LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.05:2002 „NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI“ PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 12 d. Nr. 173

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) ir Aplinkos ministerijos nuostatų 6.49 punktu (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766):

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (pridedama).

2. Nustatau, kad statybos techninis reglamentas STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.

3. Laikau nuo 2002 m. liepos 1 d. netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 128 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.01:1996 patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 93-2197);

3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 234 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.06.01:1999 „Statinio projekto ir statinio ekspertizė“ ir STR 1.02.04:1999 „Statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas“ patvirtinimo ir STR 1.02.03:1997 „Projektavimo ir statybos įmonių atestavimas“ bei STR 1.01.01:1996 „Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema, jų rengimas ir tvirtinimas“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 67-2169) 6 punktą.

4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „reglamentas“, „statyba“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

 

STR 1.01.05:2002

 

NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas išdėsto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytus statybos techninio normavimo pagrindinius principus, nacionalinių normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos sudarymo nuostatas [6.1: 7, 8, 9 str.], nustato normatyvinių statybos techninių dokumentų (išskyrus statyboje taikomus Lietuvos standartus) rengimo ir tvirtinimo tvarką, tarptautinių ir Europos organizacijų, užsienio valstybių (nacionalinių), užsienio valstybių organizacijų normatyvinių statybos techninių dokumentų įteisinimo Lietuvos Respublikos normatyviniais statybos techniniais dokumentais tvarką [6.1 ir 6.6].

2. Šio statybos techninio reglamento reikalavimai privalomi ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, valstybės institucijoms, kitiems viešojo administravimo subjektams, taip pat juridiniams asmenims, rengiantiems normatyvinius statybos techninius dokumentus.

3. Statybos techninių reglamentų, statybos taisyklių, techninių liudijimų, metodinių nurodymų, rekomendacijų rengimo ir tvirtinimo tvarką nustato Aplinkos ministerija [6.1 ir 6.6].

4. Normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų [6.1: 2 str. 55 dalis] rengimo ir taikymo tvarką nustato statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos. Normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus tvirtina juos parengusi (pagal kompetenciją) valstybės institucija kartu su Aplinkos ministerija [6.1 ir 6.6].

5. Normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatomis turi būti siekiama:

5.1. optimizuoti statybos dalyvių ir viešojo administravimo subjektų veiklą statybos srityje;

5.2. užtikrinti gyventojų saugias ir sveikas gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas;

5.3. šalinti kliūtis, trukdančias neįgaliems žmonėms gyventi juos supančioje aplinkoje;

5.4. užtikrinti statybų darną su aplinka ir taupų žemės, vandens, miškų ir kitų išteklių naudojimą;

5.5. išsaugoti nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes;

5.6. suderinti sąlygas laisvam prekių judėjimui, Lietuvos Respublikai integruojantis į Europos Sąjungą, bei didinti projektavimo ir statybos įmonių rangos darbų konkurencingumą užsienio ir vidaus rinkoje.

 

II SKYRIUS. NUORODOS

 

6. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

6.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

6.2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 60-1945);

6.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 41-991; 1996, Nr. 68-1632, Nr. 111-2796; 1998, Nr. 6-114; 1999, Nr. 48-1527);

6.4. Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ (Žin., 1993, Nr. 12-296; 1996, Nr. 67-1604, Nr. 125-2894; 1999, Nr. 48-1524, Nr. 60-1949; 2000, Nr. 52-1483; 2001, Nr. 82-2831);

6.5. Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 35-972);

6.6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819);

6.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 12 20 nutarimą Nr. 1439 „Dėl poįstatyminių norminių teisės aktų, priimtų iki 1999 m. kovo 11 d., galiojimo pratęsimo“ (Žin., 1999, Nr. 108-3153; 2000, Nr. 113-3630; 2001, Nr. 103-3667);

6.8. LST 0-1:1999 „Standartizacija. Bendrosios nuostatos“. Parengė: Lietuvos standartizacijos departamentas;

6.9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 08 17 įsakymą Nr. 104 „Dėl įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų“ (Žin., 1998, Nr. 87-2416);

6.10 Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 03 30 įsakymu Nr. 19 patvirtintas „Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles“ (Žin., 2001, Nr. 30-1009, Nr. 42-1480, Nr. 94-3337; 2002, Nr. 5-212);

6.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatus (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766).

7. Reglamento nuorodose pateikti duomenys atspindi teisės aktų bei jų pakeitimų galiojimą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki patvirtinant šį reglamentą. Informaciją apie vėlesnius teisės aktų pakeitimus galima rasti „Valstybės žiniose“.

 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

8. Šiame reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [6.1] ir Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatyme [6.5] nurodytas sąvokas ir jų apibrėžimus.

 

IV SKYRIUS. STATYBOS TECHNINIO NORMAVIMO PRINCIPAI

 

9. Statybos techninio normavimo teisinį pagrindą sudaro Lietuvos Respublikos statybos įstatymas [6.1], kiti įstatymai bei reglamentuojantys ir sąlygojantys statybą poįstatyminiai teisės aktai [6.2 ir 6.11].

10. Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos pagrindas yra Europos Ekonominės Bendrijos Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/106/EEC „Dėl valstybių narių įstatymų, kitų teisės aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su statybos produktais, derinimo“ (toliau – SPD; šios raidės reiškia sutrumpintą minėtos direktyvos pavadinimą – Statybos produktų direktyva), jos priedai ir ją papildantys aiškinamieji dokumentai (94/C62/01), taip pat Jungtinių Tautų Organizacijos Europos ekonominės komisijos 1996 m. išleisto dokumento „Pavyzdinių nurodymų statybos normoms rengti santrauka“ nuostatos.

