LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL RADIOELEKTRONINĖS APARATŪROS IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮVEŽIMO (ATSIUNTIMO) IŠ UŽSIENIO, GAMYBOS, NAUDOJIMO BEI PREKYBOS JAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1992 m. gruodžio 15 d. Nr. 949

Vilnius

 

Siekdama gerinti radijo ryšio valdymą, taip pat stiprinti įvežamos iš užsienio bei gaminamos Lietuvos Respublikoje radioelektroninės aparatūros ir elektros įrenginių techninę kontrolę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Radioelektroninės aparatūros ir elektros įrenginių įvežimo (atsiuntimo) iš užsienio, gamybos, naudojimo bei prekybos jais Lietuvos Respublikos teritorijoje nuostatus (pridedama).

2. Papildyti „Daiktų (prekių), kurių įvežimas (atsiuntimas) į Lietuvos Respubliką visiems ūkio subjektams ir fiziniams asmenims be atskirų leidimų yra draudžiamas“ sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 613 „Dėl muito režimo fiziniams asmenims nustatymo“ (Žin., 1992, Nr. 28-833), šiuo 3 punktu (sąrašo 3 punktą laikant 4 punktu):

3. Radioelektroninė aparatūra ir elektros įrenginiai, kurie veikdami skleidžia (ar gali skleisti) radijo bangas, išvardyti Ryšių ir informatikos ministerijos patvirtintame sąraše, gali būti įvežti (atsiųsti) tik turint Valstybinės elektros ryšių inspekcijos leidimą“.

3. Įpareigoti Ryšių ir informatikos ministeriją iki 1992 m. gruodžio 25 d. patvirtinti ir pateikti Lietuvos Respublikos muitinės departamentui:

3.1. įvežamos (atsiunčiamos) iš užsienio ir gaminamos Lietuvos Respublikoje radioelektroninės aparatūros ir elektros įrenginių patikrinimo ir leidimo juos įvežti (atsiųsti) išdavimo tvarką;

3.2. leidimo įvežti (atsiųsti) radioelektroninę aparatūrą ir elektros įrenginius formą;

3.3. draudžiamos įvežti (atsiųsti) be atskiro leidimo radioelektroninės aparatūros ir elektros įrenginių sąrašą;

3.4. leidžiamų įvežti (atsiųsti) be atskiro leidimo radijo siunčiamųjų įrenginių sąrašą;

3.5. asmenų, turinčių teisę išduoti leidimus įvežti (atsiųsti) radioelektroninę aparatūrą ir elektros įrenginius, parašų bei Valstybinės elektros ryšių inspekcijos antspaudo pavyzdžius.

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Ministrų Tarybos 1990 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 58 „Dėl radioelektroninės aparatūros sukūrimo, įsigijimo, įvežimo iš užsienio ir eksploatavimo Lietuvos teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1990, Nr. 9-286).

5. Šis nutarimas įsigalioja nuo 1993 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS            ALEKSANDRAS ABIŠALA

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1992 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 949

 

RADIOELEKTRONINĖS APARATŪROS IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮVEŽIMO (ATSIUNTIMO) IŠ UŽSIENIO, GAMYBOS, NAUDOJIMO BEI PREKYBOS JAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE NUOSTATAI

 

BENDROJI DALIS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja radioelektroninės aparatūros ir elektros įrenginių (toliau vadinama – aparatūra ir įrenginiai), kurie veikdami skleidžia (ar gali skleisti) radijo bangas, įvežimo (atsiuntimo) iš užsienio, gamybos, naudojimo bei prekybos jais Lietuvos Respublikos teritorijoje tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais, Lietuvos Respublikos ryšių įstatymu, Ryšių statutu, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, nustatančiais prekių eksporto bei importo tvarką.

2. Šie nuostatai privalomi visiems juridiniams bei fiziniams asmenims Lietuvos Respublikos teritorijoje. Krašto apsaugos, nacionalinio saugumo, vidaus reikalų ir kitoms specialiosioms tarnyboms skirtos aparatūros ir įrenginių įvežimas (atsiuntimas) iš užsienio, gamyba ir naudojimas Lietuvos Respublikos teritorijoje reglamentuojami atskiru normatyviniu aktu.

