LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL PASLAUGŲ ŽEMĖS ŪKIUI SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. sausio 25 d. Nr. 76

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2008, Nr. 149-6033; 2010, Nr. 145-7410) 2 straipsnio 33 dalimi ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174; 2011, Nr. 119-5610) 2 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Paslaugų žemės ūkiui sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šiuo nutarimu patvirtintas Paslaugų žemės ūkiui sąrašas taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2012-ųjų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas iš žemės ūkio veiklos, taip pat apskaičiuojant 2012-ųjų ir vėlesnių metų pajamas iš žemės ūkio veiklos, žemės ūkio veiklos subjektams siekiant gauti ir (ar) gavus Europos Sąjungos ir (ar) nacionalinę paramą, valstybės pagalbą, ar kitiems tikslams, kai toks apskaičiavimas būtinas.

2.2. Apskaičiuojant ir deklaruojant 2011 metų mokestinio laikotarpio pajamas iš žemės ūkio veiklos, taikomas Paslaugų žemės ūkiui, iš kurių gautos pajamos laikomos pajamomis iš žemės ūkio veiklos, sąrašas, patvirtintas finansų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-414 (Žin., 2011, Nr. 2-68).

2.3. Apskaičiuojant 2011 metų pajamas iš žemės ūkio veiklos, žemės ūkio veiklos subjektams siekiant gauti ir (ar) gavus Europos Sąjungos ir (ar) nacionalinę paramą, valstybės pagalbą, ar kitiems tikslams, kai toks apskaičiavimas būtinas, taikomas Paslaugų žemės ūkiui, iš kurių gautos pajamos laikomos pajamomis iš žemės ūkio veiklos, sąrašas, patvirtintas finansų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-414, arba Paslaugų žemės ūkiui sąrašas, patvirtintas žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 528 (Žin., 2003, Nr. 4-164; 2008, Nr. 31-1093), atsižvelgiant į tai, kuriuo sąrašu pagal teisės aktus minėti subjektai privalo vadovautis apskaičiuodami pajamas iš žemės ūkio veiklos.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 1819 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 33 dalį“ (Žin., 2010, Nr. 153-7832).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76

 

PASLAUGŲ ŽEMĖS ŪKIUI SĄRAŠAS

 

1. Pagrindinio ir priešsėjinio žemės dirbimo darbai, įskaitant akmenų rinkimą nuo laukų, arimą, skutimą, lėkščiavimą, kultivavimą, frezavimą, akėjimą, lyginimą, volavimą, priešsėjinį ar posėjinį purškimą, mineralinių trąšų barstymą ar įterpimą, organinių trąšų kratymą, srutų išlaistymą ar įterpimą.

2. Žemės ūkio augalų sėjos ir sodinimo darbai.

3. Žemės ūkio augalų priežiūros ir apsaugos nuo ligų, kenksmingųjų organizmų ir piktžolių darbai, įskaitant akėjimą, tarpueilių įdirbimą, ravėjimą, retinimą, genėjimą, laistymą, papildomą augalų tręšimą ir purškimą pesticidais.

4. Žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo darbai, įskaitant pjovimą, kūlimą, kasimą, rovimą, skynimą, rinkimą, grėbimą, vartymą, smulkinimą, presavimą, silosavimą, išvalymą, džiovinimą, rūšiavimą, beicavimą, mirkymą, atšaldymą.

5. Ūkinių gyvūnų auginimo ir priežiūros darbai, įskaitant šėrimą, girdymą, melžimą, ženklinimą, kirpimą, ragų, kanopų ir nagų priežiūros darbus, tvartų ir gyvūnų valymą, dezinfekavimą, deratizavimą, dezinsekavimą, veterinarines paslaugas, apimančias tik ūkinių gyvūnų ligų diagnozavimą, profilaktiką ir gydymą.

6. Ūkinių gyvūnų produktyvumo kontrolė.

7. Veislinių ūkinių gyvūnų sėklinimo ir kergimo paslaugos.

8. Žuvininkystės tvenkinių priežiūros darbai, įskaitant įžuvinimą, žuvų šėrimą, tvenkinių valymą, dezinfekavimą, augalų šalinimą (krūmų, augančių ant pylimų ir kanalų šlaituose, kirtimą, pylimų šienavimą, nendrių tvenkiniuose pjovimą) ir tvenkinių vandens praturtinimą deguonimi žiemą.

9. Žemės ūkio naudmenų gerinimo darbai, įskaitant dumblo, durpių, komposto, apdirbamosios pramonės atliekų atvežimą, paskleidimą, įterpimą, mulčiavimą, kurminimą ar kitus podirvio giliojo purenimo darbus.

10. Sausinimo sistemų priežiūros darbai, įskaitant melioracijos griovių valymą, šienavimą, krūmų ir medžių kirtimą, drenažo žiočių, griovio šlaitų, vandens latakų remontą ir bebrų užtvankų ardymą.

 

_________________