LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL NACIONALINĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMOS 2007–2009 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 806

Vilnius

 

Įgyvendindama Nacionalinę nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. IX-1383 (Žin., 2003, Nr. 32-1318), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2007–2009 metų įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

2. Nustatyti, kad 1 punkte nurodytas planas vykdomas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms institucijoms ir įstaigoms, atsakingoms už programos priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų, Valstybės investicijų programos lėšų ir kitų lėšų, gautų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pasiūlyti savivaldybėms ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei nepavaldžioms institucijoms ir įstaigoms dalyvauti įgyvendinant 1 punkte nurodytą planą.

4. Nustatyti, kad pirmieji 1 punkte nurodyto plano priemonių vykdytojai ir vykdytojai, kuriems yra numatytas preliminarus lėšų poreikis šio plano priemonėms vykdyti, kasmet iki gruodžio 31 d. pateikia Tarpžinybinei komisijai Nacionalinei nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programai įgyvendinti, sudarytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 757 (Žin., 2003, Nr. 58-2594), šių priemonių įgyvendinimo ir joms skirtų lėšų naudojimo ataskaitas.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                               Raimondas Šukys

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 806

 

Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2007−2009 metų įgyvendinimo priemonių planas

 

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir finansavimo šaltinis

Laukiami rezultatai

2007 metais

2008 metais

2009 metais

I. JAUNIMO POLITIKA, VAIKŲ IR JAUNIMO NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA

 

 

 

 

 

 

1. Parengti ir išleisti leidinį vaikams apie nusikaltimų prevenciją

Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas), Švietimo ir mokslo ministerija

2008–2009 metai

 

40

(Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (toliau vadinama – valstybės biudžetas)

30

(valstybės biudžetas)

bus sudarytos sąlygos geriau informuoti mokyklinio amžiaus vaikus apie neigiamus reiškinius visuomenėje, sumažinti riziką vaikams tapti nusikaltimų auka ar teisės pažeidėju

2. Siekiant spręsti nepilnamečių buvimo viešosiose vietose naktį problemą, per žiniasklaidą ar kitais būdais (mokyklose, per masinius renginius ir panašiai) teikti gyventojams informaciją apie galimą žalą ir pavojus vaikams, informaciją apie vaikų, tėvų, kitų už vaikų gerovę atsakingų asmenų teises ir pareigas, kurias nustato teisės aktai, atsakomybę už jų nevykdymą

savivaldybės, teritorinės policijos įstaigos

2007–2009 metai

 

 

 

šviečiamojo, informacinio, rekomendacinio pobūdžio priemonėmis bus atkreiptas asmenų, atsakingų už vaikų priežiūrą, dėmesys į vaikų nepriežiūros problemą, sumažės neprižiūrimų nepilnamečių naktį, sumažės rizika jiems tapti nusikaltimų aukomis, bus ribojamos galimybės nepilnamečiams nusikalsti

II. BAUDŽIAMOJI IR BAUSMIŲ VYKDYMO POLITIKA

 

 

 

 

 

 

3. Parengti Atkuriamojo teisingumo sistemos Lietuvoje koncepcijos ir jos įgyvendinimo priemonių projektus

Teisingumo ministerija, Teisės institutas, Generalinė prokuratūra, Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universitetas

2008 metai

 

50

(valstybės biudžetas)

 

bus sukurtas šiuolaikiškas atkuriamojo teisingumo modelis, kuris padės efektyviau ir sparčiau įgyvendinti atkuriamojo teisingumo principines nuostatas baudžiamojoje justicijoje (atkurti iki nusikaltimo buvusius santykius tarp nusikaltimo subjektų – aukos, nusikaltėlio, visuomenės; spręsti nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo klausimus ir panašiai)

4. Atlikti mokslinį baudžiamosios politikos Lietuvoje tyrimą, pateikti Tarpžinybinei komisijai Nacionalinei nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programai įgyvendinti (toliau vadinama – Komisija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus dėl nuoseklios baudžiamosios politikos plėtros ir įgyvendinimo

Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2009 metai

 

 

50

(valstybės biudžetas)

bus parengtos baudžiamosios politikos Lietuvoje teisinės ir kriminologinės analizės išvados, šios analizės pagrindu nustatyti baudžiamosios politikos trūkumai, pateikti pasiūlymai dėl jų šalinimo

5. Atlikti mokslinį bausmių ir baudžiamojo poveikio priemonių sistemos Lietuvoje tyrimą, pateikti Komisijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus dėl šios sistemos tobulinimo ir plėtros

Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2009 metai

 

 

50

(valstybės biudžetas)

bus sistemiškai įvertintas bausmių ir baudžiamojo poveikio priemonių veiksmingumas, išnagrinėtos jų taikymo problemos, parengti pasiūlymai dėl šių priemonių tobulinimo, sudarytos mokslinės metodinės sąlygos vykdyti nuoseklią baudžiamąją ir bausmių vykdymo politiką

6. Organizuoti laisvės atėmimo vietose nuteistųjų mokymą paklausą turinčių darbininkų profesijų, negaminant prekinės produkcijos

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas)

2008–2009 metai

 

50

(valstybės biudžetas)

