LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 9 D. NUTARIMO NR. 1550 „DĖL DIDŽIŲJŲ IR MAŽŲJŲ LOTERIJŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 7 d. Nr. 145

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimą Nr. 1550 „Dėl Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 116-5264; 2009, Nr. 108-4538) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL DIDŽIŲJŲ IR MAŽŲJŲ LOTERIJŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3341) 22 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisykles (pridedama).“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2012 m. kovo 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1550

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 145 redakcija)

 

didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato licencijų, kurios suteikia teisę organizuoti didžiąsias ir mažąsias loterijas, išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo sąlygas ir tvarką, taip pat licencijų turėtojų teises ir pareigas.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos loterijų įstatyme (Žin., 2003, Nr. 73-3341) (toliau – Loterijų įstatymas).

3. Licencijas organizuoti didžiąsias loterijas Taisyklių nustatyta tvarka išduoda, patikslina, sustabdo ir panaikina jų galiojimą Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, o licencijas organizuoti mažąsias loterijas – savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma organizuoti loterijas, vykdomoji institucija (toliau – licencijas išduodančios institucijos).

4. Apie licencijos išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą skelbiama licencijas išduodančios institucijos interneto svetainėje. Skelbime nurodomi šie duomenys:

4.1. juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

4.2. licencijuojamos veiklos rūšis;

4.3. licencijos numeris;

4.4. licencijos išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo data, galiojimo sustabdymo laikotarpis.

5. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos sprendimo dėl licencijos organizuoti loterijas išdavimo priėmimo licencijos išdavimas registruojamas licencijas išduodančios institucijos tvarkomame licencijų registravimo žurnale, kuris pildomas elektroniniu būdu ir skelbiamas licencijas išduodančios institucijos interneto svetainėje.

6. Licencijų registravimo žurnalo formą tvirtina Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

7. Licencijų registravimo žurnale įrašoma:

7.1. licencijos numeris;

7.2. licencijos turėtojas (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas);

7.3. licencijos rūšis;

7.4. licencijos išdavimo data ir pagrindas;

7.5. licencijos galiojimo sustabdymo data ir pagrindas;

7.6. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data ir pagrindas;

7.7. licencijos galiojimo panaikinimo data ir pagrindas.

8. Licencijos išdavimo diena laikoma licencijos įregistravimo licencijas išduodančios institucijos tvarkomame licencijų registravimo žurnale diena.

9. Licencijas išduodanti institucija, priėmusi sprendimą dėl licencijos išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – Kontaktinis centras), praneša juridiniam asmeniui, dėl kurio jis priimtas.

 

II. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LICENCIJAI GAUTI

 

10. Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją organizuoti loterijas, licencijas išduodančiai institucijai pateikia:

10.1. licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymą išduoti licenciją (toliau – prašymas); prašyme nurodoma:

10.1.1. juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, jeigu juridinis asmuo jį turi;

10.1.2. prašomos išduoti licencijos rūšis;

10.1.3. juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, parašas, prašymo padavimo data, pridedamų dokumentų sąrašas;

10.2. dokumentus, kuriais patvirtinamas nuosavo kapitalo suformavimas, apmokėjimas ir disponavimas juo. Juridinis asmuo, kuris pageidauja organizuoti mažąją loteriją ir kuris pagal įstatymus neturi nuosavo kapitalo, pateikia kredito įstaigos finansinę garantiją;

10.3. duomenų apie juridinio asmens dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) sąrašą, kuriame nurodomi šie jų duomenys: vardai ir pavardės, asmens kodai, deklaruota gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo). Jeigu juridinio asmens dalyvis yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis.

11. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų ir informacijos gavimo licencijas išduodanti institucija turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų ir informacijos, jeigu jų reikia sprendimui dėl licencijos išdavimo priimti.

12. Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją organizuoti lošimus, dokumentus gali pateikti licencijas išduodančiai institucijai tiesiogiai, siųsti registruotu laišku, taip pat siųsti skaitmenines jų kopijas elektroninėmis priemonėmis arba naudodamasis Kontaktinio centro pranešimų sistema Kontaktinio centro portale www.verslovartai.lt.

 

III. DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

13. Licencijas išduodanti institucija, gavusi dokumentus ir informaciją, per 3 darbo dienas turi pateikti jų kopijas Specialiųjų tyrimų tarnybai, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) ir Valstybės saugumo departamentui išvadoms dėl juridinio asmens veiklos ir Taisyklių 10.3 punkte nurodytų asmenų gauti. Licencijas išduodanti institucija šių dokumentų kopijas ir informaciją per 3 darbo dienas nuo jų gavimo taip pat pateikia teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir teritorinėms Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įstaigoms pagal juridinio asmens buveinės adresą gauti išvadoms, ar juridinis asmuo turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar valstybės pinigų fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), ar yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).

