LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-50 „DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. kovo 21 d. Nr. V-209

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti būtinąsias ir geros kokybės reabilitacinio ir sveikatą grąžinančio gydymo paslaugas bei tinkamą medicininės reabilitacijos organizavimą:

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (Žin., 2008, Nr. 12-407):

1.1. Išdėstau 2.1 punktą taip:

„2.1. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2008 m. liepos 1 d. tikrinti, ar įstaigos medicininės reabilitacijos veikla užsiima laikydamosi šio įsakymo reikalavimų.“

1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 10 punktą išdėstau taip:

„10. Reabilitacijos bei sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugų bazinės kainos:

 

Eil. Nr.

Gydymo paslaugos pavadinimas

Suaugusiųjų vieno lovadienio/ambulatorinio apsilankymo* bazinė kaina (balais)

Vaikų vieno lovadienio/ambulatorinio apsilankymo* bazinė kaina (balais)

1.

Reabilitacija III

165,2

168,3

2.

Reabilitacija II

119,8

122,0

3.

Ambulatorinė reabilitacija* II

51,6

52,6

4.

Ambulatorinė reabilitacija* I

43

5.

Sveikatos grąžinamasis gydymas

72,7

6.

Palaikomoji reabilitacija dėl judamojo atramos aparato pažeidimų, nervų sistemos ligų ir vaikų kraujo ligų

90,4

92,4

7.

Palaikomoji reabilitacija dėl regos ir klausos funkcijos sutrikimo

77,5

79,2

8.

Vaiką slaugantis asmuo

25,8

1.3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintų Medicininės reabilitacijos paslaugų etapų. Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašo. Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo bendrųjų reikalavimų aprašo:

1.3.1. Išdėstau 1.1 punktą taip:

„1.1. Medicininės reabilitacijos paslaugos vaikams, turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų, pradedamos teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Dėl paslaugų poreikio pacientą gydantį gydytoją konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kuris paskiria atitinkamas paslaugas. Šias paslaugas teikia reabilitacijos specialistai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir kt.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-363 „Dėl pavyzdinio pareigybių sąrašo, kuriuo vadovaujantis biudžetinėse įstaigose ir organizacijose darbuotojai priskiriami sveikatos priežiūros specialistams, patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 53-1950), jei reikia, gali patvirtinti ir kitas pareigybes.“

1.3.2. Išdėstau 4.1–4.2 punktus taip:

„4.1. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas – pirmuosius 3 metus po neįgalumo nustatymo dėl pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) nustatytų priežasčių: A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 41.2; C 70.0; C 70.1; C 71; C 72.0; C 72.2–8; C 81–C 83; C 91, C 92; D 16.6; D 32–33; D 55–D 59; D 60–D 64; D 76 (G 00; G 03; G 04; G 06 -tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); G 09; G 10–G 13; G 23; G 35; G 37; G 60–63; G 70–G 71; G 80–G 83; G 93.0; G 95.1; G 99.2 (I 60–I 64 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); I 69.0; M 08–09; M 20–22; M 23–25; M 43.1; M 48.0; M 91.0; M 91.8; M 92.5–M 92.8; M 93.0; M 93.2; Q 66; Q 68–72; Q 76; Q 78 (S 06 – tik pirmus metus po sužalojimo); S 32; S 72; T 02; T 90.5; Z 94.8.

4.2. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas pirmuosius 2 metus po neįgalumo nustatymo dėl pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) nustatytų priežasčių: H 53.0; H 54; H 90–H 91. Pakartotinės reabilitacijos trukmė 24 dienos.“

1.3.3. Išdėstau 12 punktą taip:

„12. Skyrus stacionarines ar ambulatorines reabilitacijos paslaugas, pildomas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažyma kelialapiui gauti, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972, 1999, Nr. 105) (toliau – forma Nr. 070/a), bei suteikiama informacija apie atitinkamo profilio paslaugas teikiančias įstaigas (padalinius).

