VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO NR. VA-90 „DĖL PRANEŠIMO APIE MOKESTINĮ PATIKRINIMĄ, PATIKRINIMO AKTO, PATIKRINIMO PAŽYMOS IR SPRENDIMO DĖL PATIKRINIMO AKTO TVIRTINIMO FORMŲ BEI ŠIŲ FORMŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. rugsėjo 8 d. Nr. VA-45

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 79-2826; 2007, Nr. 42-1620) patvirtintas:

1. Pranešimo apie mokestinį patikrinimą FR0663 formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

2. Patikrinimo akto FR0680 formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

3. Patikrinimo pažymos FR0681 formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

4. Pranešimo apie mokestinį patikrinimą FR0663 formos užpildymo taisyklių 7.8 punktą ir išdėstau jį taip:

„7.8. Pranešimo baigiamojoje dalyje turi būti nurodyta jo apskundimo tvarka. Taip pat gali būti pateikta kita su numatomu mokestiniu patikrinimu susijusi informacija, pvz., pareigūno, vykdančio mokestinį patikrinimą, kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir/ar elektroninio pašto adresas).

Pranešimą surašant kompiuteriu nebūtina žymėti linijų, parodančių rekvizitų įrašymo vietas, bei nurodyti rekvizitų, kurie turi būti rašomi nustatytose vietose, pavadinimų.“

5. Patikrinimo akto FR0680 formos užpildymo taisykles:

5.1. Pripažįstu netekusiu galios 11-1 punktą.

5.2. Pakeičiu 32 punktą ir išdėstau jį taip:

„32. Patikrinimo akto baigiamojoje dalyje turi būti nurodyta, kad mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius, vadovaujantis MAĮ 71 straipsniu, gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, jei nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti. Ši informacija patikrinimo akte nepateikiama, kai patikrinimo metu nenustatoma pažeidimų, patikrinus likviduoto ar mirusio mokesčių mokėtojo veiklą, taip pat įforminant struktūrinio padalinio (išskyrus akcizais apmokestinamų prekių sandėlį) patikrinimo aktą.

Pastabose gali būti nurodoma patikrinimo metu išaiškėjusi kita mokesčių administravimui svarbi informacija.“

6. Patikrinimo pažymos FR0681 formos ir Sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0682 formos užpildymo taisykles:

6.1. Išdėstau 4 punktą taip:

„4. Mokesčių administratoriaus pareigūnas (toliau – pareigūnas) Sprendimą turi priimti per 35 dienas nuo patikrinimo akto įteikimo mokesčių mokėtojui (mokestį išskaičiuojančiam asmeniui, toliau – mokesčių mokėtojas) dienos.“

6.2. Išdėstau 5 punktą taip:

„5. Kai mokesčių mokėtojas dėl patikrinimo akto pateikia rašytines pastabas, tai Sprendimas turi būti priimtas per 30 dienų nuo tos dienos, kai mokesčių administratorius šias pastabas gauna. Sprendimas negali būti priimtas, jei nepasibaigė pastabų dėl patikrinimo akto pateikimo terminai, išskyrus atvejus, kai mokesčių mokėtojas savo atskiru rašytiniu pareiškimu arba pasirašydamas patikrinimo aktą nurodo, kad nesinaudos savo teise pateikti pastabas dėl patikrinimo akto.“

6.3. Papildau nauju 261 punktu:

„261. Pažymoje turi būti nurodytas priimamo sprendimo pobūdis:

261.1. patvirtinti patikrinimo aktą;

261.2. pavesti pakartotinai patikrinti mokesčių mokėtoją.

Sprendimo pobūdis gali būti skirtingas (pvz., dalis patikrinimo akto gali būti tvirtinama, o dėl kitos dalies gali būti skirtas pakartotinis patikrinimas).“

6.4. Išdėstau 27 punktą taip:

„27. Tvirtinamos papildomai apskaičiuotos mokesčių (įmokų), taip pat mokesčių mokėtojo apskaičiuotos, bet nesumokėtos nedeklaruojamų mokesčių sumos ar patikrinimo metu nustatytos mokesčių (įmokų) permokos bei delspinigiai, apskaičiuoti likviduoto arba mirusio mokesčių mokėtojo patikrinimo metu, turi būti nurodomi atskirai pagal mokesčius (įmokas).