3. Aparatūros ir įrenginių, nurodytų šių nuostatų 1 punkte, sąrašą, jų įvežimo (atsiuntimo) iš užsienio, gamybos, registravimo, patikrinimo bei naudojimo taisykles, taip pat mokesčių tarifus tvirtina Ryšių ir informatikos ministerija.

4. Aparatūros ir įrenginių parametrų techniniai matavimai atliekami Ryšių ir informatikos ministerijos nustatytose radijo matavimų laboratorijose.

5. Šiuose nuostatuose vartojami terminai:

5.1. radijo ryšys – simbolio, rašto, vaizdo, garso ar kitokio pranešimo siuntimas ir priėmimas radijo bangomis;

5.2. radijo bangos – laisvai sklindančios elektromagnetinės bangos, kurių dažnis yra nuo 9 kHz iki 3000 GHz;

5.3. radijo siunčiamieji įrenginiai – tai įrenginiai, skirti radijo bangoms skleisti;

5.4. pavojaus ar nelaimės signalas – bet koks radijo ryšio signalas, pasiųstas siekiant apsaugoti ar gelbėti žmogaus gyvybę bei turtą.

 

LEIDIMŲ ĮVEŽTI (ATSIŲSTI), GAMINTI, NAUDOTI APARATŪRĄ IR ĮRENGINIUS BEI PREKIAUTI JAIS IŠDAVIMAS

 

6. Aparatūra ir įrenginiai įvežami (atsiunčiami) iš užsienio, gaminami, įsigyjami ir naudojami (o radijo siunčiamaisiais įrenginiais – ir prekiaujama), turint Valstybinės elektros ryšių inspekcijos leidimą.

7. Leidimo įvežti (atsiųsti) radijo siunčiamuosius įrenginius, nurodytus Ryšių ir informatikos ministerijos patvirtintame sąraše, taip pat asmeninio naudojimosi patvirtintų pavyzdžių aparatūrą ir įrenginius, išskyrus radijo siunčiamuosius įrenginius, nereikia.

8. Leidimas gaminti ar įvežti (atsiųsti) iš užsienio aparatūrą ir įrenginius išduodamas tik tuo atveju, jeigu aparatūros ar įrenginio pavyzdys patvirtintas (arba jie patikrinti) Valstybinės elektros ryšių inspekcijos arba turi šios inspekcijos pripažintą atitikties sertifikatą.

9. Leidimai sudaryti sutartis su radijo siunčiamųjų įrenginių gamintojais išduodami juridiniams ir fiziniams asmenims.

10. Leidimas įvežti (atsiųsti) iš užsienio, gaminti, įsigyti ar naudoti radijo siunčiamuosius įrenginius galioja tam tikrą laikotarpį ir nustatytam įrenginių kiekiui. Leidime gali būti nurodytos papildomos sąlygos, kurios gali būti keičiamos leidimo galiojimo metu, pasikeitus radijo dažnių naudojimo planui ar Lietuvos Respublikai priėmus naujus tarptautinius įsipareigojimus.

11. Laikini leidimai išduodami įvežti iš užsienio aparatūrą ar įrenginius laikinam naudojimui (sporto varžyboms, parodoms, laikinam ryšiui ir pan.).

 

APARATŪROS IR ĮRENGINIŲ SAVININKO BEI NAUDOTOJO PAREIGOS

 

12. Aparatūros ir įrenginių savininkas ar naudotojas leidimą juos laikyti, naudoti ar prekiauti jais privalo turėti aparatūros ar įrenginių buvimo vietoje.

13. Radijo įrenginio savininkas ar naudotojas, priėmęs pavojaus ar nelaimės signalą, privalo nedelsiant imtis atitinkančių situaciją veiksmų, be to, nedelsiant išjungti įrenginį, jeigu jis trukdo perduoti arba priimti pavojaus ar nelaimės signalą.

14. Priėmus kitam adresatui skirtą radijo pranešimą, draudžiama jį fiksuoti, atskleisti ar naudoti jo turinį.

Be atskiro Valstybinės elektros ryšių inspekcijos leidimo draudžiama laikyti radijo įrenginius, kuriais galima atskleisti nurodytuosius pranešimus.

