LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIKLAUSOMYBĖS LIGOMIS SERGANČIŲ NUTEISTŲJŲ GYDYMO LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 22 d. Nr. 118/V-234

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (Žin., 2002, Nr. 73-3084) 175 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1703 „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 104-4661) 1.5.4 punktu:

1. Tvirtiname Priklausomybės ligomis sergančių nuteistųjų gydymo laisvės atėmimo vietose tvarką (pridedama).

2. Pavedame šio įsakymo vykdymo kontrolę Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui ir Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriui.

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo Bausmių vykdymo kodekso (Žin., 2002, Nr. 73-3084) įsigaliojimo dienos.

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. balandžio 22 d.

įsakymu Nr. 118/V-234

 

PRIKLAUSOMYBĖS LIGOMIS SERGANČIŲ NUTEISTŲJŲ GYDYMO LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka nustato priklausomybės nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų ligomis sergančių, laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų (toliau vadinami – pacientais) gydymo tvarką laisvės atėmimo vietose.

2. Priklausomybės ligomis sergantys asmenys, esantys kardomąją priemonę suėmimą vykdančiose įstaigose, areštinėse ir pataisos įstaigose, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę į sveikatos priežiūrą kaip ir laisvėje esantys asmenys.

3. Priklausomybės ligomis sergančių asmenų sveikatos priežiūrą vykdo kardomąją priemonę suėmimą vykdančių įstaigų, pataisos namų ir areštinių sveikatos priežiūros tarnybų specialistai.

4. Pacientų gydymui laisvės atėmimo vietose steigiamas reabilitacijos centras, kuris savo veikloje vadovaujasi sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 204 patvirtintais Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartais (Žin., 2002, Nr. 47-1824).

5. Reabilitacijos centras gali pradėti savo veiklą tik gavęs Valstybinės akreditavimo tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją ir įregistruotas Valstybiniame sveikatos priežiūros įstaigų registre įstatymų nustatyta tvarka.

6. Reabilitacijos centre atliekamas stacionarinis ar ambulatorinis gydymas pagal priklausomybės ligomis sergančių nuteistųjų reabilitacijos programas, kurios derinamos su toje vietovėje esančiais priklausomybės ligų specialistais.

7. Reabilitacijos programų tikslas:

7.1. padėti pacientui susilaikyti nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ar jų vartojimą sumažinti iki minimumo, atsisakyti intraveninių narkotikų vartojimo;

7.2. padėti pacientui pagerinti jo gyvenimo kokybę, fizinę, emocinę ir psichologinę būseną;

7.3. padėti pacientui pagerinti tarpasmeninius (šeimyninius ir kitokius) santykius;

7.4. pagerinti paciento darbinę veiklą;

7.5. pagerinti paciento socialinį funkcionavimą;

7.6. padėti pacientui atsisakyti neteisėtos veiklos;

7.7. vykdyti ŽIV profilaktiką, pacientui atsisakius vartoti intraveninius narkotikus.

 

II. GYDYMO IR REABILITACIJOS CENTRE ORGANIZAVIMAS

 

8. Pacientai į reabilitacijos centrą nukreipiami pagal atrankos reabilitacijai kriterijus, jeigu jie raštu pareiškia norą atsisakyti žalingų įpročių ir yra pataisos įstaigos, kurioje jie atlieka laisvės atėmimo bausmę, gydytojo psichiatro, psichologo ir būrio auklėtojo rekomendacijos, kurioms pritarė pataisos įstaigos administracija.

9. Pacientui atvykus į reabilitacijos centrą, tą pačią dieną patikrinama jo sveikata. Pacientui taip pat suteikiama išsami informacija apie reabilitacijos centro veiklą, teikiamas paslaugas, paciento teises, pareigas ir atsakomybę. Asmuo, pasirašytinai supažindintas su reabilitacijos centro vidaus tvarkos taisyklėmis, raštu pasižada šių taisyklių laikytis (būti pareigingas, nevartoti priklausomybės ligas sukeliančių medžiagų, dalyvauti reabilitacijos programose ir kt.) ir vykdyti kitus reabilitacijos centro darbuotojų nurodymus. Su pacientu pasirašoma sutartis dėl gydymosi ir reabilitacijos.

10. Reabilitacijos centras dirbdamas su pacientais taiko:

10.1. individualius ir grupinius psichologinių konsultacijų metodus;

10.2. dvylikos žingsnių programą;

10.3. atskirų etapų socialinę paramą;

10.4. relaksacinę techniką ir autogenines treniruotes kaip antistresinę metodiką;

10.5. šeimyninės terapijos sisteminius elementus;

10.6. ambulatorinės detoksikacijos ir palaikomojo gydymo metodus ir programas;

10.7. kitus reabilitacijos metodus ir programas.

11. Reabilitacinės programos metu pacientai privalo lankyti užsiėmimus grupėmis.

12. Reabilitacijos procesas vyksta etapais. Skiriami 4 etapai: 1) ikireabilitacinis etapas, kuris vykdomas pataisos namuose. Šio etapo metu skatinama atsisakyti vartoti priklausomybės ligas sukeliančias medžiagas arba padaryti ilgalaikę pertrauką; 2) aktyvios terapinės intervencijos (arba atstatomasis) etapas – pirmoji ir ilgiausia programos dalis, kuri vykdoma reabilitacijos centre; 3) atsparios remisijos formavimo (stabilizavimo) etapas, kuris vykdomas reabilitacijos centre; 4) antirecidyvinės ir palaikomosios terapijos etapas, kuris vykdomas bendroje su kitais nevartojančiais alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmenimis aplinkoje. Šis etapas gali būti vykdomas, kai teismas priima nutartį lygtinai atleisti pacientą nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą.

13. Siekdami užtikrinti priklausomybės ligas sukeliančių medžiagų vartojimo kontrolę, reabilitacijos centro darbuotojai bet kuriuo paros metu gali testuoti pacientus. Reabilitacijos centro darbuotojai, nustatę alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo faktą, jį įformina aktu, o pacientą nukreipia gydytojo apžiūrai. Gydytojas, nustatęs, kad pacientas vartojo priklausomybės ligas sukeliančias medžiagas, pažeisdamas vidaus tvarką, apie įvykį praneša reabilitacijos centro administracijai, kuri priima sprendimą gražinti pacientą atgal į pataisos įstaigą, kurioje jis anksčiau atliko laisvės atėmimo bausmę.

14. Nuteistąjį, kuris šios tvarkos 13 punkte numatytu atveju buvo grąžintas į pataisos įstaigą, pakartotinai nukreipti į reabilitacijos centrą galima tik po vienerių metų nuo grąžinimo į pataisos įstaigą momento, gavus 8 punkte nurodytų asmenų rekomendacijas ir pataisos įstaigos administracijos pritarimą.

15. Teismui nagrinėjant nuteistojo (paciento) lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos klausimą, reabilitacijos centras gali siūlyti teismui nutartyje įpareigoti nuteistąjį tęsti gydymą ir reabilitaciją laisvėje.

______________