Pavedant atlikti pakartotinį mokesčių mokėtojo patikrinimą, Pažymos projekto dėstomojoje dalyje turi būti išdėstomos priežastys, faktai ir aplinkybės, dėl kurių nusprendžiama pavesti pakartotinai tikrinti.“

6.5. Papildau nauju 29 punktu:

„29. Pažymos projekto baigiamojoje dalyje, atsižvelgiant į patikrinimo metu nustatytus mokesčių įstatymų pažeidimus bei priimamo sprendimo pobūdį, turi būti nurodoma atitinkama apskundimo tvarka:

29.1. Jeigu mokestinio patikrinimo metu nebuvo nustatyta mokesčių įstatymų pažeidimų, tai Pažyma, tvirtinanti patikrinimo aktą (jo dalį) ir/ar pavedanti pakartotinai tikrinti mokesčių mokėtoją, gali būti skundžiama Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

29.2. Pažyma, tvirtinanti likviduoto ar mirusio mokesčių mokėtojo patikrinimo, kurio metu buvo nustatyti mokesčio įstatymo pažeidimai, aktą gali būti skundžiama MAĮ IX skyriuje nustatyta tvarka (pvz., mokesčių mokėtojo turto paveldėtojas turi teisę per 20 dienų po to, kai buvo įteikta ši Pažyma, apskųsti ją raštu centriniam mokesčių administratoriui, paduodant skundą per vietos mokesčių administratorių).“

6.6. Laikau buvusius 29–36 punktus atitinkamai 30–37 punktais.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                       MODESTAS KASELIAUSKAS

 


 

FR0663 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. VA-45 redakcija)

 

(herbas)

 

________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

_________________________________

(įstaigos duomenys)

_____________________

(adresatas)

 

PRANEŠIMAS APIE MOKESTINĮ PATIKRINIMĄ

 

_____________ Nr. ____________________

(data)                  (registracijos numeris)

 

Pranešame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 114 straipsniu, pradėtas___________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas

___________________________________________________________________________

(fizinio asmens – vardas ir pavardė), identifikacinis numeris (kodas)

______________________ mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo patikrinimas.

(kompleksinis/teminis)

Mokestinio patikrinimo dalykas:____________________________________________

(mokestinio patikrinimo tema)

___________________________________________________________________________

 

Prašome 20___ m. _______________ d. ______ val.

 

q[] 1. atvykti į _____________ valstybinės mokesčių inspekcijos___________________

(pavadinimas)                                                      (skyriaus pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(adresas)

q[] 2. būti patalpose______________________________________________________

(adresas)

 

Numatomam mokestiniam patikrinimui prašome parengti/pateikti __________________

___________________________________________________________________________

(prašomų duomenų, dokumentų (dokumentų registrų) pavadinimai, laikotarpis arba nuoroda į dokumentų sąrašą)

___________________________________________________________________________

 

Pranešimas apie mokestinį patikrinimą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

tel. ___________________, el. pašto adresas _____________________

 

______________________                                                          ______________________

(pareigų pavadinimas)                                (parašas)                            (vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

(rengėjo nuoroda)

 

_________________

 

 


 

Pranešimo apie mokestinį patikrinimą FR0663 formos užpildymo taisyklių

priedas

 

PRELIMINARUS MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

Mokestiniam patikrinimui preliminariai bus reikalingi tokie mokesčių mokėtojo (mokestį išskaičiuojančio) dokumentai (reikiamus žymėti üV)

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Žyma
(žymėti
üV)

Laikotarpis
nuo..... iki......

1

2

3

4

1.

Mokesčių mokėtojo registracijos dokumentai, turimos licencijos

 

 

2.

Mokesčių mokėtojo (įmonės) nuostatai

 

 

3.

Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai bei nutarimai

 

 

4.