11. Naujai rengiamų ir iš dalies keičiamų Lietuvos Respublikos nacionalinių normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatos turi būti derinamos su Europos (EN – Europos standartais; CEN – Europos standartizacijos komiteto; CENELEC – Europos elektrotechnikos komiteto; ETSI – Europos telekomunikacijų standartų instituto), tarptautinių organizacijų (ISO – Tarptautinės standartizacijos organizacijos; IEC – Tarptautinės elektrotechnikos komisijos; FIDIC – Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos) ar Europos Sąjungos šalių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais.

12. Normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimai turi būti tokie, kad būtų gaminami ir į rinką patektų tik tinkami numatytai paskirčiai statybos produktai ir kad suprojektuotas bei pastatytas iš tokių statybos produktų statinys per visą ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką atitiktų savo paskirtį bei esminius statinio reikalavimus.

 

V SKYRIUS. NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ SISTEMA

 

13. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai [6.1, 8 str.] yra privalomieji ir juos papildantys – savanoriškai taikomi:

13.1. privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai yra statybos techniniai reglamentai. Jų reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reguliuoja Statybos įstatymas;

13.2. savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai yra statybos taisyklės, Lietuvos standartai, techniniai liudijimai. Jie tampa privalomi, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad taisykles, standartus, liudijimus taikyti privaloma. Statybos taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai, į kuriuos pateikiamos nuorodos projektavimo ar rangos sutartyse, privalomi sutartį sudariusioms šalims.

14. Privalomieji ir savanoriškai taikomi normatyviniai statybos techniniai dokumentai, jų indeksai, normavimo sritys bei juos tvirtinančios institucijos nurodyti 1 ir 2 lentelėse.

 

1 lentelė

 

Privalomųjų normatyvinių statybos techninių dokumentų – statybos techninių reglamentų normavimo sritys, indeksai, tvirtinančios institucijos

 

Pavadinimas

Normavimo sritys

Indeksas

Tvirtina

Statybos techniniai reglamentai [6.1: 8 str. 1 dalies 1 p., 4 str. 2 ir 3 dalys, 2 str. 55 dalis].

 

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir statybos dalyvių pareigos ir teisės, statybos dalyvių bei viešojo administravimo subjektų tarpusavio santykiai, pareigos ir teisės organizuojant (gaunant, išduodant, tvarkant, rengiant dokumentus) statybinius tyrinėjimus, statinio projektavimą ir statinio projekto vykdymo priežiūrą, statinio projekto ekspertizę, statinio ekspertizę, naujų statinių statybos, rekonstravimo ir remonto darbus, statinio statybos techninę priežiūrą, statinio pripažinimą tinkamu naudoti, statinio naudojimą, statinio griovimą. Statybos produktų atitikties įvertinimas.

STR 1

Aplinkos ministerija (branduolinės energetikos objektų – Aplinkos ministerija ir Valstybinė atominės energetikos sau-gos inspekcija).

Įvairios paskirties, tipų ir techninių parametrų statinių projektavimas ir statyba; įvairios paskirties statinių esminių reikalavimų (mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo), saugos ir paskirties reikalavimų (tarp jų ir įrašomų iš normatyvinių statinių saugos ir paskirties dokumentų) techninės charakteristikos; Statybos produktų (medžiagų, gaminių, dirbinių, konstrukcijų, statinio elementų) techninės savybės bei charakteristikos.

STR 2

 

 

Statybos ekonomika.

STR 3

 

 

2 lentelė

 

Savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų normavimo sritys, indeksai, tvirtinančios institucijos

 

Pavadinimas

Normavimo sritys

Indeksas

Tvirtina (priima)

Statybos taisyklės [6.1: 8 str. 1 dalies 2 p.].

Statybinių tyrinėjimų, statinių, jų dalių, elementų, konstrukcijų, statybos produktų projektavimo, projektų bei statinio ekspertizės, statinio statymo būdai, procedūros, praktikos nuostatos, kuriomis įgyvendinami statybos techninių reglamentų reikalavimai.

ST

Tvirtina (priima) parengusi ministerija, Vyriausybės įstaiga, valstybės institucija, juridiniai asmenys; registruoja Aplinkos ministerija.

Lietuvos standartai [6.1: 8 str.

1 dalies 3 p. 4 str. 2 ir 3 dalys].

Statybos produktai, statinio projektavimas, statinio statyba, statinio naudojimas ir priežiūra, statinio griovimas.

LST

Rengimo ir priėmimo tvarką nustato nacionalinė standartizacijos institucija.

Techniniai liudijimai [6.1: 8 str.

1 dalies 4 p.,

4 str. 2 dalis].

Tiekėjo savanoriškai inicijuotas statybos produkto tinkamumo naudoti techninis vertinimas pagal statinio, kuriame numatyta šį produktą naudoti, esminius reikalavimus bei statybos produktų techninių reikalavimų nustatymas.

TL

Rengimo ir priėmimo tvarką nustato Aplinkos ministerija.

 

VI SKYRIUS. NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

 

I SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Aplinkos ministerija, vykdydama jos kompetencijai priskirtos nacionalinės normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos plėtros ir priežiūros darbus:

15.1. rengia perspektyvines (trimetes) nacionalinės normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos plėtros ir priežiūros programas, programų vykdymui reikalingų lėšų suvestines, valstybės valdžios institucijoms nustatytąja tvarka teikia dokumentus asignavimams skirti;

15.2. rengia ir tvirtina metinius normatyvinių statybos techninių dokumentų peržiūros, rengimo planus ir juos įgyvendina;

15.3. statybos srityje naudojamų Lietuvos standartų rengimo planą teikia Lietuvos standartizacijos departamentui įrašyti į bendrąją Lietuvos standartų rengimo programą;

15.4. periodiškai rengia normatyvinių statybos techninių dokumentų sąvadus;

15.5. registruoja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, valstybės institucijų, juridinių asmenų patvirtintas (priimtas) statybos taisykles;

15.6. kaupia nacionalinių bei tarptautinių Europos organizacijų ir Europos Sąjungos šalių normatyvinius statybos techninius dokumentus, analizuoja juos, informuoja visuomenę.

16. Normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, susijusių su statinių bei juos naudojančių žmonių apsauga ir sauga, taip pat su statinių paskirties reikalavimais [6.1: 55 dalis] rengimą planuoja pagal kompetenciją atitinkamos statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos.

17. Siūlymus dėl statybos techninių reglamentų ir kitų valstybei aktualių normatyvinių statybos techninių dokumentų peržiūrėjimo ar naujų rengimo teikia mokslo studijų institucijos, statybos specialistų visuomeninės organizacijos, projektavimo ir statybos įmonės, pavieniai mokslininkai bei specialistai, statybos valstybinę priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos.

18. Statybos techniniai reglamentai rengiami (peržiūrimi, keičiami, papildomi) valstybės biudžeto lėšomis. Gali būti panaudotos ir donorų (visuomeninių organizacijų, privačių asmenų) lėšos.

19. Statybos taisyklės, Lietuvos standartai, techniniai liudijimai, metodiniai nurodymai ir rekomendacijos rengiami, perimami, ekspertuojami valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių ir fizinių asmenų, inicijavusių jų rengimą, lėšomis.

20. Nacionalinių bei tarptautinių Europos organizacijų ir Europos Sąjungos šalių normatyvinių statybos techninių dokumentų duomenų kaupimas bei pastarųjų vertimas į valstybinę kalbą finansuojami valstybės lėšomis.

 

II SKIRSNIS. STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

21. Statybos techninių reglamentų projektus gali rengti projektavimo, statybos, konsultavimo, ekspertizės įmonės, mokslo studijų institucijos, ministerijos, Vyriausybės įstaigos, specialistų grupės. Aplinkos ministerija parenka rengėjus savo nuožiūra arba konkurso tvarka (kai jis privalomas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ar taip nusprendžia Aplinkos ministerija).

22. Su rengėju sudaroma rašytinė sutartis pagal aplinkos ministro nustatytus reikalavimus.

23. Pagrindinės statybos techninių reglamentų rengimo nuostatos yra:

23.1. statybos techniniais reglamentais nustatomi valstybės reguliuojami ir kontroliuojami privalomieji reikalavimai, kuriuos būtina įgyvendinti, metodai bei procedūros, kurių būtina laikytis:

- statybos dalyvių ir valstybės institucijų, viešojo administravimo subjektų veikloje;

- tiekiant ir naudojant statybos produktus;

- atliekant statybinius tyrimus, projektuojant, statant naujus, rekonstruojant, remontuojant, pripažįstant tinkamais naudoti bei griaunant statinius;

23.2. pirmiausiai nagrinėjama tarptautinių, Europos organizacijų bei užsienio valstybių normatyvinių statybos techninių dokumentų perėmimo Lietuvos statybos techniniais reglamentais galimybė ir, jei ji yra, – taikomas šis statybos techninių reglamentų rengimo būdas;

23.3. statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimai, išreikšti techniniais parametrais, įrašomi į statybos techninius reglamentus arba statybos techniniuose reglamentuose į juos pateikiamos nuorodos;

23.4. į statybos techninius reglamentus neįrašomi tie valstybės institucijų parengtų ir patvirtintų normatyvinių saugos ir paskirties dokumentų reikalavimai, kurie yra nesusiję su statinio sauga ir jo paskirtimi (pvz., technologinių ir energetikos įrenginių bei technologinių sistemų projektavimo, gamybos, montavimo);

23.5. statybos techniniu reglamentu nustatomas statybos taisyklių, Lietuvos standartų, techninių liudijimų privalomas taikymas;

23.6. statybos techninio reglamento reikalavimai gali būti be išlygų privalomi arba pasirinktinai privalomi (žr. šio reglamento 39.5 p.).

24. Statybos techniniais reglamentais normuojami objektai ir jų indeksai pateikti 3 lentelėje.

 

3 lentelė

 

Statybos techniniais reglamentais normuojami objektai ir jų indeksai

 

Statybos techniniai reglamentai

Normavimo objektai

Indeksai

STR 1

Bendrosios nuostatos (normatyviniai statybos techniniai dokumentai; statybos produktų atitikties įvertinimas bei „CE“ ženklinimas; ypatingi statiniai; nesudėtingi statiniai; statinių klasifikavimas; statybos rūšys; statinių ilgaamžiškumas ir kt.)

01

Atestavimas (statybos techninės veiklos pagrindinių veiklos sričių vadovų; projektavimo, statybos ir ekspertizės įmonių ir kt.)

02

Statybos produktai (sertifikavimas; deklaravimas; techniniai liudijimai ir kt.)

03

Statybiniai tyrinėjimai

04

Statinio projektas (projektavimo sąlygos; projektų rengimas ir tvirtinimas ir kt.)

05

Statinio projekto bei statinio ekspertizė

06

Statybos leidimas (naujo statinio statybai; statinio rekonstravimui; statinio remontui; nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbams ir kt.)

07

Statinio statyba (statybos darbai; statybos darbų technologijos projektas; statinio konservavimas; statinio griovimas ir kt.)

