LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAŽYMĖJIMŲ PROJEKTUOTI IR GAMINTI CIVILINIUS ORLAIVIUS IR (ARBA) JŲ KOMPONENTUS, TAIP PAT ATLIKTI JŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. lapkričio 6 d. Nr. 3-615

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918) 36 straipsnio 2 dalimi:

1. Tvirtinu Pažymėjimų projektuoti ir gaminti civilinius orlaivius ir (arba) jų komponentus, taip pat atlikti jų techninę priežiūrą išdavimo taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 160 „Dėl Pažymėjimų civilinių orlaivių ir jų komponentų techninei priežiūrai atlikti išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 44-1564).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2003 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 3-615

 

PAŽYMĖJIMŲ PROJEKTUOTI IR GAMINTI CIVILINIUS ORLAIVIUS IR (ARBA) JŲ KOMPONENTUS, TAIP PAT ATLIKTI JŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pažymėjimų projektuoti ir gaminti civilinius orlaivius ir (arba) jų komponentus, taip pat atlikti jų techninę priežiūrą išdavimo taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) nustato pažymėjimų civilinių orlaivių ir (arba) jų komponentų projektavimo, gamybos ar techninės priežiūros darbams atlikti išdavimo, jų galiojimo pratęsimo, sustabdymo arba galiojimo panaikinimo, taip pat užsienyje išduotų pagamintų orlaivių ar komponentų pažymėjimų bei leidimų juos projektuoti, gaminti ir atlikti techninę priežiūrą pripažinimo bei patvirtintų organizacijų veiklos priežiūros sąlygas ir tvarką.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Įmonė – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigta įmonė, ketinanti atlikti civilinių orlaivių ir (arba) jų komponentų projektavimo, gamybos ar techninės priežiūros darbus.

Patvirtinta organizacija – įmonė, turinti galiojantį pažymėjimą, kuris suteikia teisę projektuoti ir gaminti civilinius orlaivius ir(arba) jų komponentus ar atlikti jų techninę priežiūrą.

Sertifikavimas – procedūros, kuriomis nustatoma, ar įmonė atitinka Civilinės aviacijos administracijos nustatytus reikalavimus ir gali atlikti civilinių orlaivių ir (arba) jų komponentų projektavimo, gamybos ar techninės priežiūros darbus.

Techninė priežiūra – orlaivių ir (arba) jų komponentų remontas, kapitalinis remontas, techninė kontrolė, keitimas, modifikavimas arba bet kurio gedimo šalinimas.

Projektavimo, gamybos ar techninės priežiūros duomenys – visa informacija, būtina užtikrinti, kad civiliniai orlaiviai ir (arba) jų komponentai būtų projektuojami, gaminami ar techniškai prižiūrimi taip, kad būtų garantuotas orlaivių tinkamumas skraidyti bei užtikrintas skrydžio arba avarinės įrangos tinkamumas naudoti.

Organizavimo vadovas – įmonės parengtas pagrindinis norminis dokumentas, reglamentuojantis civilinių orlaivių

ir (arba) jų komponentų projektavimo, gamybos ar techninės priežiūros darbų vykdymo tvarką, priemones bei metodus, privalomus patvirtintai organizacijai.

Pažymėjimas – dokumentas, patvirtinantis, kad įmonė atitinka nustatytus civilinių orlaivių ir (arba) jų komponentų projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros reikalavimus ir gali užsiimti jo priede nurodyta veikla.

Pažymėjimo priedas – pažymėjimą papildantis dokumentas, kuriame nurodoma leistina veikla ir taikomos jos sąlygos bei ribojimai.

3. Atlikdama įmonių sertifikavimą, Civilinės aviacijos administracija (toliau vadinama – CAA) turi teisę:

3.1. nustatyti įmonės galimybes atlikti numatomus civilinių orlaivių ir (arba) jų komponentų projektavimo, gamybos ar techninės priežiūros darbus;

3.2. išduoti pažymėjimą, panaikinti arba sustabdyti jo galiojimą;

3.3. uždrausti, sustabdyti arba papildyti bet kuriuos darbus, nurodytus pažymėjimo priede;

3.4. rengti ir tvirtinti projektavimo, gamybos ar techninės priežiūros duomenis.

4. CAA turi teisę pripažinti kitose valstybėse – Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau vadinama – ICAO) valstybėse narėse – atitinkamų institucijų išduotus pagamintų orlaivių ar komponentų pažymėjimus bei leidimus juos projektuoti, gaminti ir atlikti techninę priežiūrą.

Pažymėjimai bei leidimai pripažįstami CAA nustatyta tvarka.

5. Priešskrydinei orlaivio apžiūrai atlikti šios taisyklės netaikomos.

 

II. PAŽYMĖJIMŲ RŪŠYS

 

6. Patvirtinta organizacija gali atlikti pažymėjimo priede nurodytus darbus kartu arba bet kurią dalį atskirai.

7. Gali būti išduodami šių rūšių pažymėjimai:

7.1. projektuoti civilinius orlaivius ar jų komponentus:

7.1.1. projektuoti visą civilinį orlaivį;

7.1.2. projektuoti civilinio orlaivio komponentus;

7.1.3. projektuoti civilinį orlaivį ir jo komponentus;

7.2. gaminti civilinius orlaivius ar jų komponentus:

7.2.1. gaminti visą civilinį orlaivį;

7.2.2. gaminti civilinio orlaivio komponentus;

7.2.3. gaminti civilinį orlaivį ir jo komponentus;

7.3. atlikti civilinių orlaivių ir jų komponentų techninės priežiūros darbus:

7.3.1. atlikti viso civilinio orlaivio techninę priežiūrą;

7.3.2. atlikti civilinio orlaivio komponentų techninę priežiūrą;

7.3.3. atlikti civilinio orlaivio ir jo komponentų techninę priežiūrą.

