VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PASLAPTYJE NELAIKOMOS INFORMACIJOS APIE MOKESČIO MOKĖTOJĄ PASKLEIDIMO TRETIESIEMS ASMENIMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. liepos 29 d. Nr. VA-147

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 38, 39 straipsniais, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966) 18.11 punktu ir siekdama užtikrinti paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims teisėtumą:

1. Tvirtinu pridedamas Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčio mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisykles (toliau – taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) ir Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) darbuotojams teikiant paslaptyje nelaikomą informaciją apie mokesčių mokėtojus tretiesiems asmenims laikytis šiuo įsakymu patvirtintų taisyklių.

2.2. AVMI viršininkams paskirti atsakingus asmenis, kurie vykdytų mokesčių mokėtojų aptarnavimo funkcijas telefonu, ir užtikrinti, kad minėtieji asmenys turėtų tiesioginį priėjimą prie Mokesčių mokėtojo registro, kitų mokesčių registrų ir duomenų bazių.

2.3. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta Latvienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. liepos 29 d.

įsakymas Nr. VA-147

 

PASLAPTYJE NELAIKOMOS INFORMACIJOS APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ PASKLEIDIMO TRETIESIEMS ASMENIMS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklės (toliau – taisyklės) nustato paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims atvejus, būdus, mastą ir tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) (toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597) ir kitų teisės aktų nuostatomis.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

paslaptyje nelaikoma informacija (toliau – informacija) – tai informacija apie mokesčių mokėtoją, nurodyta MAĮ 38 str. 2 dalyje, teikiama be mokesčių mokėtojo sutikimo ar žinios, šių taisyklių nustatyta tvarka;

trečiasis asmuo (toliau – asmuo) – tai juridinis ar fizinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę gauti paslaptyje nelaikomą informaciją;

asmens atstovas – tai asmuo, turintis teisę įstatymų nustatyta tvarka atstovauti asmeniui, pageidaujančiam gauti informaciją;

mokesčių administratorius – tai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) ir apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI);

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ ir kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

 

II. PASLAPTYJE NELAIKOMA INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ

 

4. Vadovaujantis MAĮ 38 str. 2 dalimi, paslaptyje nelaikoma ši informacija apie mokesčių mokėtoją:

4.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

4.2. atskirų mokesčių mokėtojų registrų (Pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų registro ir kt.), duomenų bazių (Akcizų informacinės sistemos duomenų bazės, Gyventojams išduodamų verslo liudijimų duomenų bazės ir kt.) mokesčių mokėtojams arba objektams suteikti identifikaciniai numeriai:

4.2.1. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas;

4.2.2. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko numeris;

4.2.3. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio numeris;

4.2.4. registruoto prekybininko numeris;

4.2.5. verslo liudijimo numeris;

4.2.6. kiti identifikaciniai numeriai.

4.3. įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą ir į atskirus mokesčių mokėtojų registrus, duomenų bazes datos, taip pat išregistravimo iš jų datos;

4.4. mokesčių mokėtojo – juridinio asmens sumokėtų mokesčių suma;

4.5. Lietuvos Respublikos turto deklaravimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 50-1197; 2003, Nr. 123-5583) 10 straipsnio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais mokesčių mokėtojo – fizinio asmens sumokėtų mokesčių suma;

4.6. mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos suma;

4.7. mokesčių mokėtojo metinės finansinės atskaitomybės duomenys, skelbtini Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

4.8. informacija, susijusi su mokesčių teisės aktų pažeidimais, kai mokesčių mokėtojo kaltė už mokesčio įstatymo pažeidimus įrodyta. Mokesčių mokėtojo kaltė laikoma įrodyta, kai mokesčių mokėtojas įstatymų nustatytais terminais ir tvarka mokesčių administratoriaus veiksmų neapskundė, arba kai apskundus mokesčių administratoriaus veiksmus skundą nagrinėjanti institucija savo sprendimu jų neteisėtais nepripažino, ir tokio sprendimo mokesčių mokėtojas įstatymų nustatytais terminais ir tvarka neapskundė, arba kai skundą nagrinėjančios institucijos sprendimas, nepripažįstantis mokesčių administratoriaus veiksmų neteisėtais, yra galutinis;

4.9. kita pagal Lietuvos Respublikos įstatymus paslaptimi nelaikoma informacija.

