LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. gegužės 4 d. Nr. ĮV-183

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153- 5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

tvirtinu pridedamus:

1. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.01.01: 2006 „Gruntai. Bendrieji reikalavimai“.

2. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.02.01: 2006 „Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai“.

3. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.02.02: 2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“.

4. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.03.01: 2006 „Betono konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“.

5. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.03.02: 2006 „Molio konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“.

6. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.03.03: 2006 „Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“.

7. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.04.01: 2006 „Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai“.

8. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.05.01: 2006 „Metalo gaminiai ir metalo konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“.

9. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.06.01: 2006 „Fasadų dekoratyvinės dangos, dekoratyvinis tinkas, tinkuoti, dažyti paviršiai. Bendrieji reikalavimai“.

10. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.06.02: 2006 „Interjerų dekoratyvinės dangos, dekoratyvinis tinkas, tinkuoti, dažyti paviršiai. Bendrieji reikalavimai“.

11. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.07.01: 2006 „Sienų tapyba. Bendrieji reikalavimai“.

12. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.08.01: 2006 „Stiuko ir gipso lipdyba. Bendrieji reikalavimai“.

13. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.08.02: 2006 „Dirbtinis marmuras. Bendrieji reikalavimai“.

14. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.09.01: 2006 „Keramikos gaminiai ir konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“.

15. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.10.01: 2006 „Stiklo gaminiai. Bendrieji reikalavimai“.

16. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.11.01: 2006 „Stogų dangos. Bendrieji reikalavimai“.

17. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.12.01: 2006 „Urbanistinės struktūros. Bendrieji reikalavimai“.

18. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.13.01: 2006 „Teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai“.

19. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.14.01: 2006 „Archeologinis paveldas. Bendrieji reikalavimai“.

 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.01.01: 2006 „GRUNTAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.01.01: 2006 „Gruntai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektų mūro/grunto kontakto zonos tvarkybos, giluminio vandens lygio reguliavimo bei archeologinio paveldo tvarkybos (toliau – gruntų tvarkyba) bendruosius reikalavimus.

2. Gruntų tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir žemės darbai ar kiti statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei statybos techniniais reglamentais ir kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Gruntų tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose inžinerinius-geologinius ir kitus tyrimus.

6. Sąlygos gruntų tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Gruntų tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Gruntų tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Gruntų tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

10. Atliekant gruntų tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi gruntų judinimo darbai (kasimas, gręžimas, vibravimas ir pan.) atliekami tik turint išsamius inžinerinius-geologinius, archeologinius (kai teisės aktais privalomi) ir kitus tyrimus bei tikslius duomenis apie statinių pamatų įgilinimus, jų techninę būklę ir pan. Žemės darbai turi būti atliekami laikantis saugumo reikalavimų, nustatytų normatyviniais dokumentais. Visi žemės darbai archeologinio paveldo objektų teritorijose iki 20 cm gylio gali būti vykdomi tik archeologo priežiūroje. Kitais atvejais, prieš vykdant žemės darbus, privaloma atlikti archeologinius tyrimus. Konkretūs gruntų tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančiais mūro/ grunto kontakto zonos tvarkymo, giluminio vandens lygio reguliavimo bei archeologinio paveldo tvarkybos reikalavimus.

11. Baigti gruntų tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.02.01: 2006 „AKMENS MŪRAS IR NATŪRALUS AKMUO. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.02.01: 2006 „Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose esančių akmens mūro ir natūralaus akmens konstrukcijų tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Akmens mūro ir natūralaus akmens tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), statybos techniniu reglamentu STR 2.05.09: 2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-38 (Žin., 2005, Nr. 14-443), bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Akmens mūro ir natūralaus akmens tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamentu.

6. Sąlygos akmens mūro ir natūralaus akmens tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Akmens mūro ir natūralaus akmens tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais. Tvarkybos projektai rengiami taip, kad juos įgyvendinus, tvarkomas objektas būtų artimas autentiškai jo struktūrai panaudotų elementų gabaritais, skiedinių ir užpildų sudėtimi ir pan.

8. Akmens mūro ir natūralaus akmens tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Akmens mūro ir natūralaus akmens tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu.