Stacionarinė reabilitacija (sveikatos grąžinamasis gydymas) gali būti skiriama ir tada, kai dėl socialinių sąlygų nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją (socialiai remtina šeima ar ligonis gyvena vietovėje, kurioje nėra ASP įstaigos, teikiančios ambulatorinės reabilitacijos paslaugas).“

1.3.4. Išdėstau 21 punktą taip:

„21. Atskiri šiuose reikalavimuose pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) nenumatyti atvejai, įvertinus indikacijas, paslaugų rūšį ir trukmę, turi būti patvirtinti gydytojų konsiliumo. Apie priimtą sprendimą gydantis gydytojas informuoja TLK ir suderina dėl medicininės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo.“

1.3.5. Išdėstau 23 punktą taip:

„23. Asocialiai besielgiantys vaikai ar turintys nekompensuojamų biosocialinių funkcijų sutrikimų, kurių neįmanoma kompensuoti, arba kuriems diagnozuoti emocijų ir elgesio sutrikimai su agresija prieš save ir kitus, nereabilituojami.“

1.3.6. Išdėstau 24 punktą taip:

„24. Reabilitacijos II, Reabilitacijos III ir Pakartotinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus;“.

1.3.7. Išdėstau 24.4 punktą taip:

„24.4. Stacionarinės reabilitacijos (Reabilitacijos II, Reabilitacijos III ir Pakartotinės reabilitacijos) paslaugas teikia specialistai;“.

1.3.8. Išdėstau 24.4.4 punktą taip:

„24.4.4. kineziterapeutas;“.

1.3.9. Išdėstau 24.4.6 punktą taip:

„24.4.6. ergoterapeutas;“.

1.3.10. Išdėstau 25.1.1 punktą taip:

„25.1.1. reanimacijos ir intensyviosios terapijos, šios paslaugos teikiamos vadovaujantis Reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugų (reanimacijos I–2) teikimo vaikams sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4644), 7.1, 7.2, 7.5, 7.10, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.10, 12, 13 punktais. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, dirbantys medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose neteikiamos reanimacijos II ir reanimacijos III paslaugos, iki 2009 m. gruodžio 31 d. ir vėliau ne rečiau kaip kas penkeri metai turi išklausyti ne mažiau kaip 18 valandų reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo tobulinimosi kursą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir gauti pažymėjimą;“.

1.3.11. Išdėstau 25.2.1 punktą taip:

„25.2.1. kineziterapijos;“.

1.3.12. Išdėstau 25.4.4 punktą taip:

„25.4.4. kineziterapeutas;“

1.3.13. Išdėstau 25.4.5 punktą taip:

„25.4.5. ergoterapeutas;“.

1.3.14. Išdėstau 26.4.4 punktą taip:

„26.4.4. kineziterapeutas;“.

1.3.15. Išdėstau 26.4.6 punktą taip:

„26.4.6. ergoterapeutas;“.

1.3.16. Išdėstau 27.3.4 punktą taip:

„27.3.4. kineziterapeutas;“.

1.3.17. Išdėstau 27.3.6 punktą taip:

„27.3.6. ergoterapeutas;“.

1.3.18. Išdėstau 28.4.4 punktą taip:

„28.4.4. kineziterapeutas;“.

1.3.19. Išdėstau 28.4.6 punktą taip:

„28.4.6. ergoterapeutas;“.

1.3.20. Išdėstau 29.3.2 punktą taip:

„29.3.2. kineziterapeutas;“.

1.3.21. Išdėstau 29.3.3 punktą taip:

„29.3.3. ergoterapeutas;“.

