LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PROFESINIŲ MOKYKLŲ PAVYZDINĖS BYLŲ NOMENKLATŪROS

 

1999 m. liepos 20 d. Nr. 925

Vilnius

 

Nustatydamas bendruosius darbo su dokumentais reikalavimus ir raštvedybos organizavimo tvarką profesinėse mokyklose,

1. Tvirtinu Profesinių mokyklų pavyzdinę bylų nomenklatūrą (pridedama).

2. Pavedu profesinėms mokykloms parengti individualias bylų nomenklatūras 1999–2000 mokslo metams ne vėliau kaip iki 1999 metų rugsėjo 10 dienos ir nustatyta tvarka pateikti jas derinti atitinkamam valstybės (apskrities) archyvui arba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                  KORNELIJUS PLATELIS

______________


PATVIRTINTA

švietimo ir mokslo ministro 1999 07 20

įsakymu Nr. 925

 

PROFESINIŲ MOKYKLŲ PAVYZDINĖ BYLŲ NOMENKLATŪRA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Profesinių mokyklų pavyzdinė bylų nomenklatūra (toliau – pavyzdinė bylų nomenklatūra) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle (Žin., 1997, Nr. 78-2006; 1998, Nr. 25-665), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, ministerijos kolegijos nutarimais ir kitais teisės aktais.

Pavyzdinė bylų nomenklatūra yra būdingiausių bylų, susiformuojančių profesinių mokyklų veikloje, susistemintas sąrašas su nurodytais saugojimo terminais.

Bylų nomenklatūra susideda iš 13 skyrių ir yra sudaryta pagal profesinių mokyklų struktūrą ir veiklos sritis: valdymas, savivalda, ugdymo proceso organizavimas, mokyklos vadovų ir pedagogų atestacija, kadrai, finansavimas, buhalterinė apskaita ir atskaitomybė, biblioteka, sauga darbe, bendrabutis, medicinos priežiūra, ūkis, statyba ir remontas, raštvedyba ir dokumentų saugojimas, apsauga, priešgaisrinė ir civilinė sauga.

Dokumentai skyriuose išdėstyti pagal svarbą, loginį ryšį ir nuoseklumą.

Prie dokumentų saugojimo terminų nurodyti „Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės“ punktai.

Pavyzdinėje bylų nomenklatūroje profesinės mokyklos suskirstytos į dvi grupes. Pirmajai grupei (3 skiltis) priskiriamos profesinės mokyklos, įrašytos į apskričių archyvų komplektavimo šaltinių sąrašus. Jų dokumentai perduodami valstybiniam saugojimui.

Kitai profesinių mokyklų grupei (4 skiltis) priskiriamos profesinės mokyklos, kurių nėra apskričių archyvų komplektavimo šaltinių sąrašuose.

Likvidavus mokyklą, dokumentai tolesniam saugojimui perduodami įstaigai – funkcijų perėmėjai.

Pavyzdinės bylų nomenklatūros pagrindu profesinės mokyklos rengia savo individualias bylų nomenklatūras kitiems mokslo metams ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio mėnesio 25 dienos (profesinės mokyklos raštvedybos metai – mokslo metai).

Profesinės mokyklos, neperduodančios dokumentų valstybiniam saugojimui, bylų nomenklatūras derina profesinės mokyklos Ekspertų komisijoje (toliau – EK) ir kartą per 5 metus – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Ekspertų komisijoje (toliau – EK).

Profesinių mokyklų, perduodančių dokumentus valstybiniam saugojimui, bylų nomenklatūros derinamos profesinių mokyklų EK ir kartą per 5 metus – apskričių archyvų EK.

Suderintą bylų nomenklatūrą tvirtina profesinės mokyklos direktorius. Jei kitiems mokslo metams paliekama ankstesnių metų suderinta bylų nomenklatūra, ji perspausdinama ir profesinės mokyklos direktoriaus patvirtinama, o Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos EK arba apskrities archyvo EK raštu informuojama, kad bylų nomenklatūra nepasikeitė.

Pavyzdinėje bylų nomenklatūroje nurodyti saugojimo terminai perkeliami į profesinės mokyklos individualią bylų nomenklatūrą (priedas).

Į profesinės mokyklos individualią bylų nomenklatūrą įrašomos tik tos bylos, kurios faktiškai vedamos. Jei susidaro bylų, kurių nėra pavyzdinėje bylų nomenklatūroje, jos įrašomos į atitinkamą profesinės mokyklos individualios bylų nomenklatūros skyrių. Bylų, nenumatytų pavyzdinėje bylų nomenklatūroje, saugojimo terminas suderinamas su atitinkamu apskrities archyvu arba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Bylų antraštės, paimtos iš pavyzdinės bylų nomenklatūros, gali būti konkretinamos ir tikslinamos.

Kiekviename individualios bylų nomenklatūros skyriuje paliekami rezerviniai numeriai nenumatytoms byloms įrašyti.

Profesinės mokyklos, perduodančios dokumentus valstybiniam saugojimui, formuoja tarnautojų asmens bylas.

