LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 6, 17, 21 IR 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PRIEDO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. balandžio 29 d. Nr. IX-2202

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 73-3085, Nr. 123-5539; 2003, Nr. 42-1925, Nr. 73-3340, Nr. 75-3474, Nr. 102-4586, Nr. 123-5585; 2004, Nr. 25-749, Nr. 60-2118)

 

1 straipsnis. Įstatymo tikslas

Šiuo Įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio Įstatymo 6 straipsnyje.

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir papildymas

1. 6 straipsnio 2 dalies 10 punkte po žodžio „būdu“ įrašyti žodžius „arba kitų užsienio valstybių įstatymuose, reglamentuojančiuose analogiškas pensijų kaupimo nuostatas, numatytu būdu“, po žodžių „į pensijų išmokas“ įrašyti sakinį „Šio punkto nuostatos netaikomos pensijų išmokoms, gautoms iš tikslinių teritorijų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

10) pensijų išmokų, gautų bet kuriuo Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme (toliau – Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas) numatytu būdu arba kitų užsienio valstybių įstatymuose, reglamentuojančiuose analogiškas pensijų kaupimo nuostatas, numatytu būdu, daliai, lygiai sumokėtoms pensijų įmokoms, įskaitant ir kitų asmenų lėšomis sumokėtas įmokas į pensijų fondą, jei pensijų fondo dalyvis pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą yra įgijęs teisę į pensijų išmokas. Šio punkto nuostatos netaikomos pensijų išmokoms, gautoms iš tikslinių teritorijų;“.

2. 6 straipsnio 2 dalies 11 punkte po žodžių „gyvybės draudimo sutartį“ įrašyti žodžius ir skaičius „sudarytą iki 2004 m. balandžio 30 d.“ ir šį punktą išdėstyti taip:

11) išmokų pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą iki 2004 m. balandžio 30 d., kurioje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, daliai, lygiai sumokėtoms pagal šią sutartį įmokoms, įskaitant ir kitų asmenų lėšomis sumokėtas įmokas, jeigu sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 10 metų arba jeigu išmoką gaunantis gyventojas yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas;“.

3. 6 straipsnio 2 dalies 12 punkte po žodžių „gyvybės draudimo sutartį“ įrašyti žodžius ir skaičius „sudarytą iki 2004 m. balandžio 30 d.“ ir šį punktą išdėstyti taip:

12) grąžinamoms gyventojo sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms pagal nutrauktą gyvybės draudimo sutartį, sudarytą iki 2004 m. balandžio 30 d., kurioje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, jeigu sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo sutarties sudarymo dienos arba jeigu įmokos grąžinamos gyventojui, kuris yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas;“.

4. 6 straipsnio 2 dalies 13 punkte po žodžio „įstatymą“ įrašyti žodžius „arba kitų užsienio valstybių įstatymus, reglamentuojančius analogiškas pensijų kaupimo nuostatas“, po žodžių „įstatymo nuostatas“ įrašyti sakinį „Šio punkto nuostatos netaikomos pensijų įmokoms į tikslines teritorijas“ ir šį punktą išdėstyti taip:

13) grąžinamoms gyventojo sumokėtoms pensijų įmokoms į pensijų fondą, įsteigtą pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą arba kitų užsienio valstybių įstatymus, reglamentuojančius analogiškas pensijų kaupimo nuostatas, gyventojui išstojus iš pensijų fondo ir neperėjus į kitą pensijų fondą, jeigu išstojama iš pensijų fondo ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo dienos arba jeigu įmokos grąžinamos gyventojui, kuris yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas. Šio punkto nuostatos netaikomos pensijų įmokoms į tikslines teritorijas;“.

5. Papildyti 6 straipsnio 2 dalį 14 punktu:

14) išmokų pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą nuo 2004 m. gegužės 1 d. su Europos ekonominės erdvės valstybės narės draudimo įmone, kurioje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, daliai, lygiai sumokėtoms pagal šią sutartį įmokoms, įskaitant ir kitų asmenų lėšomis sumokėtas įmokas, jeigu sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 10 metų arba jeigu išmoką gaunantis gyventojas yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas;“.

