LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 13 d. Nr. V-601

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) 13 straipsnio 2 bei 3 dalimis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 102-5272):

1. Tvirtinu šios sudėties Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą:

A. Klišonis – sveikatos apsaugos viceministras (koordinatorius);

V. Gailius – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktorius (koordinatoriaus pavaduotojas);

A. Anužis – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus vedėjas;

V. Bakasėnas – Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius;

R. Baranauskienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė;

G. Barcys – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos viršininkas;

R. Brusokas – Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktorius;

S. Čaplinskas – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius;

J. Iždonienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos politikos ir ekonomikos departamento direktorė;

G. Krukienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento direktorė;

G. Maksimaitytė – Sveikatos apsaugos ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja;

A. Mastauskas – Radiacinės saugos centro direktorius;

A. Sasnauskas – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius;

N. Stasiulienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento direktorė;

A. Ščeponavičius – Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius.

2. Tvirtinu Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatus (pridedama).

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. V-529 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių situacijų valdymo centro“ (Žin., 2004, Nr. 113-4235);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. vasario 23 d. įsakymą Nr. V-119 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-529 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių situacijų valdymo centro sudėties pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 27-1002);

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos 16 d. įsakymą Nr. V-616 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-529 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių situacijų valdymo centro sudėties pakeitimo“ (Žin. 2009, Nr. 91-3935);

3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. V-989 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-529 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių situacijų valdymo centro sudėties pakeitimo“ (Žin. 2009, Nr. 145-6441).

4. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-601

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – SAM ESOC) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja SAM ESOC veiklos tikslus, uždavinius ir vykdomas funkcijas, SAM ESOC sudarymą, darbo organizavimą, sušaukimą ir veiklą.

2. SAM ESOC yra iš SAM, įstaigų prie SAM ir SAM pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, o prireikus ir kitų institucijų bei įstaigų atstovų, ūkio subjektų darbuotojų sudaromas organas, kuris pagal SAM kompetenciją vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrina Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, valstybės lygiu koordinuoja Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą darbui ekstremaliųjų situacijų atvejais bei veiklą joms susidarius.

3. SAM ESOC pavaldus sveikatos apsaugos ministrui.

4. Įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais SAM ESOC vykdo SAM reguliavimo sričiai priskirtas funkcijas.

5. SAM ESOC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7202), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 102-5272), kitais civilinės saugos sistemos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, LNSS veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

6. SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau – ESSC):

6.1. vykdo kasdienines SAM ESOC funkcijas;

6.2. techniškai aptarnauja SAM ESOC;

6.3. gali vykdyti šių Nuostatų 18 punkte išdėstytų SAM ESOC grupių funkcijas.

7. SAM ESOC nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲJŲ
SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

8. Pagrindiniai SAM ESOC veiklos tikslai – pagal SAM kompetenciją vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, organizuoti ir koordinuoti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, jų padarinių šalinimą, sveikatinimo veiklos organizavimą.

9. SAM ESOC uždaviniai:

9.1. užtikrinti Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

9.2. pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų apsaugą;

9.3. organizuoti LNSS įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir vadovauti jų veiklai tokioms situacijoms įvykus;

9.4. formuoti LNSS veiklos strategiją pasirengiant galimoms ekstremaliosioms situacijoms.

 

III. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲJŲ
SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO FUNKCIJOS

 

10. Vykdydamas jam pavestus uždavinius, SAM ESOC atlieka šias funkcijas:

10.1. pagal savo kompetenciją organizuoja ekstremaliųjų situacijų prevenciją, prognozuoja galimas ekstremaliąsias situacijas, jų padarinių pobūdį ir mastą, numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;

10.2. pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina duomenis ir informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jų eigą ir mastą, pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei, numato civilinės saugos priemones;

10.3. informuoja sveikatos apsaugos ministrą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybą, Vyriausybės ekstremalių situacijų komisiją, savivaldybes, o prireikus ir kitas valstybės institucijas apie susidariusią ekstremaliąją situaciją ir jos eigą, sveikatos priežiūros organizavimą ekstremaliosios situacijos metu;

10.4. keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais;

