LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO 39 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. spalio 1 d. Nr. IX-1110

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099)

 

1 straipsnis. 39 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

39 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________