1.4. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Išlaidų sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo. Vaikų atrankos ir siuntimo į sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašo. Vaikų sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bendrųjų reikalavimų aprašo. Vaikų sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo specialiųjų reikalavimų aprašo 7 punktą išdėstau taip:

„7. 90 proc. bazinės sanatorinio gydymo kainos kompensuojama vaikams iki 7 metų ir asmenims iki 18 metų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais.“

1.5. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo antro skyriaus Vaikų nervų sistemos ligos antrojo poskyrio Antrasis medicininės reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas:

1.5.1. Išdėstau antrąją–ketvirtąją eilutes taip:

 

Cerebrinis paralyžius, kiti paralyžiaus sindromai G 80–G 83

Bartelio indeksas mažiau kaip 80 balų

24

 

Po galvos smegenų pažeidimų* A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1; B 02.2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; G 00; G 02.0; G 03; G 04; G 06; G 09; G 93.0; I 60–I 64; I 69.0; S 06; T 90.5

Bartelio indeksas 35–45 balai

48

Bartelio indeksas 50–65 balai

40

Bartelio indeksas 70–80 balų

30

 

Tarpslankstelinių diskų ligos M 50–M 51

Bartelio indeksas nedaugiau kaip 80 balų

24

 

1.5.2. Išdėstau aštuonioliktąją eilutę taip:

 

Cerebrinis paralyžius ir kt. paralyžiaus sindromai G 80–G83

Bartelio indeksas 80 ir daugiau balų

22

 

1.5.3. Išdėstau dvidešimtąją eilutę taip:

 

Tarpslankstelinių diskų spondilolistezės, stuburo stenozės M 50–M 51; M 43.1; M 48.0; G 95.2

Bartelio indeksas 80–95 balai

22

 

1.6. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo antro skyriaus Vaikų nervų sistemos ligos ketvirtojo poskyrio Palaikomosios reabilitacijos etapas antrąją eilutę išdėstau taip:

 

Po galvos smegenų pažeidimų A 84–85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; G O9; G 93.0; I69.0; T 90.5

 

20

Cerebrinis paralyžius, kiti paralyžiaus sindromai G 80–G83

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, baigę pakartotinę reabilitaciją, kai Bartelio indeksas 90 balų ir mažiau

Po nugaros smegenų pažeidimų C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 33.4; G 95.0–2; M 43.1; M 48.0; T 91.3

Polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos G 60–G 63; G 95.1; G 99.2; G 10–G 13; G 23; G 70; G 71

Demielizuojančiosios CNS ligos G 35; G 37

 

 

1.7. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo trečiojo skyriaus Vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai antrojo poskyrio Antrasis medicininės reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas:

1.7.1. Išdėstau dešimtąją eilutę taip:

 

Juvenilinė stuburo osteochondrozė M 42.0

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai

120

Šlaunikaulio galvutės jaunatvinė osteochondropatija M 91.1

Modifikuotas Keitelio indeksas daugiau nei 36 balai

60

 

1.7.2. Išdėstau dvyliktąją-tryliktąją eilutes taip:

 

Jaunatvinis artritas* M 08–M 09

Keitelio indeksas ne daugiau kaip 80 balų (arba modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai) Po radikalaus gydymo

24

Hemofilinė artropatija (D 66–D 68) M 36.2

Mezotelinių ir minkštųjų audinių navikai C 45–C 49; D 21

 

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos* M 91.0; M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2

Keitelio indeksas ne daugiau kaip 85 balai

24

 

1.7.3. Išdėstau dvidešimt penktąją-dvidešimt šeštąją eilutes taip:

 

Skoliozė (Idiopatinė vaikų), progresuojanti M 41

Kai yra patvirtinta rentgenologiškai, COBB kampas 30 laipsnių ir daugiau arba po operacinio gydymo

22

 

Jaunatvinė (juvenilinė) osteochondrozė M 42.0

Kai yra patvirtinta rentgenologiškai arba esant kifozei

22

 

1.7.4. Išdėstau trisdešimtąją-trisdešimt pirmąją eilutes taip:

 

