LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 2000 M. SPALIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 444 „DĖL ATLIEKŲ SĄVARTYNŲ ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO, UŽDARYMO IR PRIEŽIŪROS PO UŽDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. gegužės 9 d. Nr. D1-254

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 96-3051) (toliau – Taisyklės):

1.1. išdėstau Taisyklių 36 punktą taip:

„36. Sąvartyno projekte, atsižvelgus į reikalingas investicijas, eksploatavimo, uždarymo bei priežiūros bent 30 metų po uždarymo sąnaudas, turi būti įvertintos santykinės atliekų šalinimo sąnaudos, tenkančios tonai atliekų bei vienam gyventojui.“;

1.2. išdėstau Taisyklių 50.4 punktą taip:

„50.4. atliekų priėmimo ir kontrolės planas, užtikrinantis šių taisyklių ir 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimo 2003/33/EB pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatančio atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijus ir tvarką reikalavimų įgyvendinimą;“;

1.3. papildau Taisykles 50.13 punktu:

„50.13. Sąvartynui vadovaujančio asmens (sąvartyno operatoriaus) kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas, išduotas minėtam asmeniui Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.“;

1.4. papildau Taisykles 521 punktu:

„521. Išduodamame Leidime turi būti pateikta informacija apie sąvartyno paruošimui keliamus reikalavimus pagal šių taisyklių IX skirsnio nuostatas.“;

1.5. papildau Taisykles 531 punktu:

„531. Sąvartynui vadovaujančio asmens (sąvartyno operatoriaus) ir sąvartyne dirbančio personalo kvalifikacija turi atitikti Aplinkos ministerijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Sąvartynui vadovaujantis asmuo (sąvartyno operatorius) ir sąvartyne dirbantis personalas kelia profesinę ir techninę kvalifikaciją Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.“;

1.6. papildau Taisykles 683 punktu:

„683. Sąvartyno operatorius sąvartyno eksploatacijos ir priežiūros po uždarymo metu privalo vykdyti šių taisyklių 3 priedėlyje nurodytus matavimus.“;

1.7. išdėstau Taisyklių 69 punktą taip:

„69. Sąvartynas ar atskira jo dalis turi būti uždaromi:

69.1. kai jį ar jo dalį reikia uždaryti pagal Leidime ir (arba) sąvartynų sutvarkymo plane numatytas sąlygas;

69.2. jei sąvartyno operatorius pateikia motyvuotą prašymą ir regiono aplinkos apsaugos departamentas duoda sutikimą;

69.3. regiono aplinkos apsaugos departamento motyvuotu sprendimu.“;

1.8. papildau Taisykles 741 ir 742 punktais:

„741. Sąvartyno operatorius, uždaręs sąvartyną ar jo dalį, turi pateikti regiono aplinkos apsaugos departamentui ataskaitą apie sąvartyno projekte (35 punktas) numatytų priemonių arba esamų sąvartynų sutvarkymo planuose (86 punktas) numatytų priemonių įgyvendinimą.

742. Sąvartynas ar jo dalis laikomi galutinai uždarytais tik tada, kai regiono aplinkos apsaugos departamentas patikrina uždarytą sąvartyną ar jo dalį, įvertina sąvartyno operatoriaus pateiktą ataskaitą ir nustato, kad sąvartynas ar jo dalis uždaryti laikantis 741 punkte nurodytų dokumentų reikalavimų ir atitinka šiose Taisyklėse nustatytus sąvartynų uždarymo reikalavimus. Apie sprendimą, kad sąvartynas ar jo dalis laikomas uždarytu, regiono aplinkos apsaugos departamentas raštu praneša sąvartyno operatoriui.“;

1.9. papildau Taisykles 831 punktu:

„831. Požeminio vandens mėginiai turi būti imami reprezentacinėse vietose, nurodytose požeminio vandens monitoringo programose. Mėginiai turi būti imami ne mažiau, kaip iš trijų vietų – bent viena vieta turi būti įrengta požeminio vandens įtekėjimo plote ir du – jo ištekėjimo plote. Mėginių ėmimo vietų skaičių galima didinti. Prieš pradedant sąvartynui veikti, būtina mėginius paimti bent trijose vietose.“;

1.10. papildau Taisykles III priedėliu (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. gegužės 23 d.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

Atliekų sąvartyno įrengimo, eksploatavimo,

uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių

3 priedėlis

 

SĄVARTYNO TOPOGRAFIJA: FIZINIAI SĄVARTYNO DUOMENYS

 

 

Eksploatacijos etapas

Priežiūros po uždarymo

1. Sąvartyno fizinė struktūra ir sudėtis(1)

Matuojama kasmet

 

2. Sąvartyno fizinio lygio nusėdimas

Matuojama kasmet

Matuojama kasmet

(1) Sąvartyno būklės plano duomenys: atliekomis padengtas plotas, atliekų kiekis ir sudėtis, atliekų šalinimo sąvartyne būdai, kada atliekos atvežamos ir kiek laiko laikomos, neužpildytų sąvartyno pajėgumų duomenys.

______________