LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. liepos 1 d. Nr. V-569

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Jungtinių Tautų Organizacijos 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos (Žin., 2001, Nr. 50-1743) 2 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr. 8-161) 4 straipsnio nuostatomis,

pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113):

Į I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą prieš žodžius „2C-I (2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamin)***“ įrašau eilutę, kurią išdėstau taip:

„1-(3-chlorofenil)piperazinas(1-(3-chlorophenyl)piperazine, mCPP)*“.

 

 

 

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS                         ŽILVINAS PADAIGA