Galūnių amputacijos T 11.6; T 05.0–6; Y 83.5; Q 71; Q 72; Z 89.1–8

Ilgalaikis protezavimas, pirmą kartą po gydomojo protezavimo

22

Keičiant protezą

16

 

Infekcinės artropatijos M 00–M 03

Keitelio indeksas daugiau kaip 85 balai (arba modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 36 balai)

22

Jaunatvinis artritas M 08–M 09

Trauminė artropatija M 12.5

Kitas artritas M 13; M 06

Stuburo ir šlaunikaulio galvutės jaunatvinės osteochondropatijos M 42.0; M 91.1.

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M 91.0;

M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2

 

1.7.5. Išdėstau trisdešimt trečiąją eilutę taip:

 

Minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvių M 70

Peties pažeidimai, entezopatijos, minkštųjų audinių ligos M 75–M 77; M 79

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai

22

 

1.8. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo ketvirtojo skyriaus Vaikų kraujotakos sistemos ligos antrojo poskyrio Antrasis medicininės reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas septintąją eilutę išdėstau taip:

 

Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q 20–Q 28; I 05–I 08.5

Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas didesnis kaip I laipsnio iki 6 mėn.

18

 

1.9. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo šeštojo skyriaus Vaikų endokrininės ligos antrojo poskyrio Antrasis medicininės reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas dešimtąją eilutę išdėstau taip:

 

Nutukimas E 66

Kai kūno masės indeksas viršija 85 procentiles

18

 

1.10. Nurodytuoju įsakymu patvirtintų Medicininės reabilitacijos paslaugų etapų. Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašo. Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo bendrųjų reikalavimų aprašo:

1.10.1. Išdėstau 1.1 punktą taip:

„1.1. Medicininės reabilitacijos paslaugos asmenims, turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų, pradedamos teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Dėl paslaugų poreikio pacientą gydantį gydytoją konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Šias paslaugas teikia reabilitacijos specialistai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir kt.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-363 „Dėl pavyzdinio pareigybių sąrašo, kuriuo vadovaujantis biudžetinėse įstaigose ir organizacijose darbuotojai priskiriami sveikatos priežiūros specialistams, patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 53-1950), jei reikia, gali patvirtinti ir kitas pareigybes.“

1.10.2. Išdėstau 4.1–4.2 punktus taip:

„4.1. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, pirmuosius 3 metus po Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo dėl pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) nustatytų priežasčių: A 84–85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 41.2; C 70.0; C 70.1; C 71; C 72.0; C 72.2–8; D 16.6; D 32.0; D 32.1; D 33.0; D 33.1; D 33.4 (G 00; G 03–04; G 06.0 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); G 09; G 10–G 13; G 20–G 21; G 23; G 35, G 37; G 60–63; G 70–G 71; G 80–G 83; G 93.0–1; G 95.0–2; G 99.2 (I 60–I 64 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); I 69.0–69.8; M 02–M 03; M 05–M 06; M 07; M 08; M 10; M 11; M 16; M 17; M 19; M 30–35; M 43.1; M 45; M 47.2; M 48.0 (S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3 – tik pirmus metus po sužalojimo); S 72; T 02 (S 06; T 09.3 – tik pirmus metus po sužalojimo); T 90.5; T 91.3.

4.2. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka pripažintas 30– 40 proc. darbingumo lygis – pirmuosius 2 metus po NDNT nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo dėl pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) nustatytų priežasčių: H 53; H 54; H 90–H 91. Pakartotinės reabilitacijos trukmė 24 dienos.“

1.10.3. Išdėstau 8 punktą taip:

„8. Jei biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, po pirmojo etapo skiriamas antrasis arba trečiasis reabilitacijos etapas. Iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais, pacientai gali būti siunčiami tik į pakartotinę, palaikomąją ir ambulatorinę reabilitaciją. Į reabilitaciją II iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų pacientai (išskyrus pacientus, kuriems buvo atliktas pirminis ir gydomasis protezavimas) gali būti siunčiami tik išimties tvarka, prieš tai informavus TLK ir pateikus jai išsamų prašymą raštu.“

