LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO IR PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. gegužės 27 d. Nr. IX-1581

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAPILDYMAS

 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies papildymas 8 ir 9 punktais

Papildyti 9 straipsnio 1 dalį 8 ir 9 punktais:

8) pirkimams pagal kitas procedūrines taisykles, vadovaujantis tarptautiniu susitarimu, sudarytu dėl prekių, darbų, paslaugų, skirtų bendram susitarimą pasirašiusių šalių projektui įgyvendinti ar naudoti;

9) pirkimams pagal Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų šalių narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės, 121 straipsnio nuostatas. Šių pirkimų tvarką, taip pat kompensavimo tvarką perkant ginklus, šaudmenis, sprogmenis ar kitas karinės paskirties prekes nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO

PAPILDYMAS IR PAKEITIMAS

 

(Žin., 2002, Nr. 118-5296)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Nuo Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje dienos netenka galios šio Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktai.“

2. Buvusią 2 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________