LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO IR NEATIDĖLIOTINŲ SAUGOJIMO DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. rugpjūčio 20 d. Nr. ĮV-607

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 7 punktu ir 27 straipsnio 5 dalimi (Žin., 2005, Nr. 52-1756; 2011, Nr. 75-3637; 2012 Nr. 136-6960):

1. T v i r t i n u Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymą Nr. ĮV-253 „Dėl kultūros paveldo objekto, dėl kurio yra priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą saugomu, neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 79-2871).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                       Šarūnas Birutis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607

 

APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO IR NEATIDĖLIOTINŲ SAUGOJIMO DARBŲ

SĄRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąraše (toliau – Sąrašas) nurodytos priemonės ir darbai atliekami kultūros paveldo objektų valdytojų ir / ar už kultūros paveldo apsaugą atsakingų institucijų, siekiant kultūros paveldo objektus apsaugoti nuo neigiamo aplinkos poveikio, gamtos ar žmogaus žalojančių veiksnių ar išsaugoti jų vertingąsias savybes.

2. Iškilus būtinybei – valdytojai ir / ar už kultūros paveldo apsaugą atsakinga institucija gali atlikti ir kitus Sąraše nenurodytus neatidėliotinus darbus, tiesiogiai susijusius su kultūros paveldo objekto, jo dalių ar elementų avarijos grėsmės pašalinimu. Šie darbai taip pat gali būti finansuojami iš paveldotvarkai skirtų lėšų.

3. Sąrašo 6.1 punkte nurodytus neatidėliotinus tyrimo darbus organizuoja už apsaugą atsakinga institucija, o valdytojas gali juos finansuoti norėdamas paspartinti tyrimus.

4. Šiame sąraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571).

 

II. APSAUGOS TECHNINĖS PRIEMONĖS

 

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos techninėms priemonėms priskiriama:

5.1. elektros sistemos sutvarkymas;

5.2. gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, žaibosaugos bei kitokios priešgaisrinės apsaugos techninių priemonių įrengimas;

5.3. apsaugos nuo įsilaužimo įrengimas;

5.4. apsauginių stogų (stogelių), skydų ar kitokių uždengimo priemonių, skirtų apsaugojimui nuo atmosferos poveikio, įrengimas;

5.5. hidroizoliacijos bei kitų priemonių, skirtų kultūros paveldo objektų konstrukcijų ar elementų irimui sustabdyti, įrengimas;

5.6. drenažo, žolinės dangos suformavimo, laiptų ir lieptų bei kitų priemonių, skirtų kultūros paveldo objektų stabilumui užtikrinti, įrengimas;

5.7. šildymo ir / ar vėdinimo sistemų, palaikančių būtiną mikroklimatą patalpose, kuriose yra kilnojamųjų kultūros vertybių ir / ar vertybių, esančių viena iš kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, įrengimas.

 

III. NEATIDĖLIOTINI SAUGOJIMO DARBAI

 

6. Neatidėliotiniems saugojimo darbams priskiriama:

6.1. apsaugos techninių priemonių įrengimo ar tvarkybos darbų metu iškilus būtinybei atliekami archeologijos, architektūros, konstrukcijų, polichromijos ir sienų tapybos nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimai:

6.1.1. aptikus archeologinių radinių arba archeologinio, architektūrinio ar kitų vertingųjų savybių pobūdžio nekilnojamojo kultūros paveldo;

6.1.2. aptikus sieninę tapybą ar kitą panašią vertybę, galinčią būti viena iš kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių;

6.1.3. aptikus naujų, nežinomų nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių požymių.

6.2. Nekilnojamojo kultūros paveldo būklės stabilizavimui ir avarijos grėsmės pašalinimui, maksimaliai išsaugant autentiškumą, priskiriama:

6.2.1. kultūros paveldo statinių konstrukcijų parėmimas, suveržimas, laikinas sustiprinimas ir kitoks esamos padėties stabilizavimas;

6.2.2. griūvančių statinių (jų dalių) aptvėrimas, žmonių gyvybei gresiančių statinių dalių, konstrukcijų ar elementų, kurių techniškai sutvarkyti neįmanoma arba kuriems gresia sunykimas dėl gamtinės erozijos ar žemės judinimo darbų, pašalinimas, taip pat duobių, griovų, griūvančių šlaitų aptvėrimas bei kitų žmonių apsaugai skirtų priemonių įrengimas;

6.2.3 papildomų apkrovų šlaituose ar jų viršutinėse dalyse pašalinimas (atplyšusio grunto bei stambių riedulių ir pan. pašalinimas);

6.2.4. slenkančio šlaitų grunto sutvirtinimas (kuolų, polių, inkarų ir jų eilių, kontraforsų įrengimas šlaitų gruntuose);

6.2.5. apsauginių griovių, kanalų, pylimų ir pan. kasimas bei kitos priemonės vandeniui laikinai nuleisti.

6.3. Kultūros paveldo objektų (jų dalių) užkonservavimas, kai nustojama jais naudotis arba laikinai apribojami ar uždraudžiami vykdomi darbai.

6.4. Apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kultūros paveldo objektuose tvarkybos darbų vykdymo metu aptiktos sieninės tapybos (jos fragmentų) ar kitų panašių vertybių, galinčių būti viena iš kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, konservavimas.

 

_________________