14. Nurodytos Taisyklių 13 punkte institucijos pagal kompetenciją turi pateikti išvadas licencijas išduodančiai institucijai ne vėliau kaip per 20 dienų nuo dokumentų ir informacijos gavimo.

15. Jeigu per nustatytą terminą Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo departamentas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Policijos departamentas, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir teritorinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įstaigos nepateikia prašomų išvadų, laikoma, kad pateikta teigiama išvada.

16. Licencijas išduodanti institucija sprendimą dėl licencijos išdavimo arba neišdavimo priima per 30 dienų nuo visų dokumentų ir informacijos gavimo.

17. Jeigu pateikti ne visi dokumentai ar informacija arba pareiškėjo pateikti dokumentai užpildyti netaisyklingai, juose pateikti neteisingi duomenys ar šie dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, licencijas išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo raštu praneša juridiniam asmeniui apie nustatytus trūkumus ir nurodo ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Tada Taisyklių 16 punkte nurodytų sprendimų priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų patikslintų ar pataisytų dokumentų ir informacijos gavimo dienos. Pareiškėjui apie priimtą sprendimą pranešama raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per Kontaktinį centrą.

18. Licencijas išduodanti institucija, išdavusi licenciją, per 3 darbo dienas nuo licencijos išdavimo praneša apie tai Juridinių asmenų registrui.

19. Pasikeitus juridinio asmens rekvizitams (pavadinimui, kodui, buveinės adresui), licencija turi būti patikslinta. Juridinis asmuo privalo licencijas išduodančiai institucijai pranešti apie pasikeitusius juridinio asmens rekvizitus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujų rekvizitų įsigaliojimo ir kartu su dokumentais, kuriais patvirtinamas duomenų pasikeitimas, pateikti prašymą patikslinti licenciją.

20. Licencijas išduodanti institucija privalo patikslinti licenciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, kuriais patvirtinamas juridinio asmens rekvizitų pasikeitimas, gavimo. Jeigu pateikti ne visi arba netiksliai užpildyti dokumentai, terminas licencijai patikslinti skaičiuojamas nuo visų patikslintų dokumentų gavimo dienos.

 

IV. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

21. Licencijas išduodanti institucija atsisako išduoti licenciją, jeigu:

21.1. pateikti ne visi dokumentai ar informacija ir nepašalinti trūkumai, kaip nurodyta Taisyklių 17 punkte;

21.2. gaunama neigiama Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ar Policijos departamento Loterijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta išvada arba paaiškėja, kad Taisyklių 10.3 punkte nurodyti asmenys turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai;

21.3. juridinis asmuo neturi apmokėto Loterijų įstatymo 14 straipsnyje nustatyto dydžio nuosavo kapitalo arba kredito įstaigos finansinės garantijos;

21.4. gaunama teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba teritorinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įstaigos išvada, kad juridinis asmuo turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar valstybės pinigų fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus tuos atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).

22. Apie atsisakymą išduoti licenciją licencijas išduodanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša juridiniam asmeniui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per Kontaktinį centrą, ir nurodo šio atsisakymo priežastis.

 


V. ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ PANAIKINIMAS, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

23. Licencijas išduodanti institucija įspėja juridinį asmenį apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

24. Licencijas išduodanti institucija, priėmusi sprendimą įspėti juridinį asmenį apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per Kontaktinį centrą, praneša juridiniam asmeniui, nurodo licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus ir nustato terminą, per kurį juridinis asmuo privalo pašalinti nurodytus pažeidimus.

25. Juridinis asmuo, pašalinęs pažeidimus, privalo apie tai raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per Kontaktinį centrą, pranešti licencijas išduodančiai institucijai, o ši patikrina šią informaciją.

Jeigu visi pažeidimai pašalinti, licencijas išduodanti institucija panaikina įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą.

Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami, o buvo priimtas sprendimas įspėti juridinį asmenį apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimas sustabdomas ir nustatomas naujas terminas, per kurį pažeidimai turi būti pašalinti.

Jeigu visi pažeidimai pašalinami, o buvo priimtas sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą, licencijas išduodanti institucija panaikina licencijos galiojimo sustabdymą.

26. Juridinis asmuo, pasikeitus Taisyklių 10.3 punkte nurodytiems asmenims, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo įsigaliojimo apie tai pranešti licencijas išduodančiai institucijai jos nustatyta tvarka. Gautą informaciją licencijas išduodanti institucija persiunčia Specialiųjų tyrimų tarnybai, Valstybės saugumo departamentui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir Policijos departamentui išvadoms dėl Taisyklių 10.3 punkte nurodytų asmenų gauti.