50

(valstybės biudžetas)

nuteistieji išmoks paklausą darbo rinkoje turinčių profesijų (parketo, apdailos plytelių, šaligatvių trinkelių klojėjo ir kt.). Tai padės atlikusiems bausmę asmenims lengviau integruotis į darbo rinką

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2008–2009 metai

 

70

(valstybės biudžetas)

70

(valstybės biudžetas)

7. Plėsti bendradarbiavimą su privačiais juridiniais asmenimis, siekiant įdarbinti kuo daugiau asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose

Kalėjimų departamentas

2007−2009 metai

 

 

 

bus sudarytos sąlygos nuteistiesiems dirbti už pataisos įstaigos ribų teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka; pagerės nuteistųjų užimtumo rodikliai ir dirbančių nuteistųjų materialinė būklė; daugiau nuteistųjų galės ugdyti darbo įgūdžius

8. Įsigyti radiolokatorius laisvės atėmimo vietoms (aptikti puslaidininkiniams prietaisams ar jų dalims, kurie gali būti naudojami neteisėtiems ryšiams per radijo kanalą palaikyti) ir organizuoti pareigūnų mokymą dirbti šiuo prietaisu

Kalėjimų departamentas

2008–2009 metai

 

90

(turtui

įsigyti, valstybės biudžetas)

90

(turtui įsigyti, valstybės biudžetas)

nuteistieji, atliekantys laisvės atėmimo bausmes, negalės palaikyti neteisėtų ryšių su laisvėje esančiais asmenimis, kartu planuoti ir vykdyti naujų nusikaltimų

10

(valstybės biudžetas)

10

(valstybės biudžetas)

III. BAUSMĘ ATLIKUSIŲ ASMENŲ RESOCIALIZACIJOS POLITIKA

 

 

 

 

 

 

9. Organizuoti įdarbinimo muges pataisos inspekcijų įskaitoje esantiems asmenims

Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios regionų pataisos inspekcijos, teritorinės darbo biržos

2007–2009 metai

 

 

 

bus sudarytos papildomos galimybės pataisos inspekcijų įskaitoje esantiems asmenims, ypač lygtinai paleistiems iš laisvės atėmimo vietų, susirasti darbą

10. Konsultuoti asmenis, kurie rengiasi išeiti į laisvę, skatinti juos susirasti darbą – rengti darbo rinkos dienas kiekvienuose pataisos namuose

teritorinės darbo biržos, pataisos namai

2007–2009 metai

kartą per pusmetį

 

 

 

asmenys, išeinantys į laisvę, turės daugiau informacijos, paskatų dirbti

11. Organizuoti išėjusių į laisvę asmenų integraciją į darbo rinką:

 

2007–2009 metai

 

 

 

padidės asmenų, išėjusių į laisvę, galimybės sugrįžti į darbo rinką, jie įgis daugiau paskatų dirbti, siekti profesinės karjeros

11.1. visiems išėjusiems į laisvę ir užsiregistravusiems teritorinėse darbo biržose asmenims rengti teritorinių darbo biržų darbo klubuose tikslinius užsiėmimus pagal Adaptacijos visuomenėje ir darbo rinkoje programą;

teritorinės darbo biržos, savivaldybės, Kalėjimų departamentas, pataisos inspekcijos

 

 

 

 

11.2. įtraukti išeinančius ir išėjusius į laisvę asmenis į Europos Sąjungos socialinio fondo projektus

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

1018,9

(Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) lėšos

149,18 (Užimtumo fondo lėšos)

 

 

 

IV. NUSIKALTIMŲ AUKŲ SOCIALINĖS TEISINĖS APSAUGOS POLITIKA

 

 

 

 

 

 

12. Išanalizuoti nusikaltimų aukoms teikiamos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos mastą, prireikus parengti teisės aktų projektus

Teisingumo ministerija, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos

2008 metai

 

 

 

bus sudarytos sąlygos nukentėjusiesiems gauti veiksmingesnę antrinę teisinę pagalbą

13. Parengti ir išleisti informacinį lankstinuką nusikalstamų veikų aukoms apie jų teises ir pareigas, teisinę pagalbą, smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos atlyginimą, kitokią galimą paramą

Teisingumo ministerija

2008–2009 metai

 

10

(valstybės biudžetas)

10

(valstybės biudžetas)

nusikalstamų veikų aukoms bus lengviau prieinama visa jų interesams apsaugoti reikalinga informacija

14. Teikti pagal gyvenamąją vietą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikaltimų, būtinas socialines paslaugas

savivaldybės

2007–2009 metai

 

 

 

bus užtikrinta psichologinė, socialinė, informacinė pagalba nusikaltimų aukoms jų gyvenamosios vietos savivaldybėje

15. Nuolat atlikti viktimologinę stebėseną (viktimologinius tyrimus) ir viešai skelbti jos rezultatus

Teisingumo ministerija, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Mykolo Romerio universitetas

2007–2009 metai (kiekvienų metų I–II ketvirčiai)

 

20

(valstybės biudžetas)

20

(valstybės biudžetas)

bus rengiamos viktimologinių tyrimų ataskaitos, kurios leis ne tik nustatyti viktimizacijos mastą šalyje, bet ir objektyviau įvertinti realų nusikalstamumo lygį, taigi atitinkamai tobulinti esamas prevencijos ir kontrolės priemones; bus siekiama, kad šios ataskaitos taptų oficialios nusikalstamumo Lietuvoje statistikos dalimi

V. Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų veiksmingumo didinimas

 

 

 

 

 

 

16. Atlikti lyginamąjį registruoto ir latentinio nusikalstamumo rodiklių Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse tyrimą, pateikti Komisijai išvadas ir pasiūlymus dėl nuoseklios nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos atlikimo

Teisės institutas, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

2008 metai

 

50

(valstybės biudžetas)

 

bus nustatyta, ar nusikalstamumo rodikliai atspindi tikrąjį nusikalstamumo Lietuvoje mastą ir jo pokyčius, sukurtos mokslinės metodinės sąlygos atlikti nuoseklią nusikalstamumo kontrolę ir prevenciją

17. Organizuoti prevencijos subjektams nusikaltimų prevencijos programų ir priemonių efektyvumo vertinimo mokymus

Vidaus reikalų ministerija

2008–2009 metai

 

20

(valstybės biudžetas)

20

(valstybės biudžetas)

nusikaltimų prevencijos subjektai įgis žinių, kaip vertinti prevencijos efektyvumą, bus sudarytos sąlygos efektyviai, tikslingai ir pagrįstai naudoti prevencijai skiriamas lėšas

18. Administruoti ir atnaujinti įvairaus lygio nusikaltimų prevencijos programų ir projektų, su nusikalstamumo prevencija susijusių kitų programų (socialinių, ekonominių, švietimo) duomenų bazę

viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

2007–2009 metai

 

 

 

bus sisteminama informacija apie nusikalstamumo prevencijos programas, projektus ir priemones; duomenų bazė leis analizuoti projektinę prevencijos veiklą Lietuvoje pagal veiklos sritis, regionus, išvengti priemonių kartojimosi, padės derinti prevencijos subjektų darbą, užtikrins priemonių vykdymą laiku ir taupys lėšų, taip pat kaupti informaciją apie teigiamą nusikalstamumo prevencijos projektų vykdymo patirtį

VI. NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS SUBJEKTŲ SISTEMOS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS

 

 

 

 

 

 

19. Organizuoti konkursus, siekiant nustatyti geriausius vykdomus ar įvykdytus nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektus (programas) ir skatinti jų autorius

Vidaus reikalų ministerija

2007–2009 metai

10

(valstybės biudžetas)

20

(valstybės biudžetas)

20

(valstybės biudžetas)

bus populiarinama ir skatinama nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos veikla; daugiau institucijų bus skatinama prisidėti prie nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) įgyvendinimo

20. Atlikti sociologinius tyrimus ir vadovaujantis tyrimų rezultatais rengti teisėsaugos, teisminėms ir pataisos institucijoms pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo:

Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas, Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas

2008–2009 metai

 

 

 

nuosekliai tęsiant tyrimus, bus objektyviau įvertinta visuomenės saugumo būklė, sužinota, kaip vertinama teisėsaugos, teisminių ir pataisos įstaigų sistema, kokie jos trūkumai; tai leis tobulinti šių institucijų veiklą, teikti geresnės kokybės paslaugas gyventojams

20.1. Lietuvos gyventojų sociologinį tyrimą, ar jie jaučiasi saugūs, kokios nuomonės apie minėtų institucijų veiklą;

 

 

40

(valstybės biudžetas)

 

20.2. minėtų institucijų pareigūnų sociologinį tyrimą, koks jų požiūris į šias įstaigas, kokie jų poreikiai ir problemos

 

 

 

30

(valstybės biudžetas)

 

 

21. Surengti konferenciją nusikaltimų prevencijos ir kontrolės politikos klausimais

Vidaus reikalų ministerija

2009 metai

 

 

50

(valstybės biudžetas)

bus sudarytos galimybės pasidalyti patirtimi, padidės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės subjektų ir kitų suinteresuotų asmenų informuotumas

22. Administruoti interneto svetainę, skirtą kaupti įvairiai informacijai apie nusikaltimų prevenciją, galimybes apsisaugoti nuo nusikaltimų, plėsti šioje svetainėje skelbiamą informaciją

viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

2007−2009 metai

 

 

 

bus palaikoma, atnaujinama ir plėtojama virtuali informacijos apie nusikaltimų prevenciją laikmena, kuria nusikaltimų prevencijos subjektai ir visuomenė gali plačiai naudotis; bus sukurtos sąlygos skatinti visuomenę aktyviau įsitraukti į nusikaltimų prevenciją – kuriama visuomenės savisaugos sistema

23. Rengti ir teikti savivaldybėms informaciją (elektroninius biuletenius) apie Lietuvos ir užsienio valstybių teigiamą patirtį rengti ir įgyvendinti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos programas (projektus)

viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

2007–2009 metai

kas ketvirtį

 

 

 

savivaldybėms bus teikiama informacija apie teigiamą nusikaltimų prevencijos patirtį, kita svarbi informacija, kurią galima būtų taikyti jų teritorijoje; bus sudaromos palankesnės sąlygos savivaldybėms daugiau prisidėti prie nusikaltimų prevencijos

24. Įdiegti visoje šalyje ieškomų asmenų duomenų tvarkymo sistemą ir užtikrinti jos techninį funkcionavimą

