LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. liepos 12 d. Nr. ISAK-1374

Vilnius

 

Vadovaudamasi Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2005–2007 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 491 (Žin., 2005, Nr. 58-2021), priedo 2.3 punktu,

tvirtinu Krizių valdymo mokyklose tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                            ROMA ŽAKAITIENĖ

______________

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2007 m. liepos 12 d. įsakymu

Nr. ISAK-1374

 

KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Krizių valdymo mokyklose tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja krizių valdymą mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas), krizių valdymo mokyklose komandų sudarymą, jų funkcijas, darbo organizavimą, finansavimą bei institucijų bendradarbiavimą krizių valdymo mokyklose metu.

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Krizė mokykloje – netikėtas ir/ar pavojingas įvykis, sutrikdantis įprastą mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiantis visą ar didesnę mokyklos bendruomenės dalį.

Krizės valdymas mokykloje – veiksmai, kuriuos atlieka mokyklos krizių valdymo komanda ir savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komanda krizės mokykloje metu siekdama įveikti krizės sukeltas problemas ir teikti bendruomenei veiksmingą pagalbą.

Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) vartojamas sąvokas.

3. Krizių valdymas mokykloje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (Žin., 1995, Nr. 60-1501), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir šiuo Tvarkos aprašu.

 

II. KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOSE ORGANIZAVIMAS

 

4. Krizių valdymą mokykloje organizuoja mokyklos krizių valdymo komanda (toliau – Mokyklos komanda), savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komanda (toliau – PPT komanda) ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

5. Krizių valdymą mokykloje vykdo nuolat veikianti Mokyklos komanda.

6. Mokyklos komandos paskirtis – įvykus krizei mokykloje (toliau – Krizė) atkurti įprastą mokyklos bendruomenės veiklą, užtikrinti Krizės paveiktiems mokyklos bendruomenės nariams reikiamos pagalbos teikimą ir informuoti apie įvykį.

7. Mokyklos komanda sudaroma iš 5–7 narių. Mokyklose, kuriose dirba mažiau nei 5 mokytojai, Mokyklos komanda sudaroma iš 2–4 narių. Mokyklos komandą sudaro: mokyklos vadovas ar jo pavaduotojas ir krizės valdymui būtinų gebėjimų, tai yra komunikacijos, bendradarbiavimo, komandinio darbo, konfliktų sprendimo įgūdžių turintys mokytojai ir/ar pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas). Mokyklos komandos sudėtį tvirtina mokyklos vadovas.

8. Mokyklos komandai vadovauja koordinatorius, kuriuo skiriamas mokyklos vadovas ar jo pavaduotojas.

9. Mokyklos komandos nariai turi įgyti krizės valdymo mokykloje kompetencijų ir nuolat tobulinti kvalifikaciją šioje srityje.

10. Mokyklos komandos nariai pasiskirsto funkcijomis, kurias vykdys krizės valdymo mokykloje metu.

11. Mokyklos komandos koordinatorius užtikrina, kad Mokyklos komandos nariams dalyvaujant krizės valdymo veikloje būtų paskirti asmenys jų tiesioginiam darbui dirbti.

12. Mokyklos komandos koordinatorius organizuoja Mokyklos komandos posėdžius. Mokyklos komandos posėdžiai organizaciniams klausimams (komandos narių funkcijoms pasiskirstyti, planuoti dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, pasidalinti patirtimi ir kita) aptarti organizuojami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus.

13. Įvykus Krizei, Mokyklos komandos koordinatorius organizuoja Mokyklos komandos posėdį Mokyklos komandos funkcijoms Krizės metu aptarti.

14. Mokyklos komandos funkcijos Krizės metu:

14.1. nedelsiant įvertinti Krizės aplinkybes ir informuoti mokyklos steigėją;

14.2. parengti krizės valdymo mokykloje planą, kuriame gali būti numatyti veiksmai:

14.2.1. kreiptis pagalbos į teritorinės policijos įstaigą, medicinos įstaigas, Vaiko teisių apsaugos tarnybą ir kitas institucijas;

14.2.2. parengti informaciją apie Krizę mokyklos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai;

14.2.3. įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga psichologinė, socialinė pedagoginė, socialinė ar kita pagalba, ir ją organizuoti;

14.2.4. konsultuoti mokyklos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis;

14.2.5. konsultuoti mokyklos vadovą ir jo pavaduotojus, mokytojus, kaip informuoti apie Krizę mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus);

14.2.6. rengti pokalbius su mokiniais; 14.2.7 atlikti kitus reikiamus veiksmus.