Stebėtojų tarybos ir valdybos protokolai bei nutarimai

 

 

5.

Vadovo (savininko) ir (ar) kitų direktorių įsakymai, nutarimai ir potvarkiai

 

 

6.

Įsakymų, nutarimų ir potvarkių registracijos žurnalai

 

 

7.

Darbo sutartys ir su jomis susiję dokumentai

 

 

8.

Kiti dokumentai, turintys įtakos mokesčių mokėtojo ekonominei veiklai (nuomos, panaudos, kitos sutartys)

 

 

9.

Apskaitos dokumentai:

 

 

9.1.

Banko dokumentai

 

 

9.2.

Kasos dokumentai

 

 

9.3.

Didžioji knyga

 

 

9.4.

Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai

 

 

9.5.

Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir darbuotojų asmens kortelės

 

 

9.6.

Atlyginimų priskaitymo ir išmokėjimo žiniaraščiai

 

 

9.7.

Pirminiai tiekiamų prekių ir (ar) teikiamų paslaugų apskaitos dokumentai

 

 

9.8.

Prekių ir (ar) paslaugų pirminiai įsigijimo dokumentai

 

 

10.

Kiti apskaitos dokumentai, reikalingi mokesčio apskaičiavimui, deklaravimui ir sumokėjimui patikrinti (įrašyti):

 

 

10.1.

 

 

 

10.2.

 

 

 

10.3.

 

 

 

10.4.

 

 

 

11.

Apskaitos registrai:

 

 

11.1

Pirkimų (prekių tiekimo ir (ar) paslaugų teikimo) žurnalas

 

 

11.2.

Pardavimų (prekių tiekimo ir (ar) paslaugų teikimo) žurnalas

 

 

11.3.

Pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų žurnalas

 

 

11.4.

Pinigų gavimo žurnalas

 

 

11.5.

Pinigų mokėjimo žurnalas

 

 

11.6.

Bendrasis žurnalas

 

 

12.

Kiti apskaitos registrai (įrašyti):

 

 

12.1.

 

 

 

12.2.

 

 

 

12.3.

 

 

 

12.4

 

 

 

13.

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras

 

 

14.

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras

 

 

15.

Sąskaitų faktūrų apskaitos registrai

 

 

16.

Finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas)

 

 

17.

Kiti dokumentai, reikalingi mokesčio (-ių) apskaičiavimui, deklaravimui ir sumokėjimui patikrinti (įrašyti)

 

 

17.1.

 

 

 

17.2.

 

 

 

17.3.

 

 

 

 

_________________

 


 

FR0680 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. VA-45 redakcija)

 

(herbas)

 

____________________________________________

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PATIKRINIMO AKTAS

 

 

200___-___-___ Nr. _________________

(registracijos numeris)

___________________________

(sudarymo vieta)

 

Vykdydami _______________ pavedimą tikrinti Nr. __________________________ ,

(data)

___________________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(pareigūnų pareigų pavadinimai, vardai, pavardės)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

patikrino ___________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo/mokestį išskaičiuojančio asmens (toliau – mokesčių

___________________________________________________________________________

mokėtojas) pavadinimas/vardas, pavardė, identifikacinis numeris (kodas), adresas, teisinio įregistravimo data)

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Vardas, pavardė/
pavadinimas

Identifikacinis numeris (kodas)

Dirba (-o) nuo (iki)

 

 

 

 

Kita apie mokesčių mokėtoją pateiktina informacija (duomenys):_______________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Mokestinio patikrinimo atlikimo vieta:____________________________________________

(adresas)

___________________________________________________________________________

 

Mokestinis patikrinimas pradėtas 200___ ___ ___ ir baigtas 200___ ___ ___.

 

Mokestinis patikrinimas sustabdytas / pratęstas nuo 200___ ___ ___ iki 200___ ___ ___;

nuo 200___ ___ ___ iki 200___ ___ ___.

