VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ, SURINKTŲ IŠ VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONIŲ, TVARKYMO

 

2012 m. birželio 12 d. Nr. B1-466

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33), 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78 /EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL 2011 L 54, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 749/2011 (OL 2011 L 198, p. 3), ir Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003; 2010, Nr. 146-7486), 1 priedo 6.5.6 punktu:

1. N u r o d a u viešojo maitinimo įmonėms šalutinius gyvūninius produktus (toliau – ŠGP), nurodytus reglamento (EB) 1069/2009 2 straipsnio 2 dalies g punkte ir susidariusius teikiant viešojo maitinimo paslaugas, iki jų perdavimo kompostavimo, biologinių dujų gamybos, ŠGP perdirbimo arba kitai ŠGP tvarkymo įmonei rūšiuoti jų susidarymo vietoje, saugoti ir atlikti kitus veiksmus pagal reglamento (ES) Nr. 142/2011 VIII priedo reikalavimus.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

2012-06-07 raštu Nr. (17-1) D8-5285

 

SUDERINTA

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos

2012-05-25 raštu Nr. 277/12-05