08

Statinio statybos priežiūra (statybos techninė priežiūra, statinio projekto vykdymo priežiūra, statinio statybos sustabdymas ir kt.)

09

Statinio avarija (tyrimas; likvidavimas ir kt.)

10

Statinio pripažinimas tinkamu naudoti

11

Statinio naudojimas, priežiūra

12

Kiti, aukščiau nenurodyti valstybės reguliuojami ir kontroliuojami objektai

14

STR 2*

Bendrosios nuostatos (mechaninis atsparumas ir stabilumas; gaisrinė sauga; higiena, sveikata, aplinkos apsauga; saugus naudojimas; apsauga nuo triukšmo; energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas; civilinė sauga ir kt.)

01

Statinių paskirties reikalavimai (pagal Aplinkos ministerijos kompetenciją gyvenamieji bei negyvenamieji pastatai, inžineriniai statiniai)

02

Statybos sklypas; aplinka

03

Statinio architektūra

04

Statinio konstrukcijos

05

Susisiekimo sistemos

06

Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

07

Dujų tiekimas

08

Šildymas ir vėdinimas, šilumos tiekimas

09

Elektros tiekimas ir apšvietimas

10

Nuotolinis ryšys (telekomunikacijos)

11

Kiti statinio techniniai reikalavimai

12

STR 3

Investicijos

01

Kainodara

02

 

* Iki bus parengti nacionaliniai, statybos techniniams reglamentams prilyginami iki 1990 03 11 Lietuvos Respublikoje galioję teisės aktai (SniP, SN) ir iki STR 1.01.01:1996 įsigaliojimo (1996 10 01) patvirtintos Respublikinės statybos normos (RSN), nurodyti aplinkos ministro 2002 12 22 įsakyme Nr. 635.

 

25. Statybos techninių reglamentų šifro struktūra turi būti tokia:

 

XXX X. XX. XX:XXXX

Statybos techninio reglamento

indeksas

 

 

 

Tvirtinimo metai

 

Objekto indeksas

Dokumento numeris

 

 

 

26. Tvirtinant statybos techninį reglamentą, aplinkos ministrui pateikiami:

26.1. Aplinkos ministerijos suinteresuotų departamentų ir viceministro (pagal kompetenciją) aprobuotas statybos techninio reglamento projektas;

26.2. reglamento rengėjo pažyma apie priimtus ir nepriimtus statybos techninio reglamento projektą derinusių organizacijų bei nepriklausomų ekspertų atsiliepimus;

26.3. aplinkos ministro įsakymo dėl statybos techninio reglamento tvirtinimo projektas.

Statybos techninio reglamento tvirtinimo įsakyme nustatoma jo įsigaliojimo data, nurodoma, kokie anksčiau galioję normatyviniai dokumentai netenka galios.

27. Tvirtinant normatyvinį statinio saugos ir paskirties dokumentą, aplinkos ministrui pateikiami:

27.1. dokumentą rengusios valstybės institucijos ir Aplinkos ministerijos suinteresuotų departamentų, viceministrų (pagal kompetenciją) aprobuotas normatyvinis statinio saugos ir paskirties dokumentas, jo reikalavimais papildytas statybos techninis reglamentas;

27.2. normatyvinio statinio saugos ir paskirties dokumento ir papildyto (jei toks yra) statybos techninio reglamento derinimo pažymos bei tvirtinimo įsakymų projektai.

 

III SKIRSNIS. STATYBOS TAISYKLIŲ RENGIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

28. Statybos taisykles rengia ir tvirtina (priima) ministerijos, Vyriausybės įstaigos, valstybės institucijos, mokslo studijų institucijos, statybos specialistų visuomeninės organizacijos, juridiniai asmenys (statinio projektuotojai, statinio projektavimo valdytojai, statinio ekspertizės įmonės, statinio statybos rangovai, statinio statybos valdytojai, tiekėjai).

29. Pagrindinės statybos taisyklių rengimo nuostatos yra:

29.1. statybos taisyklės turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos įstatymams, nekeisti statybos techninių reglamentų reikalavimų, o nurodyti jų įgyvendinimo būdus ir metodus (nesukuriant naujų teisės normų);

29.2. statybos taisyklėmis siekiama statybos techninę veiklą vykdančiose įmonėse (organizacijose) įvesti optimalią tvarką:

29.2.1. įmonės valdyme;

29.2.2. santykiuose su užsakovais ir partneriais;

29.2.3. gamyboje;

29.2.4. gamybos (darbų) kokybės valdyme;

29.2.5. kitose veiklos srityse;

29.3. statybos taisyklėse būtina atsižvelgti į:

29.3.1. priimtus Lietuvos standartus, techninius liudijimus, praktikos nuostatas;

29.3.2. naujausius mokslo pasiekimus ir technologijas;

29.3.3. nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka taikytinus tarptautinius, Europos, užsienio šalių standartizacijos organizacijų bei institucijų standartus ar kitus dokumentus;

29.3.4. statybos įmonės, jos darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus įrenginius bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir kt.) tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus;

29.4. už statybos taisyklių techninį lygį, jų taikymo pasekmes atsako jas patvirtinusi (priėmusi) organizacija.

30. Statybos taisyklių šifro struktūra turi būti tokia:

 

XX XXXXXXX. XX:XXXX

Taisyklių indeksas

 

 

 

Priėmimo metai

Įmonės, įstaigos, organizacijos kodas pagal įmonių rejestrą

Dokumento numeris

 

 

31. Iki pateikiant statybos taisykles tvirtinančiai (priimančiai) institucijai (įmonei, organizacijai), jos turi būti specialistų išnagrinėtos bei parengtos išvados dėl jų atitikimo galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams. Išvadas gali rengti mokslo studijų institucijos, statybos specialistų visuomeninės organizacijos (Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos informatikos, ryšių ir elektrotechnikos bendrija, asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija ir kt.).

32. Registruojant statybos taisykles, Aplinkos ministerijai pateikiami šie dokumentai:

32.1. prašymas įregistruoti statybos taisykles;

32.2. įmonės, organizacijos vadovo patvirtintos (priimtos) statybos taisyklės;

32.3. mokslo studijų institucijos ar statybos specialistų visuomeninės organizacijos išvados dėl statybos taisyklių atitikimo galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams.

 

IV SKIRSNIS. LIETUVOS STANDARTŲ RENGIMAS, DERINIMAS IR TVIRTINIMAS

 

33. Statybos srityje taikomi Lietuvos standartai rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka [6.5; 6.8].

34. Europos, tarptautiniai ir užsienio valstybių standartai perimami Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos dokumentais nustatyta tvarka [6.8].

 

V SKIRSNIS. TECHNINIŲ LIUDIJIMŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

35. Techninius liudijimus tiekėjo (gamintojo) iniciatyva rengia Aplinkos ministerijos paskirta techninio įteisinimo įstaiga. Statybos produktų techninių liudijimų rengimo, tvirtinimo, registravimo, leidybos, platinimo ir taikymo tvarką nustato atskiras aplinkos ministro įsakymu patvirtintas statybos techninis reglamentas.

 

VI SKIRSNIS. METODINIŲ NURODYMŲ, REKOMENDACIJŲ RENGIMAS IR SKELBIMAS

 

36. Projektavimo ir statybos įmonių, mokslo ir studijų institucijų rengiamuose metodiniuose nurodymuose ar rekomendacijose pateikiami statinio tyrimo, statinio projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto, statinio pripažinimo tinkamu naudoti, statinio griovimo darbų vykdymo, statybos taisyklių bei Lietuvos standartų rengimo siūlymai. Metodiniai nurodymai ir rekomendacijos skelbiami periodinėje spaudoje, informaciniuose leidiniuose.

 

VII SKIRSNIS. STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO IR STATYBOS TAISYKLIŲ BENDRIEJI SUDARYMO, IŠDĖSTYMO IR ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

 

37. Prie tvirtinimo įsakymo pridedamas statybos techninis reglamentas (statybos taisyklės) įforminamas A4 (210 x 297 mm) popieriaus lapuose. Spausdinama tik vienoje lapo pusėje. Lapo dešinėje pusėje rašoma dokumento tvirtinimo žyma. Žemiau – išilginiu centruotu būdu, atskirose eilutėse, didžiosiomis pajuodintomis raidėmis rašoma: normatyvinio statybos techninio dokumento rūšies pavadinimas, šifras, normuojamo objekto pavadinimas. Dokumento pavadinimas turi būti trumpas, tiksliai apibūdinantis normuojamą objektą [6.10]. Dokumentą sudaro:

37.1. bendruoju atveju – šie skyriai:

37.1.1. „BENDROSIOS NUOSTATOS“;

37.1.2. „NUORODOS“;

37.1.3. „PAGRINDINĖS SĄVOKOS“;

37.1.4. „ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI“;

37.1.5. reikalavimų skyriaus (skyrių) pavadinimas (pavadinimai). Šis skyrius (skyriai) gali būti skirstomas į skirsnius;

37.1.6. „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“;

37.2. jo tekste nurodyti priedai.

38. Statybos techninio reglamento (statybos taisyklių) skyrius sudaro punktai, jų pastraipos ir punktų papunkčiai [6.9; 6.10]. Punktai žymimi arabiškais skaitmenimis ir numeruojami iš eilės. Po skaitmenimis dedamas taškas. Punktų pastraipos nenumeruojamos. Punktų papunkčiai žymimi arabiškais skaitmenimis ir turi pradinį punkto bei savo eilės skaitmenį. Tarp punkto ir papunkčio skaitmens bei po papunkčio skaitmens dedami taškai. Visų dokumento skyrių punktų numeracija yra ištisinė. Skyriai „BENDROSIOS NUOSTATOS“, „NUORODOS“, reikalavimų skyrius, „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“ yra privalomosios statybos techninio reglamento dalys.

39. Statybos techninio reglamento (statybos taisyklių) skyrių ir priedų įforminimas:

39.1. Skyrius „BENDROSIOS NUOSTATOS“.

„BENDROSIOS NUOSTATOS“ yra pirmasis dokumento skyrius. Pavadinimas „BENDROSIOS NUOSTATOS“ bei visų kitų skyrių pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis ir numeruojami romėniškais skaitmenimis (I, II, III ir t. t.). Skyrius pradedamas nurodant normavimo objektą ar dokumento taikymo sritį.

Kai nurodomas normavimo objektas, vartojama tokia formuluotė: „Šis statybos techninis reglamentas taikomas...“.

Kai apibrėžiama dokumento taikymo sritis, vartojama tokia formuluotė: „Šis statybos techninis reglamentas nustato (apibrėžia)...“.

Jei dokumente yra be išlygų privalomų, pasirinktinai privalomų, pagrindines nuostatas detalizuojančių reikalavimų, taip pat normatyvinių statinio saugos ir paskirties privalomų reikalavimų, turi būti aptartas jų atskyrimas tekste.

39.2. Skyrius „NUORODOS“.

Šiame skyriuje pateikiami dokumentai, į kuriuos statybos techninio reglamento (statybos taisyklių) tekste yra pateiktos nuorodos.

