LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. sausio 22 d. Nr. V-23

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti prieinamas ir tinkamas slaugos paslaugas pacientams bei racionalų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų naudojimą:

1. Pakeičiu Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5626):

1.1. Išdėstau 2 punktą taip:

„2. Už slaugos paslaugų namuose teikimą atsakingos PAASP paslaugas teikiančios įstaigos arba jų padaliniai, turinčios licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytą bendruomenės ar bendrosios praktikos slaugos paslaugą.“

1.2. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. Slaugos paslaugas namuose teikia bendruomenės ar bendrosios praktikos slaugytojas, turintis galiojančią slaugos praktikos licenciją, patvirtinančią teisę verstis slaugos praktika.“

1.3. Išdėstau 4 punktą taip:

„4. Slaugos paslaugos namuose teikiamos savarankiškai pagal bendruomenės ar bendrosios praktikos slaugytojo (toliau – slaugytojas) medicinos normoje nustatytą kompetenciją, bendradarbiaujant ir dirbant komandoje su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais, socialiniais darbuotojais, jų padėjėjais bei kitų sričių specialistais organizuojant ir įgyvendinant slaugos paslaugų teikimą pacientų namuose.“

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS