LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2008 m. LIEPOS 8 d. ĮSAKYMO Nr. A1-234 „DĖL TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. birželio 28 d. Nr. A1-359

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 79-3124; 2009, Nr. 72-2943; 2010, Nr. 68-3426; 2011, Nr. 112-5281, Nr. 164-7826; 2012, Nr. 87-4558):

1.1. Išdėstau 8.2 punktą taip:

8.2. NDNT išduotą pažymą apie asmeniui nustatytą specialųjį transporto išlaidų kompensacijos poreikį;“.

1.2. Išdėstau 11 punkto antrąją pastraipą taip:

„Kompensacija mokama laikotarpiu, kuriuo asmeniui nustatytas šis poreikis, t. y. kompensacija mokama iki tos dienos (imtinai), iki kurios buvo nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis. Jei, nepasibaigus specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo terminui, sprendimas dėl šio poreikio nustatymo pripažįstamas negaliojančiu, paskirtos kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo tos dienos, nuo kurios sprendimas pripažintas negaliojančiu, išskyrus tuos atvejus, kai duomenys iš NDNT apie sprendimo dėl asmeniui nustatyto specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio pripažinimą negaliojančiu gauti po to, kai kompensacija už tą mėnesį, kurį gauti šie duomenys, jau yra išmokėta. Tokiu atveju kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo tos dienos, iki kurios ši kompensacija buvo išmokėta.“

1.3. Išdėstau 12 punkto pirmąją pastraipą taip:

12. Asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir išduota atitinkama pažyma, kartą per 6 metus mokama iki 32 BSI dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija, jeigu šie asmenys patys gali vairuoti šiuos lengvuosius automobilius. Ši kompensacija mokama:“.

1.4. Išdėstau 12.1 punktą taip:

12.1. jeigu asmuo įsigyja arba jau yra įsigijęs lengvąjį automobilį;“.

1.5. Išdėstau 18 punktą taip:

18. Jeigu asmenys, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, įsigyja arba jau yra įsigiję lengvuosius automobilius ar įsigyja lengvuosius automobilius ir juos techniškai pritaiko ir (ar) remontuoja, ar jau turimus lengvuosius automobilius techniškai pritaiko ir (ar) remontuoja, jiems išmokama iki 32 BSI dydžio kompensacija, bet ne didesnė už faktines išlaidas. Teisę į naują kompensaciją asmenys vėl įgyja pakartotinai nustačius specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį. Tokiu atveju kompensacija išmokama, jeigu nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo dienos praėjo 6 metai.

Kompensuojamos tik tos 12 punkte nurodytos lengvojo automobilio remonto ir techninio pritaikymo išlaidos, kurios faktiškai buvo patirtos po to, kai asmeniui buvo nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis.

Kompensacija už to paties automobilio įsigijimą skiriama ir mokama ne daugiau kaip vieną kartą.“

1.6. Išdėstau 20.1 punktą taip:

20.1. jeigu šeimos įsigyja arba jau yra įsigijusios lengvąjį automobilį;“.

1.7. Pripažįstu netekusia galios 23 punkto antrąją pastraipą.

1.8. Išdėstau 26 punktą taip:

26. Jeigu šeimos įsigyja arba jau yra įsigijusios lengvuosius automobilius ar įsigyja lengvuosius automobilius ir juos techniškai pritaiko ir (ar) remontuoja, ar jau turimus lengvuosius automobilius techniškai pritaiko ir (ar) remontuoja, joms išmokama iki 32 BSI dydžio kompensacija, bet ne didesnė už faktines išlaidas. Teisę į naują kompensaciją šeimos vėl įgyja po 6 metų, terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo.

Kompensuojamos tik tos 20 punkte nurodytos lengvojo automobilio remonto ir techninio pritaikymo išlaidos, kurios faktiškai buvo patirtos po to, kai neįgaliam vaikui buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinta visiška negalia.

Kompensacija už to paties automobilio įsigijimą skiriama ir mokama ne daugiau kaip vieną kartą.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas skiriant ir mokant kompensacijas asmenims ir neįgalų vaiką auginančioms šeimoms, kurie dėl kompensacijų skyrimo kreipėsi po šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė     Algimanta Pabedinskienė