1.10.4. Išdėstau 25 punktą taip:

„25. Atskiri šiuose reikalavimuose pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) nenumatyti atvejai, įvertinus indikacijas, paslaugų rūšį ir trukmę, turi būti patvirtinti gydytojų konsiliumo. Apie priimtą sprendimą gydantis gydytojas informuoja TLK ir suderina dėl medicininės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo.“

1.10.5. Išdėstau III skyriaus pavadinimą taip:

 

MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ SUAUGUSIESIEMS TEIKIMO BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS“.

 

1.10.6. Išdėstau 26.1.1 punktą taip:

„26.1.1. reanimacijos ir intensyviosios terapijos, šios paslaugos teikiamos vadovaujantis Reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugų (reanimacijos I–2) teikimo vaikams sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4644), 7.1, 7.2, 7.5, 7.9, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.10, 12, 13 punktais. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, dirbantys medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose neteikiamos reanimacijos II ir reanimacijos III paslaugos, iki 2009 m. gruodžio 31 d. ir vėliau ne rečiau kaip kas penkeri metai turi išklausyti ne mažiau kaip 18 valandų reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo tobulinimosi kursą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir gauti pažymėjimą;“.

1.10.7. Išdėstau 26.4.4 punktą taip:

„26.4.4. kineziterapeutas;“.

1.10.8. Išdėstau 26.4.5 punktą taip:

„26.4.5. ergoterapeutas;“.

1.10.9. Išdėstau 27.4.3 punktą taip:

„27.4.3. kineziterapeutas;“.

1.10.10. Išdėstau 27.4.5 punktą taip:

„27.4.5. ergoterapeutas;“.

1.10.11. Išdėstau 28.3.3 punktą taip:

„28.3.3. kineziterapeutas;“.

1.10.12. Išdėstau 28.3.4 punktą taip:

„28.3.4. ergoterapeutas;“.

1.10.13. Išdėstau 29.3.3 punktą taip:

„29.3.3. kineziterapeutas;“.

1.10.14. Išdėstau 29.3.4 punktą taip:

„29.3.4. ergoterapeutas;“.

1.10.15. Išdėstau 30.4.3 punktą taip:

„30.4.3. kineziterapeutas;“.

1.10.16. Išdėstau 30.4.4 punktą taip:

„30.4.4. ergoterapeutas;“.

1.10.17. Išdėstau 31.3.2 punktą taip:

„31.3.2. kineziterapeutas;“.

1.10.18. Išdėstau 31.3.3 punktą taip:

„31.3.3. ergoterapeutas;“.

1.11. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo antrojo skyriaus Nervų sistemos ligos antrojo poskyrio Antrasis medicininės reabilitacijos etapas:

1.11.1. Išdėstau dešimtąją eilutę taip:

 

Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminiai susirgimai *

C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4;G 04; G 35; G 95.0–2; G 99.2; M 43.1; M 48.0; S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3; T 09.3 (T 91.3 – tik pakartotinė reabilitacija)

Tetraplegija, esant ASIA–A, B, C tipo pažeidimui:

 

C 2–C 5 lygyje

130

C 6–C 8 lygyje

80

Jeigu pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija, reabilitacijos (įskaitant paciento reabilitaciją namuose) etapų trukmė, įkainiai, reikalavimai paslaugoms aptariami atskiroje paciento globėjų, įstaigos, teikiančios reabilitacijos paslaugas, teritorinės ligonių kasos trišalėje sutartyje

 

 

Tetraplegija, esant ASIA–D tipo pažeidimui

70

 

Paraplegija, esant ASIA–A,B,C tipo pažeidimui

100

 

