LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSULINIO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. spalio 18 d. Nr. X-1300

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 51-951; 1996, Nr. 46-1111; 1997, Nr. 97-2441; 1998, Nr. 6-115; 2003, Nr. 38-1727; 2004, Nr. 61-2188; 2005, Nr. 47-1557; 2006, Nr. 137-5201)

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymą ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSULINIO MOKESČIO

ĮSTATYMAS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas reglamentuoja konsulinio mokesčio ėmimą už šio įstatymo 3 straipsnyje numatytus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (toliau – konsulinės įstaigos) veiksmus atliekant konsulines funkcijas, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas (toliau – konsuliniai veiksmai) ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille).

2. Šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą.

 

2 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

Konsulinį mokestį moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką.

 

3 straipsnis. Mokesčio objektas

Konsulinis mokestis imamas už:

1) asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą;

2) prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos ar joms prilyginto dokumento išdavimo ar atsisakymo išduoti priėmimą (toliau – už prašymų išduoti vizas nagrinėjimą);

3) asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimą;

4) dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo priėmimą ir perdavimą;

5) dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą;

6) dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą;

7) dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille);

8) civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą;

9) atliekamus notarinius veiksmus;

10) konsulinių pažymų išdavimą;

11) dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybių institucijų;

12) dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą;

13) pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą;

14) pinigų pasinaudojant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais.

 

4 straipsnis. Mokesčio dydis

1. Konsulinis mokestis yra ne mažesnis kaip 2 eurai ir ne didesnis kaip 500 eurų. Jis apskaičiuojamas atsižvelgiant į:

1) išlaidas, kurias patiria Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos vykdydamos konsulinių įstaigų prašymus dėl su konsulinių veiksmų atlikimu susijusių paslaugų teikimo;

2) išlaidas darbui, susijusiam su konsulinių įstaigų atliekamais konsuliniais veiksmais, apmokėti;

3) Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus;

4) išlaidas teisės aktų nustatytų reikalavimų įvykdymui patikrinti.

2. Konkretų konsulinio mokesčio dydį, atsižvelgdama į šio straipsnio 1 dalį, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Konsulinio mokesčio dydis nustatomas eurais be centų.

3. Vyriausybė turi teisę kalendoriniams metams pasibaigus patikslinti konkretų konsulinio mokesčio dydį, atsižvelgdama į faktinį išlaidų, susijusių su konsulinių veiksmų atlikimu, padidėjimą arba sumažėjimą.

 

5 straipsnis. Mokesčio dydžio ir lengvatų taikymas pariteto pagrindais

Lietuvos Respublikos Vyriausybė tiek, kiek tai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, turi teisę pariteto pagrindais padidinti, sumažinti arba neimti konsulinio mokesčio už vizas, dokumentų pareikalavimą ir jų legalizavimą užsienio valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims, atsižvelgdama į tai, kokio dydžio mokestį šios valstybės ima iš Lietuvos Respublikos juridinių ir fizinių asmenų.

 

6 straipsnis. Mokesčio lengvatos

Konsulinis mokestis neimamas už:

1) leidimo parvežti mirusiojo palaikus į Lietuvą išdavimą;

2) asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą ir kitus grįžimo į Lietuvos Respubliką atvejais būtinus konsulinius veiksmus (dokumentų legalizavimą, konsulinių pažymų išdavimą, civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą, atliekamus notarinius veiksmus, dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybių institucijų, pinigų pasinaudojant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą) asmenims, kurie dėl svarbių priežasčių (nelaimingas atsitikimas, liga, nukentėjimas nuo nusikalstamos veikos) negali sumokėti konsulinio mokesčio ir pateikia šių svarbių priežasčių buvimo faktą patvirtinantį dokumentą;

3) asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą ar kitus atliekamus konsulinius veiksmus, kurių reikia užsienio valstybėje likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems buvo išduotas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas arba kurių tėvai (ar vienas iš tėvų) yra Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat išsiunčiamiems arba grąžinamiems, įtariamiems nusikalstamos veikos padarymu ar nuteistiems Lietuvos Respublikos piliečiams parvežti į Lietuvos Respubliką;

4) prašymų išduoti vizas Europos Sąjungos piliečio arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, taip pat ir Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariams nagrinėjimą;

5) prašymų išduoti vizas vaikams iki 6 metų nagrinėjimą;

