LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO Nr. D1-367 „DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. balandžio 29 d. Nr. D1-302

Vilnius

 

 

Pakeičiu Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 57-2720; 2012, Nr. 148-7603), ir 56.1 punktą išdėstau taip:

56.1. 2012 m. Atliekų susidarymo apskaitos metinė ataskaita pateikiama iki 2013 m. rugpjūčio 10 d., atliekų tvarkymo apskaitos metinė ataskaita – iki 2013 m. rugsėjo 10 d.;“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis