Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL PRETENDENTŲ Į LAISVAS PAREIGAS AR PAREIGYBES TARPTAUTINĖSE IR EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJOSE IR PRETENDENTŲ Į DELEGAVIMO REZERVĄ ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2007 m. gruodžio 19 d. Nr. 1414

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo (Žin., 2007, Nr. 81-3322) 6 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 7 straipsnio 1 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi ir 12 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2006, Nr. 4-97; 2007, Nr. 69-2723) 19 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pretendentus į delegavimo rezervą atrenka, kai užsienio reikalų ministro patvirtintas pareigų ar pareigybių civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, taip pat pareigų ar pareigybių tarptautinėse, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių institucijose, susijusių su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika, į kurias deleguojama iš delegavimo rezervo, sąrašas oficialiai paskelbiamas „Valstybės žiniose“. Šiai atrankai mutatis mutandis taikomos Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių, patvirtintų šiuo nutarimu, IV skyriaus nuostatos.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 2 d. nutarimą Nr. 678 „Dėl Karjeros valstybės tarnautojų, pretenduojančių būti laikinai perkeltų į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 89-3278);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 1141 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 678 „Dėl Karjeros valstybės tarnautojų, pretenduojančių būti laikinai perkeltų į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 126-4797).

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                Regimantas Čiupaila

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1414

 

PRETENDENTŲ Į LAISVAS PAREIGAS AR PAREIGYBES TARPTAUTINĖSE IR EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJOSE IR PRETENDENTŲ Į DELEGAVIMO REZERVĄ ATRANKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato informacijos apie laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybės institucijose (toliau vadinama – laisvos pareigos) ir informacijos apie delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas poreikius (toliau vadinama – delegavimo poreikiai) pateikimą, karjeros valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų, prokurorų ir kitų asmenų, kurie pretenduoja būti atrinkti į laisvas pareigas (toliau vadinama – pretendentai į laisvas pareigas), atrankos organizavimą ir vykdymą, pretendentų į delegavimo rezervą atrankos organizavimą ir vykdymą.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme (Žin., 2007, Nr. 81-3322) ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) vartojamas sąvokas.

 

II. INFORMACIJOS APIE LAISVAS PAREIGAS IR DELEGAVIMO POREIKIUS PATEIKIMAS

 

3. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (toliau vadinama – įstaiga), gavusios iš tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos informaciją apie laisvas pareigas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos visą gautą informaciją ir motyvuotus pasiūlymus dėl laisvų pareigų pripažinimo atitinkančiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus delegavimo prioritetus (toliau vadinama – delegavimo prioritetai) ir informaciją apie delegavimo poreikius raštu pateikia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai (toliau vadinama – Užsienio reikalų ministerija) ir Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Valstybės tarnybos departamentas).

4. Užsienio reikalų ministerija, gavusi informaciją apie tarptautinių ir Europos Sąjungos institucijų ar užsienio valstybių institucijų delegavimo poreikius arba laisvas pareigas, šią informaciją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos raštu pateikia Valstybės tarnybos departamentui. Kartu su šia informacija Užsienio reikalų ministerija turi pateikti Valstybės tarnybos departamentui išvadą dėl laisvų pareigų pripažinimo atitinkančiomis delegavimo prioritetus ir išlaidų, susijusių su delegavimu, padengimo galimybės (toliau vadinama – Užsienio reikalų ministerijos išvada).

 

III. PRETENDENTŲ Į LAISVAS PAREIGAS ATRANKOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

5. Pretendentų į laisvas pareigas atranka (toliau vadinama – atranka) vykdoma, jeigu Užsienio reikalų ministerijos išvadoje nurodyta, kad laisvos pareigos atitinka delegavimo prioritetus ir išlaidos, susijusios su delegavimu, bus padengiamos iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

6. Jeigu Užsienio reikalų ministerijos išvadoje nurodyta, kad išlaidos, susijusios su delegavimu, negalės būti padengiamos iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, nes šių asignavimų nepakanka, atranka gali būti pradedama, kai deleguojančioji institucija sutinka, kad išlaidos, susijusios su delegavimu, bus apmokamos iš deleguojančiajai institucijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

7. Valstybės tarnybos departamentas, iš Užsienio reikalų ministerijos gavęs informaciją apie tarptautinių ir Europos Sąjungos institucijų ar užsienio valstybių institucijų delegavimo poreikius arba laisvas pareigas ir Užsienio reikalų ministerijos išvadą, kurioje nurodyta, kad laisvos pareigos atitinka delegavimo prioritetus ir įvertinta išlaidų, susijusių su delegavimu, padengimo galimybė, pradeda organizuoti atranką, išskyrus šių Taisyklių 8 punkte nustatytą atvejį, kai Valstybės tarnybos departamentas paveda kitai įstaigai atrinkti pretendentą į laisvas pareigas.

