LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENŲ DELEGAVIMO Į TARPTAUTINES IR EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJAS AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJAS ĮSTATYMO
2, 5, 14, 16, 20, 22, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
IR ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. birželio 30 d. Nr. XI-2201

Vilnius

 

(Žin., 2007, Nr. 81-3322; 2009, Nr. 89-3799)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Išlaidos, susijusios su delegavimu šio įstatymo 16, 21 ir 22 straipsniuose nurodytos išlaidos.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio 11 punkto pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11) informuoja kitas deleguojančiąsias institucijas apie mokymų poreikį ir prireikus inicijuoja atrinktų pretendentų mokymą.“

 

3 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

14 straipsnis. Pretendento išbraukimas iš delegavimo rezervo

1. Pretendentas iš delegavimo rezervo išbraukiamas šiais atvejais:

1) pretendentas pateikia prašymą išbraukti jį iš delegavimo rezervo;

2) atsiranda ar paaiškėja šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės;

3) pretendentui mirus.

2. Jeigu pretendentas atleidžiamas iš pareigų valstybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje ėjo pareigas, kai buvo atrinktas į delegavimo rezervą, ir pereina dirbti į kitą valstybės instituciją ar įstaigą, kuri yra deleguojančioji institucija, naujoji deleguojančioji institucija privalo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų informuoti Užsienio reikalų ministeriją ir Valstybės tarnybos departamentą, ar sutinka, kad pretendentas liktų delegavimo rezerve. Jeigu naujoji deleguojančioji institucija nesutinka, kad pretendentas liktų delegavimo rezerve, jis yra išbraukiamas iš delegavimo rezervo.

3. Sprendimą dėl pretendento išbraukimo iš delegavimo rezervo, atsiradus šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytoms aplinkybėms, priima Užsienio reikalų ministerijoje sudaryta atrankos komisija.“

 

4 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

16 straipsnis. Atrinktų pretendentų ir asmenų, įrašytų į delegavimo rezervą, mokymas

1. Apie mokymų poreikį Užsienio reikalų ministerija informuoja kitas deleguojančiąsias institucijas. Mokymus inicijuoja Užsienio reikalų ministerija arba kitos deleguojančiosios institucijos, gavusios Užsienio reikalų ministerijos rašytinį sutikimą kompensuoti mokymų išlaidas.

2. Valstybės tarnautojų ir prokurorų mokymo išlaidas apmoka deleguojančiosios institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Kitų asmenų mokymo išlaidas apmoka Užsienio reikalų ministerija. Apmokant kitų asmenų mokymo išlaidas, mutatis mutandis taikomi teisės aktai, nustatantys valstybės tarnautojų mokymo išlaidų apmokėjimą. Išlaidos padengiamos iš Užsienio reikalų ministerijai išlaidoms, susijusioms su delegavimu, apmokėti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. 20 straipsnio papildymas 2 dalimi

Papildyti 20 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

20 straipsnis. Deleguotų asmenų darbo sąlygas reglamentuojančių teisės aktų taikymas

1. Deleguotiems asmenims darbo tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje laikotarpiu taikomos tarptautinių ir Europos Sąjungos institucijų darbo sąlygas reglamentuojančios taisyklės ar užsienio valstybės darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai.

2. Kai tarptautinių ir Europos Sąjungos institucijų darbo sąlygas reglamentuojančiomis taisyklėmis ar užsienio valstybės darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais deleguotiems asmenims suteikiamos kasmetinės atostogos, tokiu pačiu suteiktų kasmetinių atostogų dienų skaičiumi, tačiau ne didesniu negu apskaičiuojamas pagal delegavimo laikotarpiu galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, trumpinamos deleguotam asmeniui pagal delegavimo laikotarpiu galiojančius teisės aktus suteikiamos tų metų kasmetinės atostogos.“

 