6. Papildyti 6 straipsnio 2 dalį 15 punktu:

15) grąžinamoms gyventojo sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms pagal nutrauktą gyvybės draudimo sutartį, sudarytą nuo 2004 m. gegužės 1 d. su Europos ekonominės erdvės valstybės narės draudimo įmone, kurioje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, jeigu sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo sutarties sudarymo dienos arba jeigu įmokos grąžinamos gyventojui, kuris yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas.“

 

3 straipsnis. 17 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas ir papildymas

1. 17 straipsnio 1 dalies 9 punkte išbraukti žodžius „Lietuvos Respublikoje“ ir šį punktą išdėstyti taip:

9) iš sudaryto pensijų fondo gauta pensijų išmokų dalis, viršijanti sumokėtas pensijų įmokas į šį fondą, jei pensijų kaupimo sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 10 metų arba pensijų fondo dalyvis pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą yra įgijęs teisę į pensijų išmokas, taip pat, gyventojui išstojus iš pensijų fondo ir neperėjus į kitą pensijų fondą, išmokamos sumos dalis, viršijanti sumokėtas pensijų įmokas, jeigu išstojama iš pensijų fondo ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo dienos arba gyventojas yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas;“.

2. 17 straipsnio 1 dalies 10 punkte po žodžių „gyvybės draudimo sutartis“ įrašyti žodžius ir skaičius „sudarytas iki 2004 m. balandžio 30 d.“ ir šį punktą išdėstyti taip:

10) gauta gyvybės draudimo išmokų dalis, viršijanti gyvybės draudimo įmokas, sumokėtas pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas iki 2004 m. balandžio 30 d., kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, jei gyvybės draudimo sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 10 metų arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjas yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas, taip pat, nutraukus tokią sutartį, išmokamos sumos dalis, viršijanti pagal šią sutartį sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, jeigu sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo jos sudarymo dienos arba gyventojas yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas;“.

3. 17 straipsnio 1 dalies 41 punkte po žodžių „draudimo įmokos“ įrašyti žodžius ir skaičius „pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas iki 2004 m. balandžio 30 d.“, vietoj žodžių „Lietuvos Respublikoje“ įrašyti žodžius „Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse“ ir šį punktą išdėstyti taip:

41) pagal Pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio nuostatas darbuotojo naudai darbdavio mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas iki 2004 m. balandžio 30 d., ir pensijų įmokos į pensijų sąskaitą Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse sudarytame pensijų fonde;“.

4. 17 straipsnio 1 dalies 42 punkte po žodžių „draudimo įmokos“ įrašyti žodžius ir skaičius „pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas iki 2004 m. balandžio 30 d.“, vietoj žodžių „Lietuvos Respublikoje“ įrašyti žodžius „Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse“ ir šį punktą išdėstyti taip:

42) gyventojo naudai kitų gyventojų mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas iki 2004 m. balandžio 30 d., ir pensijų įmokos į Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse sudarytus pensijų fondus;“.

5. 17 straipsnio 1 dalies 43 punkte po žodžių „Pensijų kaupimo įstatymo“ įrašyti žodžius „arba kitų užsienio valstybių įstatymų, reglamentuojančių analogiškas pensijų kaupimo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

43) iš pensijų kaupimo bendrovės gauta pensijų išmoka pagal Pensijų kaupimo įstatymo arba kitų užsienio valstybių įstatymų, reglamentuojančių analogiškas pensijų kaupimo nuostatas;“.

6. Papildyti 17 straipsnio 1 dalį 45 punktu:

45) gauta gyvybės draudimo išmokų dalis, viršijanti gyvybės draudimo įmokas, sumokėtas pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas nuo 2004 m. gegužės 1 d. ir vėliau su Europos ekonominės erdvės valstybių narių draudimo įmonėmis, kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, jei gyvybės draudimo sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 10 metų arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjas yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas, taip pat, nutraukus tokią sutartį, išmokamos sumos dalis, viršijanti pagal šią sutartį sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, jeigu sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo jos sudarymo dienos arba gyventojas yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas;“.