Pavyzdinėje bylų nomenklatūroje yra bylų, kur šalia saugojimo termino rašoma žyma „EK“. Šiuo atveju, tvarkant profesinės mokyklos dokumentus ir atliekant jų vertės ekspertizę, profesinės mokyklos EK nutaria, kurių dokumentų saugojimo terminą tikslinga pratęsti, paliekant juos nuolat saugoti, ir kuriuos sunaikinti – pasibaigus jų saugojimo terminui. Jei pavyzdinėje bylų nomenklatūroje dokumentų saugojimo terminas nurodytas „Kol reikia“, profesinė mokykla pati sprendžia, kiek tokį dokumentą reikia saugoti. Dokumentų registracijos žurnalų, kurie profesinėje mokykloje pildomi (tęsiami) kelerius metus, saugojimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinio įrašo datos.

Pasibaigus mokslo metams, pirmajame profesinės mokyklos bylų nomenklatūros egzemplioriuje pildoma skiltis „Tomų skaičius“ ir baigiamasis nomenklatūros įrašas, kuriame susumuojama, kiek nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylų susidarė per metus. Šiuos duomenis profesinės mokyklos praneša atitinkamam apskrities archyvui (profesinės mokyklos, neperduodančios dokumentų valstybiniam saugojimui – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai).

Suderinta ir patvirtinta profesinės mokyklos bylų nomenklatūra įrašoma į nuolatinio saugojimo bylų apyrašą.

 

II. PROFESINIŲ MOKYKLŲ PAVYZDINĖ BYLŲ NOMENKLATŪRA

 

Eil. Nr.

Bylų antraštės

Dokumentų saugojimo terminas

Pastabos

Profesinės mokyklos, perduodančios dokumentus valstybiniam saugojimui

Profesinės mokyklos, neperduodančios dokumentų valstybiniam saugojimui

 

01 Valdymas

01-01

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Ministro Pirmininko potvarkiai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai, ministerijos kolegijos nutarimai, kitų valstybės ir vietos savivaldos institucijų įsakymai, nurodymai (kopijos)

kol reikia1

kol reikia

1Mokyklos veiklos klausimais saugoti nuolat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-02

Mokyklos steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo dokumentai (paraiška, nuostatai, mokymo planai, programos, susirašinėjimas ir kt.)

nuolat

7

10 m. EK

7

 

 

 

 

 

 

 

 

01-03

Mokyklos nuostatai (patvirtinti)

nuolat

10 m.1

1Po pakeitimo

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

01-04

Mokyklos vidaus darbo tvarkos, mokinių elgesio taisyklės (kopijos)

kol reikia1

kol reikia1

1 Originalai

 

 

 

 

saugomi įsakymų

 

 

 

 

veiklos klausimais

 

 

 

 

bylose

 

 

 

 

 

01-05

Mokyklos darbuotojų pareiginės instrukcijos (patvirtintos)

nuolat

kol reikia

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

01-06

Premijų skyrimo mokyklos darbuotojams nuostatai (patvirtinti)

nuolat

10 m.1

1Po pakeitimo

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

01-07

Mokyklos įregistravimo pažymėjimas ir registravimo korta

nuolat

10 m. EK

 

 

 

7

7

 

 

 

 

 

 

01-08

Mokyklos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais

nuolat

10 m. EK

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

01-09

Mokyklos direktoriaus įsakymai mokinių klausimais

50 m.

50 m.

 

 

 

 

 

 

01-10

Mokyklos direktoriaus įsakymai suaugusiųjų profesinio mokymo klausimais

nuolat

10 m. EK

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

01-11

Perdavimo-priėmimo aktai, keičiantis vadovams

nuolat

10 m. EK

 

 

 

32a

32a

 

 

 

 

 

 

01-12

Mokyklos inspektavimo knyga

nuolat

10 m.

 

 

 

 

 

 

01-13

Mokyklos inspektavimo pažymos

nuolat

10 m.

 

 

 

 

 

 

01-14

Mokyklos veiklos programa (patvirtinta)

nuolat

10 m. EK

 

 

 

18 a

18 a

 

 

 

 

 

 

01-15

Mokyklos mokslo metų veiklos programa (patvirtinta)

nuolat

10 m. EK

 

 

 

18a

18a

 

 

 

 

 

 

01-16

Gyventojų pasiūlymai, prašymai, skundai ir jų nagrinėjimo dokumentai (aktai, pažymos, susirašinėjimas)

5 m. EK1

5 m. EK1

1Po paskutinio nagrinėjimo

 

57

57

 

 

 

 

 

01-17

Susirašinėjimas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, apskričių, miestų, rajonų savivaldybių švietimo padaliniais, mokyklomis ir kitomis institucijomis veiklos klausimais

nuolat

10 m. EK

 

 

37

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-18

Mokyklos vidaus audito duomenų bankas (apie pedagogus, ugdymo procesą, moksleivius, jų tėvus ir kt.)

nuolat

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-19

Mokyklos metraštis

nuolat

10 m. EK

 

 

 

38

38

 

 

 

 

 

 

01-20

Gyventojų pasiūlymų, prašymų, skundų registracijos žurnalas

5 m.