8. Valstybės tarnybos departamentas nustatęs, kad laisvų pareigų pobūdis susijęs tik su vienos įstaigos atliekamomis funkcijomis ir pagal tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos nustatytus reikalavimus į pareigas gali būti deleguojamas tik asmuo, dirbantis toje įstaigoje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių Taisyklių 7 punkte nurodytos informacijos ir Užsienio reikalų ministerijos išvados gavimo raštu dienos pateikia tai įstaigai informaciją apie laisvas pareigas ir paveda atrinkti pretendentą į laisvas pareigas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

9. Valstybės tarnybos departamentas, gavęs šių Taisyklių 7 punkte nurodytą informaciją ir Užsienio reikalų ministerijos išvadą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos paskelbia informaciją apie laisvas pareigas interneto tinklalapyje www.vtd.lt, išskyrus šių Taisyklių 8 punkte nustatytą atvejį, kai Valstybės tarnybos departamentas paveda kitai įstaigai atrinkti pretendentą į laisvas pareigas. Prireikus šiame punkte nurodyta informacija suinteresuotoms įstaigoms gali būti pateikiama ir raštu.

Informacija apie laisvas pareigas taip pat gali būti skelbiama kitų įstaigų interneto tinklalapiuose, specializuotuose Lietuvos Respublikos piliečiams įdarbinti tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose skirtuose tinklalapiuose.

10. Skelbiamoje ar siunčiamoje įstaigoms informacijoje apie laisvas pareigas nurodoma:

10.1. laisvų pareigų pavadinimas;

10.2. laisvų pareigų skaičius;

10.3. tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos nustatyti reikalavimai pretendentams į laisvas pareigas;

10.4. dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai į laisvas pareigas;

10.5. terminas, per kurį turi būti atrinktas pretendentas į laisvas pareigas, ir duomenys apie jį pateikti Valstybės tarnybos departamentui ir Užsienio reikalų ministerijai, kai informacija apie laisvas pareigas siunčiama įstaigai, kuriai pavedama atrinkti pretendentą į laisvas pareigas;

10.6. terminas, per kurį pretendentas į laisvas pareigas turi pateikti dokumentus, kai atranką vykdys Valstybės tarnybos departamentas;

10.7. išlaidų, susijusių su delegavimu, padengimas;

10.8. kita informacija.   

11. Pretendentus į laisvas pareigas atrenka Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau vadinama – komisija), išskyrus šių Taisyklių 8 punkte nustatytą atvejį, kai Valstybės tarnybos departamentas paveda kitai įstaigai atrinkti pretendentą į laisvas pareigas.

12. Įsakyme dėl komisijos sudarymo nurodomi komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai ir komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos narys. Komisiją sudaręs asmuo negali būti komisijos nariu.

13. Į komisiją turi būti įtraukiami Valstybės tarnybos departamento, Užsienio reikalų ministerijos ir kitų įstaigų, su kurių kompetencija susijusios laisvų pareigų funkcijos, atstovai. Į komisijos sudėtį gali būti įtraukiami ir atitinkamų sričių specialistai. Atrenkant pretendentus į laisvas pareigas Europos Sąjungos institucijoje ir įstaigoje, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtoje institucijoje, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtoje organizacijoje (konsorciume), į komisiją įtraukiamas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas.

14. Komisijos darbe turi dalyvauti visi jos nariai. Kai komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti kuris nors jos narys, ši komisija gali dirbti, jeigu jos darbe dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių.

15. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai protokoluojami.

16. Pretendentas į laisvas pareigas Valstybės tarnybos departamentui ar įstaigai, kuriai Valstybės tarnybos departamentas paveda atrinkti pretendentą į laisvas pareigas, pateikia:

16.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (šiame prašyme pretendentas į laisvas pareigas taip pat išreiškia savo sutikimą, kad duomenys apie jį (vardas, pavardė, pareigos, gyvenimo aprašymas, kita informacija, kurios reikalauja tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija) būtų pateikti šių Taisyklių 26 punkte nurodytoms įstaigoms);

16.2. užpildytą šių Taisyklių priede nustatytos formos pretendento anketą;

16.3. gyvenimo aprašymą;

16.4. kitą skelbiamoje ar siunčiamoje įstaigoms informacijoje apie laisvas pareigas reikalaujamą informaciją;

16.5. informaciją, kuri, pretendento į laisvas pareigas nuomone, gali būti reikšminga jį atrenkant;

16.6. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas į laisvas pareigas būtų deleguojamas į laisvas pareigas, kai prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar prokuroras;

16.7. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad išlaidos, susijusios su delegavimu, bus apmokamos iš deleguojančiajai institucijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, kai skelbiamoje ar siunčiamoje įstaigoms informacijoje nurodyta, kad išlaidos, susijusios su delegavimu, negalės būti padengiamos iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, ir prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar prokuroras.