10. Atliekant akmens mūro, akmens ir kitų elementų, detalių tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytų konkrečių jų tvarkybos reikalavimų. Panaudoti užpildai, paviršiaus apdorojimo medžiagos neturi teršti aplinkos, maksimaliai savo struktūra, spalva, techniniais parametrais atitikti pirminį autentišką akmens mūrą ir, be to, turi būti saugūs eksploatavimo metu bei atsparūs atmosferos poveikiams. Akmens mūro tipai ar elementai, suformuoti keliais istoriniais etapais, turi išlaikyti šiems etapams ir statybos laikmečiams charakteringus akmens mūro tipus. Atliekant restauravimo darbus paveldo objektuose, būtina laikytis principo, kad į objektą įterpti naujadarai savo spalva, gabaritais ir kitais parametrais derėtų su autentiška objekto dalimi, o rastieji objektui priklausantys elementai būtų grąžinti į pirmines jų buvimo vietas. Atkuriant sunykusias dalis, būtina vadovautis tyrimais, įgalinančiais spręsti, kokias medžiagas ir darbų technologijas galima naudoti šiame procese. Konkretūs akmens mūro ir natūralaus akmens tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytu akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkybą reglamentuojančiu paveldo tvarkybos reglamentu ir taip pat akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro sutvirtinimą cheminėmis priemonėmis reglamentuojančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

11. Baigti akmens mūro ir natūralaus akmens tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.02.02: 2006 „PLYTŲ MŪRAS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.02.02: 2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose esančių plytų mūro konstrukcijų tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Plytų mūro tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), statybos techniniu reglamentu STR 2.05.09: 2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-38 (Žin., 2005, Nr. 14-443), ir kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Plytų mūro tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose.

6. Sąlygos plytų mūro tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Plytų mūro tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Plytų mūro tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Plytų mūro tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

10. Atliekant plytų mūro ir kitų elementų ar detalių tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytų reikalavimų. Plytų mūro konstrukcijos ir kiti elementai turi būti saugūs eksploatavimo metu bei atsparūs atmosferos poveikiams, o apsauga nuo šių poveikių (tinkas, čerpės, latakai, lietvamzdžiai ir kita įranga) privalo tenkinti paveldosaugos ir statybos techniniu reglamentu STR 2.05.02: 2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, patvirtintu aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 21 (Žin., 2001, Nr. 51-1786; 2002, Nr. 23-865, Nr. 69-2846; 2005, Nr. 95-3535), nustatytus reikalavimus. Plytų mūro tipai ar elementai, suformuoti keliais istoriniais etapais, turi išlaikyti šiems etapams ir statybos laikmečiams charakteringus plytų mūro tipus. Atliekant restauravimo darbus paveldo objektuose, būtina laikytis principo, kad į objektą įterpti naujadarai savo spalva, gabaritais ir kitais parametrais derėtų su autentiška objekto dalimi. Atkuriant sunykusias dalis, būtina vadovautis tyrimais, įgalinančiais spręsti, kokias medžiagas ir darbų technologijas galima naudoti šiame procese. Konkretūs plytų mūro tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytu plytų mūro tvarkybą reglamentuojančiu paveldo tvarkybos reglamentu ir taip pat plytų mūro sutvirtinimą cheminėmis priemonėmis reglamentuojančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

11. Baigti plytų mūro tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.03.01: 2006 „BETONO KONSTRUKCIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.03.01: 2006 „Betono konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose esančių betono gaminių ir jų konstrukcijų (toliau – betono konstrukcijos) tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Betono konstrukcijų tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei, kai įrengiamos naujos betono konstrukcijos, statybos techniniu reglamentu STR 2.05.05: 2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2005 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. D1-44 (Žin., 2005, Nr. 17-550, Nr. 98-3711; 2006, Nr. 26-872), taip pat statybos techniniu reglamentu STR 2.05.04: 2003 „Poveikiai ir apkrovos“, patvirtintu aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 233 (Žin., 2003, Nr. 59-2683; 2006, Nr. 17-621), ir kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Betono konstrukcijų tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose betono konstrukcijų tyrimus.

6. Sąlygos betono konstrukcijų tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Betono konstrukcijų tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Betono konstrukcijų tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Betono konstrukcijų tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

10. Atliekant betono konstrukcijų tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi betono konstrukcijų tvarkybos darbai atliekami tik turint išsamius jų tyrimus, tikslius duomenis apie jų techninę būklę ir kitus duomenis. Betono konstrukcijų tvarkybos darbai turi būti atliekami laikantis taip pat ir saugumo reikalavimų, nustatytų normatyviniais dokumentais.

11. Konkretūs betono konstrukcijų tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančiais betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkybos bei betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimo cheminėmis priemonėmis reikalavimus.