5 m.

 

 

 

58

58

 

 

 

 

 

 

01-21

Vidaus dokumentų registracijos žurnalas

nuolat

10 m. EK

 

 

 

60a

60a

 

 

 

 

 

 

01-22

Gautų dokumentų registracijos žurnalas

3 m.

3 m.

 

 

 

60d

60d

 

 

 

 

 

 

01-23

Siunčiamų dokumentų registracijos žurnalas

3 m.

3 m.

 

 

 

60d

60d

 

 

 

 

 

 

 

02 Savivalda

 

 

 

02-01

Mokyklos tarybos dokumentai (planai, protokolai)

nuolat

10 m. EK

 

 

 

14a

14a

 

 

 

 

 

 

02-02

Pedagogų tarybos posėdžių protokolai

nuolat

10 m. EK

 

 

 

14a

14a

 

 

 

 

 

 

02-03

Mokinių susirinkimo (konferencijos) dokumentai (protokolai,

nuolat

10 m. EK

 

 

pranešimai ir kt.)

14a

14a

 

 

 

 

 

 

02-04

Mokinių tarybos dokumentai (protokolai, pranešimai ir kt.)

nuolat

10 m. EK

 

 

 

14a

14a

 

 

 

 

 

 

 

03 Ugdymo proceso organizavimas

03-01

Pagrindinio išsilavinimo ir brandos egzaminų protokolai

75 m. EK

75 m.

 

 

 

 

 

 

03-02

Baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų protokolai

75 m. EK

75 m.

 

 

 

 

 

 

03-03

Metodinių komisijų veiklos dokumentai (veiklos programa, pranešimai, ataskaitos)

10 m. EK

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-04

Kabinetų ir laboratorijų metinės veiklos programos

5 m.

5 m.

 

 

 

19

19

 

 

 

 

 

 

03-05

Teorinio mokymo ciklo teminiai planai

3 m.

3 m.

 

 

 

 

 

 

03-06

Profesijos mokytojų teminiai planai

1 m.1

1 m.1

1 Pasibaigus mokslo

 

 

 

 

metams

 

 

 

 

 

03-07

Suaugusiųjų profesinio mokymo planas ir programos

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

03-08

Mokinių praktikos planai ir programos

10 m. EK

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

03-09

Mokinių vardinė knyga

50 m.

50 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-10

Mokinių asmens bylos

5 m.1

5 m.1

1Po mokyklos baigimo, išėmus dokumentų originalus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-11

Trišalės mokymo sutartys

3 m.1

3 m.1

1 Po sutarties

 

 

 

 

įvykdymo

 

 

 

 

 

03-12

Mokykloje rengiamų profesijų mokymo planai ir programos (patvirtinti)

nuolat

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

03-13

Teorijos mokymo dienynas

5 m.1

5 m.1

1Mokinių pažangumo suvestinės saugomos 75 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-14

Profesinio rengimo apskaitos dienynas

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

03-15

Klasių dienynai (mokykloms, turinčioms 3-iąją pakopą)

15 m.1

15 m.1

1 Mokinių pažangumo suvestinės saugomos 75 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-16

Mokinių praktikos dienynai

1 m.1

1 m.1

1 Po mokyklos

 

 

 

 

baigimo

 

 

 

 

 

03-17

Papildomojo ugdymo dienynas

5 m.

5 m.

 

 

 

 

 

 

03-18

Savarankiško mokymosi dienynas

15 m.

15 m.

 

 

 

 

 

 

03-19

Individualiosios mokomųjų dalykų ir papildomojo ugdymo programos

nuolat

10 m.

 

 

 

 

 

 

03-20

Tradicinių, netradicinių ir autorinių mokymo įgyvendinimo būdų dokumentai (aprašai, išvados)

nuolat

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-21

Mokytojų pavaduotų pamokų knyga

10 m.1

10 m.1

1Knygą baigus pildyti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-22

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų apskaitos knyga

50 m.

50 m.

 

 

 

 

 

 

03-23

Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos knyga

50 m.

50 m.

 

 

 

 

 

 

03-24

Pažymėjimų apskaitos knyga

50 m.

50 m.

 

 

 

 

 

 

03-25

Diplomų išdavimo registracijos knyga

50 m.

50 m.

 

 

 

 

 

 

03-26

Paraiškos išsilavinimo dokumentų (brandos atestatų ir jų priedų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų, bendrojo išsilavinimo pažymėjimų, pažymėjimų priedų prie brandos atestatų, diplomų) blankams gauti, ataskaitos už juos ir susirašinėjimas šiais klausimais

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-27

Mokinių pažangumo ir lankomumo per mokslo metus ir

5 m.

5 m.