17. Valstybės tarnybos departamente ar įstaigoje, kuriai Valstybės tarnybos departamentas pavedė atrinkti pretendentą į laisvas pareigas, patikrinama, ar pateikti visi šių Taisyklių 16 punkte nurodyti dokumentai ir informacija, ar pretendentas į laisvas pareigas atitinka skelbiamoje arba siunčiamoje įstaigoms informacijoje apie laisvas pareigas nurodytus tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos nustatytus reikalavimus pretendentams į laisvas pareigas.

Jeigu nustatoma, kad pateikti ne visi dokumentai ar ne visa reikalaujama informacija, apie tai nedelsiant informuojamas pretendentas į laisvas pareigas ir jo paprašoma pateikti trūkstamus dokumentus ar kitą reikalaujamą informaciją.

Jeigu nustatoma, kad pretendentas į laisvas pareigas neatitinka skelbiamoje ar siunčiamoje įstaigoms informacijoje apie laisvas pareigas nurodytų tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos nustatytų reikalavimų pretendentams į laisvas pareigas, apie tai nedelsiant informuojamas pretendentas į laisvas pareigas ir nurodoma, kad jam neleidžiama dalyvauti atrankoje (pretendentų į laisvas pareigas pateikti dokumentai ir kita informacija negrąžinami).

18. Atrankoje gali dalyvauti asmenys, kurie pateikia visus šių Taisyklių 16 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją ir kurie atitinka Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 10 straipsnio reikalavimus.

19. Komisijai paskyrus komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą, apie tai raštu arba elektroniniu paštu informuojami visi pretendentai į laisvas pareigas.

20. Atranka susideda iš pretendentų į laisvas pareigas pateiktų šių Taisyklių 16 punkte nurodytų dokumentų bei informacijos įvertinimo ir pokalbio su pretendentais į laisvas pareigas per komisijos posėdį, per kurį komisija įvertina pretendento į laisvas pareigas atitikimą laisvų pareigų reikalavimus, žinias ir įgūdžius, kurių reikia laisvų pareigų funkcijoms vykdyti, galimybes panaudoti turimas žinias ir įgūdžius praktikoje, sėkmingai dalyvauti tarptautinės, Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos organizuojamoje atrankoje laisvoms pareigoms eiti.

21. Kiekvienas komisijos narys pretendentus į laisvas pareigas vertina balais nuo 1 iki 10. Kiekvienam pretendentui į laisvas pareigas skirti komisijos narių balai sudedami. Atrenkamas (-i) tas (tie) pretendentas (-ai) į laisvas pareigas, kuris (-ie) surenka daugiausia balų. Jeigu atsižvelgiant į laisvų pareigų skaičių turėtų būti atrenkamas tik vienas ar keli iš vienodą balų skaičių surinkusių pretendentų į laisvas pareigas, pretendentas (-ai) į laisvas pareigas atrenkamas (-i) komisijos narių balsų dauguma. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

22. Į laisvas pareigas atrenkama tiek pretendentų, kiek prašo tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija. Jeigu pretendentų į laisvas pareigas, atitinkančių tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybių institucijos nurodytus reikalavimus, yra mažiau negu laisvų pareigų, gali būti atrenkama mažiau pretendentų į laisvas pareigas. Jeigu tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija nenurodo pretendentų į laisvas pareigas skaičiaus, atrenkamų pretendentų į laisvas pareigas skaičių nustato užsienio reikalų ministras.

23. Paskelbus atrankos rezultatus, visi joje dalyvavę pretendentai į laisvas pareigas turi teisę susipažinti su posėdžio protokolu.

24. Kai įstaiga, kuriai Valstybės tarnybos departamentas paveda šių Taisyklių nustatyta tvarka atrinkti pretendentą į laisvas pareigas, gauna informaciją apie laisvas pareigas, asmenis į pareigas šioje įstaigoje priimantis asmuo (toliau vadinama – įstaigos vadovas) priima sprendimą dėl pretendentų į laisvas pareigas atrankos organizavimo įstaigoje tikslingumo. Įstaigos vadovas, priėmęs sprendimą, kad šios atrankos organizuoti netikslinga, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių Taisyklių 8 punkte nurodytos informacijos apie laisvas pareigas gavimo įstaigoje dienos apie šį sprendimą raštu informuoja Valstybės tarnybos departamentą ir Užsienio reikalų ministeriją, nurodydamas, kad jis nesutinka deleguoti įstaigoje dirbančių asmenų į laisvas pareigas.

