LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ASMENŲ, BE LEIDIMO ATVYKUSIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ UŽSIENIO VALSTYBĖS, KURI YRA KARO PADĖTYJE SU LIETUVOS RESPUBLIKA, LAIKYMO TARDYMO IZOLIATORIUOSE TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2001 m. vasario 28 d. Nr. 232

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1482) 12 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Asmenų, be leidimo atvykusių į Lietuvos Respubliką iš užsienio valstybės, kuri yra karo padėtyje su Lietuvos Respublika, laikymo tardymo izoliatoriuose tvarką (pridedama).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                       ROLANDAS PAKSAS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                     GINTAUTAS BARTKUS

______________

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 232

 

ASMENŲ, BE LEIDIMO ATVYKUSIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ UŽSIENIO VALSTYBĖS, KURI YRA KARO PADĖTYJE SU LIETUVOS RESPUBLIKA, LAIKYMO TARDYMO IZOLIATORIUOSE TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja asmenų, be įstatymų nustatyta tvarka išduoto leidimo atvykusių į Lietuvos Respubliką iš užsienio valstybės, kuri yra karo padėtyje su Lietuvos Respublika, priėmimo ir laikymo tardymo izoliatoriuose, kol bus išspręstas leidimo išdavimo klausimas, sąlygas, šių asmenų paleidimą iš tardymo izoliatorių.

2. Be įstatymų nustatyta tvarka išduoto leidimo atvykę į Lietuvos Respubliką iš užsienio valstybės, kuri yra karo padėtyje su Lietuvos Respublika, asmenys (toliau vadinama – sulaikyti asmenys) sulaikomi ir gali būti laikomi tardymo izoliatoriuose ar kitose specialiai tam įrengtose vietose (toliau vadinama – tardymo izoliatoriai), kol bus išspręstas leidimo išdavimo jiems klausimas.

3. Sulaikyti asmenys turi būti laikomi tokiomis sąlygomis, kurios užtikrintų žmogaus orumą ir atitiktų Lietuvos Respublikos įsipareigojimus pagal tarptautines sutartis.

 

II. SULAIKYTŲ ASMENŲ PRIĖMIMas Į TARDYMO IZOLIATORIUS

 

4. Sulaikytų asmenų priėmimo į tardymo izoliatorių pagrindas yra karo komendanto sprendimas asmenį laikyti tardymo izoliatoriuje.

5. Pareigūnų pristatytus į tardymo izoliatorių sulaikytus asmenis priima tardymo izoliatoriaus direktoriaus budintysis padėjėjas ir įskaitos tarnybos darbuotojas. Tomis valandomis, kai įskaitos tarnybos darbuotojai nedirba, sulaikytus asmenis priima tardymo izoliatoriaus direktoriaus budintysis padėjėjas.

6. Priimamiems į tardymo izoliatorių sulaikytiems asmenims daroma asmens krata, jų daiktai patikrinami, ir surašomas kratos protokolas, kurį pasirašo kratą atlikęs pareigūnas ir sulaikytas asmuo. Nurodyti 7 punkte daiktai ir reikmenys iš sulaikytų asmenų paimami, ir apie tai įrašoma kratos protokole. Tardymo izoliatoriaus direktoriaus budintysis padėjėjas paimtus iš sulaikytų asmenų daiktus ir reikmenis registruoja žurnale.

7. Sulaikytiems asmenims, laikomiems tardymo izoliatoriuose, su savimi draudžiama turėti Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 12-313; 1999, Nr. 102-2922) 1 priedėlyje nurodytus daiktus ir reikmenis.

8. Paimti sulaikytų asmenų pinigai, vertybiniai popieriai ir vertingi daiktai perduodami tardymo izoliatoriaus buhalterijai, o kiti daiktai atiduodami saugoti į sandėlį.

9. Sulaikytus asmenis tardymo izoliatoriaus direktoriaus budintysis padėjėjas pasirašytinai supažindina su tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklėmis ir vadovaudamasis šios tvarkos reikalavimais paskirsto į kameras.

10. Priimtiems į tardymo izoliatorių sulaikytiems asmenims šios įstaigos tarnybos įformina:

10.1. kameros kortelę;

10.2. sulaikyto asmens anketą (jeigu ji neužpildyta anksčiau);

10.3. sulaikyto asmens bylą.