27. Licencijas išduodanti institucija, savo iniciatyva surinkusi informaciją arba gavusi Specialiųjų tyrimų tarnybos, Policijos departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Valstybės saugumo departamento neigiamą išvadą ar kitų teisėsaugos institucijų pateiktą informaciją, kad Taisyklių 10.3 punkte nurodyti asmenys neatitinka Loterijų įstatymo 12 straipsnio 1 dalies reikalavimų arba juridinis asmuo nebeatitinka licencijos turėtojui keliamų reikalavimų, nustatytų Loterijų įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 18 straipsnio 1 dalyje, sustabdo licencijos galiojimą ir nustato terminą, per kurį jis privalo nurodytus pažeidimus pašalinti.

28. Juridinis asmuo, pašalinęs pažeidimus, privalo apie tai raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per Kontaktinį centrą, pranešti licencijas išduodančiai institucijai, o ši patikrina šią informaciją.

Jeigu visi pažeidimai pašalinti, licencijas išduodanti institucija panaikina licencijos galiojimo sustabdymą.

29. Licencijos galiojimas juridiniam asmeniui panaikinamas:

29.1. jeigu juridinis asmuo raštu prašo panaikinti licencijos galiojimą;

29.2. jeigu juridinis asmuo nutraukia veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas (likviduojamas arba reorganizuojamas);

29.3. jeigu per vienus metus nuo licencijos išdavimo dienos nepradėta licencijoje nurodyta veikla arba juridinis asmuo daugiau kaip vienus metus jos nevykdo;

29.4. jeigu juridinis asmuo, organizuojantis didžiąją loteriją, neįvykdo Loterijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų;

29.5. jeigu juridinis asmuo, kuriam sustabdytas licencijos galiojimas, per nustatytą terminą nepašalina nurodytų licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų.

30. Jeigu licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai mažareikšmiai, nepadarę esminės žalos Loterijų įstatymo saugomiems interesams, licencijos turėtojas nutraukė teisę pažeidžiančius veiksmus ir pašalino teisę pažeidžiančių veiksmų padarinius bei atlygino žalą, o licencijuojamos veiklos reikalavimų laikymasis gali būti užtikrintas kitais būdais, licencijas išduodanti institucija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, gali licencijos turėtojo neįspėti apie licencijos galiojimo sustabdymą, nestabdyti ir (ar) nenaikinti licencijos galiojimo.

31. Licencijas išduodanti institucija, priėmusi sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo šią informaciją ir duomenis paskelbia licencijas išduodančios institucijos interneto svetainėje, įrašo licencijas išduodančios institucijos tvarkomame licencijų registravimo žurnale ir raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per Kontaktinį centrą, praneša juridiniam asmeniui, dėl kurio sprendimas priimtas, licencijos galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo priežastis ir datą, galiojimo sustabdymo laikotarpį, galiojimo sustabdymo panaikinimo datą. Licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo diena laikoma šios informacijos ir duomenų įrašymo licencijas išduodančios institucijos tvarkomame licencijų registravimo žurnale diena.

32. Licencijas išduodanti institucija, priėmusi sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo, per 3 darbo dienas nuo licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo praneša apie tai Juridinių asmenų registrui.

33. Juridinis asmuo, kuriam panaikintas licencijos galiojimas, 5 metus netenka teisės kreiptis su prašymu išduoti naują licenciją, išskyrus tuos atvejus, kai licencijos galiojimas panaikintas Taisyklių 29.1 ir 29.3 punktuose nurodytais atvejais.

 

VI. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS,

LICENCIJŲ TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

34. Licencijuojama veikla vykdoma laikantis Loterijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių loterijų organizavimą, reikalavimų.

35. Licencijos turėtojas neturi teisės parduoti arba kitu būdu perleisti kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims teisės vykdyti licencijoje nurodytą veiklą.

36. Licencijos turėtojas turi teisę:

36.1. verstis licencijoje nurodyta veikla;

36.2. reikalauti, kad licencijas išduodanti institucija paaiškintų, kodėl sustabdomas arba panaikinamas licencijos galiojimas, atsisakoma suderinti loterijos taisykles, jų papildymus arba pakeitimus.

37. Licencijos turėtojas privalo:

37.1. vykdydamas licencijoje nurodytą veiklą, laikytis Loterijų įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių loterijų organizavimą, ir Taisyklių reikalavimų;

37.2. skirti labdarai arba paramai 8 procentus nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatytiems labdaros arba paramos gavėjams. Labdarą arba paramą licencijos turėtojas privalo pervesti labdaros arba paramos gavėjams kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos;

37.3. teikti licencijas išduodančiai institucijai paaiškinimus dėl loterijų organizavimo;

37.4. teikti licencijas išduodančiai institucijai informaciją, kurios reikia priežiūros funkcijoms atlikti.

38. Licencijos turėtojas turi ir kitų Taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų teisių ir pareigų.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Licencijas išduodančios institucijos sprendimai dėl licencijos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

40. Licencijos turėtojo priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatyta tvarka.

41. Už licencijos išdavimą ir patikslinimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463) nustatyta tvarka.

 

_________________