Įstaigos vadovui priėmus sprendimą, kad įstaigoje tikslinga organizuoti atranką, visa gauta informacija apie laisvas pareigas nedelsiant raštu ar elektroniniu paštu pateikiama įstaigoje dirbantiems asmenims.

25. Įstaigos vadovui priėmus sprendimą, kad įstaigoje tikslinga organizuoti atranką, jo įsakymu sudaroma pretendentų į laisvas pareigas atrankos komisija. Į šią komisiją gali būti įtraukiami kitų įstaigų atstovai. Pretendentų į laisvas pareigas atrankos komisijos sudarymui ir veiklos organizavimui taikomi šių Taisyklių 12, 14, 15 ir 19–23 punktų reikalavimai.

26. Valstybės tarnybos departamentas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atrankos pabaigos raštu pateikia Užsienio reikalų ministerijai duomenis apie atrinktus pretendentus į laisvas pareigas (vardas, pavardė, pareigos, gyvenimo aprašymas, kita informacija, kurios reikalauja tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija), o įstaiga, kuriai Valstybės tarnybos departamentas paveda atrinkti pretendentą į laisvas pareigas, per gautoje informacijoje apie laisvas pareigas nurodytą terminą duomenis apie atrinktus pretendentus į laisvas pareigas (vardas, pavardė, pareigos, gyvenimo aprašymas, kita informacija, kurios reikalauja tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija) pateikia Užsienio reikalų ministerijai ir Valstybės tarnybos departamentui.

27. Užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos nustatytą terminą, raštu tarptautinei ir Europos Sąjungos institucijai ar užsienio valstybės institucijai praneša apie Lietuvos Respublikoje atrinktus pretendentus į laisvas pareigas.

 

IV. PRETENDENTŲ Į DELEGAVIMO REZERVĄ ATRANKOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

28. Valstybės tarnybos departamentas Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais organizuoja pretendentų į delegavimo rezervą atranką.

29. Valstybės tarnybos departamentas atranką pradeda organizuoti gavęs iš Užsienio reikalų ministerijos prašymą organizuoti pretendentų į delegavimo rezervą atranką (toliau vadinama – Užsienio reikalų ministerijos prašymas), kuriame turi būti nurodytos pareigos ar pareigybės ir joms nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti pretendentas į delegavimo rezervą, ir šioje atrankoje atrenkamų pretendentų į delegavimo rezervą skaičius.

30. Valstybės tarnybos departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Užsienio reikalų ministerijos prašymo gavimo dienos informaciją apie organizuojamą pretendentų į delegavimo rezervą atranką paskelbia interneto tinklalapyje www.vtd.lt. Prireikus šiame punkte nurodyta informacija suinteresuotoms įstaigoms gali būti pateikiama ir raštu.

Informacija apie organizuojamą pretendentų į delegavimo rezervą atranką taip pat gali būti skelbiama kitų įstaigų interneto tinklalapiuose, specializuotuose Lietuvos Respublikos piliečiams įdarbinti tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose skirtuose tinklalapiuose.

31. Informacijoje apie organizuojamą pretendentų į delegavimo rezervą atranką nurodoma:

31.1. pareigos ar pareigybės, į kurias gali būti deleguojama iš delegavimo rezervo;

31.2. reikalavimai, kuriuos turi atitikti pretendentai į delegavimo rezervą;

31.3. dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai į delegavimo rezervą;

31.4. terminas, per kurį pretendentai į delegavimo rezervą turi pateikti dokumentus;

31.5. kita informacija.

32. Pretendentus į delegavimo rezervą atrenka Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau vadinama – pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija). Į pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijos sudėtį įtraukiami Valstybės tarnybos departamento, Užsienio reikalų ministerijos ir kitų įstaigų atstovai. Į pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijos sudėtį gali būti įtraukiami ir atitinkamų sričių specialistai. Pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijos sudarymui ir veiklos organizavimui taikomi šių Taisyklių 12, 14 ir 15 punktų reikalavimai.