 

III. PARAIŠKA GAUTI PAŽYMĖJIMĄ

 

8. Ne vėliau kaip prieš 90 kalendorinių dienų iki numatytos veiklos pradžios įmonė turi pateikti CAA nustatytos formos paraišką pažymėjimui gauti (dviem egzemplioriais). Antrasis paraiškos egzempliorius su paraiškos gavimo žyma grąžinamas pareiškėjui.

9. Kartu su paraiška turi būti pateikiami:

9.1. notaro patvirtintos įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų (jei įstatai numatyti atitinkamos rūšies įmonių įstatyme) kopijos;

9.2. organizavimo vadovas;

9.3. valstybės rinkliavos sumokėjimo kvitas arba mokamasis pavedimas su banko žyma.

10. Jeigu nustatoma, kad pateikti ne visi šių taisyklių 8 ir 9 punktuose nurodyti dokumentai ir informacija, pareiškėjui per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo turi būti raštu pranešta apie nustatytus trūkumus ir nurodytas terminas, per kurį nustatyti trūkumai turi būti ištaisyti.

11. Jei per nustatytą laiką trūkumai neištaisomi, paraiška toliau nepriimama ir įmonė nesertifikuojama.

12. Nustačius, kad pateikti visi šių taisyklių 8 ir 9 punktuose nurodyti dokumentai bei informacija, pareiškėjas raštu informuojamas apie būsimus sertifikavimo veiksmus pagal CAA nustatytus reikalavimus ir procedūras.

 

IV. PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS IR PAKEITIMAS

 

13. Pažymėjimas gali būti išduodamas tik toms įmonėms, kurios atitinka CAA nustatytus reikalavimus.

14. Nustačius, kad įmonė atitinka CAA nustatytus reikalavimus, jai išduodamas CAA nustatytos formos pažymėjimas ir jo priedas.

15. Pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikui.

16. Nustačius, kad įmonė neatitinka CAA nustatytų reikalavimų, priimamas sprendimas neišduoti pažymėjimo. Pareiškėjui turi būti apie tai pranešta raštu, nurodant tokio sprendimo priėmimo priežastis.

17. Sugadinus, pametus arba kitaip praradus pažymėjimą, patvirtinta organizacija turi pateikti CAA prašymą, kurio pagrindu jai gali būti išduotas pažymėjimo dublikatas.

18. Jei patvirtinta organizacija ketina pakeisti veiklos rūšį, ji turi pateikti CAA nustatytos formos paraišką ne vėliau kaip prieš 90 kalendorinių dienų iki numatomo veiklos pakeitimo. Prie paraiškos turi būti pridėti visi dokumentai, susiję su numatomais pakeitimais.

19. Pažymėjimo priede nurodytą veiklos rūšį CAA gali pakeisti, jeigu nustato, kad numatomi pakeitimai neprieštarauja CAA nustatytiems reikalavimams ir patvirtinta organizacija turi visas galimybes atlikti pageidaujamus civilinių orlaivių

ir (arba) jų komponentų projektavimo, gamybos ar techninės priežiūros darbus atitinkamai pagal projektavimo, gamybos ar techninės priežiūros duomenis.

 

V. PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS ARBA PANAIKINIMAS

 

20. CAA turi vykdyti nuolatinę patvirtintos organizacijos veiklos priežiūrą ir kontrolę. Periodiškai turi būti tikrinama visa veikla, nurodyta pažymėjime. Iš karto galima tikrinti ne visą veiklą, o tik atskiras jos sritis, tačiau taip, kad visa patvirtintos organizacijos veikla būtų patikrinama ne rečiau kaip kas dvidešimt keturis mėnesius. Tikrinimo metu turi būti patikrinta, ar patvirtinta organizacija atitinka CAA nustatytus reikalavimus.

21. Jei CAA nustato, kad patvirtinta organizacija nesilaiko šiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taip pat jai išduotame pažymėjime bei jo priede numatytų veiklos sąlygų, ji privalo raštu pranešti patvirtintai organizacijai apie nustatytus trūkumus ir nurodyti terminą, per kurį šie trūkumai turi būti ištaisyti.

22. Jei patvirtinta organizacija per nurodytą terminą trūkumų neištaiso, CAA privalo sustabdyti pažymėjimo galiojimą ir pranešti apie šį sprendimą patvirtintai organizacijai.

23. Jei nustatyti trūkumai kelia grėsmę skrydžių saugai, CAA privalo nedelsdama sustabdyti pažymėjimo galiojimą ir pranešti apie šį sprendimą patvirtintai organizacijai.

24. Jei per aštuoniolika mėnesių nuo pažymėjimo sustabdymo patvirtinta organizacija trūkumų neištaiso, CAA privalo panaikinti pažymėjimo galiojimą.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. CAA sprendimą neišduoti pažymėjimo, taip pat sustabdyti arba panaikinti jo galiojimą įmonė ar patvirtinta organizacija įstatymų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.

______________