MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL TRANZITO DEKLARACIJŲ TEIKIMO NAUJOSIOS KOMPIUTERIZUOTOS TRANZITO SISTEMOS PRIEMONĖMIS TIPINĖS SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO

 

2008 m. gruodžio 24 d. Nr. 1B-825

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1192/2008, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2008 L 329 p. 1) ir atsižvelgdama į tai, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. TIR knygelių turėtojai turi pateikti muitinės įstaigoms TIR knygelių elektroninius duomenis naudojantis duomenų apdorojimo priemonėmis:

1. Tvirtinu pridedamą Tranzito deklaracijos teikimo Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis tipinę sutarties formą (toliau – Sutartis).

2. Įgalioju Vilniaus teritorinės muitinės viršininką J. Pangonį, Kauno teritorinės muitinės viršininkę G. Linkevičiūtę, Klaipėdos teritorinės muitinės viršininką A. Šipavičių, Šiaulių teritorinės muitinės viršininką E. Blažį, Panevėžio teritorinės muitinės viršininką R. Busilą sudaryti ir pasirašyti Sutartis su asmenimis, pateikiančiais tranzito deklaracijas Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos (toliau – NCTS) priemonėmis, kurių buveinė yra atitinkamos teritorinės muitinės veiklos zonoje, bei atlikti kitus su šiuo įgaliojimu susijusius veiksmus.

3. Nustatau, kad:

3.1. Sutartis su užsienio valstybėse registruotais asmenimis pasirašo tas įgaliotas teritorinės muitinės viršininkas, kurio vadovaujamos teritorinės muitinės veiklos zonai priklausančiai išvykimo muitinės įstaigai numatoma pateikti pirmąjį tranzito deklaraciją arba pirmosios TIR knygelės elektroninius duomenis;

3.2. iki 2009 m. kovo 31 d. TIR knygelių elektroniniai duomenys, pateikiami naudojant duomenų apdorojimo priemonėmis, priimami ir iš asmenų, sudariusių tipines sutartis, patvirtintas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1B-762 „Dėl Tranzito deklaracijų teikimo Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis tipinės sutarties patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 142-5162).

4. Pavedu šio įsakymo 2 punktu įgaliotiems įstaigų vadovams iki 2009 m. kovo 31 d. pakeisti tipines sutartis, pasirašytas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1B-762 „Dėl Tranzito deklaracijų teikimo Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis tipinės sutarties patvirtinimo“, atsižvelgiant į šio įsakymo 1 punktu patvirtintos Tranzito deklaracijos teikimo Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis tipinę sutarties formą.

5. Pripažįstu netekusiais galios:

5.1. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 1B-762 „Dėl Tranzito deklaracijų teikimo Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis tipinės sutarties patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 142-5162);

5.2. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. 1B-298 „Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1B-762 „Dėl Tranzito deklaracijų teikimo Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis tipinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 47-1845);

5.3. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. 1B-118 „Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1B-762 „Dėl Tranzito deklaracijų teikimo Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis tipinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 24-901).

6. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

 

L. E. GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS            RAMUTĖ LIUPKEVIČIENĖ

 


PATVIRTINTA

Muitinės departamento generalinio

direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d.

įsakymu Nr. 1B-825

 

TRANZITO DEKLARACIJOS TEIKIMO NAUJOSIOS KOMPIUTERIZUOTOS TRANZITO SISTEMOS PRIEMONĖMIS TIPINĖ SUTARTIS

 

________________ Nr. _____________________

(sudarymo data)              (registracijos numeris)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinė), atstovaujamas    ,

(pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 200     m. ____________ d. įsakymu Nr. _____ suteiktą įgaliojimą, ir

___________________________________________________________________________

(asmens pavadinimas arba vardas ir pavardė)

deklaruojantis prekes Bendrijos/bendrojo tranzito, TIR procedūrai įforminti (toliau – Asmuo), atstovaujamas       ,

(vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

toliau kartu vadinami – Šalimis, sudarė šią elektroninių tranzito deklaracijos duomenų, atitinkančių 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1192/2008), 37a priedo reikalavimus (toliau – tranzito deklaracija), teikimo Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos (toliau – NCTS) priemonėmis sutartį (toliau – Sutartis).

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Ši Sutartis nustato Asmens ir Muitinės santykius teikiant ir priimant tranzito deklaraciją NCTS priemonėmis. Tranzito deklaracija suprantama taip, kaip ši sąvoka apibrėžta Elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo priėmimo ir įforminimo bei kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų Bendrijos/bendrųjų tranzito procedūrų ir TIR operacijų vykdymu, mainų taisyklėse.

 

II. ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS

 

2. Asmuo, prieš pradėdamas teikti tranzito deklaraciją NCTS priemonėmis, susipažįsta su Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintomis Elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo priėmimo ir įforminimo bei kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų Bendrijos/bendrųjų tranzito procedūrų ir TIR operacijų vykdymu, mainų taisyklėmis.