33. Pretendentas į delegavimo rezervą per Valstybės tarnybos departamentą pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijai pateikia:

33.1. prašymą atrinkti jį į delegavimo rezervą (šiame prašyme pretendentas į delegavimo rezervą taip pat išreiškia savo sutikimą, kad duomenys apie jį (vardas, pavardė, pareigos, gyvenimo aprašymas, kita reikalaujama informacija) būtų pateikti Užsienio reikalų ministerijai);

33.2. užpildytą šių Taisyklių priede nustatytos formos pretendento anketą;

33.3. gyvenimo aprašymą;

33.4. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas į delegavimo rezervą, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar prokuroras, būtų atrinktas į delegavimo rezervą ir būtų deleguotas į pareigas ar pareigybes civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, taip pat į pareigas ar pareigybes tarptautinėse, Europos Sąjungos institucijose ir užsienio valstybių institucijose, susijusias su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika;

33.5. informaciją apie užsienio kalbų mokėjimo lygį arba tai patvirtinantį dokumentą;

33.6. kitą skelbiamoje ar siunčiamoje informacijoje apie organizuojamą atranką į delegavimo rezervą reikalaujamą informaciją.

34. Pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija įvertina pretendentų į delegavimo rezervą pateiktus šių Taisyklių 33 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją.

35. Jeigu pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija nustato, kad pateikti visi dokumentai ir informacija ir pretendentas į delegavimo rezervą atitinka nustatytus reikalavimus, ji priima sprendimą atrinkti pretendentą į delegavimo rezervą.

Prireikus pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija gali pakviesti pretendentą į delegavimo rezervą dalyvauti šios komisijos posėdyje arba paprašyti pateikti patikslinančius dokumentus ar kitą reikalaujamą informaciją.

Jeigu pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija nustato, kad visus dokumentus ir informaciją pateikusių ir nustatytus reikalavimus atitinkančių pretendentų į delegavimo rezervą skaičius yra didesnis už nurodytąjį Užsienio reikalų ministerijos prašyme, pretendentai į delegavimo rezervą kviečiami dalyvauti pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijos posėdyje. Pokalbio metu pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija įvertina pretendentų į delegavimo rezervą žinias ir įgūdžius. Užsienio reikalų ministerijos prašyme nurodytas pretendentų į delegavimo rezervą skaičius atrenkamas, laikantis šių Taisyklių 21 punkte nustatytų procedūrų.

36. Sprendimas atrinkti pretendentą/neatrinkti pretendento į delegavimo rezervą nurodomas pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijos posėdžio protokole.

37. Kiekvienas pretendentas į delegavimo rezervą informuojamas raštu apie priimtą sprendimą atrinkti jį/neatrinkti jo į delegavimo rezervą.

38. Valstybės tarnybos departamentas per 7 darbo dienas nuo pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijos sprendimo priėmimo dienos raštu pateikia Užsienio reikalų ministerijai informaciją apie atrinktus pretendentus į delegavimo rezervą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Šiose Taisyklėse nurodytų komisijų sprendimai per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiami ją sudariusiam asmeniui, taip pat Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

40. Komisiją sudaręs asmuo, išnagrinėjęs skunde nurodytas aplinkybes, per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą palikti galioti komisijos sprendimą arba panaikinti komisijos sprendimą ir pavesti komisijai organizuoti atranką iš naujo.

41. Komisiją sudariusio asmens sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

42. Pretendentai iš delegavimo rezervo atrenkami ir išbraukiami Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Pretendentų į laisvas pareigas ar

pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių

priedas

 

 

(Pretendento anketos forma)

 

PRETENDENTO ANKETA

__________________

(data)

 

_____________________

(sudarymo vieta)

 

(Asmuo, užpildęs anketą, atsako už pateiktų duomenų teisingumą įstatymų nustatyta tvarka)

 

 

1. Pretendento vardas ir pavardė                                                                                         

                                                                                                                                             

2. Valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, kuriai pateikiama anketa                       

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

3. Pareigos ar pareigybės, į kurias pretenduojama                                                               

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

4. Ar buvote anksčiau atleistas iš tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos dėl netinkamo pareigų vykdymo ar netinkamo elgesio?                                                               

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

5. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą? Jeigu taip – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?                                                                                                                                       

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

 

6. Ar teisę eiti pareigas, tokias pat kaip tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje, į kurias pretenduojate, yra atėmęs teismas?                                                              

 

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                             

 

7. Ar buvote atleistas iš valstybės tarnautojo arba prokuroro pareigų pritaikius tarnybinę nuobaudą, arba iš darbo už darbo pareigų pažeidimą, pritaikius drausminę nuobaudą (jeigu nuo atleidimo nėra praėję 3 metai)?       

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

8. Ar esate pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus?                                                                                                                                 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

9. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu?                                            

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

10. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys?                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

 

 

Pretendentas                                         (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

_________________