10.5. rengia ir teikia asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms siūlymus pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms bei veiklos joms susidarius klausimais;

10.6. didelio masto ekstremaliųjų situacijų atvejais, kai savivaldybės neįstengia užtikrinti gyventojams sveikatos priežiūros ir kreipiasi pagalbos, koordinuoja LNSS asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, nepriklausomai nuo jų pavaldumo bei nuosavybės formos, veiklą;

10.7. koordinuoja valstybės medicinos materialinių išteklių rezervo panaudojimą;

10.8. teikia Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai siūlymus:

10.8.1. materialinių ir finansinių išteklių, reikalingų sveikatos priežiūrai ekstremaliųjų situacijų atvejais užtikrinti, panaudojimo klausimais;

10.8.2. ekstremaliųjų situacijų paveiktų teritorijų paskelbimo pavojaus ar žalos visuomenės sveikatai teritorijomis klausimais;

10.8.3. kreipimosi dėl kitų valstybių bei tarptautinių organizacijų pagalbos klausimais;

10.9. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja tarptautines organizacijas, tarptautinės pagalbos ir kaimyninių valstybių koordinavimo centrus.

 

IV. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲJŲ
SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. SAM ESOC sudaromas sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

12. SAM ESOC sudaro operacijų centro koordinatorius, koordinatoriaus pavaduotojas ir nariai.

13. SAM ESOC personalinė sudėtis tvirtinama vadovaujantis šiomis nuostatomis:

13.1. koordinatoriumi skiriamas sveikatos apsaugos viceministras, kuruojantis sveikatos priežiūros organizavimą ekstremaliųjų situacijų atvejais;

13.2. koordinatoriaus pavaduotoju skiriamas ESSC direktorius;

13.3. nariais skiriami SAM struktūrinių padalinių, įstaigų prie SAM ir SAM pavaldžių įstaigų vadovai.

14. Prireikus operacijų centro veikloje dalyvauja kitų institucijų ir įstaigų atstovai.

15. SAM ESOC koordinatorius:

15.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja SAM ESOC priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

15.2. pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų, dalyvaujančių likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, veiksmus;

15.3. pagal kompetenciją teikia Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti ir padariniams šalinti reikalingų priemonių ir veiksmų;

15.4. yra atsakingas už SAM ESOC pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą;

15.5. kviečia planinius ir neeilinius operacijų centro posėdžius, tvirtina jų darbotvarkę;

15.6. informuoja sveikatos apsaugos ministrą apie įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų eigą ar pavojų joms atsirasti, priemones, kurių numatoma imtis sveikatos priežiūrai organizuoti;

15.7. teikia sveikatos apsaugos ministrui siūlymus ir sprendimų projektus:

15.7.1. LNSS veiklos organizavimo ir koordinavimo įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais klausimais;

15.7.2. SAM ESOC personalinės sudėties ir darbo organizavimo klausimais.

16. SAM ESOC koordinatorius pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui ir ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui. SAM ESOC koordinatoriaus pavaduotojas ir nariai pavaldūs SAM ESOC koordinatoriui.

17. SAM ESOC koordinatoriaus pavaduotojas, ESSC direktorius:

17.1. užtikrina, kad ESSC vykdytų šių Nuostatų 6 punkte išdėstytas funkcijas;

17.2. organizuoja planinius ir neeilinius SAM ESOC posėdžius ir teikia SAM ESOC koordinatoriui tvirtinti jų darbotvarkę;

17.3. pagal ESSC kompetenciją dalyvauja rengiant SAM ESOC posėdžių medžiagą;

17.4. organizuoja SAM ESOC posėdžių medžiagos teikimą operacijų centro nariams;

17.5. gresiant arba susidarius ekstremaliajai situacijai:

17.5.1. organizuoja skubų Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės ir SAM ESOC koordinatoriaus bei narių informavimą;

17.5.2. prireikus inicijuoja SAM ESOC sušaukimą.

18. Atsižvelgiant į įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos pobūdį ir mastą gali būti sudaromos šios SAM ESOC grupės:

18.1. operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos;

18.2. informacijos valdymo;

18.3. materialinio techninio aprūpinimo;

18.4. visuomenės informavimo;

18.5. administravimo;

18.6. elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo.