 

 

per pusmečius suvestinės

 

 

 

 

 

 

 

 

03-28

Profesinės mokyklos ataskaita spalio 1 dienos būklei (ŠV-04)

nuolat

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

04 Mokyklos vadovų ir pedagogų atestacija

04-01

Mokyklos pedagogų atestacijos perspektyvinė programa

nuolat

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

04-02

Steigėjo įsakymai dėl mokyklos pedagogų atestacijos komisijos bei pedagogų kvalifikacinių kategorijų patvirtinimo (kopijos)

kol reikia

kol reikia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-03

Mokyklos vadovų atestacijos dokumentai (mokyklos vadovų veiklos samprata, atestacijos pažymos su priedais, veiklos tobulinimo planas)

10 m.1

10 m.1

1Po atestacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-04

Pedagogų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo dokumentai (anketos,kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, metodinės veiklos sąrašas ir kt.)

10 m.1

10 m.1

1Po atestacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-05

Pedagogų atestacijos komisijai pateiktų dokumentų registracijos žurnalas

10 m.1

10 m.1

1Po atestacijos

 

 

 

 

 

04-06

Pedagogų atestacijos komisijos posėdžių protokolai

15 m.1

15 m.1

1Po atestacijos

 

 

 

 

 

04-07

Gautų atestacijos pažymėjimų blankų ir išduotų atestacijos pažymėjimų

75 m.

75 m.

 

 

apskaitos knyga

144

144

 

 

 

 

 

 

04-08

Sugadintų atestacijos pažymėjimų blankų nurašymo aktai

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

04-09

Duomenys (ataskaitos, suvestinės) apie atestuotus pedagogus

nuolat

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

04-10

Balsavimo kortelės (užpildytos)

1 m.1

1 m.1

1Balsavimo kortelių blankai į bylų nomenklatūrą neįrašomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 Kadrai

 

 

 

05-01

Mokyklos direktoriaus įsakymai kadrų klausimais

75 m.1

75 m.1

1Įsakymų kopijos saugomos asmens bylose

 

 

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-02

Mokyklos direktoriaus įsakymai atostogų klausimais

10 m.

10 m.

 

 

 

13

13

 

 

 

 

 

 

05-03

Mokyklos direktoriaus įsakymai komandiruočių klausimais

10 m.

10 m.

 

 

 

13

13

 

 

 

 

 

 

05-04

Darbo sutartys

75 m.1

75 m.1

1Sutartys saugomos asmens bylose

 

 

135

135

 

 

 

 

 

05-05

Darbo sutarčių registracijos žurnalas

75 m.

75 m.

 

 

 

136

136

 

 

 

 

 

 

05-06

Darbuotojų asmens bylos

nuolat 1

75 m. EK

1 Ūkio personalo asmens bylos saugomos 75 m. EK

 

 

137a

137a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-07

Darbuotojų asmens kortelės

75 m. EK

75 m.

 

 

 

138

138

 

 

 

 

 

 

05-08

Darbuotojų sąrašai

75 m.

75 m.

 

 

 

139

139

 

 

 

 

 

 

05-09

Tarifikacijos žiniaraščiai

75 m.

75 m.

 

 

 

140

140

 

 

 

 

 

 

05-10

Krašto apsaugos prievolininkų ir šaukiamojo amžiaus jaunuolių sąrašai

1 m.1

1 m.1

1Po pakeitimo

 

 

141

141

 

 

 

 

 

 

05-11

Prašymai dėl atostogų ir atostogų grafikai

3 m.

3 m.

 

 

 

148

148

 

 

 

 

 

 

05-12

Pranešimai apie apdraustųjų socialiniu draudimu priėmimą į darbą ir atleidimą iš darbo, atostogų suteikimą (nutraukimą) motinai (tėvui) vaiko priežiūrai

5 m.

5 m.

 

 

1371

1371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 Finansavimas, buhalterinė apskaita ir atskaitomybė

06-01

Mokyklos metų biudžeto išlaidų sąmatos

nuolat

10 m. EK

 

 

 

78a

78a

 

 

 

 

 

 

06-02

Mokyklos metų specialiųjų lėšų sąmatos

nuolat

10 m. EK

 

 

 

79a

79a

 

 

 

 

 

 

06-03

Mokyklos biudžeto rengimo dokumentai (pasiūlymai, išvados, pažymos, pastabos)

5 m.

5 m.

 

 

76

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-04

Mokyklos etatų sąrašai (patvirtinti)

nuolat

10 m. EK1

1Po pakeitimo

 

 

28a

28a

 

 

 

 

 

 

06-05

Mokyklos metų balansas

nuolat

15 m.

 

 

 

91 a

91 a

 

 

 

 

 

 

06-06

Mokyklos ketvirčių balansai

10 m. 1

10 m.2

1Jei nėra metų balanso, saugoti nuolat

2Jei nėra metų balanso, saugoti 15 m.

 

 

91 b

91 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-07

Analitinės apskaitos buhalterinės knygos

10 m.

10 m.

 

 

 

107

107

 

 

 

 

 

 

06-08

Investicijų iš valstybės biudžeto panaudojimo programos ir jų rengimo dokumentai (išvados, paskaičiavimai, verslo planai, pasiūlymai)

nuolat

10 m. EK

 

 

89

89

 

 

 

 

 

 

06-09

Pajamų deklaracijos ir mokesčių ataskaitos

10 m.