Policijos departamentas

2008 metai

 

900

(turtui įsigyti)

 

sustiprės subjektų, tiesiogiai dalyvaujančių atliekant nusikaltimų prevenciją ir kontrolę, gebėjimai ieškoti asmenų, padidės jų veiklos efektyvumas, gerėjant paieškos rezultatams visuomenė labiau pasitikės teisėsaugos institucijomis

25. Parengti ir išleisti metodinę priemonę „Saugumo miestuose užtikrinimo problemos“ specialistams, atsakingiems už saugumą miestuose

Teisės institutas

2008 metai

 

50

(valstybės biudžetas)

 

bus numatyta žinių, reikalingų miesto saugumui užtikrinti, sistema, apibendrinta atitinkama Lietuvos ir užsienio valstybių geriausia patirtis, nustatyti veiksmingi miesto saugumo užtikrinimo būdai ir metodai, sudarytos sąlygos tobulintis specialistams, atsakingiems už miestų saugumą

26. Parengti Kriminalistinės mokslinės institucinės plėtros koncepciją ir jos įgyvendinimo priemones, pateikti pasiūlymus Komisijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Mykolo Romerio universitetas

2007 metai

 

 

 

bus sudarytos sąlygos intensyviai plėtoti kriminalistikos mokslą, tobulinti specialistų rengimą, atlikti specialius tyrimus, suburti profesionalų (mokslininkų ir praktikų) kolektyvą, gebantį sujungti informacijos apie nusikalstamų veikų tyrimą srautus; bus numatyta, kiek šiai plėtrai būtina lėšų

27. Parengti ir išleisti kompleksinę mokslinę, metodinę ir didaktinę medžiagą, atitinkančią nusikalstamų veikų tyrimo poreikius: „Kriminalistika: teorija ir taktika“ (vadovėlis), „Daktiloskopiniai tyrimai“ (vadovėlis), „Kriminalistinės informacinės sistemos“, „Ekonominių nusikaltimų tyrimo metodika“, „Nusikaltimų, susietų su narkotinėmis priemonėmis, tyrimas“, „Įvykio vietos apžiūra ir tyrimas“

Mykolo Romerio universitetas

2007–2009 metai

 

200

(valstybės biudžetas)

60

(valstybės biudžetas)

bus kuriama šiuolaikinė metodinė, didaktinė nusikalstamų veikų tyrimo bazė, leisianti geriau rengti specialistus ir tirti nusikalstamas veikas

28. Parengti teisės magistro studijų programos specializaciją „Ekonominių nusikaltimų tyrimas“, skirtą aukštos kvalifikacijos specialistams rengti, pagal šią programą rengti aukštos kvalifikacijos specialistus

Mykolo Romerio universitetas

2007–2008 metai

 

 

 

bus rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, gebėsiantys efektyviau tirti ekonominius nusikaltimus

29. Išnagrinėti kriminalistinės profilaktikos teorines ir praktines problemas, parengti ir išleisti metodinį leidinį

Mykolo Romerio universitetas

2008–2009 metai

 

20

(valstybės biudžetas)

20

(valstybės biudžetas)

bus parengtas metodinis leidinys, apibendrinantis kriminalistinės profilaktikos raidą ir taikymo galimybes Lietuvoje, parengti konkretūs pasiūlymai dėl kriminalistinės profilaktikos

30. Surengti 5-ąją tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją „Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika“

Mykolo Romerio universitetas

2007 metai

 

 

 

konferencijos dalyviai, teisėsaugos institucijų darbuotojai bus supažindinti su naujausiomis kriminalistikos ir teismo ekspertizės tendencijomis, visi dalyviai gaus parengtą medžiagą, galės susipažinti su įvairių valstybių kriminalistikos ir teismo ekspertizės laimėjimais ir plėtros tendencijomis; manoma, kad konferencijoje dalyvaus apie 50–60 svečių iš keliolikos užsienio valstybių

31. Toliau rengti specialistus kriminologus Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studijų atšakoje „Kriminologija“

Vilniaus universitetas

2007–2009 metai

 

45

(valstybės biudžetas)

90

(valstybės biudžetas)

bus rengiami kvalifikuoti kriminologai, kurių reikia valstybės institucijoms teisės aktų projektams ir nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programoms rengti

32. Išanalizuoti ikiteisminio tyrimo įstaigose gaunamų skundų, pareiškimų ir pranešimų apie nusikalstamas veikas registravimo būklę, prireikus parengti ir įgyvendinti priemones registravimo sistemos veiklai ir kontrolei gerinti

Generalinė prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas

2007 metai

 

 

 

bus tinkamai registruojami ir nagrinėjami visi skundai, pareiškimai ir pranešimai apie nusikalstamas veikas, gyventojai labiau pasitikės teisėsaugos institucijomis, sumažės latentinių nusikaltimų

33. Rengti kariniuose daliniuose paskaitas, pokalbius ir seminarus nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos klausimais, taip pat karių mokymo nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos programas

Krašto apsaugos ministerija

2007–2009 metai

 

 

 

gerės karių teisinis išprusimas, bus sudarytos sąlygos mažinti nusikalstamų veikų krašto apsaugos tarnyboje, tinkamai planuojamos ir vykdomos prevencinės priemonės

