LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 11 29 ĮSAKYMO NR. 515 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS“ DALINIO PAKEITIMO

 

2000 m. birželio 8 d. Nr. 315

Vilnius

 

 

Iš dalies keičiu sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972) patvirtinto Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose sąrašo ir saugojimo terminų 89 punktą ir tvirtinu naujos redakcijos apskaitos formą F 083-1/a „Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“ (pridedama).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA


 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Apskaitos forma

 

Nr. 083-1/a

 (asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, telefonas)

 

                                                                                 Įmonės kodas

 

 

VAIRUOTOJO SVEIKATOS PATIKRINIMO MEDICININĖ PAŽYMA

 

20 ___________________ Nr. ________________________

                            (data)

1. VARDAS ________________________ PAVARDĖ _________________________________

2. Asmens kodas

 


3. Gimimo data                                               4. Lytis: vyr.-1, mot.-2

                                               metai         mėn.      d.

5. Adresas _______________________________________________________________________

6. Medicininė išvada: pagal sveikatos būklę tinkamas vairuoti šių kategorijų transporto priemones (ko negali, išbraukti ženklu X):

 

 

A1

A

B1

B

BE

C1

C

C1E

CE

D1

D

D1E

DE

T

I grupė

II grupė

 

 

 

 

 

 

 

              Kitos motorinės transporto priemonės (įrašoma)

Pastaba. Galioja visoms transporto priemonių kategorijoms, išskyrus pažymėtas ženklu X.

 

Fotonuotrauka

 

 

A. V.

 

 

 

 

 

7. Specialūs įrašai (nereikalingą grafą išbraukti X)

 

Kraujo grupė

 

Rh

 

 

 

01

Regos korekcija (akiniai arba kontaktinės linzės)

 

02

Klausos arba susikalbėjimo priemonė

 

03

Galūnių protezavimo arba korekcijos įtaisas

 

04

Turėti galiojančią medicininę pažymą

 

05

Vairavimas su apribojimais dėl medicininių priežasčių

 

78

Tik transporto priemonės su automatine pavarų dėže

 

100

Tik transporto priemonės su rankiniu valdymu

 

101

Gali vairuoti specialiąją transporto priemonę su švyturėliu

 

102

Nebylys arba kurčnebylys

 

8. Pažyma galioja (nereikalingą grafą išbraukti X)

 

 

Penkerius metus

 

 

Trejus metus

 

 

Dvejus metus

 

 

Vienerius metus

iki ___________________

 

9. Galutinė išvada_________________________________________________________________

                                                       (vairuoti gali, vairuoti negali, gali vairuoti su apribojimais; nurodomos leidžiamų

                                                                                         vairuoti transporto priemonių kategorijos)

 

 

A. V.

 

 

Komisijos pirmininkas ___________________________

                                                            (parašas, asmeninis spaudas)

Sekretorius                    __________________________

                                                            (parašas, asmeninis spaudas)

                       telefonas: __________________________

______________