Šis reikalavimas nėra pažeistas, jeigu toks pranešimas priimtas kaip radijo ryšio trukdžiai ir apie jo identifikavimą pranešta Valstybinei elektros ryšių inspekcijai. Valstybinės elektros ryšių inspekcijos vykdoma radijo monitoringo veikla taip pat nelaikoma šio reikalavimo pažeidimu.

15. Radijo ryšio trukdžius pašalinti privalo juos sukėlusio įrenginio savininkas ar naudotojas. Jeigu šie trukdžiai atsiranda dėl techninių paties įrenginio charakteristikų, juos pašalinti privalo įrenginio savininkas ar naudotojas. Jeigu įrenginiai, sukeliantys trukdžius, ir įrenginiai, kuriems trukdoma, atitinka nustatytuosius techninius reikalavimus, trukdžių šalinimo tvarką nustato Valstybinė elektros ryšių inspekcija.

16. Už veiksmus, pažeidžiančius radijo ryšį reglamentuojančių normatyvinių aktų reikalavimus, bet neužtraukiančius baudžiamosios atsakomybės, Valstybinė elektros ryšių inspekcija gali panaikinti leidimą įvežti (atsiųsti) iš užsienio, gaminti, naudoti aparatūrą ir įrenginius bei prekiauti jais.

 

NUOSTATŲ VYKDYMO KONTROLĖ

 

17. Kaip laikomasi šių nuostatų, kontroliuoja Valstybinė elektros ryšių inspekcija, taip pat Vidaus reikalų ministerijos bei Lietuvos Respublikos muitinės departamento atitinkamos tarnybos.

18. Valstybinė elektros ryšių inspekcija:

18.1. tvirtina aparatūros ir įrenginių pavyzdžius bei atlieka jų bandymus;

18.2. išduoda leidimus gaminti, įvežti (atsiųsti) iš užsienio aparatūrą ir įrenginius, taip pat leidimus įsigyti, naudoti radijo siunčiamuosius įrenginius ir jais prekiauti;

18.3. skiria darbinius dažnius radijo siunčiamiesiems įrenginiams, atlieka tarptautinį dažnių koordinavimą;

18.4. vykdo radijo monitoringą;

18.5. atlieka radijo ryšio trukdžių paiešką ir kontroliuoja jų šalinimą;

18.6. sprendžia kitus praktinius radijo ryšio organizavimo ir techninės priežiūros klausimus;

18.7. atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse radijo ryšių organizacijose radijo reglamento klausimais.

19. Valstybinis elektros ryšių inspektorius yra įgaliotas vykdyti kontrolės funkcijas. Šis inspektorius, pateikęs tarnybinį pažymėjimą, turi teisę:

19.1. tikrinti radijo siunčiamuosius įrenginius ir leidimus jais prekiauti ar naudotis;

19.2. tikrinti aparatūrą ir įrenginius įstatymo numatyta tvarka, jeigu nustatyta, kad jie trukdo radijo ryšiui ar kitaip pažeidžia radijo ryšį reglamentuojančių normatyvinių aktų reikalavimus;

19.3. reikalauti, kad būtų pašalinti aptikti radijo ryšio trukdžiai;

19.4. surašyti pažeidimų protokolą;

19.5. paimti aparatūrą ar įrenginius įstatymų nustatyta tvarka.

20. Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento pareigūnai:

20.1. tikrina leidimus įvežti (atsiųsti) iš užsienio ir gaminti aparatūrą ir įrenginius;

20.2. paima aparatūrą ir įrenginius įstatymų nustatyta tvarka;

20.3. Valstybinės elektros ryšių inspekcijos prašymu dalyvauja tikrinant ir paimant aparatūrą ir įrenginius.

21. Lietuvos Respublikos muitinės departamento tarnybos kontroliuoja, kaip laikomasi aparatūros ir įrenginių įvežimo iš užsienio tvarkos:

21.1. tikrina leidimus ir paima aparatūrą ir įrenginius, įvežamus be leidimo;

21.2. leidžia sulaikytos aparatūros ir įrenginių savininkui išvežti juos už Lietuvos Respublikos ribų, jeigu jų parametrai neatitinka leistinų normų.

______________