalyje renovuotas/pastatytas bent vienas vandens tiekimo ir/ar nuotekų sistemos elementas, skaičiuojama kaip vienas vienetas. Vandens tiekimo ir/ar nuotekų sistemą sudaro šie elementai: geriamojo vandens tiekimo tinklai, vandens gerinimo įrenginiai, nuotekų surinkimo tinklai, nuotekų valymo įrenginiai. Renovuota/pastatyta sistema laikoma pasirašius darbų priėmimo–perdavimo aktą.

Skaičiuojama gyvenamųjų vietovių suma.

Pirminis šaltinis – darbų priėmimo–perdavimo aktai.

Antrinis šaltinis – mokėjimo prašymai.

Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį duomenys nurodomi mokėjimo prašymuose.

 

_________________