34. Rengti susitikimus su gyventojais, per kuriuos teikti jiems informaciją apie kriminogeninę būklę, apsaugos nuo nusikalstamų veikų būdus ir priemones, bendradarbiavimo su policija galimybes ir naudą, tam naudoti policijos prevencinį autobusą

Policijos departamentas, teritorinės policijos įstaigos, Teisingumo ministerija

2007–2009 metai

50

(valstybės biudžetas)

 

50

(valstybės biudžetas)

50

(valstybės biudžetas)

gyventojai bus tiesiogiai informuojami apie nusikalstamumą ir apsaugos nuo jo būdus, skatinamos savisaugos priemonės, užtikrintas tiesioginis policijos ir gyventojų bendravimas, visuomenė labiau pasitikės policija

35. Prireikus organizuoti veiksmingesnę nusikaltimų prevenciją ir kontrolę, sudaryti kolegialias nusikaltimų prevencijos ir kontrolės institucijas (komisijas, tarybas ar kita) apskrityse ir savivaldybėse, kuriose tokių institucijų dar nėra

apskričių viršininkai ir savivaldybės

2007–2009 metai

 

 

 

apskrityse ir savivaldybėse bus toliau steigiamos kolegialios nusikaltimų prevencijos ir kontrolės institucijos, kurių veikloje dalyvaus įvairūs socialiniai partneriai; prevencinė veikla apskrityse ir savivaldybėse taps geriau organizuota, kompleksinė ir veiksmingesnė

36. Atlikti visuomenės (gyventojų, verslo sektoriaus) savisaugos sistemos Lietuvoje būklės ir visuomenės bendradarbiavimo su teisėsaugos institucijomis analizę, parengti ir pateikti Komisijai pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo

Vidaus reikalų ministerija

2008–2009 metai

 

30

(valstybės biudžetas)

 

visuomenė daugiau prisidės prie nusikaltimų prevencijos ir kontrolės

37. Organizuoti mokslinių tyrimų rezultatų, metodinės medžiagos, geros praktikos, kitokios vertingos nusikaltimų prevencijos požiūriu informacijos sklaidą, medžiagos parengimą ir leidybą

Vidaus reikalų ministerija

2008–2009 metai

 

15

(valstybės biudžetas)

15

(valstybės biudžetas)

bus sudarytos sąlygos gerinti nusikaltimų prevencijos subjektų informuotumą, išleista ir pateikta nusikaltimų prevencijos subjektams nusikaltimų prevencijos požiūriu svarbi mokslinė, metodinė, kitokia medžiaga

VII. SMURTINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA IR KONTROLĖ

 

 

 

 

 

 

38. Skleisti per visuomenės informavimo priemones informaciją apie apsisaugojimo nuo nusikalstamų veikų būdus ir priemones, ypač skirtas kovai su smurtu, taip pat šeimoje

Policijos departamentas, Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Vidaus reikalų ministerija

2007–2009 metai

90

(valstybės biudžetas)

90

(valstybės biudžetas)

90

(valstybės biudžetas)

visuomenei bus sistemingai teikiama profesionali informacija apie tai, ko reikėtų vengti, kad nebūtų tampama nusikaltimo auka, kokių veiksmų imtis siekiant nutraukti nusikalstamą veiką ar užkirsti jai kelią, sustiprės pilietinė savisauga

39. Organizuoti priemones, skirtas apsaugoti nuo smurto rizikos grupei priklausančius asmenis (atlikti reiškinio paplitimo ir smurto šeimoje aukų padėties analizę, parengti socialiniams partneriams rekomendacijas, kaip nustatyti smurtautojus, problemines šeimas, asmenis, kuriems reikia pagalbos, kad nesusidurtų su smurtu, kokių veiksmų imtis siekiant valdyti situaciją)

Policijos departamentas, Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

2007–2009 metai

 

 

 

bus sudarytos sąlygos nustatyti asmenis, kuriems reikia pagalbos, kad nesusidurtų su smurtu, nedarnias šeimas, asocialius asmenis, tarp kurių dažnai kyla konfliktai, numatyta, kaip kontroliuoti situaciją ir tinkamai reaguoti į smurto grėsmę ar jo proveržį

40. Plėtoti teismo medicinos sistemą Lietuvoje:

Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas, Sveikatos apsaugos ministerija

 

 

 

 

bus plėtojama teismo medicinos sistema Lietuvoje, rengiami specialistai – teismo medikai, tinkamiau organizuojami ikiteisminiai tyrimai

40.1. parengti Teismo medicinos sistemos plėtros Lietuvoje koncepciją ir jos įgyvendinimo priemones;

2007 metai

 

 

 

40.2. įgyvendinti numatytas priemones

 

2008–2009 metai

 

 

 

 

VIII. TURTINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA IR KONTROLĖ

 

 

 

 

 

 

41. Atlikti situacinės nusikaltimų prevencijos taikymo praktikos ir plėtros Lietuvoje galimybių analizę, parengti ir pateikti Komisijai atitinkamus pasiūlymus

Vidaus reikalų ministerija, Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, mokslo institucijos

2008 metai

 

40

(valstybės biudžetas)