19. Šių Nuostatų 18 punkte išdėstytos SAM ESOC grupės pagal SAM kompetenciją vykdo funkcijas, nurodytas Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“, 12–17 punktuose.

20. Į šių Nuostatų 18 punkte išdėstytų grupių sudėtį gali būti įtraukiami SAM struktūrinių padalinių, įstaigų prie SAM bei SAM pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

21. Šių Nuostatų 18 punkte nurodytų grupių funkcijos gali būti pavedamos SAM struktūriniams padaliniams, taip pat įstaigoms prie SAM bei SAM pavaldžioms įstaigoms ir (ar) šių įstaigų struktūriniams padaliniams.

22. Šių Nuostatų 18 punkte nurodytų grupių vadovai pavaldūs ir atskaitingi SAM ESOC koordinatoriui arba jo pavaduotojui.

23. Prireikus gali būti sudaromos kitos nei šių Nuostatų 18 punkte nurodytos SAM ESOC grupės.

24. Atsižvelgiant į įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos pobūdį ir mastą, gali būti sudaroma mažiau, negu nurodyta Nuostatų 18 punkte, operacijų centro grupių ir pavedama vienai operacijų centro grupei atlikti kelių operacijų centro grupių funkcijas.

25. Sprendimai dėl šių Nuostatų 18 punkte nurodytų grupių sudarymo tvirtinami sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kurių projektus teikia SAM ESOC koordinatorius.

26. Vykdydamas savo funkcijas, SAM ESOC turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, jų turimas civilinės saugos sistemos pajėgas ir materialinius išteklius, kurie galėtų būti panaudoti gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti, jos padariniams šalinti.

27. SAM ESOC pasirengimas valdyti ekstremaliąsias situacijas įvertinamas per civilinės saugos ir kitas pratybas.

 

V. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲJŲ
SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUŠAUKIMAS IR VEIKLA

 

28. SAM ESOC sušaukiamas:

28.1. gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;

28.2. teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį;

28.3. per civilinės saugos ir kitas pratybas.

29. SAM ESOC sušaukia:

29.1. sveikatos apsaugos ministras;

29.2. SAM ESOC koordinatorius arba kitas sveikatos apsaugos viceministras, kuris nesant SAM ESOC koordinatoriaus vykdo jo funkcijas.

30. SAM ESOC sušaukimą gali inicijuoti SAM ESOC koordinatoriaus pavaduotojas.

31. Atsižvelgiant į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos mastą ir pobūdį, taip pat operacijų centro sušaukimo tikslus:

31.1. gali būti inicijuojamas visų SAM ESOC narių, kai kurių jo narių, visų arba kai kurių SAM ESOC grupių bei jų narių sušaukimas;

31.2. gali būti kreipiamasi į kitas kompetentingas valstybės, savivaldybių institucijas, sveikatos priežiūros ir kitas įstaigas, ūkio subjektus su prašymu skirti atstovus, kurie padėtų užtikrinti SAM ESOC veiklą.

32. SAM ESOC narių ir SAM ESOC grupių sušaukimą organizuoja ir vykdo, SAM ESOC narių kontaktinius duomenis kaupia ir atnaujina ESSC.

33. Pagrindinė SAM ESOC veiklos forma – posėdžiai, kurių vietą ir laiką nustato SAM ESOC koordinatorius. Sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių SAM ESOC narių balsų dauguma. Posėdžiuose dalyvaujantys kitų institucijų, įstaigų ir ūkio subjektų atstovai turi patariamojo balso teisę.

34. SAM ESOC posėdžiai, jų metu pareikštos nuomonės, pateikti siūlymai ir sprendimų projektai yra protokoluojami. Posėdžių protokolavimą ir protokolų saugojimą organizuoja ESSC.

35. SAM ESOC nariai vykdo jiems pavestas funkcijas iš anksto SAM ir ESSC įrengtose SAM ESOC patalpose ir (ar) darbo vietose. SAM ESOC koordinatoriaus sprendimu SAM ESOC nariai gali dirbti slėptuvėse, kai būtina užtikrinti jų apsaugą nuo gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, atsiradusių dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos.

 

_________________