Pateikiami dokumentai numeruojami tęsiant skyriaus „BENDROSIOS NUOSTATOS“ punktų numeraciją. Nurodomas dokumento žymuo, pavadinimas, informacijos šaltinis (skliausteliuose). Kai informacijos šaltinio nurodyti negalima, nurodoma dokumentą patvirtinusi institucija, tvirtinimo data ir įsakymo numeris. Dokumento tekste nuoroda – laužtiniuose skliausteliuose įrašytas dokumento punktas (papunktis) „NUORODŲ“ skyriuje.

39.3. Skyrius „PAGRINDINĖS SĄVOKOS“.

Šiame skyriuje pateikiamos dokumento tekste vartotos sąvokos, kurių reikšmė nėra įtvirtinta įstatymuose arba kurios turi kelias skirtingas reikšmes. Sąvokos dėstomos kaip punkto pastraipos ar papunkčiai; sąvokos paryškinamos.

39.4. Skyrius „ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI“.

Šiame skyriuje pateikiamas dokumente pavartotų žymenų ir sutrumpinimų sąrašas. Kai žymenų ar sutrumpinimų nedaug, šis skyrius nerengiamas, žymuo ar sutrumpinimas nurodomi (skliausteliuose) pirmą kartą pavartojus trumpinamą tekstą.

39.5. Reikalavimų skyrius (skyriai).

Šioje pagrindinėje normatyvinių statybos techninių dokumentų dalyje pateikiami normuojamo objekto reikalavimai, charakteristikos, nuorodos į kitus normatyvinius statybos techninius dokumentus, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus.

Reikalavimai yra privalomi ir pasirinktinai privalomi. Privalomas reikalavimas – normatyvinio dokumento reikalavimas, kuris privalo būti įvykdytas tam, kad būtų pasiekta šio dokumento atitiktis. Pasirinktinai privalomas reikalavimas – normatyvinio dokumento reikalavimas, kuris turi būti įvykdytas pasirinktinai šio dokumento nurodytose ribose.

Skyrius gali būti skirstomas į skirsnius, numeruojamus romėniškais skaitmenimis (I, II, III ir t. t.). Jeigu nėra dviejų lygių skirstymo, laikoma, kad dokumentas suskirstytas skyriais.

39.6. Skyrius „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

Šiame skyriuje nustatoma dokumento reikalavimų vykdytojų atsakomybė, ginčų tarp dokumento reikalavimų vykdytojų sprendimo tvarka, statybos taisyklių leidybos, platinimo reikalavimai ir kt. Skyriaus teksto pabaiga žymima horizontaliu brūkšniu, kuris brėžiamas po tekstu, ties jo viduriu.

39.7. Statybos techninių reglamentų (statybos taisyklių) priedai.

Priedai yra privalomi ir informaciniai. Jei dokumentas turi daugiau negu vieną priedą, jie numeruojami iš eilės.

Priedo viršutinės paraštės dešinėje pusėje rašoma priedo žyma: dokumento, kuriam priklauso priedas, šifras ar/ir pavadinimas, priedo eilės numeris (kai jis reikalingas), žodis „priedas“ ir skliausteliuose žodis „privalomasis“ arba „informacinis“. Žymos dalys išdėstomos vėliaviniu būdu, žodis „priedas“ kartu su eilės numeriu rašomas iš naujos eilutės [6.10].

Priedo pavadinimas rašomas po priedo žyma išilginiu centriniu būdu, didžiosiomis paryškintomis raidėmis ir atskiriamas nuo žymos ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Kai priedas yra dokumento formos pavyzdys, pavadinimas rašomas skliausteliuose mažosiomis paryškintomis raidėmis.

40. Paskelbus statybos techninį reglamentą ir jo tvirtinimo įsakymą „Valstybės žiniose“, Aplinkos ministerija inicijuoja statybos techninio reglamento oficialiojo leidinio parengimą. Oficialiojo leidinio sudedamosios dalys yra:

40.1. pirmasis lapas;

40.2. pratarmė;

40.3. įvadas;

40.4. turinys;

40.5. patvirtinto reglamento skyriai su tituliniu lapu;

40.6. paskutinis lapas.

41. Pirmasis lapas, pratarmė, titulinis puslapis, pavadinimas ir šifras, reikalavimų skyrius ir paskutinis puslapis yra privalomosios dalys.

42. Reikalavimai 40 punkte nurodytų dalių turiniui:

42.1. Pirmasis lapas.

Pirmieji lapai įforminami pagal 1 ir 2 priedus.

42.2. Pratarmė.

Pratarmė rašoma kitoje pirmojo lapo pusėje. Žodis „Pratarmė“ nerašomas. Pratarmėje pateikta informacija numeruojama arabiškais skaitmenimis (1, 2, 3 ir t. t.) ir rašoma tokia tvarka:

- informacija apie dokumento suderinimus: derinusių institucijų pavadinimai, pareigūnų pavardės, rašto Nr. ir datos;

- informacija apie instituciją (ar jos padalinį), pateikusią tvirtinti dokumentą;

- informacija apie dokumento tvirtinimą: kas, kada;

- informacija apie dokumento registraciją: kas, kada;

- informacija apie EN, ISO, IEC ir kitų Europos bei tarptautinių ir užsienio valstybių normatyvinių dokumentų ar oficialių publikacijų panaudojimą;

- informacija apie patentus, nurodytus dokumente;

- informacija apie dokumento patikrinimo terminus ir periodiškumą;

- informacija apie normatyvinius dokumentus ar jų dalis, kurie paskelbti negaliojančiais priėmus šį dokumentą

- informacija apie dokumento pakartotinį ar naują (su pakeitimais) leidimą.

Jei reikia, pratarmėje pateikiami ir kiti papildomi duomenys.