10 m.

 

 

 

93

93

 

 

 

 

 

 

06-10

Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų finansinės apyskaitos

10 m.

10 m.

 

 

 

94

94

 

 

 

 

 

 

06-11

Mokyklos perdavimo, padalijimo, likvidavimo balansai

nuolat

15 m.

 

 

 

92

92

 

 

 

 

 

 

06-12

Susirašinėjimas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, bankais buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės bei finansiniais klausimais

5 m. EK

5 m.

 

 

129

129

 

 

 

 

 

 

06-13

Pranešimai apie apdraustųjų socialiniu draudimu įmokas

10 m.

10 m.

 

 

 

97

97

 

 

 

 

 

 

06-14

Kasos operacijų pirminiai dokumentai (kasos pajamų, išlaidų orderiai ir kt.)

10 m.

10 m.

 

 

 

100

100

 

 

 

 

 

 

06-15

Banko dokumentai (mokėjimo pavedimai, mokėjimo reikalavimai – pavedimai ir kt.)

10 m.

10 m.

 

 

101

101

 

 

 

 

 

 

06-16

Darbuotojų asmens sąskaitų kortelės

75 m.

75 m.

 

 

 

102

102

 

 

 

 

 

 

06-17

Stipendijų išmokėjimo lapai

10 m.

10 m.

 

 

 

103

103

 

 

 

 

 

 

06-18

Darbo laiko ir užmokesčio apskaitos dokumentai (nedarbingumo lapeliai, tabeliai, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai)

10 m. 1

10 m. 1

1Jei nėra darbuotojų asmens sąskaitų kortelių, žiniaraščius saugoti 75 m.

 

105

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-19

Kasos knygos

10 m.

10 m.

 

 

 

106

106

 

 

 

 

 

 

06-20

Priimtų ir išduotų pinigų apskaitos knygos

10 m.

10 m.

 

 

 

106

106

 

 

 

 

 

 

06-21

Žurnalas-didžioji knyga

10 m.

10 m.

 

 

 

107

107

 

 

 

 

 

 

06-22

Sąskaitų, įgaliojimų, mokestinių pavedimų registracijos žurnalai

10 m.

10 m.

 

 

 

108

108

 

 

 

 

 

 

06-23

Inventorizacijos dokumentai (aktai, tikrinimo žiniaraščiai, inventorizacijos aprašai, inventorinės knygos ir kortelės)

10 m.

10 m.

 

 

111

111

 

 

 

 

 

 

06-24

Materialinių vertybių kiekio ir sumos apskaitos knygos

10 m.

10 m.

 

 

 

112

112

 

 

 

 

 

 

06-25

Negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos bei panaudos sutartys ir kt.

10 m. 1

10 m. 1

1Pasibaigus sutarties terminui

 

 

113

113

 

 

 

 

 

06-26

Materialinių vertybių priėmimo, išdavimo, nurašymo dokumentai (aktai, kvitai, važtaraščiai, sąskaitos – faktūros ir kt.)

10 m.

10 m.

 

 

115

115

 

 

 

 

 

 

06-27

Teismų vykdomieji raštai (kopijos)

10 m. 1

10 m. 1

1Baigus mokėjimus

 

 

116

116

 

 

 

 

 

 

06-28

Čekių knygelių, išduotų įgaliojimų šaknelės

10 m.

10 m.

 

 

 

118

118

 

 

 

 

 

 

06-29

Buhalteriniai memorialiniai orderiai ir kitos tipinės ir laisvos formos finansinės apskaitos registrų formos

10 m.

10 m.

 

 

107

107

 

 

 

 

 

 

06-30

Ūkinės ir finansinės veiklos tikrinimų dokumentai (aktai, pažymos, pranešimai)

10 m. EK

10 m. EK

 

 

121

121

 

 

 

 

 

 

06-31

Griežtos atskaitomybės blankų apskaitos žurnalas

10 m.

10 m.

 

 

 

123

123

 

 

 

 

 

 

06-32

Prekių (paslaugų) pirkimo konkursų dokumentai (skelbimai, paraiškos, protokolas, sutartis)

10 m. 1

10 m. 1

1Po sutarties įvykdymo

 

124

124

 

 

 

 

 

06-33

Darbų bei paslaugų sutartys, atliktų darbų bei paslaugų aktai, pažymos

10 m. 1

10 m. 1

1Po sutarties įvykdymo

 

 

125

125

 

 

 

 

 

06-34

Visiškos materialinės atsakomybės sutartys

10 m. 1

10 m. 1

1Po materialiai

 

 

126

126

atsakingo asmens

 

 

 

 

pasikeitimo

 

 

 

 

 

06-35

Nekilnojamojo turto įvertinimo ir perkainojimo dokumentai (aktai, pažymos, ataskaitos)

nuolat

10 m. EK

 

 

114

114

 

 

 

 

 

 

06-36

Kilnojamojo turto įvertinimo ir perkainojimo dokumentai (aktai, pažymos, ataskaitos)

10 m.

