LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 38 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. vasario 11 d. Nr. XI-677

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741; 2007, Nr. 81-3309)

 

1 straipsnis. 38 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimas

38 straipsnio 1 dalies 3 punkte po žodžio „asmens“ įrašyti žodžius „ar valstybės institucijos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„3) susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu, ir;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________