5. Informacija, kuri tiesiogiai gali identifikuoti fizinių asmenų kodus, laikoma paslaptyje ir gali būti paskleista tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

III. ASMENYS, TURINTYS TEISĘ GAUTI INFORMACIJĄ APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ

 

6. Mokesčių administratoriui pateikta paslaptyje nelaikoma informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama asmenims be mokesčių mokėtojo sutikimo ar žinios, esant teisėtiems bei apibrėžtiems šios informacijos panaudojimo tikslams. Teisės aktų nustatyta tvarka informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama:

6.1. Europos Sąjungos kompetentingoms institucijoms, kai informacijos teikimas yra numatytas Europos Sąjungos teisės aktų ir/arba tarptautinių sutarčių ir/arba mokesčių administratoriaus ir Europos Sąjungos kompetentingų institucijų sudarytuose susitarimuose;

6.2. užsienio valstybių mokesčių administracijoms, kai informacijos teikimas yra numatytas tarptautinėse sutartyse, mokesčių administratoriaus ir užsienio valstybių mokesčių administracijų sudarytuose susitarimuose;

6.3. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kai prašoma informacija būtina teisės aktuose nustatytoms jų tiesioginėms funkcijoms atlikti;

6.4. valstybės įgaliotiems asmenims teisės aktuose nustatytoms jų funkcijoms vykdyti;

6.5. akcinei bendrovei Turto bankui, kiek tai susiję su šiai bendrovei perduotų mokestinių nepriemokų išieškojimu;

6.6. kitiems asmenims, jei prašoma informacija reikalinga asmenims, kaip mokesčių mokėtojams, tinkamai įgyvendinti savo mokestines prievoles.

 

IV. INFORMACIJOS APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ TEIKIMAS

 

7. Informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama šiais būdais:

7.1. telefonu pagal žodinius asmenų prašymus;

7.2. raštu pagal rašytinius asmenų prašymus (toliau – vienkartinis informacijos teikimo atvejis);

7.3. elektroniniu būdu pagal centrinio mokesčių administratoriaus ir asmens sudarytą duomenų teikimo sutartį (toliau – daugkartinis informacijos teikimo atvejis);

7.4. VMI prie FM, Europos Komisijos interneto svetainėse, jeigu ši informacija padėtų mokesčių mokėtojams vykdyti jų mokestines prievoles.

8. Pagal žodinius asmenų prašymus AVMI mokesčių mokėtojų aptarnavimo funkcijas vykdantys darbuotojai telefonu asmenims teikia informaciją, nurodytą taisyklių 4.1, 4.2, 4.3 punktuose.

9. Asmuo, paskambinęs telefonu, privalo nurodyti savo vardą, pavardę, o jei asmuo, informacijos prašo kaip juridinio asmens atstovas – juridinio asmens pavadinimą, kodą. Nenurodžius šių duomenų, žodinis prašymas netenkinamas.

10. AVMI mokesčių mokėtojų aptarnavimo funkcijas vykdantys darbuotojai, teikiantys informaciją apie mokesčių mokėtoją telefonu, privalo:

10.1. prisistatyti skambinančiajam asmeniui – pasakyti institucijos pavadinimą, savo pareigas, vardą ir pavardę;

10.2. atidžiai išklausyti skambinančio asmens prašymą;

10.3. aiškiai ir tiksliai pateikti atsakymą į asmens prašymą;

10.4. paaiškinti, į kokią kitą instituciją asmuo gali kreiptis, jeigu Inspekcija nekompetentinga teikti asmens prašomos informacijos.

11. Vienkartinio informacijos teikimo atveju asmuo, norėdamas gauti informaciją apie mokesčių mokėtoją, vietos mokesčių administratoriui pateikia rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

11.1. juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė;

11.2. juridinio asmens buveinės adresas arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

11.3. juridinio asmens identifikacinis kodas arba fizinio asmens kodas;

11.4. kokią informaciją apie mokesčių mokėtoją, nurodytą taisyklių 4 punkte, asmuo pageidauja gauti;

11.5. konkretus prašomos informacijos apie mokesčių mokėtoją panaudojimo tikslas;

11.6. laikotarpis, už kurį prašoma informacijos apie mokesčių mokėtoją.