6 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

22 straipsnis. Deleguotų asmenų ir jų šeimos narių draudimas ir kitos garantijos

1. Deleguoti asmenys ir jų kartu užsienyje gyvenantys sutuoktiniai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

2. Deleguotiems asmenims ir jų šeimos nariams apmokamos sveikatos draudimo išlaidos. Asmenims, deleguotiems į pareigas ar pareigybes tarptautinėse, Europos Sąjungos institucijose ir užsienio valstybių institucijose, susijusias su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika, taip pat apmokamos gyvybės draudimo išlaidos. Valstybėse, kuriose nėra galimybių apsidrausti sveikatos draudimu, apmokamos išlaidos, susijusios su deleguoto asmens ir jo šeimos narių sveikatos priežiūra. Sveikatos draudimo, gyvybės draudimo ir sveikatos priežiūros išlaidų dydį nustato Vyriausybė. Šios išlaidos neapmokamos, jeigu jas apmoka tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija, į kurią asmuo deleguotas.

3. Deleguotiems asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka mokama su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacija. Ši kompensacija negali būti didesnė už kompensaciją, apskaičiuojamą taikant šio įstatymo priede atitinkamiems karjeros, statutiniams valstybės tarnautojams, prokurorams ir kitiems asmenims nustatytus didžiausius koeficientus, kurių vienetas yra lygus Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintam Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui, ir Vyriausybės nustatytą šalių gyvenimo lygio vietos koeficientą. Konkretų kompensacijos dydį nustato užsienio reikalų ministras ar jo įgaliotas asmuo. Išvykusiam į užsienį kartu su deleguotu asmeniu jo sutuoktiniui kas mėnesį mokama kompensacija, kuri sudaro 0,5 per mėnesį deleguoto asmens gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos. Sutuoktiniui, gaunančiam pajamų, susijusių su darbo santykiais, ši kompensacija nemokama. Deleguotam asmeniui, kai išvykę į užsienį kartu su juo gyvena deleguoto asmens ir (ar) jo sutuoktinio nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, jeigu jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę santuokos, už kiekvieną vaiką (įvaikį) kartu su darbo užmokesčiu kas mėnesį mokama kompensacija, kurią sudaro 0,2 per mėnesį jo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, jeigu vaikas (įvaikis) – iki 6 metų, 0,3 per mėnesį jo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, jeigu vaikas (įvaikis) – 6 ir daugiau metų. Deleguotam asmeniui, kai išvykę į užsienį kartu su juo gyvena išlaikytiniai, už kiekvieną išlaikytinį kartu su darbo užmokesčiu kas mėnesį mokama kompensacija, kurią sudaro 0,25 per mėnesį jo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos. Šios kompensacijos nemokamos, jeigu darbo užmokestį arba dienpinigius deleguotam asmeniui moka tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija, į kurią jis deleguotas.

4. Deleguotiems asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka kas mėnesį skiriama Vyriausybės nustatyto dydžio išmoka apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, atitinkančiomis jų šeimos narių skaičių. Ši išmoka neskiriama, jeigu išmoką apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis skiria arba darbo užmokestį ar dienpinigius deleguotam asmeniui moka tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija, į kurią jis deleguotas.

5. Kai tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos, į kurią asmuo deleguotas, mokami dienpinigiai ir kitos išmokos, išskyrus išmokas, skirtas padengti išlaidoms, nurodytoms šio straipsnio 2, 6, 7 ir 8 dalyse, yra mažesni negu pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalis apskaičiuotos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacija ir išmoka apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, deleguotam asmeniui išmokamas institucijos, į kurią asmuo deleguotas, mokamų dienpinigių ir kitų išmokų, išskyrus išmokas, skirtas padengti išlaidoms, nurodytoms šio straipsnio 2, 6, 7 ir 8 dalyse, sumos ir pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalis apskaičiuotų su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos ir išmokos apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis sumos skirtumas.

6. Vyriausybės nustatyta tvarka ir neviršijant Vyriausybės nustatyto šių išlaidų dydžio, deleguotiems asmenims ir jų šeimos nariams apmokamos persikėlimo (kelionės, bagažo gabenimo ir turto persivežimo išlaidos) iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę, į kurią dirbti jis deleguotas, ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką išlaidos. Šios išlaidos neapmokamos, jeigu jas apmoka tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija, į kurią jis deleguotas. Šios išlaidos, išskyrus kelionės ir bagažo gabenimo išlaidas, neapmokamos, jeigu delegavimo trukmė trumpesnė kaip 3 mėnesiai.