14.3. Mokyklos komanda, įgyvendinusi krizės valdymo mokykloje plane numatytus veiksmus, įvertina krizės valdymo mokykloje veiksmų sėkmingumą ir priima reikiamus sprendimus:

14.3.1. koreguoja krizės valdymo mokykloje veiksmų planą;

14.3.2. kreipiasi pagalbos į PPT komandą;

14.3.3. sustabdo krizės valdymo mokykloje veiksmus.

15. Krizės valdymą mokykloje padeda organizuoti nuolat veikianti PPT komanda. Savivaldybės, kuriose nėra pedagoginės psichologinės tarnybos, sudaro bendradarbiavimo sutartis su kitų savivaldybių pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis dėl krizės valdymo mokykloje pagalbos teikimo. Mokyklos, kurių steigėjas nėra savivaldybės taryba, sudaro bendradarbiavimo sutartis su savivaldybių pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis dėl krizės valdymo mokykloje pagalbos teikimo.

16. PPT komandos paskirtis – padėti organizuoti krizės valdymą mokykloje, jei Mokyklos komanda negali to padaryti pati.

17. PPT komanda sudaroma iš 5–7 narių: pedagoginės psichologinės tarnybos vadovo bei kitų specialistų, dirbančių tarnyboje ir/ar kitose institucijose ir turinčių Krizės valdymui būtinų žinių ir gebėjimų, tai yra komunikacijos, bendradarbiavimo, komandinio darbo, konfliktų sprendimo įgūdžių. Jei į PPT komandą kviečiami dirbti kitų institucijų specialistai, su jais sudaromos sutartys ir numatomas atlygis už dalyvavimą krizės valdymo mokykloje veikloje. PPT komandos sudėtį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

18. PPT komandos nariai turi įgyti krizės valdymo mokykloje kompetencijų ir nuolat tobulinti šios srities kvalifikaciją.

19. PPT komandos nariai pasiskirsto funkcijomis, kurias vykdys krizės valdymo mokykloje metu.

20. PPT komandai vadovauja koordinatorius, kuriuo skiriamas pedagoginės psichologinės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

21. PPT komandos koordinatorius užtikrina, kad PPT komandos nariams dalyvaujant krizės valdymo veikloje, būtų paskirti asmenys jų tiesioginiam darbui dirbti.

22. PPT komandos koordinatorius organizuoja PPT komandos posėdžius. PPT komandos posėdžiai organizaciniams klausimams (komandos narių funkcijoms pasiskirstyti, planuoti dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, pasidalinti patirtimi ir kita) aptarti ir krizių valdymo patirtį įvertinti organizuojami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus.

23. PPT komandos koordinatorius, gavęs pranešimą iš Mokyklos komandos apie Krizę, organizuoja PPT komandos narių ir Mokyklos komandos narių bendrą neeilinį posėdį.

24. PPT komandos funkcijos Krizės metu:

24.1. nedelsiant įvertinti Krizės aplinkybes;

24.2. parengti krizės valdymo mokykloje planą, kuriame gali būti numatyti veiksmai:

24.2.1. konsultuoti Mokyklos komandos narius;

24.2.2. prireikus padėti Mokyklos komandos nariams atlikti 14.2.1–14.2.7 punktuose numatytas funkcijas;

24.2.3. bendradarbiauti su mokyklos bendruomene ir įvairiomis organizacijomis, galinčiomis padėti mokyklai Krizės metu;

24.2.4. užtikrinti tęstinę pagalbą mokyklos bendruomenei; 24.2.5 atlikti kitus reikiamus veiksmus.

24.3. PPT komanda įvertina įgyvendintų krizės valdymo mokykloje veiksmų sėkmingumą ir priima reikiamus sprendimus:

24.3.1. koreguoja krizės valdymo mokykloje veiksmų planą;

24.3.2. sustabdo krizės valdymo mokykloje veiksmus.

25. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizuoja Mokyklos komandos ir PPT komandos narių pradinius mokymus, užtikrina tęstinį kvalifikacijos tobulinimą, organizuoja metodinės literatūros leidybą bei sklaidą.

 

III. FINANSAVIMAS

 

26. Mokyklos komandos veikla finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų, skirtų pedagoginei psichologinei pagalbai.

27. Savivaldybės PPT komandos veikla finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų, skirtų pedagoginėms psichologinėms tarnyboms finansuoti.

28. Finansavimą Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui mokymams organizuoti ir metodinei literatūrai leisti skiria Švietimo ir mokslo ministerija iš valstybės biudžete numatytų asignavimų.

______________