42.3. Įvadas.

Įvadas pateikiamas, kai reikia pagrįsti statybos techninio reglamento rengimą. Jame neturi būti reikalavimų. Įvade nurodoma Europos, tarptautinių ar užsienio valstybių dokumentų panaudojimo apimtis (kuriuose skyriuose, punktuose ir kokie dokumentai ar jų dalis).

42.4. Turinys.

Turinys pateikiamas po įvado naujame puslapyje (puslapiuose).

Turinys – tai eilės tvarka surašyti skyrių (skirsnių) bei priedų pavadinimai, nurodant puslapio, kuriame jie yra, numerį.

42.5. Patvirtinto statybos techninio reglamento skyriai su tituliniu lapu.

Titulinis lapas įforminamas pagal 3 priedą.

Statybos techninių reglamentų pirmajame ir tituliniame lapuose pavadinimas rašomas lietuvių ir anglų kalbomis.

42.6. Paskutinis lapas.

Paskutinis lapas įforminamas pagal 4 priedą. Jame pateikiami reikšminiai žodžiai, nusakantys statybos techninio reglamento esmę ir skirti jo paieškai, bei bendras puslapių skaičius.

 

VIII SKIRSNIS. NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ PERŽIŪRA

 

43. Naujai parengti ir patvirtinti normatyviniai statybos techniniai dokumentai peržiūrimi pagal nustatytą jų peržiūros periodiškumą, bet ne rečiau kaip kas 5 metai.

44. Peržiūros metu nustatoma, ar normatyvinius statybos techninius dokumentus reikia:

44.1. palikti galioti;

44.2. iš dalies pakeisti [6.3: 11 str.];

44.3. laikyti netekusiais galios.

45. Statybos techniniai reglamentai (statybos taisyklės) keičiami šio reglamento 15-32 punktuose nustatyta tvarka.

46. Jei statybos techniniame reglamente (statybos taisyklėse) pakeista daugiau kaip pusė jo straipsnių, dokumento šifre pakeičiami metai.

47. Statybos techninis reglamentas, jiems prilygintas normatyvinis statybos techninis dokumentas (SNiP, SN, RSN ir pan.) netenka galios, kai vietoj jo parengiamas naujas ar kai Aplinkos ministerija nusprendžia, kad jis nebereikalingas.

48. Netekę galios statybos techniniai reglamentai bei jiems prilyginti normatyviniai statybos techniniai dokumentai nurodomi aplinkos ministro įsakyme.

 

IX SKIRSNIS. NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ TAIKYMAS

 

49. Statybos techniniai reglamentai yra privalomi visiems statybos proceso dalyviams.

Aplinkos ministro 2001 12 22 įsakymu Nr. 635 patvirtintame sąraše nurodytos dar galiojančios respublikinės statybos normos (RSN), statybos normos ir taisyklės (SNiP) bei statybos normos (SN), jų reikalavimų privalomumo atžvilgiu, laikinai prilyginti statybos techniniams reglamentams ir yra nacionalinės normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalys. Šiuose normatyviniuose dokumentuose nurodyti metodai, gaminiai ir medžiagos gali būti pakeisti kitais, turinčiais ne blogesnes savybes bei rodiklius ir užtikrinančiais esminius statinio reikalavimus.

Jei patvirtinamas statybos techninis reglamentas, nuo jo paskelbimo dienos galios netenka statybos techniniams reglamentams prilygintų dokumentų atitinkami reikalavimai.

50. Statybos taisyklių, Lietuvos standartų, techninių liudijimų taikymo tvarką nustato jį patvirtinusi (priėmusi) įmonė, įstaiga ar organizacija.

Be statybos taisykles patvirtinusios (priėmusios) įmonės, įstaigos ar organizacijos sutikimo kita įmonė (įstaiga ar organizacija) negali naudoti Aplinkos ministerijoje įregistruotų kitos įmonės statybos taisyklių. Sutikimo nereikia, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodomas šių statybos taisyklių privalomas taikymas.

51. Normatyviniai dokumentai, kuriais nustatomi statinio, jo elementų, statybos produktų (gaminių, medžiagų) saugos ir paskirties reikalavimai, yra privalomi, jei jie yra patvirtinti atitinkamos valstybės institucijos vadovo ir aplinkos ministro (iki 1996 09 01 – suderinti su buvusia Statybos ir urbanistikos ministerija ar Aplinkos ministerija).

52. Tarptautinių, Europos organizacijų ir užsienio valstybių normatyviniai statybos techniniai dokumentai Lietuvos Respublikoje gali būti taikomi tik tada, kai jie šiame statybos techniniame reglamente nustatytąja tvarka įteisinti Lietuvos Respublikos normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

 

X SKIRSNIS. TARPTAUTINIŲ, EUROPOS ORGANIZACIJŲ IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ TAIKYMAS, ĮTEISINANT JUOS LIETUVOS RESPUBLIKOS NORMATYVINIAIS STATYBOS TECHNINIAIS DOKUMENTAIS

 

53. Tarptautinių, Europos organizacijų ir užsienio valstybių (nacionaliniai), užsienio valstybių organizacijų normatyviniai statybos techniniai dokumentai taikomi, įteisinus juos Lietuvos Respublikos normatyviniais statybos techniniais dokumentais – statybos techniniais reglamentais, Lietuvos standartais.