7. Jeigu delegavimo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, kartą per darbo tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje metus deleguotiems asmenims ir jų šeimos nariams apmokamos kelionės į Lietuvos Respubliką ir atgal į užsienio valstybę, į kurią dirbti jis deleguotas, išlaidos, o su deleguotu asmeniu į užsienį neišvykusiems jo sutuoktiniui, deleguoto asmens ir (ar) jo sutuoktinio nepilnamečiams vaikams (įvaikiams) iki 18 metų, jeigu jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę santuokos, ir išlaikytiniams – kelionės pas deleguotą asmenį ir atgal į Lietuvos Respubliką išlaidos. Šios išlaidos neapmokamos, jeigu jas apmoka tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija, į kurią asmuo deleguotas, arba šių išlaidų kompensavimas yra įtrauktas į darbo užmokestį ar dienpinigius, kuriuos deleguotam asmeniui moka tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija, į kurią jis deleguotas. Jeigu yra šio straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodytų aplinkybių, deleguotiems asmenims apmokamos kelionių į Lietuvos Respubliką ir atgal į užsienio valstybę, į kurią dirbti jis deleguotas, išlaidos kartą per pusę darbo tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje metų.

8. Deleguotiems asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka apmokamos kitos būtinos su delegavimu susijusios išlaidos, kurias nustato, tačiau neapmoka tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija, į kurią asmuo deleguotas, ir dėl kurių padengimo Užsienio reikalų ministerija pateikia išvadą pagal šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalį.

9. Šio straipsnio 2–7 dalyse nurodytos garantijos deleguotų asmenų šeimos nariams nėra taikomos, jeigu:

1) delegavimo trukmė trumpesnė kaip 3 mėnesiai;

2) tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija, į kurią asmuo deleguojamas, yra nustačiusi apribojimų deleguojamų asmenų šeimos nariams vykti kartu su deleguojamais asmenimis.

10. Šio straipsnio 2–8 dalyse nurodytos garantijos deleguotiems asmenims ir jų šeimos nariams netaikomos, jeigu į tarptautinę ar Europos Sąjungos ar užsienio valstybės instituciją deleguoto asmens faktinė darbo vieta yra Lietuvos Respublikoje.“

 

7 straipsnis. 23 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Šio įstatymo 16 ir 22 straipsniuose nurodytas išlaidas apmoka: kai deleguojami ar siunčiami mokytis karjeros valstybės tarnautojai, statutiniai valstybės tarnautojai ar prokurorai, – šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytos deleguojančiosios institucijos ir įstaigos, kuriose jie dirbo iki delegavimo; kai deleguojami ar siunčiami mokytis kiti asmenys, – Užsienio reikalų ministerija.“

2. Pakeisti 23 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Valstybės institucijų ir įstaigų patirtos šio įstatymo 16 straipsnyje, 21 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnyje nurodytos išlaidos Vyriausybės nustatyta tvarka padengiamos iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, išskyrus šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus, kai išlaidos, susijusios su delegavimu, apmokamos iš atitinkamai valstybės institucijai ar įstaigai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Užsienio reikalų ministerijai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai išlaidoms, susijusioms su delegavimu, padengti naudojami Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka.“

 

8 straipsnis. Įstatymo priedo 1 ir 2 punktų pakeitimas

1. Įstatymo priedo 1 punkto 1.1 papunkčio antroje skiltyje „Su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos didžiausi koeficientai“ vietoj skaičiaus „10,5“ įrašyti skaičių „14“ ir šį punktą išdėstyti taip:

 

„1.1. kurių pareigybių kategorijos 18–20

14“.

 

2. Įstatymo priedo 2 punkto 2.1 papunkčio antroje skiltyje „Su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos didžiausi koeficientai“ vietoj skaičiaus „10,5“ įrašyti skaičių „14“ ir šį punktą išdėstyti taip:

 

„2.1. kurių pareiginės algos koeficientas 11,35 ir didesnis

14“.

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