 

mažės galimybių nusikalsti teritorijų, pastatų planavimo, architektūros dizaino, prekių dizaino ar kitomis priemonėmis, bus plėtojamos nusikaltimų prevencijos iniciatyvos gerinti gyvenamąją aplinką, prekių ir paslaugų kokybę, didinti atsparumą nusikalstamam poveikiui, stiprinti turtinių, smurtinių ir kitų nusikaltimų prevenciją

42. Numatyti rengiamuose statinių projektavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose techninių priemonių įgyvendinimą siekiant apsaugoti asmenų nuosavybę nuo grobimo ir vandalizmo

Aplinkos ministerija

2007 metai

 

 

 

statinių projektavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai leis geriau apsaugoti asmenų nuosavybę nuo grobimo ir vandalizmo

IX. NUSIKALTIMŲ, DAROMŲ VIEŠOSIOSE VIETOSE, PREVENCIJA IR KONTROLĖ

 

 

 

 

 

 

43. Rengti bendras nusikalstamų veikų, daromų viešosiose vietose, prevencijos programas

teritorinės policijos įstaigos, savivaldybės

2007–2009 metai

1000

(valstybės biudžetas)

1000

(valstybės biudžetas)

1000

(valstybės biudžetas)

viešosiose vietose bus padaroma mažiau nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų, gerės bendradarbiavimas tarp teisėsaugos, savivaldybių ir kitų institucijų

44. Išanalizuoti neblaivių asmenų išblaivinimo problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būtinų socialinių paslaugų bei lėšų poreikį

Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Policijos departamentas

2008 metai

 

 

 

bus teikiamos būtinos išblaivinimo paslaugos, užtikrinta pagalba asmenims, kad jie išvengtų itin neigiamų padarinių sveikatai, netaptų nusikaltimo aukomis, ir taip šalinamos nusikalstamumo priežastys; policijos žmogiškieji ištekliai bus naudojami tiesioginiams policijos uždaviniams ir funkcijoms vykdyti

45. Modernizuoti policijos pajėgų operatyvų valdymą, aprūpinti policijos padalinius reikiama technine ir programine įranga

Policijos departamentas

2008–2009 metai

 

1750

(turtui įsigyti, valstybės biudžetas)

1750

(turtui įsigyti, valstybės biudžetas)

bus sudarytos materialinės ir techninės sąlygos policijai greičiau reaguoti į teisės pažeidimus; pagerės policijos veikla, ypač nusikalstamų veikų viešosiose vietose užkardymas; gyventojams bus teikiamos geresnės kokybės paslaugos, jie labiau pasitikės policija

X. ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA IR KONTROLĖ

 

 

 

 

 

 

46. Atlikti mokslinį tyrimą „Organizuoto nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės patirtis skirtinguose Lietuvos regionuose“, pateikti išvadas ir pasiūlymus Komisijai

Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2008 metai

 

50

(valstybės biudžetas)

 

bus išanalizuoti organizuoto nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės ypatumai skirtinguose Lietuvos teritorijos administraciniuose vienetuose, problemos ir geriausia patirtis, pateiktos rekomendacijos, kaip didinti organizuoto nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės veiksmingumą Lietuvoje, sukurtos mokslinės metodinės sąlygos atlikti nuoseklią organizuoto nusikalstamumo kontrolę ir prevenciją

47. Plėtoti tarptautinį operatyvinį bendradarbiavimą siekiant užkardyti ir atskleisti organizuotas nusikalstamas veikas, susijusias su valstybės sienos pažeidimais: atlikti bendrus operatyvinius tyrimus su užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis, keistis turima operatyvine, analitine informacija, rengti susitikimus

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Valstybės sienos apsaugos tarnyba)

2008–2009 metai

 

100

(valstybės biudžetas)

100

(valstybės biudžetas)

sustiprės tarptautinis bendradarbiavimas, suaktyvės kova su organizuotu nusikalstamumu, bus užkardomos ir atskleidžiamos nusikalstamos veikos, vykdomos kelių valstybių teritorijose

48. Užtikrinti Europolo diegiamos organizuoto nusikalstamumo grėsmių įvertinimo metodikos taikymą atliekant organizuoto nusikalstamumo Lietuvoje analizę

Policijos departamentas

2007 metai

200

(valstybės biudžetas)

 

 

bus tinkamiau vertinamos organizuoto nusikalstamumo grėsmės

49. Sustiprinti operatyvinę veiklą: išplėsti agentūrinę veiklą, įsigyti techninių priemonių, naudojamų operatyvinei veiklai, ikiteisminiam tyrimui, taip pat kovojant su terorizmu, įsigyti transporto priemonių, kelti operatyvinių darbuotojų kvalifikaciją

Policijos departamentas

2007–2009 metai

200

(valstybės biudžetas)

200

(valstybės biudžetas)

3600

(turtui įsigyti, valstybės biudžetas)

200

(valstybės biudžetas)

3600

(turtui įsigyti, valstybės biudžetas)

sustiprės kompetentingų institucijų gebėjimai atlikti nusikaltimų prevenciją ir kontrolę, vykdyti numatytus kovos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, nelegalia migracija uždavinius