12. Baigti betono konstrukcijų tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.03.02: 2006 „MOLIO KONSTRUKCIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.03.02: 2006 „Molio konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose esančių molio gaminių ir jų konstrukcijų (toliau – molio konstrukcijos) tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Molio konstrukcijų tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Molio konstrukcijų tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose.

6. Sąlygos molio konstrukcijų tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Molio konstrukcijų tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Molio konstrukcijų tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Molio konstrukcijų tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

10. Atliekant molio konstrukcijų tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi molio konstrukcijų tvarkybos darbai atliekami tik turint išsamius tyrimus, tikslius duomenis apie jų techninę būklę ir kitus duomenis. Molio konstrukcijų tvarkybos darbai turi būti atliekami laikantis taip pat ir kitų reikalavimų, nustatytų normatyviniais dokumentais. Konkretūs molio konstrukcijų tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančiais betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkybos bei betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimo cheminėmis priemonėmis reikalavimus.

11. Baigti molio konstrukcijų tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.03.03: 2006 „MEDINĖS KONSTRUKCIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.03.03: 2006 „Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose esančių medinių konstrukcijų (toliau – medinės konstrukcijos) tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Medinių konstrukcijų tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Medinių konstrukcijų tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose medinių konstrukcijų tyrimus.

6. Sąlygos medinių konstrukcijų tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Medinių konstrukcijų tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Medinių konstrukcijų tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Medinių konstrukcijų tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

10. Atliekant medinių konstrukcijų tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi medinių konstrukcijų tvarkybos darbai atliekami tik turint išsamius tyrimus, tikslius duomenis apie jų techninę būklę ir kitus duomenis. Medinių konstrukcijų tvarkybos darbai turi būti atliekami laikantis taip pat ir kitų reikalavimų, nustatytų normatyviniais dokumentais. Konkretūs medinių konstrukcijų tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančiais betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkybos bei betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimo cheminėmis priemonėmis reikalavimus.

11. Baigti medinių konstrukcijų tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.04.01: 2006 „MEDŽIO APDAILA IR STALIŲ GAMINIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.04.01: 2006 „Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose esančių statinių stalių gaminių ir medžio apdailos (toliau – medžio apdaila ir stalių gaminiai) tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Medžio apdailos ir stalių gaminių tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Medžio apdailos ir stalių gaminių tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose medžio apdailos ir stalių gaminių konstrukcijų tyrimus.

6. Sąlygos medžio apdailos ir stalių gaminių tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Medžio apdailos ir stalių gaminių tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Medžio apdailos ir stalių gaminių tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Medžio apdailos ir stalių gaminių tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

10. Atliekant medžio apdailos ir stalių gaminių tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi medžio apdailos ir stalių gaminių tvarkybos darbai atliekami tik turint išsamius tyrimus, tikslius duomenis apie jų techninę būklę ir kitus duomenis. Medžio apdailos ir stalių gaminių tvarkybos darbai turi būti atliekami laikantis taip pat ir kitų reikalavimų, nustatytų normatyviniais dokumentais. Konkretūs medžio apdailos ir stalių gaminių tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančiais medžio apdailos ir stalių gaminių tvarkybos bei medžio apdailos ir stalių gaminių sutvirtinimo cheminėmis priemonėmis reikalavimus.

11. Baigti medžio apdailos ir stalių gaminių tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.05.01: 2006 „METALO GAMINIAI IR METALO KONSTRUKCIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.05.01: 2006 „Metalo gaminiai ir metalo konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose esančių statinių ir kitų metalo gaminių ir metalo konstrukcijų (toliau – metalo gaminiai ir metalo konstrukcijos) tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tyrimus.

6. Sąlygos metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

10. Atliekant metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkybos darbai atliekami tik turint išsamius tyrimus, tikslius duomenis apie jų techninę būklę ir kitus duomenis. Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkybos darbai turi būti atliekami laikantis taip pat ir kitų reikalavimų, nustatytų normatyviniais dokumentais. Konkretūs metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančiais metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkybos bei metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimo cheminėmis priemonėmis reikalavimus.

11. Baigti metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.06.01: 2006 „FASADŲ DEKORATYVINĖS DANGOS, DEKORATYVINIS TINKAS, TINKUOTI, DAŽYTI PAVIRŠIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.06.01: 2006 „Fasadų dekoratyvinės dangos, dekoratyvinis tinkas, tinkuoti, dažyti paviršiai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose esančių statinių fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių (toliau – fasadai) tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Fasadų tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Fasadų tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose.