10 m.

 

 

114

114

 

 

 

 

 

 

06-37

Perdavimo ir priėmimo aktai, keičiantis materialiai atsakingiems asmenims

10 m. EK

10 m. EK

 

 

 

127

127

 

 

 

 

 

 

06-38

Asmenų, turinčių teisę pasirašyti buhalterinės apskaitos dokumentus, parašų pavyzdžiai

10 m. 1

10 m. 1

1Po parašo

 

128

128

pakeitimo

 

 

 

 

 

 

07 Biblioteka

 

 

 

07-01

Bibliotekos nuostatai (kopija)

kol reikia1

kol reikia1

1 Originalas saugomas įsakymų veiklos klausimais byloje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07-02

Naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklės (kopija)

kol reikia1

kol reikia1

1 Originalas saugomas įsakymų veiklos klausimais byloje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07-03

Bibliotekos fondo inventorinė knyga

Iki bibliote-

kos likvidavimo

Iki bibliotekos

 

 

 

likvidavimo

 

 

 

 

 

 

07-04

Bibliotekos fondų visuminės apskaitos knyga

Iki bibliote-

kos likvidavimo

Iki bibliotekos

 

 

 

likvidavimo

 

 

 

 

 

 

07-05

Vadovėlių fondo visuminės apskaitos knyga

Iki bibliote-

kos likvidavimo

Iki bibliotekos

 

 

 

likvidavimo

 

 

 

 

 

 

07-06

Knygų katalogas

Iki bibliote-

kos likvidavimo

Iki bibliotekos

 

 

 

likvidavimo

 

 

 

 

 

 

07-07

Vadovėlių kartoteka

Iki bibliote-

kos likvidavimo

Iki bibliotekos

 

 

 

likvidavimo

 

 

 

 

 

 

07-08

Knygų nurašymo aktai

10 m. 1

10 m. 1

1Po nurašymo

 

 

115

115

 

 

 

 

 

 

07-09

Skaitytojų formuliarai

1 m. 1

1 m. 1

1Po visų knygų grąžinimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07-10

Vadovėlių išdavimo-surinkimo lapai

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

07-11

Knygų įsigijimo dokumentai (sąskaitų-faktūrų kopijos, aktai ir kt.)

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

08 Sauga darbe

 

 

 

08-01

Norminiai dokumentai saugos darbo klausimais (nuostatai, programos, taisyklės, instrukcijos, normos)

Iki pakeitimo1

Iki pakeitimo 1

1Mokyklos parengti, saugomi įsakymų veiklos klausimais byloje

 

151

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-02

Saugos darbe komiteto dokumentai (nuostatai, sąrašai, planai, protokolai)

10 m. EK

10 m.

 

 

 

 

 

 

08-03

Saugos darbe tarnybos dokumentai (nuostatai, sąrašai, planai, nurodymai, protokolai)

10 m. EK

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-04

Saugos darbe būklės tikrinimo dokumentai (protokolai, aktai, pažymos)

5 m. EK

5 m. EK

 

 

 

153

153

 

 

 

 

 

 

08-05

Saugos darbe instrukcijų registracijos žurnalas

nuolat

10 m. EK

 

 

 

152

152

 

 

 

 

 

 

08-06

Įvadinio saugos darbe instrukavimo registracijos žurnalas

75 m.

75 m.

 

 

 

154

154

 

 

 

 

 

 

08-07

Saugos darbe instruktavimo darbo vietoje registracijos žurnalas

10 m.

10 m.

 

 

 

155

155

 

 

 

 

 

 

08-08

Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimo dokumentai (protokolai, aktai, išvados, susirašinėjimas)

45 m. 1

45 m. 1

1Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų atveju saugoti 75 m.

 

159

159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-09

Nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalas

nuolat

75 m. EK

 

 

 

160

160

 

 

 

 

 

 

08-10

Potencialiai pavojingų įrengimų ir pavojingų darbų sąrašai

nuolat

75 m.

 

 

 

161

161

 

 

 

 

 

 

08-11

Darbuotojų, dirbančių pavojingą darbą, registracijos žurnalas

75 m.

75 m.

 

 

 

162

162

 

 

 

 

 

 

08-12

Darbo sąlygų ir aplinkos tyrimo dokumentai (protokolai, aktai, susirašinėjimas)

5 m. EK

5 m. EK

 

 

166

166

 

 

 

 

 

 

08-13

Pastatų priežiūros ir techninio eksploatavimo žurnalas

nuolat

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

09 Bendrabutis

 

 

 

09-01

Bendrabučio tarybos dokumentai (planai, protokolai)

5 m.

5 m.

 

 

 

 

 

 

09-02

Bendrabučio gyventojų sąrašai

5 m. EK

5 m.

 

 

 

 

 

 

09-03

Bendrabučio gyventojų prirašymo knyga

75 m.

75 m.

 

 

 

 

 

 

 

10 Medicinos priežiūra

 

 

 

10-01

Ambulatorinių ligonių registracijos knyga

5 m.

5 m.