 

Tikrinti mokesčiai:_______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tikrintas mokesčių laikotarpis nuo ___ ___ ___ iki ___ ___ ___; _______________________

(nurodyti kitus tikrintus

___________________________________________________________________________

mokesčių laikotarpius, jeigu jie skiriasi, bei patikrinimo laikotarpį, už kurį buvo taikomi

___________________________________________________________________________

specialūs mokesčių apskaičiavimo būdai, nurodyti jų taikymo priežastis)

 

 

Mokestinio patikrinimo metu:___________________________________________________

(aprašyti pareigūnų atliktus veiksmus ir pateikti kitą patikrinimo

___________________________________________________________________________

akto tiriamojoje dalyje nurodytiną informaciją)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Nustatyta:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ) 139 straipsniu ir atsižvelgiant į išdėstytą dėl neapskaičiuoto nedeklaruojamo, nedeklaruoto deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikyto mažesnio mokesčio tarifo, sumažinusio mokėtiną mokestį, mokesčių mokėtojui gali būti paskirta nuo 10 iki 50 procentų priskaičiuoto mokesčio sumos dydžio bauda.

 

PRIDEDAMA:

1. ___________________________________________________________ , _____ lap.

(priedo dokumento pavadinimas)

2. ___________________________________________________________ , _____ lap.

(priedo dokumento pavadinimas)

3. ___________________________________________________________ , _____ lap.

(priedo dokumento pavadinimas)

 

Vadovaudamasis MAĮ 131 straipsnio 1 dalimi, mokesčių mokėtojas nesutikdamas su patikrinimo akte papildomai apskaičiuotomis mokesčių ir su jais susijusiomis sumomis, taip pat norėdamas pagrįsti kitas aplinkybes, kurios bus svarbios tvirtinant patikrinimo rezultatus, per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo dienos gali pateikti rašytines pastabas dėl

patikrinimo akto_____________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus pavadinimas, adresas)

 

Vadovaujantis MAĮ 71 straipsniu, jei apskaičiuojant mokesčius nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti, mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio.

 

PASTABOS:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Patikrinimo aktas surašytas _______________ egzemplioriais:

 

1 egz. – _______________________________________________________________ ;

(mokesčių administratoriaus pavadinimas)

2 egz. – mokesčių mokėtojui;

3 egz. – _______________________________________________________________ .

(institucijos pavadinimas)

 

________________________________________                 __________________________

(tikrinimą atlikusio pareigūno pareigų pavadinimas)     (parašas)          (vardas ir pavardė)

________________________________________                 __________________________

(tikrinimą atlikusio pareigūno pareigų pavadinimas)     (parašas)          (vardas ir pavardė)

 

Su patikrinimo aktu susipažinau, vieną patikrinimo akto egzempliorių gavau:

_________________________________________

(mokesčių mokėtojo atstovo pareigų pavadinimas)

_______________________

(parašas)

_______________________

(vardas ir pavardė)

________________

(data)

_________________

 


 

Forma FR0681 patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. VA-45 redakcija)

 

(herbas)

 

___________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

PATIKRINIMO PAŽYMA

 

200_ m. _________________ d. Nr. ________

______________________

(sudarymo vieta)

 

_____________________________________________________________________ ,

(Patikrinimo pažymą pasirašančio pareigūno pilnas pareigų pavadinimas)

išnagrinėjo ______________ patikrinimo aktą Nr. __________________ , surašytą patikrinus

(data)                                                        (numeris)

___________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) pavadinimas/vardas, pavardė,

_____________________________

identifikacinis numeris, kodas)

 

Nustatyta:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Atsižvelgiant į išdėstytą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243; 2007, Nr. 80-3220, toliau – MAĮ) 130 straipsniu, nusprendžiu:

___________________________________________________________________________

(patvirtinti mokestinio patikrinimo rezultatus/ pavesti atlikti pakartotinį

___________________________________________________________________________

mokesčių mokėtojo patikrinimą)

___________________________________________________________________________

 

Patikrinimo pažyma gali būti skundžiama Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) / MAĮ IX skyriuje nustatyta tvarka.

 

_______________________            ____________                ______________________

(pareigų pavadinimas)                       (parašas)                          (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________