6. Sąlygos fasadų tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Fasadų tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Fasadų tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Fasadų tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

10. Atliekant fasadų tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi fasadų tvarkybos darbai atliekami tik turint išsamius tyrimus, tikslius duomenis apie jų techninę būklę ir kitus duomenis. Konkretūs fasadų tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančiais fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkybos reikalavimus.

11. Baigti fasadų tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.06.02: 2006 „INTERJERŲ DEKORATYVINĖS DANGOS, DEKORATYVINIS TINKAS, TINKUOTI, DAŽYTI PAVIRŠIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.06.02: 2006 „Interjerų dekoratyvinės dangos, dekoratyvinis tinkas, tinkuoti, dažyti paviršiai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose esančių statinių interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių (toliau – interjerai) tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Interjerų tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Interjerų tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose.

6. Sąlygos interjerų tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Interjerų tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Interjerų tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Interjerų tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

10. Atliekant interjerų tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi interjerų tvarkybos darbai atliekami tik turint išsamius tyrimus, tikslius duomenis apie jų techninę būklę ir kitus duomenis. Konkretūs interjerų tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančiais interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkybos reikalavimus.

11. Baigti interjerų tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.07.01: 2006 „SIENŲ TAPYBA. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.07.01: 2006 „Sienų tapyba. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose esančių statinių sienų tapybos (toliau – sienų tapyba) tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Sienų tapybos tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Sienų tapybos tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose.

6. Sąlygos sienų tapybos tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Sienų tapybos tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Sienų tapybos tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Sienų tapybos tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

10. Atliekant sienų tapybos tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi sienų tapybos tvarkybos darbai atliekami tik turint išsamius tyrimus, tikslius duomenis apie jų techninę būklę ir kitus duomenis. Sienų tapyba turi būti atliekama tik sutvarkius statinio konstrukcijas (sutvarkytos stogų ar perdangų konstrukcijos, išdžiovintas mūras, nudruskinti paviršiai, atliktas baktericidinis apdorojimas, sutvirtintas tinko sluoksnis, atstatytos tinko netektys). Konkretūs sienų tapybos tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančiais sienų tapybos tvarkybos bei sienų tapybos sutvirtinimo cheminėmis priemonėmis reikalavimus.

11. Baigti sienų tapybos tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.08.01: 2006 „STIUKO IR GIPSO LIPDYBA. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.08.01: 2006 „Stiuko ir gipso lipdyba. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose esančios stiuko ir gipso lipdybos (toliau – stiuko ir gipso lipdyba) tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Stiuko ir gipso lipdybos tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Stiuko ir gipso lipdybos tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose stiuko ir gipso lipdybos, dirbtinio marmuro tvarkybą.

6. Sąlygos stiuko ir gipso lipdybos tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Stiuko ir gipso lipdybos tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Stiuko ir gipso lipdybos tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Stiuko ir gipso lipdybos tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu.

10. Atliekant stiuko ir gipso lipdybos tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi stiuko ir gipso lipdybos tvarkybos darbai atliekami tik turint išsamius tyrimus, tikslius duomenis apie jų techninę būklę ir kitus duomenis. Konkretūs stiuko ir gipso lipdybos tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančiais stiuko ir gipso lipdybos, dirbtinio marmuro tvarkybos bei stiuko ir gipso lipdybos, dirbtinio marmuro sutvirtinimo cheminėmis priemonėmis reikalavimus.

11. Baigti stiuko ir gipso lipdybos tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.08.02: 2006 „DIRBTINIS MARMURAS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.08.02: 2006 „Dirbtinis marmuras. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose ar jų teritorijose esančio dirbtinio marmuro (toliau – dirbtinis marmuras) tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Dirbtinio marmuro tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Dirbtinio marmuro tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose.

6. Sąlygos dirbtinio marmuro tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Dirbtinio marmuro tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Dirbtinio marmuro tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Dirbtinio marmuro tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu.

10. Atliekant dirbtinio marmuro tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi dirbtinio marmuro tvarkybos darbai atliekami tik turint išsamius tyrimus, tikslius duomenis apie jų techninę būklę ir kitus duomenis. Konkretūs dirbtinio marmuro tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančiais stiuko ir gipso lipdybos, dirbtinio marmuro tvarkybos bei stiuko ir gipso lipdybos, dirbtinio marmuro sutvirtinimo cheminėmis priemonėmis reikalavimus.

