LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO
1321 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. birželio 22 d. Nr. XI-1505

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 37-1341; 2004, Nr. 171-6307)

 

1 straipsnis. 1321 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 1321 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Įtariamasis gali būti įpareigojamas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo, jeigu pagrįstai manoma, kad jis, gyvendamas kartu su nukentėjusiuoju, bandys neteisėtai paveikti nukentėjusįjį arba nukentėjusiajam ar kartu su juo gyvenantiems asmenims darys naujas nusikalstamas veikas. Skiriant įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo, įtariamasis taip pat gali būti įpareigojamas nebendrauti ir neieškoti ryšių su nukentėjusiuoju ir kartu su juo gyvenančiais asmenimis, taip pat nesilankyti nurodytose vietose, kuriose būna nukentėjusysis ar kartu su juo gyvenantys asmenys. Būste, kuriame nuolat gyveno įtariamasis ir nukentėjusysis, gyventi lieka nukentėjusysis.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________