12. Jeigu dėl informacijos gavimo kreipiasi asmens įgaliotas asmuo, prašyme turi būti nurodomi įgalioto asmens duomenys: vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, atstovaujamojo asmens, kurio vardu kreipiamasi, duomenys, nurodyti taisyklių 11.1–11.3 punktuose, kita informacija, nurodyta taisyklių 11.4–11.6 punktuose. Prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta įgaliojimo, ar kito dokumento, patvirtinančio atstovavimo pagrindą, kopija.

13. Prašymai dėl informacijos apie mokesčių mokėtoją gavimo turi būti pateikiami tai AVMI, kurios teritorijoje yra prašymą teikiančio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta arba buveinė. Jeigu AVMI, į kurią kreipiamasi dėl informacijos apie mokesčių mokėtoją pateikimo, prašomos informacijos neturi, ji asmens prašymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo persiunčia tai AVMI, kuri gali suteikti prašomos informacijos apie mokesčių mokėtoją. Apie tokio prašymo persiuntimą nedelsiant informuojamas šį prašymą pateikęs asmuo.

Jeigu AVMI, kuriai pateiktas prašymas dėl informacijos apie mokesčių mokėtoją gavimo turi tik dalį prašomos informacijos, ji Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas prašymą persiunčia kompetentingai AVMI ir nedelsiant apie tai informuoja asmenį.

14. Vienkartinio informacijos teikimo atveju informacija apie mokesčių mokėtoją turi būti pateikta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, jei įstatymų nenumatyta kitaip.

15. Atsižvelgiant į informacijos teikimo apimtį, vienkartinio informacijos teikimo atveju informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama elektroniniu paštu.

16. Mokesčių administratorius, atsisakydamas suteikti asmens ar jo įgalioto asmens prašomą informaciją apie mokesčių mokėtoją, teisės aktų nustatyta tvarka praneša asmeniui apie tai raštu, nurodydamas šios informacijos nesuteikimo priežastis.

17. Daugkartinio informacijos apie mokesčių mokėtoją teikimo atveju centrinis mokesčių administratorius su asmeniu gali sudaryti duomenų teikimo sutartį. Duomenų teikimo sutartyje turi būti nurodyta:

17.1 duomenų teikėjo ir duomenų gavėjo duomenys;

17.2. duomenų teikimo juridinis pagrindas;

17.3. duomenų teikimo objektas;

17.4. duomenų naudojimo tikslas;

17.5. duomenų teikimo sąlygos;

17.6. duomenų teikimo tvarka;

17.7. duomenų naudojimo tvarka;

17.8. atsakomybė ir ginčų sprendimo tvarka;

17.9. sutarties galiojimo, nutraukimo, papildymo, pakeitimo tvarka;

17.10. jei yra būtina, gali būti nurodomi ir kiti duomenys.

18. Mokesčių administratorius gali teikti tik tą informaciją apie mokesčių mokėtoją, kuria pagal savo kompetenciją disponuoja ir/arba kurią yra sukaupęs tiesiogiai vykdydamas savo funkcijas.

19. Mokesčių administratorius informacijos apie mokesčių mokėtoją neteikia, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

19.1. jei pageidaujamą gauti informaciją pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įgaliotos teikti kitos institucijos;

19.2. jei pageidaujamos gauti informacijos panaudojimo tikslai nėra susiję su Taisyklių 6 punkte išvardytais informacijos panaudojimo tikslais.

20. Šių taisyklių 19 punkto nuostatos netaikomos MAĮ 39 str. 1 dalies 1–8 punktuose nurodytiems asmenims.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Mokesčių administratorius, pateikęs neteisingą informaciją apie mokesčių mokėtoją asmenims, privalo ištaisyti klaidą tuoj pat, kai tik buvo apie ją sužinota, ir nedelsdamas apie tai informuoti asmenis, kuriems ši informacija buvo pateikta.

22. Mokesčių administratorius, neteisėtai paskleidęs informaciją apie mokesčių mokėtoją, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________