11. Baigti dirbtinio marmuro tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.09.01: 2006 „KERAMIKOS GAMINIAI IR KONSTRUKCIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.09.01: 2006 „Keramikos gaminiai ir konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose esančių keramikos gaminių ir konstrukcijų (toliau – keramikos gaminiai ir konstrukcijos) tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Keramikos gaminių ir konstrukcijų tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Keramikos gaminių ir konstrukcijų tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose keramikos gaminių ir konstrukcijų tyrimus.

6. Sąlygos keramikos gaminių ir konstrukcijų tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Keramikos gaminių ir konstrukcijų tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Keramikos gaminių ir konstrukcijų tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Keramikos gaminių ir konstrukcijų tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

10. Atliekant keramikos gaminių ir konstrukcijų tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi keramikos gaminių ir konstrukcijų tvarkybos darbai atliekami tik turint išsamius tyrimus, tikslius duomenis apie jų techninę būklę ir kitus duomenis. Keramikos gaminių ir konstrukcijų tvarkybos darbai turi būti atliekami laikantis taip pat ir kitų reikalavimų, nustatytų normatyviniais dokumentais.

11. Konkretūs keramikos gaminių ir konstrukcijų tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančiais keramikos gaminių ir konstrukcijų tvarkybos bei keramikos gaminių ir konstrukcijų sutvirtinimo cheminėmis priemonėmis reikalavimus.

12. Baigti keramikos gaminių ir konstrukcijų tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.10.01: 2006 „STIKLO GAMINIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.10.01: 2006 „Stiklo gaminiai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose esančių stiklo gaminių ir jų konstrukcijų (toliau – stiklo gaminiai) tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Stiklo gaminių tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Stiklo gaminių tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose stiklo gaminių tyrimus.

6. Sąlygos stiklo gaminių tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Stiklo gaminių tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Stiklo gaminių tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Stiklo gaminių tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

10. Atliekant stiklo gaminių tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi stiklo gaminių tvarkybos darbai atliekami tik turint išsamius tyrimus, tikslius duomenis apie jų techninę būklę ir kitus duomenis. Stiklo gaminių tvarkybos darbai turi būti atliekami laikantis taip pat ir kitų reikalavimų, nustatytų normatyviniais dokumentais. Konkretūs stiklo gaminių tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu, nustatančiu stiklo gaminių tvarkybos reikalavimus.

11. Baigti stiklo gaminių tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.11.01: 2006 „STOGŲ DANGOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.11.01: 2006 „Stogų dangos. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo statinių ir jų teritorijose esančių statinių stogų dangų (toliau – stogų dangos) tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Stogų dangų tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Stogų dangų tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose.

6. Sąlygos stogų dangų tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Stogų dangų tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Stogų dangų tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Stogų dangų tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

10. Atliekant stogų dangų tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi stogų dangų tvarkybos darbai atliekami tik turint išsamius tyrimus, tikslius duomenis apie jų techninę būklę ir kitus duomenis. Stogų dangų tvarkybos darbai turi būti atliekami laikantis taip pat ir kitų reikalavimų, nustatytų normatyviniais dokumentais. Konkretūs stogų dangų tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu, nustatančiu stogų dangų tvarkybos reikalavimus.

11. Baigti stogų dangų tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.12.01: 2006 „URBANISTINĖS STRUKTŪROS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.12.01: 2006 „Urbanistinės struktūros. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo saugomų vietovių – senamiesčių, istorinių miestų ir miestelių dalių, etnokultūrinių kaimų ir kitų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių, kurių apsaugai taikomas kultūrinių draustinių statusas (toliau – saugomos vietovės) naudojimo ir tvarkymo bendruosius reikalavimus.

2. Saugomos vietovės naudojamos ir tvarkomos vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), kitų įstatymų ir teisės aktų nustatytais reikalavimais. Saugomose vietovėse esančių kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Saugomose vietovėse statybos darbai atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Saugomų teritorijų įstatyme, Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose bei normatyviniuose dokumentuose apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Saugomų vietovių naudojimo ir tvarkymo projektai rengiami tik atlikus šių planų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti teisės aktuose bei kituose normatyviniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose saugomų vietovių tyrimus.

6. Sąlygos saugomų vietovių tvarkymo projektų bei specialiojo ar detaliojo planavimo dokumentų parengimui nustatomos vadovaujantis teisės aktais ir normatyviniais dokumentais, nustatančiais reikalavimus sąlygų tokių dokumentų rengimui išdavimą.