6) prašymų išduoti vizas mokiniams, studentams ir juos lydintiems mokytojams ar dėstytojams, keliaujantiems mokymosi ar švietimo tikslais, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, nagrinėjimą;

7) prašymų išduoti vizas tyrėjams, keliaujantiems Europos Sąjungoje ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse mokslinių tyrimų vykdymo tikslais, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, nagrinėjimą;

8) prašymų išduoti vizas užsieniečiams, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus ar jiems prilygintus kelionės dokumentus, nagrinėjimą, kai jų atvykimas į Lietuvos Respubliką yra susijęs su kultūrinių, užsienio politikos srities, vystomojo bendradarbiavimo politikos ar kitų visuomenei svarbių sričių interesų skatinimu;

9) prašymų išduoti vizas užsieniečiams, vykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės ar ministerijų organizuotuose oficialiuose susitikimuose, nagrinėjimą;

10) prašymų išduoti vizas užsieniečiams, vykstantiems lankyti sunkiai sergančio artimojo giminaičio ar šeimos nario arba į artimojo giminaičio ar šeimos nario laidotuves, arba du kartus per metus lankyti artimojo giminaičio ar šeimos nario kapo, esančio Lietuvos Respublikos teritorijoje, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, nagrinėjimą;

11) prašymų išduoti vizas lietuvių kilmės asmenims, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus arba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro patvirtinta tvarka konsulinės įstaigos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, nagrinėjimą;

12) prašymų išduoti vizas asmenims, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, nagrinėjimą;

13) prašymų išduoti vizas nagrinėjimą konsulinės įstaigos vadovo, kai jis veikia kaip konsulinis pareigūnas, sprendimu išimtiniais, kitais, negu numatyta šio straipsnio 8–12 punktuose, atvejais, kai užsieniečiai atvyksta į Lietuvos Respubliką kultūros, užsienio politikos, vystomojo bendradarbiavimo skatinimo ar kitais visuomenei svarbiais tikslais arba dėl humanitarinių priežasčių;

14) prašymų išduoti (D) vizas užsieniečiams, dėl kurių priimtas sprendimas išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, nagrinėjimą konsulinėse įstaigose;

15) prašymų išduoti supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą, numatytą 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą, nagrinėjimą;

16) dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą vaikams iki 16 metų;

17) dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą lietuvių kilmės asmenims ir asmenims, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus (tarp jų ir šios dalies 11 punkte nurodytą dokumentą), ir kartu gyventi į Lietuvos Respubliką atvykstantiems šių asmenų šeimos nariams;

18) mirties įregistravimą ir mirties liudijimo išdavimą;

19) dokumentų, susijusių su alimentų išieškojimu, pareikalavimą ir legalizavimą;

20) konsulinių pažymų apie atsisakymą atlikti notarinius veiksmus ir konsulinės pažymos, kad asmens, kuris kreipėsi į konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas, išdavimą.

 

7 straipsnis. Mokesčio mokėjimas

1. Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas iki konsulinių veiksmų įvykdymo konsulinėse įstaigose arba iki dokumento legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente.

2. Konsulinio mokesčio mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

8 straipsnis. Mokesčio permokos grąžinimas

1. Sumokėto konsulinio mokesčio permoka grąžinama, kai sumokėta daugiau mokesčio, negu reikia pagal galiojančius teisės aktus.

2. Konsulinio mokesčio permoka grąžinama per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą.

3. Konsulinio mokesčio permokos grąžinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

9 straipsnis. Mokesčio mokėjimo kontrolė

1. Konsulinio mokesčio mokėjimą kontroliuoja valstybinė mokesčių inspekcija.

2. Neteisingai paimtas arba nepaimtas konsulinis mokestis išieškomas iš konsulinės įstaigos, dėl kurios kaltės buvo paimtas neteisingas arba visai nepaimtas mokestis, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

10 straipsnis. Mokesčio įskaitymas į biudžetą

Konsulinis mokestis įskaitomas į valstybės biudžetą.

 

Lietuvos Respublikos konsulinio

mokesčio įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 693/2003, nustatantis specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 138).

2. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą Nr. 1612/68/EEB ir naikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 46).

3. 2006 m. birželio 1 d. Tarybos sprendimas 2006/440/EB, iš dalies keičiantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų 12 priedą ir Bendrojo vadovo 14a priedą dėl taikytinų mokesčių, atitinkančių prašymų išduoti vizą tvarkymo administracines išlaidas (OL 2006 L 175, p. 77).“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________