LIETUVOS BANKO VALDYBOS

 

N U T A R I M A S

DĖL TARPBANKINIO SKOLINIMO IR SKOLINIMOSI BEI UŽSIENIO VALIUTOS RINKOS STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS

 

2008 m. liepos 24 d. Nr. 116

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890; 2004, Nr. 28-869; 2006, Nr. 48-1699) 8 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 54 straipsniu, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti:

1.1. Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės reikalavimų bendrąsias nuostatas (pridedama);

1.2. Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi statistinės ataskaitos formą F0601 (pridedama);

1.3. Užsienio valiutos rinkos statistinės ataskaitos formą F0603 (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. F0601 ir F0603 formos duomenis Lietuvos bankui teikia į statistinį Lietuvos pinigų finansinių institucijų sąrašą įtraukti bankai ir užsienio bankų filialai;

2.2. F0601 ir F0603 formos duomenys teikiami nuo 2009 m. vasario mėn., pradedant 2009 m. sausio mėn. duomenimis.

3. Pavesti Lietuvos banko Statistikos departamentui per vieną mėnesį nuo šio nutarimo priėmimo dienos parengti ir patvirtinti Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei Užsienio valiutos rinkos statistinių ataskaitų pildymo nurodymus.

4. Pripažinti nuo 2009 m. sausio 1 d. netekusiais galios:

4.1. Lietuvos banko valdybos 1998 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. 188 „Dėl savaitinės statistinės ataskaitos formos Nr. 0603 „Užsienio valiutų pirkimas ir pardavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 97-2701);

4.2. Lietuvos banko valdybos 1999 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 92 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1998 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 188 patvirtintos savaitinės statistinės ataskaitos formos Nr. 0603 „Užsienio valiutų pirkimas ir pardavimas“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 53-1736);

4.3. Lietuvos banko valdybos 1998 m. sausio 22 d. nutarimą Nr. 11 „Dėl statistinės ataskaitos formos Nr. 0601 „Tarpbankinės paskolos ir terminuotieji indėliai“ patvirtinimo“;

4.4. Lietuvos banko valdybos 1998 m. lapkričio 12 d. nutarimą Nr. 200 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1998 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 11 „Dėl statistinės ataskaitos formos Nr. 0601 „Tarpbankinės paskolos ir terminuotieji indėliai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

4.5. Lietuvos banko valdybos 1999 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 87 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1998 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 11 patvirtintos statistinės ataskaitos formos Nr. 0601 „Tarpbankinės paskolos ir terminuotieji indėliai“ dalinio pakeitimo“.

 

 

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                              REINOLDIJUS ŠARKINAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2008 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 116

 

TARPBANKINIO SKOLINIMO IR SKOLINIMOSI BEI UŽSIENIO VALIUTOS RINKOS STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMŲ BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės reikalavimų bendrųjų nuostatų tikslas – nustatyti šios atskaitomybės rengimo tvarką, apibrėžti statistinės informacijos kokybės ir teikimo Lietuvos bankui reikalavimus, naudojimo sąlygas.

2. Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės atskaitingasis agentas – bankas arba užsienio banko filialas, įtrauktas į statistinį Lietuvos pinigų finansinių institucijų sąrašą.

3. Ataskaitinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo. Lietuvos bankas, jei būtina, gali nustatyti kitokį periodiškumą ir raštu apie tai pranešti atskaitingiesiems agentams.

4. Ataskaitinio laikotarpio duomenys Lietuvos bankui pateikiami elektroniniu būdu per tris darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

5. Lietuvos bankas tikrina ir per tris darbo dienas patvirtina pateiktus duomenis.

6. Atskaitingojo agento pateikti ir Lietuvos banko patvirtinti duomenys tikslinami tik išimtiniais atvejais, jei tokių tikslinimų įtaka suvestiniams duomenims yra reikšminga. Siekiant suderinti statistikos duomenų kokybę ir pastovumą, tikslinimai neturėtų būti dažni.

7. Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi statistinėje ataskaitoje:

7.1. Pateikiami duomenys apie kiekvieną su banku rezidentu arba banku nerezidentu sudarytą ir per ataskaitinį laikotarpį įvykdytą sandorį, kurio pradinis terminas yra iki 1 metų imtinai, taip pat pateikiami duomenys apie panaudotas kredito linijų lėšas, kurių tikėtinas naudojimo pradinis terminas yra iki 1 metų imtinai.

7.2. Kiekvieno sandorio duomenys pateikiami atskirai.

7.3. Sandorio sumos nurodomos tūkstančiais valiutos vienetų, sveikaisiais skaičiais, sutartos palūkanų normos – procentais, dviejų ženklų po kablelio tikslumu.

