LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRIVALOMOJO PROFILAKTINIO APLINKOS KENKSMINGUMO PAŠALINIMO (DEZINFEKCIJOS, DEZINSEKCIJOS, DERATIZACIJOS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. vasario 2 d. Nr. V-55

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr.104-2363; 2001, Nr. 112-4069) 13 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtinu Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. 288 „Dėl Privalomo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 63-2551).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d.

įsakymu Nr. V-55

 

PRIVALOMOJO PROFILAKTINIO APLINKOS KENKSMINGUMO PAŠALINIMO (DEZINFEKCIJOS, DEZINSEKCIJOS, DERATIZACIJOS) TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja patogeninių mikroorganizmų, graužikų ir vabzdžių – užkrečiamųjų ligų sukėlėjų šaltinių, galinčių perduoti žmogui užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, padaryti žmonėms ekonominę žalą, sugadinti maisto produktus ir vartojimo reikmenis, naikinimo tvarką.

2. Šis aprašas taikomas juridiniams asmenims ir juridinių asmenų (toliau – juridiniai asmenys) ar kitų organizacijų, įsisteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialams Lietuvos Respublikoje (toliau – filialai), siekiantiems ar turintiems teisę verstis privalomuoju profilaktiniu aplinkos kenksmingumo pašalinimu (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija).

3. Privalomajam profilaktiniam aplinkos kenksmingumo pašalinimui (dezinfekcijai, dezinsekcijai, deratizacijai) turi būti naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka autorizuotos cheminės medžiagos ir preparatai. Šiai veiklai naudojamos priemonės ir įranga turi atitikti sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus.

4. Šiame apraše vartojamos pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai:

Dezinfekcija – užkrečiamųjų ligų sukėlėjų pašalinimas iš aplinkos (daiktų, statybinių konstrukcijų, baldų, transporto priemonių ir kitų paviršių) ir jų sunaikinimas, naudojant specialius metodus bei priemones.

Dezinsekcija (vabzdžių kontrolė) – tai priemonių kompleksas, apimantis profilaktiką, vabzdžių stebėjimą, atbaidymą, naikinimą, naudojant specialius metodus ir priemones.

Deratizacija (graužikų kontrolė) – tai priemonių kompleksas, apimantis profilaktiką, graužikų stebėjimą, atbaidymą, naikinimą, naudojant specialius metodus ir priemones.

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069), Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2225) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PRIVALOMĄJĮ PROFILAKTINĮ APLINKOS KENKSMINGUMO

PAŠALINIMĄ ATLIEKANTYS SUBJEKTAI

 

5. Privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją) sutartiniais pagrindais organizuoja ir atlieka juridiniai asmenys ar filialai – privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo įmonės.

6. Verstis privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo veikla turi teisę juridiniai asmenys ar filialai, tik turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją.

 

III. TEISĖS UŽSIIMTI PRIVALOMU PROFILAKTINIU APLINKOS KENKSMINGUMO PAŠALINIMU PRIPAŽINIMAS

 

7. Licenciją verstis privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo veikla išduoda, atsisako išduoti, sustabdo ar panaikina licencijos galiojimą Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Licencijuojamos veiklos kontrolę sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka vykdo Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba ir jai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos.

8. Licencija verstis privalomuoju profilaktiniu aplinkos kenksmingumo pašalinimu (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) juridiniam asmeniui ar filialui išduodama, jei darbo santykių su juridiniu asmeniu ar filialu turi bent vienas specialistas, kuris turi visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją.

9. Juridiniame asmenyje ar filiale taip pat gali dirbti ir apraše minimą veiklą atlikti kiti darbuotojai – pagalbiniai specialistai dezinfekuotojai (-as), turintys (-is) dezinfekuotojo kvalifikacijos pažymėjimą.

 

IV. ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAREIGOS ORGANIZUOJANT PRIVALOMĄJĮ PROFILAKTINĮ APLINKOS KENKSMINGUMO PAŠALINIMĄ

 

10. Įmonės, įstaigos ir organizacijos privalo organizuoti per 24 valandas savo aplinkos (patalpų ir teritorijos) privalomąjį profilaktinį kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją), jei:

10.1. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų ar privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo įmonių specialistai nustato ar įtaria, kad įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms priklausančiuose statiniuose ar jų teritorijose yra susikaupę užkrečiamųjų ligų sukėlėjus platinančių vabzdžių ar graužikų;

10.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr.1492 (Žin., 1995, Nr. 98-2190) yra savivaldybės sprendimas dėl privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo atlikimo.

11. Įmonių, įstaigų, organizacijų administracijos privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją) turi organizuoti savo objektuose pagal sutartis su licencijuotomis privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

12. Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo apimtys, būdai ir terminai, paslaugų kainos numatomi užsakovo ir vykdytojo pasirašytoje sutartyje.

13. Įmonių, įstaigų ir organizacijų, kurių patalpose ir teritorijoje, transporto priemonėse atliekamas privalomasis profilaktinis aplinkos kenksmingumo pašalinimas, administracija privalo:

13.1. sudaryti sąlygas dezinfekuotojui atlikti privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą;

13.2. užtikrinti pagal kompetenciją privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo darbų saugumą;

13.3. užtikrinti patalpų, maisto produktų, geriamojo vandens, vartojimo reikmenų apsaugą nuo vabzdžių ir graužikų;

13.4. sudaryti sąlygas privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo juridinių asmenų specialistams tikrinti, kaip šios įmonės, įstaigos ir organizacijos patalpas, maisto produktus, geriamąjį vandenį, vartojimo reikmenis saugo nuo vabzdžių ir graužikų.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo veikla besiverčiantys juridiniai asmenys už savo darbinę veiklą atsiskaito Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972) nustatyta tvarka.

15. Graužikų ir vabzdžių naikinimo efektyvumo įvertinimą atlieka privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo įmonių specialistai, vadovaudamiesi Kenkėjų naikinimo kokybės bei efektyvumo įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 691 (Žin., 2002, Nr. 8-300).

 

_________________