7. Papildyti 17 straipsnio 1 dalį 46 punktu:

46) pagal Pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio nuostatas darbuotojo naudai darbdavio mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas nuo 2004 m. gegužės 1 d. su Europos ekonominės erdvės valstybių narių draudimo įmonėmis;“.

8. Papildyti 17 straipsnio 1 dalį 47 punktu:

47) gyventojo naudai kitų gyventojų mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas nuo 2004 m. gegužės 1 d. su Europos ekonominės erdvės valstybių narių draudimo įmonėmis.“

9. 17 straipsnio 2 dalyje po skaičiaus „8“ įrašyti skaičių „9“, vietoj skaičių „37 ir 39“ įrašyti skaičius „37, 39 ir 43“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalies 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 34, 35, 37, 39 ir 43 punktų nustatytos lengvatos, taip pat 19 punkte nustatyta lengvata dovanojimo būdu iš kitų nei sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) ir tėvai (įtėviai) gautoms pajamoms netaikomos, jei gyventojo atitinkamos pajamos gautos iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, ar gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje.“

 

4 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 21 straipsnio 1 dalies 2 punkte išbraukti žodžius „Lietuvos Respublikoje sudarytus“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) savo ir sutuoktinio naudai sumokėtos pensijų įmokos į pensijų fondus;“.

2. Papildyti 21 straipsnį 6 dalimi:

6. Gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms nuo 2004 m. gegužės 1 d., šio straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos taikomos, jeigu įmokų gavėjas pagal šias sutartis yra vienetas, įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje.“

3. Papildyti 21 straipsnį 7 dalimi:

7. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos taikomos, jeigu įmokų gavėjas yra Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje įregistruotas ar kitaip organizuotas užsienio vienetas.“

 

5 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 37 straipsnio 3 dalyje po žodžių „tik šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuota pajamų mokesčio suma“ įrašyti žodžius „išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nustatytus atvejus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Jeigu nuo užsienio valstybėje gautų pajamų šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuota pajamų mokesčio suma yra mažesnė negu pajamų mokesčio arba jam tapataus mokesčio suma, sumokėta nuo tų pajamų užsienio valstybėje, tai atskaitoma tik šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuota pajamų mokesčio suma, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nustatytus atvejus.“

2. Papildyti 37 straipsnį 6 dalimi:

6. Jeigu nuo palūkanų buvo išskaičiuotas pajamų mokestis, nustatytas 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvos 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo 11 straipsnio 1 dalyje arba su šios Direktyvos 17 straipsnio 2 dalyje nurodytomis valstybėmis ar teritorijomis sudarytose ir taikomose sutartyse, tai visa išskaičiuoto pajamų mokesčio suma grąžinama (įskaitoma) Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta mokesčio permokos grąžinimo (įskaitymo) tvarka, nuolatiniam Lietuvos gyventojui pateikus metinę pajamų mokesčio deklaraciją.“

 

6 straipsnis. Įstatymo priedo papildymas

Papildyti Įstatymo priedą 2 dalimi ir visą priedą išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

gyventojų pajamų mokesčio

įstatymo priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1985 m. liepos 25 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2137/85 dėl Europos ekonominių interesų grupių (EEIG).

2. 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1.Šis Įstatymas, išskyrus 2 straipsnio 1 ir 4 dalis, 3 straipsnio 1, 5 ir 9 dalis ir 5 straipsnį, įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

2.Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatos ir 3 straipsnio 1, 5 ir 9 dalių nuostatos taikomos už 2003 m. ir vėlesnius metus.

3. Šio Įstatymo 5 straipsnio nuostatos taikomos nuo 2005 m. sausio 1 d., jei Europos Sąjungos Tarybos sprendimu nebus nustatyta vėlesnė 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvą 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo įgyvendinančių Europos Sąjungos valstybių narių teisės aktų įsigaliojimo data.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________