8. Užsienio valiutos rinkos statistinėje ataskaitoje:

8.1. Pirmojoje dalyje pateikiami suvestiniai per ataskaitinį laikotarpį sudarytų neatidėliotinųjų sandorių duomenys.

8.2. Antrojoje dalyje pateikiami duomenys apie kiekvieną per ataskaitinį laikotarpį užsienio valiutos rinkoje sudarytą išvestinį sandorį atskirai.

8.3. Pirkta ir parduota valiuta nurodoma valiutos vienetais, premijos – litais, sveikaisiais skaičiais.

9. Statistinė informacija Lietuvos bankui turi būti pateikiama nustatytu laiku ir nustatyta forma, laikantis statistinės informacijos perdavimo specifikacijos.

10. Atskaitingasis agentas turi sugebėti pateikti papildomą informaciją apie pateiktus duomenis ir jų kaitos priežastis.

11. Lietuvos bankas turi teisę taikyti teisės aktuose numatytas baudas Lietuvoje reziduojantiems atskaitingiesiems agentams, kuriems taikomi statistinės atskaitomybės reikalavimai, jeigu jie nevykdo tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės reikalavimų prievolės.

12. Gauti duomenys apie tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos sandorius naudojami tik statistikos reikmėms. Viešai gali būti skelbiami tik suvestiniai duomenys ir tik taip, kad nebūtų galima identifikuoti konkretaus atskaitingojo agento. Priešingu atveju duomenys gali būti viešai skelbiami tik gavus raštišką atskaitingojo agento sutikimą.

 

______________


 

F0601 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2008 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 116

 

_________________________________________________________

(atskaitingojo agento pavadinimas)

_________________________________________________________

(kodas, adresas, tel., faks.)

 

Lietuvos banko Statistikos departamentui

Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius

 

Pateikimo terminas      per 3 darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

 

Periodiškumas             kas mėnesį

 

TARPBANKINIO SKOLINIMO IR SKOLINIMOSI STATISTINĖ ATASKAITA

 

______________________ Nr. ________________

(data)

 

Sumos – tūkst. valiutos vienetų, sveikaisiais skaičiaisPalūkanų normos – procentais, dviejų ženklų po kablelio tikslumu

 

Eil. Nr.

Sandorio sudarymo data

Sandorio pradžios data

Sandorio pabaigos data

Suma

Palūkanų norma

Šalies kodas

Valiutos kodas

Sandorio tipas

Finansinei grupei priklausantis/ nepriklausantis bankas

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................                           .....................................

(vadovo pareigų pavadinimas)                                                    (parašas) (vardas ir pavardė)

 

.......................................................

(vykdytojo vardas ir pavardė, telefonas)

 

______________


 

F0603 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2008 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 116

 

_________________________________________________

(atskaitingojo agento pavadinimas)

_________________________________________________

(kodas, adresas, tel., faks.)

 

Lietuvos banko Statistikos departamentui

Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius

 

Pateikimo terminas      per 3 darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

 

Periodiškumas             kas mėnesį

 

UŽSIENIO VALIUTOS RINKOS STATISTINĖ ATASKAITA

 

____________________ Nr. _____________

(data)

 

I NEATIDĖLIOTINIEJI SANDORIAI

Kiekiai – valiutos vienetais, sveikaisiais skaičiaisPremijos – litais, sveikaisiais skaičiais

 

Eil. Nr.

Sandorio rūšis

Pirktos valiutos kodas

Pirktos valiutos kiekis

Parduotos valiutos kodas

Parduotos valiutos kiekis

Bankas/ ne bankas1

Rezidentas/ nerezidentas 1

 

A

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II IŠVESTINIAI SANDORIAI

 

Eil. Nr.

Sandorio rūšis

Pirktos valiutos kodas 2

Pirktos valiutos kiekis 2

Parduotos valiutos kodas 2

Parduotos valiutos kiekis 2

Bankas/ ne bankas

Rezidentas/ nerezidentas

Sudarymo data

Atsiskaitymo data2

Antrosios apsikeitimo sandorio operacijos atsiskaitymo data 3

Antrosios apsikeitimo sandorio operacijos pirktos valiutos kiekis 3

Antrosios apsikeitimo sandorio operacijos parduotos valiutos kiekis 3

Pasirinkimo sandorio premija 4

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pildoma tik neatidėliotiniems sandoriams negrynaisiais pinigais.

2 Apsikeitimo sandoriams pateikiami pirmosios operacijos duomenys.

3 Pildoma tik apsikeitimo sandoriams.

4 Pildoma tik pasirinkimo sandoriams.

 

.......................................................                           .....................................

(vadovo pareigų pavadinimas)                                                    (parašas) (vardas ir pavardė)

 

.......................................................

(vykdytojo vardas ir pavardė, telefonas)

______________