Paraplegija, esant ASIA–D tipo pažeidimui, Bartelio indeksas ne daugiau kaip 50 balų

45

 

1.11.2. Išdėstau tryliktąją eilutę taip:

 

Polineuropatijos, degeneracinės nervų ir raumenų ligos* G 10–G 13; G 23; G 61; G 70–G71

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 30 balų

Ligos eiga stabilizuota, ligonis gali vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese

65

 

1.12. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo antrojo skyriaus Nervų sistemos ligos ketvirtojo poskyrio Palaikomosios reabilitacijos etapas: 1.12.1. Išdėstau antrąją eilutę taip:

 

Po nugaros smegenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4; G 95.0–2; G 99.2; M 43.1; M 48.0; T 91.3

 

20

Asmenys, pripažinti nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, baigę pakartotinę reabilitaciją

Po galvos smegenų pažeidimų C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32.0; D 33.0; D 33.1; G 09; G 80–G 83; G 93.0–1; I 69.0–8; T 90.5

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos G 35; G 37

Polineuropatija, degeneracinės nervų ir raumenų ligos G 10–G 13; G 20–G 21; G 23; G 60–63; G 70–G 71

 

1.13. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo trečiojo skyriaus Judamojo-atramos aparato pažeidimai antrojo poskyrio Antrasis medicininės reabilitacijos etapas dešimtąją-vienuoliktąją eilutes išdėstau taip:

 

Po galūnių amputacijos C 40.1–3; D 16.1–3; T 05.4–5; T 11.6; T 13.6; Y 83.5; Z 89.1–9

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 30 balų

16

 

Po mikrochirurginių galūnių operacijų S 68; S 98

Modifikuotas Keitelio indeksas 30–40 balų

16

 

1.14. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo ketvirtojo skyriaus Kraujotakos sistemos ligos trečiojo poskyrio Trečiasis medicininės reabilitacijos etapas:

1.14.1. Išdėstau antrąją eilutę taip:

 

Krūtinės angina I 20.1

Yra stabili stenokardija, funkcinė klasė I–II, patvirtinta instrumentiniais tyrimais (EKG, ultragarsas, krūvio mėginys)

12

 

1.14.2. Išdėstau šeštąją eilutę taip:

 

Po ūmaus miokardo infarkto I 21–I 22

ŠN I–III funkcinė klasė pagal NYHA

16

 

1.15. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo penktojo skyriaus Kvėpavimo sistemos ligos trečiojo poskyrio Trečiasis medicininės reabilitacijos etapas devintąją eilutę išdėstau taip:

 

Komplikuotos plaučių ligos C 33–C 39; C 45.0; D 02.1– 4; D 14.2–D 15; E 84.0; J 12–J 18; J 20; J 44; J 45; J 47; J 85; Z 57.2

Jeigu yra buvęs ūmus kvėpavimo nepakankamumas, patvirtintas kraujo dujų tyrimo duomenimis

16

 

1.16. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo šeštojo skyriaus Endokrininės ligos antrojo poskyrio Antrasis medicininės reabilitacijos etapas antrąją eilutę išdėstau taip:

 

Cukrinis diabetas, pasižymintis „diabetinės pėdos“ sindromais E 10.5; E 11.5; E 12.5

Kai reikalingos ortopedinės priemonės

20

 

1.17. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo septintojo skyriaus Virškinimo sistemos ligos pirmojo poskyrio Pirmasis medicininės reabilitacijos arba nemedikamentinio gydymo etapas 2 punktą išdėstau taip:

„2. Po skrandžio rezekcijos, tulžies pūslės pašalinimo, stemplės, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo B 67.0; B 67.5; C 15–C 26; C 45.1; C 48; C 78.7; D 10–D 13; D 18; D 19.1; D 20; K 22.3; K 25–K 28; K 31.6; K 40–K 46; K 50–K 51; K 55; K 56.1–8; K 57.2–9; K 59.3; K 62.3; K 75; K 80–K 85; K 86; K 91.2; N 32.1; N 81.6; N 82.2–3; Q 43.1; Q 45.1; S 36; Z 94.4.“