50. Dalyvauti įgyvendinant Baltijos jūros regiono valstybių kovos su organizuotu nusikalstamumu projekto Operatyvinio komiteto kovos su neteisėta prekių apyvarta ekspertų grupės projektą „Crossfire“, skirtą kovai su šaunamųjų ginklų neteisėtu gabenimu per valstybių sienas; keistis informacija su atsakingomis institucijomis (Policijos departamentu ir Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos)

Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Policijos departamentas, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

2007 metai

 

 

 

bus keičiamasi informacija tarp kompetentingų institucijų, sustiprės neteisėtos ginklų apyvartos prevencija

XI. NELEGALIOS MIGRACIJOS PREVENCIJA IR KONTROLĖ

 

 

 

 

 

 

51. Stiprinti analitinę veiklą siekiant užkardyti ir atskleisti nusikalstamas veikas, susijusias su nelegalia migracija: tobulinti pareigūnų analitinius programavimo įgūdžius, modernizuoti programinę įrangą, organizuoti pareigūnų mokymus informacijos analizės klausimais

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

2007–2009 metai

10

(valstybės biudžetas)

30

(valstybės biudžetas)

170

(turtui įsigyti, valstybės biudžetas)

20

(valstybės biudžetas)

80

(turtui įsigyti, valstybės biudžetas)

bus parengti specialistai, galintys tobulinti esamas ir kurti naujas informacines sistemas, skirtas nusikalstamoms veikoms tirti, sudarytos sąlygos geriau atlikti nelegalios migracijos prevenciją ir kontrolę

52. Stiprinti operatyvinę veiklą siekiant užkardyti ir atskleisti nusikalstamas veikas, susijusias su nelegalia migracija: įsigyti kompiuterinės technikos, transporto priemonių, techninių priemonių, naudojamų operatyvinei veiklai bei ikiteisminiam tyrimui, išplėsti agentūrinę veiklą, organizuoti pareigūnų mokymus nelegalios migracijos klausimais

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

2007–2009 metai

1500

(turtui įsigyti, Privatizavimo fondas)

 

10

(valstybės biudžetas)

400

(turtui įsigyti, valstybės biudžetas)

100

(valstybės biudžetas)

900

(turtui įsigyti, valstybės biudžetas)

sustiprės pareigūnų gebėjimai atlikti nelegalios migracijos prevenciją ir kontrolę, bus sudarytos sąlygos užtikrinti tinkamą būsimųjų Europos Sąjungos išorės sienų kontrolę

53. Stiprinti Policijos departamento organizacinę ir analitinę migracijos procesų kontrolės veiklą

Policijos departamentas

2007 metai

100

(valstybės biudžetas)

 

 

policija efektyviau atliks legalios ir nelegalios migracijos kontrolę bei prevenciją; bus atliekamas analitinis ir organizacinis darbas

XII. EKONOMINIŲ IR FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA IR KONTROLĖ

 

 

 

 

 

 

54. Įgyvendinti organizacines bei technines priemones, užtikrinančias geresnį nusikalstamų veikų, susijusių su netikrais pinigais bei netikromis mokėjimo priemonėmis, atskleidimą ir tyrimą (padaryti struktūrinius-funkcinius pakeitimus, įsigyti reikiamos įrangos)

Policijos departamentas

2007 metai

135 (valstybės biudžetas)

243

(turtui įsigyti, ES lėšos)

518

(turtui įsigyti, valstybės biudžetas)

 

 

sustiprės kompetentingų policijos padalinių gebėjimai atlikti nusikalstamų veikų, susijusių su netikrais pinigais ir mokėjimo priemonėmis, prevenciją ir kontrolę, užtikrinti efektyvų tarptautinį bendradarbiavimą

55. Įgyvendinti organizacines bei technines priemones, užtikrinančias geresnį nusikalstamų veikų, susijusių su intelektinės ir pramoninės teisės pažeidimais, atskleidimą ir tyrimą (įsigyti kompiuterinės technikos, techninių priemonių, naudojamų operatyvinei veiklai, atnaujinti programinę įrangą, išplėsti agentūrinę veiklą)

Policijos departamentas

2007 metai

210

(valstybės biudžetas)

3246

(turtui įsigyti, ES lėšos)

1623

(turtui įsigyti, valstybės biudžetas)

 

 

sustiprės kompetentingų institucijų gebėjimai atlikti ekonominių ir finansinių nusikaltimų prevenciją ir kontrolę, bus įgyvendinta intelektinės nuosavybės vidaus rinkoje politika

56. Įgyvendinti organizacines ir technines priemones, užtikrinančias efektyvesnį nusikalstamų veikų, susijusių su ES finansinės paramos lėšų neteisėtu gavimu ir naudojimu, atskleidimą ir tyrimą (įsigyti operatyvinės technikos, kompiuterinės ir organizacinės technikos, programinės įrangos, transporto priemonių)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba)

2007–2009 metai

1400

(turtui

įsigyti, valstybės biudžetas)

1100

(turtui įsigyti, valstybės biudžetas)

183

(turtui įsigyti, valstybės biudžetas)

bus sustiprinti institucijos administraciniai gebėjimai, materialinė techninė bazė, sudarytos didesnės galimybės efektyviau užtikrinti ES finansinių interesų apsaugą ir kovoti su ES paramos lėšų neteisėtu gavimu ir naudojimu