54. Statybos techninis reglamentas, įteisinantis tarptautinį, Europos organizacijų, užsienio valstybių (nacionalinį), užsienio valstybių organizacijų normatyvinį statybos techninį dokumentą, rengiamas vadovaujantis šio reglamento VI skyriaus II ir VII skirsniuose nustatyta tvarka ir žemiau išdėstytomis nuostatomis:

54.1. įteisinamas dokumentas neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

54.2. parengiamas tapatus ar lygiavertis įteisinamo dokumento vertimas į lietuvių kalbą (tapatus – kai atitinka originalo ir vertimo turinys bei įforminimas; lygiavertis – kai atitinka originalo ir vertimo techninis turinys, bet ne visiškai atitinka įforminimas);

54.3. statybos techninio reglamento ir įteisinamo dokumento pavadinimai turi būti vienodi;

54.4. statybos techninio reglamento reikalavimų skyriuje pateikiamas tapatus ar lygiavertis įteisinamo dokumento vertimas į lietuvių kalbą;

54.4. statybos techninio reglamento šifras sudaromas taip:

 

XXX X. XX. XXXX X XX

Statybos techninio

reglamento indeksas

 

 

Įteisinto dokumento šifras

Objekto indeksas

 

 

55. Kai konkretaus statinio projektavimą reglamentuojančio nacionalinio normatyvinio statybos techninio dokumento nėra, sprendimą dėl tarptautinio, Europos organizacijos ar užsienio valstybės (nacionalinio), užsienio valstybės organizacijos normatyvinio statybos techninio dokumento taikymo priima Aplinkos ministerija:

55.1. statinio statytojas (užsakovas) arba jam pavedus – statinio projektuotojas Aplinkos ministerijai pateikia prašymą, kuriame nurodo numatomą taikyti dokumentą (prie prašymo pridedamas dokumento tapatus ar lygiavertis vertimas į lietuvių kalbą arba dokumento originalas);

55.2. Aplinkos ministerija, gavusi teigiamas statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų išvadas, leidžia projektuojant ir statant statinį taikyti prašyme nurodytą dokumentą. Kai statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų išvados skirtingos, sprendimas priimamas Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime (dalyvauja: statinio statytojas (užsakovas) arba jam pavedus – statinio projektuotojas; statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos);

55.3. tarptautinio, Europos organizacijos ar užsienio valstybės (nacionalinio), užsienio valstybės organizacijos normatyvinio statybos techninio dokumento ekspertizę, kai ji būtina, finansuoja statinio statytojas (užsakovas).

56. Tarptautinių, regioninių ir užsienio šalių standartizacijos organizacijų ir institucijų standartų bei leidinių taikymo, taip pat tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų leidinių perėmimo Lietuvos standartais tvarką nustato Lietuvos nacionalinė standartizacijos institucija [6.5; 6.8].

 

VII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Aplinkos ministro įsakymai dėl statybos techninių reglamentų patvirtinimo skelbiami leidinyje „Valstybės žinios“ įstatymo nustatyta tvarka [6.4].

Aplinkos ministerija savo interneto tinklapyje (www. am. lt) talpina statybos techninių reglamentų projektus, jų tvirtinimo įsakymus, patvirtintus statybos techninius reglamentus, įsakymus dėl įmonių, organizacijų, įstaigų patvirtintų statybos taisyklių įregistravimo Aplinkos ministerijoje.

58. Aplinkos ministro įsakymas dėl įmonės, organizacijos, įstaigos patvirtintų taisyklių įregistravimo skelbiami leidinyje „Informaciniai pranešimai“ įstatymo nustatyta tvarka [6.4].

59. Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-1598) nustato, kad įregistruoti teisės aktų projektai, teisės aktai ar norminio pobūdžio dokumentai nelaikomi autorių teisių objektais.

60. Lietuvos standartų leidybos ir platinimo išimtinę teisę turi Lietuvos standartizacijos departamentas.

61. Statybos taisyklės, metodiniai nurodymai bei rekomendacijos leidžiamos ir platinamos juos patvirtinusių (priėmusių) juridinių asmenų nustatyta tvarka.

62. Aplinkos ministerija inicijuoja kasmet leidžiamą Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos verslą reglamentuojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų rodyklę bei ją aprobuoja.

___________

 


 

STR 1.01.05:2002

1 priedas (privalomasis)

 

(Statybos techninio reglamento oficialiojo leidinio

pirmojo lapo užpildymo pavyzdys)

 

 

HERBAS

 

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

 

 

 

 

 

STR 1.01.05:2002

 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

 

 

 

Antras leidimas

 

 

 

REGULATION

Construction Normalized Technical Documents

 

Second edition

 

 

 

 

Aplinkos ministerija

VILNIUS

2002

 

______________

 

 


 

STR 1.01.05:2002

2 priedas (privalomasis)

 

(Statybos taisyklių pirmojo lapo pavyzdys)

 

 

 

 

 

STATYBOS TAISYKLĖS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOGO DANGŲ ĮRENGIMAS

 

ST XXXXXXX. XX:2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus technikos universitetas

VILNIUS

2002

 

______________


 

STR 1.01.05:2002

3 priedas (privalomasis)

 

(Statybos techninio reglamento titulinio lapo užpildymo pavyzdys)

 

 

Lietuvos Respublikos

Aplinkos ministerija

STATYBOS TECHNINIAI

REGLAMENTAI

 

STR 1.01.05:2002

Antras leidimas

Normatyviniai statybos techniniai

dokumentai

REGULATION

Construction Normalized Technical Documents

 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikė:

(nurodoma, kas pateikė)

 

 

Patvirtino: aplinkos ministras

(data, įsakymo Nr.)

 

Galiojimo pradžia:

(data)

______________

 

 


 

STR 1.01.05:2002

4 priedas (privalomasis)

 

(Statybos techninio reglamento paskutinio lapo pavyzdys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: „reglamentas“, „statyba“.

17 puslapių

______________