 

III. SULAIKYTŲ ASMENŲ LAIKYMO SĄLYGOS

 

11. Sulaikyti asmenys laikomi kamerose, atskirai nuo kalinamųjų ir nuteistųjų.

12. Sulaikytiems asmenims taikomi Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatyme kalinamiesiems nustatyti apsaugos, priežiūros, materialinio–buitinio aprūpinimo ir sveikatos priežiūros reikalavimai.

13. Sulaikyti asmenys turi teisę:

13.1. gauti informaciją (jiems suprantama kalba) apie sulaikytų asmenų laikymo tardymo izoliatoriuje tvarką ir sąlygas, jų teises ir pareigas;

13.2. gauti valstybės laiduojamas (nemokamas) sveikatos priežiūros paslaugas;

13.3. kasdien valandą pasivaikščioti gryname ore. Nepilnamečiams ir moterims suteikiami du valandos pasivaikščiojimai per dieną;

13.4. būti tinkamai maitinami;

13.5. pirkti ne už grynus pinigus maisto produktų ir būtiniausių reikmenų;

13.6. naudotis savo drabužiais ir avalyne;

13.7. skaityti, rašyti, žaisti neazartinius žaidimus;

13.8. turėti laikrodžių, pagamintų ne iš brangiųjų metalų;

13.9. kreiptis su pasiūlymais, prašymais ir skundais į valstybės institucijas, pareigūnus, visuomenines organizacijas, Europos žmogaus teisių teismą ir kitas tarptautinių organizacijų institucijas;

13.10. kreiptis per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją į valstybės globėjos atstovus ar delegatus.

 

IV. SULAIKYTŲ ASMENŲ PALEIDIMAS IŠ TARDYMO IZOLIATORIAUS

 

14. Sulaikyti asmenys iš tardymo izoliatoriaus paleidžiami, kai gauna Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar ginkluotojų pajėgų vado išduotą leidimą atvykti į Lietuvos Respubliką.

15. Jeigu priimamas sprendimas leidimo atvykti į Lietuvos Respubliką neišduoti, asmenys išsiunčiami iš Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16. Paleidžiamiems iš tardymo izoliatoriaus sulaikytiems asmenims pasirašytinai grąžinami iš jų paimti pinigai, vertybiniai popieriai, daiktai ir reikmenys. Jų prašymu jiems išduodamas pažymėjimas, nurodantis, kiek laiko jie išbuvo tardymo izoliatoriuje.

 

V. SULAIKYTO ASMENS MIRTIES ĮFORMINIMAS IR LAIDOJIMAS

 

17. Sulaikytam asmeniui mirus, tardymo izoliatoriaus administracija privalo:

17.1. nedelsdama apie tai pranešti tardymo izoliatoriaus buvimo vietos apylinkės prokuratūrai, o jeigu ji negali vykdyti savo funkcijų, – apylinkės teismo pirmininkui arba karo lauko teismo pirmininkui;

17.2. per 24 valandas apie tai pranešti karo komendantui, priėmusiam sprendimą asmenį laikyti tardymo izoliatoriuje.

18. Miręs sulaikytas asmuo karo komendanto sprendimu laidojamas kapinėse ar kitose griežtai fiksuojamose vietose. Šiuo atveju laidojimo išlaidas padengia tardymo izoliatorius. Apie laidojimo vietas karo komendantas informuoja valstybės, kurios pilietis ar nuolatinis gyventojas buvo miręs asmuo, valstybės valdžios ar valdymo institucijas.

19. Į mirusio sulaikyto asmens bylą įdedama:

19.1. pranešimo karo komendantui, priėmusiam sprendimą asmenį laikyti tardymo izoliatoriuje, nuorašas;

19.2. medicinos dokumento, patvirtinančio mirtį, nuorašas;

19.3. nelaimingo atsitikimo aktas (jeigu mirties priežastis – nelaimingas atsitikimas);

19.4. tarnybinio tyrimo išvada (jeigu smurtinė mirtis arba savižudybė);

19.5. teismo medicinos ekspertizės aktas (jeigu atliktas skrodimas);

19.6. mirusiojo pinigų, daiktų, asmens ir kitų dokumentų perdavimo karo komendantui, priėmusiam sprendimą asmenį laikyti tardymo izoliatoriuje, aktas.

______________