1.18. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo septintojo skyriaus Virškinimo sistemos ligos antrojo poskyrio Antrasis medicininės reabilitacijos etapas antrąją eilutę išdėstau taip:

 

Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 5 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 7 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

1.19. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo dvyliktojo skyriaus Ginekologinės ligos pirmojo poskyrio Pirmasis medicininės reabilitacijos arba nemedikamentinio gydymo etapas 2 punktą išdėstau taip:

„2. Po moters dubens organų ligų chirurginio gydymo C 51; C 52–C 57; D 06–D 07; D 25–D 27; N 70.0; N 71.0; N 80–N 84.0; N 85.1; O 00; Q 51–Q 52.“

1.20. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo dvyliktojo skyriaus Ginekologinės ligos antrojo poskyrio Antrasis medicininės reabilitacijos etapas trečiąją eilutę išdėstau taip:

 

Po moters dubens organų ligų chirurginio gydymo (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo) C 51; C 52–C 57; D 06–D 07; D 25–D 27

Karnovskio indeksas 50–60 balų

16

N 70.0; N 71.0; N 80–N 84.0; N 85.1; O 00

Po chirurginio gydymo (išsivysčius komplikacijoms), kai dėl sunkios sveikatos būklės negalima skirti ambulatorinės reabilitacijos

 

1.21. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo dvyliktojo skyriaus Ginekologinės ligos trečiojo poskyrio Trečiasis medicininės reabilitacijos etapas trečiąją eilutę išdėstau taip:

 

Po moters dubens organų ligų chirurginio gydymo (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo) C 52–C 57; D 06–D 07; D 25–D 27

Karnovskio indeksas daugiau nei 60 balų

16

N 39.3; N 80–N 84.0; N 85.1; N 97.1; O 00; Q 51–Q 52

 

 

2. Papildau:

2.1. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo antro skyriaus Vaikų nervų sistemos ligos antrojo poskyrio Antrasis medicininės reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas 2 punktą šia nauja eilute:

 

Po galvos smegenų pažeidimų*

A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1; B 02.2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; G 00; G 02.0; G 03; G 04; G 06; G 09; G 93.0; I 60–I 64; I 69.0; S 06; T 90.5

Bartelio indeksas 10–30 balų, Mini Mental Test (MMT) 11–30 balų (jei MMT neįmanoma testuoti dėl sensomotorinės afazijos, ligonis turi vykdyti komandas).

Pastaba. S 06 – sąmonės būklė pagal Glazgo skalę turi būti mažiau kaip 12 balų

54

 

2.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo trečiojo skyriaus Vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai antrojo poskyrio „Antrasis medicininės reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas 1 punktą šia nauja eilute:

 

Osteochondrodisplazijos Q 77; Q 78

Įgimtos kaulų bei raumenų formavimosi ydos Q 79

Po ortopedinių operacijų, kai modifikuotas Keitelio indeksas 16–35 balai

24

 

2.3. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo šeštojo skyriaus Vaikų endokrininės ligos antrojo poskyrio Antrasis medicininės reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas 2 punktą šia nauja eilute:

 

Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai E 23

Subkompensacijos būklės

18

 

2.4. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo keturioliktojo skyriaus Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis trečiąjį poskyrį Trečiasis medicininės reabilitacijos etapas šia nauja eilute:

 

Radiologinė procedūra ar radioterapija Y 84.2 |

16

 

3. Pripažįstu netekusiu galios Vaikų sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bendrųjų reikalavimų aprašo 9.4 punktą.

4. Šio įsakymo 1.5,1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 ir 2 punktai įsigalioja nuo 2008 m. gegužės 1 d.

5. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos valstybės sekretoriui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS