LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 13 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. balandžio 12 d. Nr. X-1086

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 63-2243, Nr. 116-4320, Nr. 171-6304; 2005, Nr. 76-2742; 2006, Nr. 119-4542)

 

1 straipsnis.         13 straipsnio 20, 21 punktų pakeitimas ir 22 punkto pripažinimas netekusiu galios

1. Pakeisti 13 straipsnio 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20) pertekliaus mokestis cukraus sektoriuje;“.

2. Pakeisti 13 straipsnio 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21) gamybos mokestis cukraus sektoriuje;“.

3. 13 straipsnio 22 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

2 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio Įstatymo 13 straipsnio 20, 21, 27 ir 28 punktuose nurodytus mokesčius administruoja Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija, tačiau tik tiek, kiek nustatyta pagal Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje įstatymą, Pertekliaus mokesčio cukraus sektoriuje įstatymą, Cukraus pramonės restruktūrizavimo laikinojo mokesčio įstatymą ir Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokesčio įstatymą. Už teisingą mokesčių apskaičiavimą atsakinga, taip pat konsultacijas šių mokesčių mokėjimo klausimais teikia tik Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija. Mokesčių deklaravimą ir sumokėjimą kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________