57. Sustiprinti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gebėjimus atskleisti licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus (suteikti priežiūrą ir kontrolę atliekančioms institucijoms, tikrinančioms licencijuojamos veiklos sąlygų laikymąsi, teisę pirkti licencijuotų įstaigų paslaugas)

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2008 metų II ketvirtis

 

4,8

(valstybės biudžetas)

 

sumažės licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų (t. y. galimybių gauti atlygį už nesuteiktas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, kai paslaugos gavėjas nesuinteresuotas šia paslauga, o pageidauja gauti tik formalų dokumentą, pvz., sveikatos žinių pažymėjimą)

58. Rengti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų mokymą pinigų plovimo prevencijos klausimais (organizuoti pareigūnų stažuotes-mokomuosius vizitus užsienio valstybių teisėsaugos institucijose, dalyvavimą tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose, rengti seminarus Lietuvoje)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

2007–2009 metai

50

(valstybės biudžetas)

50

(valstybės biudžetas)

50

(valstybės biudžetas)

sustiprės Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos administraciniai gebėjimai atlikti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją

59. Siekiant kuo geriau įgyvendinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, įsigyti kompiuterinės technikos ir programinės įrangos

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

2008–2009 metai

 

100

(valstybės biudžetas)

100

(valstybės biudžetas)

bus geriau įgyvendinamos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemonės

60. Rengti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų, atliekančių ES finansinių interesų apsaugą, mokymą (organizuoti stažuotes-mokomuosius vizitus užsienio valstybių teisėsaugos institucijose, dalyvauti tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose, rengti seminarus Lietuvoje)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

2007–2009 metai

100

(valstybės biudžetas)

100

(valstybės biudžetas)

100

(valstybės biudžetas)

sustiprės Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos administraciniai gebėjimai atlikti ES finansinių interesų apsaugą

XIII. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

 

 

 

 

 

 

61. Parengti ir pateikti Lietuvos policijos generaliniam komisarui pasiūlymus dėl dvišalio Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos susitarimo liudytojų apsaugos srityje pratęsimo

Policijos departamentas

2007–2008 metai

 

 

 

bus užtikrinta liudytojų ir nukentėjusiųjų apsauga pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reikalavimus kovojant su organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, narkotikais, atliekant pavojingų, rezonansinių ir tarptautinių nusikaltimų prevenciją, juos atskleidžiant ir tiriant

62. Dalyvauti Europos Komisijos darbo grupės susitikime – pasikeisti su valstybėmis narėmis informacija apie liudytojų ir bendradarbiaujančių su teisėsauga asmenų apsaugą pagal Europos Tarybos, Europolo ISISC-OPCO ir AGIS studijas

Policijos departamentas

2007–2009 metai

 

 

 

bus sustiprintas tarptautinis bendradarbiavimas, pasikeista patirtimi

63. Dalyvauti Baltijos Ministrų Tarybos Teisingumo ir vidaus reikalų komiteto Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio pakomitečio veikloje

Policijos departamentas

2007–2009 metai

 

 

 

bus sustiprintas tarptautinis bendradarbiavimas, pasikeista patirtimi

64. Pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą su Rusijos Federacijos institucija, atsakinga už kovą su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu ir terorizmo finansavimu

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

2008 metai

 

 

 

didės tarptautinio bendradarbiavimo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos ir kontrolės srityje galimybės, bus efektyviau tiriami šie nusikaltimai

65. Atlikti dvišalio bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu reglamentavimo poreikio analizę ir prireikus sudaryti dvišales teisinės pagalbos ir teisinių santykių sutartis su užsienio valstybėmis

Teisingumo ministerija

2007–2009 metai

 

 

 

bus veiksmingiau kovojama su organizuotu nusikalstamumu

66. Dalyvauti ES nusikaltimų prevencijos tinklo veikloje (dalyvauti posėdžiuose, darbo grupių veikloje, įgyvendinant bendrus su kitomis ES valstybėmis projektus)

Vidaus reikalų ministerija

2007–2009 metai

 

10

(valstybės biudžetas)

10

(valstybės biudžetas)

atsakingos Lietuvos institucijos galės aktyviau bendradarbiauti su ES nusikaltimų prevencijos tinklu ir ES valstybėmis nusikaltimų prevencijos klausimais, atstovauti Lietuvai ES organizacijoje (tinkle); pagerės tarpvalstybinis apsikeitimas teigiama nusikaltimų prevencijos patirtimi

Policijos departamentas

 

10

(valstybės biudžetas)

10

(valstybės biudžetas)

10

(valstybės biudžetas)

Teisės institutas

 

5

(valstybės biudžetas)

5

(valstybės biudžetas)

5

(valstybės biudžetas)

 

viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

 

5

(valstybės biudžetas)

5

(valstybės biudžetas)

5

(valstybės biudžetas)

67. Rengti ir teikti ES nusikaltimų prevencijos tinklui medžiagą apie Lietuvos turimą gerąją nusikaltimų prevencijos patirtį

Vidaus reikalų ministerija

2007–2009 metai

 

 

 

suinteresuotiems ES nusikaltimų prevencijos subjektams bus teikiama informacija apie Lietuvos patirtį, sustiprės ryšiai tarp Lietuvos ir kitų ES valstybių nusikaltimų prevencijos iniciatyvų rengėjų ir vykdytojų

______________