7. Saugomų vietovių planavimo dokumentai, šių vietovių tvarkymo ir kitų dokumentų projektai rengiami, derinami ir tvirtinami vadovaujantis reikalavimais, nustatytais teisės aktais ir bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Saugomos vietovės ir jose esantys statiniai bei kiti teritorijos elementai tvarkomi gavus leidimą, išduotą pagal teisės aktais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytus reikalavimus.

9. Atliekant saugomų vietovių tvarkymą, privaloma vadovautis šių vietovių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi saugomų vietovių tvarkymo darbai atliekami tik turint išsamius tyrimus, tikslius duomenis apie saugomos vietovės elementus: žemės sklypų formavimo bei jų užstatymo principus, istoriškai susiformavusių gatvių, aikščių struktūrą, jų planinę bei erdvinę sandarą, gatvių išklotinių kompoziciją, užstatymo tankumą, intensyvumą ir pan. Konkretūs saugomų vietovių tvarkymo reikalavimai nustatomi tokios vietovės nuostatais, individualiu apsaugos reglamentu bei teritorijų planavimo dokumentais.

10. Baigti saugomų vietovių bei jose esančių statinių ar kitokių objektų tvarkymo ar statybos darbai priimami arba statiniai pripažįstami tinkamais naudoti vadovaujantis teisės aktais ir normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Saugomose vietovėse esančių kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.13.01: 2006 „TERITORIJŲ ELEMENTAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01: 2006 „Teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo objektų teritorijų elementų (toliau – teritorijų elementai) tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Teritorijų elementų tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Teritorijų elementų tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose.

6. Sąlygos teritorijų elementų tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Teritorijų elementų tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Teritorijų elementų tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Teritorijų elementų tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

10. Atliekant kultūros paveldo objektų teritorijų tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi teritorijų elementų tvarkybos darbai atliekami tik turint išsamius tyrimus, tikslius duomenis apie jų techninę būklę ir kitus duomenis. Teritorijų elementų tvarkybos darbai turi būti atliekami laikantis taip pat ir kitų reikalavimų, nustatytų normatyviniais dokumentais. Konkretūs teritorijų elementų tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu, nustatančiu gamtinio ir dirbtinio reljefo, dangų ir kitų gerbūvio elementų, želdinių ir želdynų, natūralių ir dirbtinių vandens telkinių, krantinių, įrenginių ir įrangos elementų tvarkybos reikalavimus.

11. Baigti teritorijų elementų tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 2.14.01: 2006 „ARCHEOLOGINIS PAVELDAS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.14.01: 2006 „Archeologinis paveldas. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato archeologinio paveldo tvarkybos bendruosius reikalavimus.

2. Archeologinio paveldo tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami vadovaujantis šiuo Reglamentu ir kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2006, Nr. 33-1200) (toliau – PTR sąrašas). Kai kartu atliekami ir tvarkomieji statybos darbai, vadovaujamasi ir Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) bei kitų normatyvinių dokumentų nustatytais reikalavimais.

3. Reglamente nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, paveldo tvarkybos reglamentuose bei statybos techniniuose reglamentuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose (toliau – normatyviniai dokumentai) apibrėžtas sąvokas, terminus bei apibrėžimus.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Archeologinio paveldo tvarkybos projektai rengiami atlikus šių darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinus tyrimus, kurių reikalavimai nustatyti PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytame paveldo tvarkybos reglamente bei kituose normatyviniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose tyrimus.

6. Sąlygos archeologinio paveldo tvarkybos projektų parengimui nustatomos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu arba šio sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu.

7. Archeologinio paveldo tvarkybos projektų parengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai nustatomi PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu tokių projektų rengimo reikalavimus nustatančiu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Archeologinio paveldo tvarkybos projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

9. Archeologinio paveldo tvarkybos darbai atliekami gavus leidimą, išduotą pagal reikalavimus, nustatytus PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

10. Atliekant archeologinio paveldo tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytais reikalavimais. Visi archeologinio paveldo tvarkybos darbai atliekami tik turint išsamius tyrimus, tikslius duomenis apie tvarkomo objekto techninę būklę ir kitus duomenis. Archeologinio paveldo tvarkybos darbai turi būti atliekami laikantis taip pat ir kitų reikalavimų, nustatytų normatyviniais dokumentais. Konkretūs archeologinio paveldo tvarkybos reikalavimai nustatomi PTR sąrašo antroje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu, nustatančiu archeologinio paveldo tvarkybos reikalavimus.

11. Baigti archeologinio paveldo tvarkybos darbai priimami vadovaujantis PTR sąrašo trečioje normavimo srityje nurodytu paveldo tvarkybos reglamentu bei kitais normatyviniais dokumentais.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________