3. Asmuo įsipareigoja:

3.1. teikti teisingus duomenis apie prekes, kurios deklaruojamos Bendrijos arba bendrojo tranzito, ar TIR procedūrai įforminti, ir nereikšti pretenzijų dėl tranzito deklaracijos, pateiktos NCTS priemonėmis, teisingumo;

3.2. užtikrinti naudojamų autentifikavimo NCTS priemonių saugumą ir slaptumą, neperduoti šių priemonių tretiesiems asmenims. Iškilus grėsmei, kad Asmens autentifikavimo priemones gali sužinoti tretieji asmenys arba kai jos tapo žinomos tretiesiems asmenims, Asmuo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi informuoti apie tai Muitinę ir kreiptis su prašymu dėl autentifikavimo priemonių pakeitimo.

4. Asmuo sutinka ir patvirtina, kad NCTS priemonėmis pateikta tranzito deklaracija Bendrijos arba bendrojo tranzito procedūrai įforminti turi tokią pat juridinę galią kaip muitų teisės aktų nustatyta tvarka užpildyta rašytinė tranzito deklaracija.

5. Asmuo, teikiantis tranzito deklaraciją per įgaliotą atstovą, apie įgaliojimų nutraukimą turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Muitinei.

6. Asmuo sutinka su Muitinės nustatyta Asmens jungimosi prie NCTS autentifikavimo tvarka.

7. Asmuo sutinka su NCTS priemonėmis perduodamos tranzito deklaracijos saugumo reikalavimais.

8. Asmuo sutinka, kad Muitinė registruotų visus veiksmus, atliekamus teikiant tranzito deklaraciją NCTS priemonėmis. Šie įrašai prireikus gali būti panaudoti įrodyti Asmens arba jo įgalioto atstovo tranzito deklaracijos pateikimą telekomunikacijos tinklais.

9. Asmuo sutinka, kad pagal Sutartį teikiama tranzito deklaracija turi teisę naudotis Muitinės departamentas, teritorinės muitinės ir specialiosios muitinės įstaigos muitinės funkcijoms atlikti.

 

III. MUITINĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Muitinė įsipareigoja:

10.1. konsultuoti Asmenį tranzito deklaracijos teikimo NCTS priemonėmis klausimais;

10.2. gavusi Asmens pranešimą apie autentifikavimo priemonių praradimą ar jų perdavimą tretiesiems asmenims, nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną blokuoti galimybę Asmens vardu prisijungti prie NCTS ir pateikti tranzito deklaraciją NCTS priemonėmis;

10.3. gavusi rašytinį Asmens prašymą, pakeisti suteiktas ar išduoti naujas autentifikavimo priemones;

10.4. užtikrinti savo informacinės sistemos saugumą;

10.5. NCTS priemonėmis pateiktą tranzito deklaraciją ir kitą susijusią informaciją laikyti paslaptyje.

11. Muitinė turi teisę nepriimti tranzito deklaracijos, jeigu ji neatitinka Sutarties sąlygų.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

12. Muitinė yra atsakinga už Asmens NCTS priemonėmis pateiktų tranzito deklaracijų saugojimą.

13. Muitinė neatsako:

13.1. už tai, kad dėl asmens naudojamos darbui su NCTS programinės, aparatinės įrangos arba telekomunikacijos tinklų gedimų Asmuo negalės prisijungti prie NCTS arba kad dėl tokių gedimų bus prarasta ar iškraipyta NCTS priemonėmis teikiama tranzito deklaracija;

13.2. už tranzito deklaracijos duomenų pakeitimą, įvykusį jų pateikimo metu;

13.3. už jai pateiktos tranzito deklaracijos teisingumą.

14. Asmuo, neužtikrinęs autentifikavimo priemonių saugumo, perdavęs jas tretiesiems asmenims ir (arba) laiku nepranešęs apie tai Muitinei, visiškai atsako už pasekmes.

15. Asmuo visiškai atsako už NCTS priemonėmis pateiktos tranzito deklaracijos teisingumą.

16. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

 

V. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, KEITIMAS

 

17. Sutartis įsigalioja nuo 200 m. d. ir yra neterminuota.

18. Muitinė turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas, apie tai raštu informavusi Asmenį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

19. Kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Jeigu Asmuo pažeidžia Sutarties sąlygas, Muitinė turi teisę nutraukti Sutartį nesilaikydama šiame punkte nustatyto įspėjimo termino.

20. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

21. Sutartis nutraukiama pasikeitus tranzito deklaracijų teikimą reglamentuojantiems teisės aktams.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybų būdu, vadovaudamosi gera valia. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybų būdu, kiekviena Šalis turi teisę kreiptis į teismą. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Sutartis sudaroma lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

24. Tais atvejais, kurių nenumato ši Sutartis, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Asmuo:                                                                    Muitinė:

_______________________                                  _______________________

(pavadinimas arba vardas ir                                     (pavadinimas, kodas, buveinė,

pavardė, kodas, buveinė,                                         telefonas, faksas)

telefonas, faksas)

_______________________                                  _______________________

_______________________                                  _______________________

_______________________                                  _______________________

(Asmens atstovo pareigų pilnas                               (Muitinės atstovo pareigų

pavadinimas)                                                           pilnas pavadinimas)

 

A.V.                                                                        A. V.

_______________________                                  _______________________

(parašas, vardas, pavardė)                                       (parašas, vardas, pavardė)

 

200_ m. _____________ d.                                    200_ m. _____________ d.

 

_________________