 

 

 

 

 

 

10-02

Mokinio sveikatos raidos istorija (forma Nr. 026)

5 m. 1

5 m. 1

1 Po mokyklos baigimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-03

Apsilankymo pas sveikatos vidurinį medicinos personalą žiniaraštis (forma Nr. 039-1/y)

1 m.

1 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-04

Kūno kultūros grupių sąrašai

1 m. 1

1 m. 1

1 Po pakeitimo

 

 

 

 

 

10-05

Traumų registracijos žurnalas

5 m.

5 m.

 

 

 

 

 

 

10-06

Infekcinių susirgimų registracijos žurnalas

3 m.

3 m.

 

 

 

 

 

 

10-07

Somatinių susirgimų registracijos žurnalas

3 m.

3 m.

 

 

 

 

 

 

10-08

Skiepų registracijos žurnalas

3 m.

3 m.

 

 

 

 

 

 

10-09

Sveikatos ugdymo ir mokymo apskaitos sąsiuvinis (forma Nr. 038-a)

3 m.

3 m.

 

 

 

 

 

 

10-10

Medikamentų pirkimo sąskaitos-faktūros (kopijos)

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

10-11

Medicininių pažymų registracijos žurnalas

1 m.

1 m.

 

 

 

 

 

 

 

11 Ūkis, statyba ir remontas

 

 

 

11-01

Mokyklos pasas

nuolat

10 m. EK

 

 

 

188

188

 

 

 

 

 

 

11-02

Antspaudų ir spaudų registracijos žurnalas

nuolat

10 m. EK

 

 

 

168

168

 

 

 

 

 

 

11-03

Transporto priemonių pasai, techninės charakteristikos

1 m. 1

1 m. 1

1Po transporto priemonių nurašymo

 

 

174

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-04

Transporto priemonių techninės būklės ir apžiūros dokumentai (aktai, žinios ir kt.)

3 m.

3 m.

 

 

175

175

 

 

 

 

 

 

11-05

Kelionės lapai

10 m.

10 m.

 

 

 

177

177

 

 

 

 

 

 

11-06

Kelionės lapų registracijos žurnalas

10 m.

10 m.

 

 

 

178

178

 

 

 

 

 

 

11-07

Transporto priemonių padangų ridos apskaitos žurnalas

10 m. 1

10 m. 1

1Po transporto

 

 

179

179

priemonių

 

 

 

 

nurašymo

 

 

 

 

 

11-08

Spidometrų parodymų apskaitos žurnalas

10 m.

10 m.

 

 

 

180

180

 

 

 

 

 

 

11-09

Mokykloje sumontuotos ir suremontuotos aparatūros priėmimo eksploatuoti aktai

10 m.

10 m.

 

 

181

181

 

 

 

 

 

 

11-10

Ryšių įrangos pasai, aprašymai

1 m. 1

1 m. 1

1Po įrangos

 

 

182

182

nurašymo

 

 

 

 

 

11-11

Energetinių įrengimų pasai, schemos, techninės charakteristikos

1 m. 1

1 m. 1

1Po įrengimų

 

 

183

183

nurašymo

 

 

 

 

 

11-12

Elektros, šilumos energijos, kuro, vandens sunaudojimo apskaitos dokumentai (žurnalai, žiniaraščiai, kartotekos)

10 m.

10 m.

 

 

185

185

 

 

 

 

 

 

11-13

Statybos objektų priėmimo eksploatuoti aktai

nuolat

10 m. EK1

1Pasibaigus

 

 

190

190

eksploatacijai

 

 

 

 

 

11-14

Statinių priėmimo po renovacijos ir kapitalinio remonto aktai

10 m.

10 m.

 

 

 

191

191

 

 

 

 

 

 

11-15

Statinių renovacijos, palaikomojo ir kapitalinio remonto dokumentai (sąmatos, techninės užduotys, sąlygos)

10 m.

10 m.

 

 

193

193

 

 

 

 

 

 

11-16

Eksploatuojamų statinių periodinės ir profilaktinės apžiūros dokumentai (protokolai, aktai, pažymos)

10 m.

10 m.

 

 

195

195

 

 

 

 

 

 

 

12 Raštvedyba ir dokumentų saugojimas

 

 

 

12-01

Norminiai dokumentai (instrukcijos, taisyklės, rodyklės) raštvedybos ir dokumentų saugojimo klausimais

iki pakeitimo

iki pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-02

Mokyklos bylų nomenklatūra (suderinta ir patvirtinta)

nuolat

10 m. EK1

1Po pakeitimo

 

 

53

53

 

 

 

 

 

 

12-03

Nuolatinio saugojimo bylų apyrašai (suderinti ir patvirtinti)

nuolat

-

 

 

 

54a

 

 

 

 

 

 

 

12-04

Ilgo saugojimo bylų apyrašai (suderinti ir patvirtinti)

75 m.

75 m.

 

 

 

54b

54b

 

 

 

 

 

 

12-05

Fondo byla (istorinė pažyma, ekspertų komisijos posėdžių protokolai, dokumentų kiekio ir būklės patikrinimo, naikinti atrinktų, nepataisomai sužalotų dokumentų, nerastų bylų, dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui aktai)

nuolat

10 m. EK

 

 

63

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-06

Mokyklos raštvedybos organizavimo ir archyvo tikrinimo aktai, pažymos

nuolat

10 m. EK

 

 

 

66

66

 

 

 

 

 

 

12-07

Bylų (dokumentų) išdavimo laikinam naudojimui dokumentai (poėmio protokolai, aktai)

3 m. 1

3 m. 1

1Po visų bylų

 

68

68

(dokumentų)

 

 

 

 

grąžinimo

 

 

 

 

 

12-08

Bylų (dokumentų), išduotų laikinam naudojimui, registracijos žurnalas

3 m. 1

3 m. 1

1Po visų bylų

 

 

69

69

(dokumentų)

 

 

 

 

grąžinimo

 

 

 

 

 

12-08

Prašymai archyvo pažymėjimams ir išduotų archyvo pažymėjimų kopijos

3 m. EK

3 m. EK

 

 

 

72

72

 

 

 

 

 

 

 

13 Apsauga, priešgaisrinė, civilinė sauga

13-01

Mokyklos budinčiųjų sąrašai, budėjimo grafikai

1 m.

1 m.

 

 

 

200

200

 

 

 

 

 

 

13-02

Priešgaisrinės saugos instruktavimo registracijos žurnalas

10 m.

10 m.

 

 

 

202

202

 

 

 

 

 

 

13-03

Gaisrų gesinimo įrengimų išbandymo registracijos žurnalas

3 m.

3 m.

 

 

 

203

203

 

 

 

 

 

 

13-04

Gaisrų aktai

10 m. EK

10 m. EK

 

 

 

204

204

 

 

 

 

 

 

13-05

Žmonių evakuavimo planai

1 m. 1

1 m. 1

1Po plano

 

 

205

205

pakeitimo

 

 

 

 

 

13-06

Civilinės saugos organizavimo mokykloje dokumentai (planai, pažymos, užsiėmimų lankomumo žurnalai)

3 m.

3 m.

 

 

206

206

 

 

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Ministerijos EK

Lietuvos archyvų departamento CEK

1999 06 29 protokolas Nr. 2

1999 07 08 protokolas Nr. 4

______________

 


Priedas

 

Lietuvos Respublikos švietimo

BYLŲ NOMENKLATŪRA

ir mokslo ministerija

 

 

1999                                         Nr.

VILNIAUS LENGVOSIOS PRAMONĖS

Vilnius

IR BUITINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLA

 

 

 

 

TVIRTINU

 

Direktorė

(Parašas) Alina Morkūnienė

 

1999

 

1999-2000 mokslo metai

 

Bylos indeksas

Bylos antraštė

Bylos tomų (dalių) skaičius

Saugojimo terminas

Pastaba

 

 

 

 

 

 

01 Valdymas

 

 

 

01-01

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Ministro Pirmininko potvarkiai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai, ministerijos kolegijos nutarimai, kitų valstybės ir vietos savivaldos institucijų įsakymai, nurodymai (kopijos)

 

kol reikia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-02

Mokyklos nuostatai (patvirtinti)

 

10 m.

Po pakeitimo

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

01-03

Mokyklos vidaus darbo tvarkos, mokinių elgesio taisyklės (kopijos)

 

kol reikia

Originalai saugomi įsakymų veiklos klausimais byloje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-04

Mokyklos darbuotojų pareiginės instrukcijos (patvirtintos)

 

kol reikia

 

 

 

 

 

 

01-05

Mokyklos įregistravimo pažymėjimas ir registravimo korta

 

10 m. EK

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

01-06

Mokyklos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais

 

10 m. EK

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

01-07

Mokyklos direktoriaus įsakymai mokinių klausimais

 

50 m.

 

 

 

 

 

 

01-08

Mokyklos direktoriaus įsakymai suaugusiųjų profesinio mokymo klausimais

 

10 m. EK

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

01-09

..............................................................................................

..................

..................

..................

 

Bylų nomenklatūra parengta vadovaujantis „Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle“(Žin., 1997, Nr. 78-2006; 1998, Nr. 25-665) ir Profesinių mokyklų pavyzdine bylų nomenklatūra.

 

Sekretorė

(Parašas)

 

Audronė Jokužienė

 

 

SUDERINTA

SUDERINTA

 

 

Mokyklos EK1999

Lietuvos Respublikos švietimo

protokolas Nr.

ir mokslo ministerijos EK

 

1999 protokolas Nr.

 

1999–2000 mokslo metais pradėta bylų:

 

Pagal saugojimo terminus

Iš viso

Iš jų

 

 

tęsiama ateinančiais metais

su žyma „EK“

 

 

 

 

Nuolatinio

 

 

 

Ilgo

 

 

 

Laikino (iki 10 metų)

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

Suvestiniai duomenys perduoti mokyklos archyvui.

 

Sekretorė                                               (Parašas)                                     Audronė Jokužienė

______________