LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1998 05 28 ĮSAKYMO NR. 281 DALINIO PAKEITIMO

 

1999 m. balandžio 29 d. Nr. 200

Vilnius

 

Siekdamas užtikrinti racionalų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimą, iš dalies keičiu Vaistų, kurių išlaidos ar jų dalis ambulatorinio gydymo metu, medicinos pagalbos priemonių bei ligų, kurių ambulatorinio gydymo išvardytais vaistais išlaidos 100 procentų kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sąrašų keitimo tvarką, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 281 (Žin., 1998, Nr. 53-1477, Nr. 72-2113):

1. Keičiu nurodytos tvarkos 2 dalies 2.1 punktą ir jį išdėstau taip:

2.1. Siūlymus dėl vaistų, ligų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašų keitimo Vaistų politikos departamentui teikia Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausieji sveikatos priežiūros specialistai, medicinos mokslinės draugijos, medicinos ir farmacijos visuomeninės organizacijos, pacientų teisių gynimo organizacijos, farmacijos kompanijos.

Vaistų politikos departamentas apibendrina gautus siūlymus ir teikia juos Valstybinei ligonių kasai medicininei-ekonominei analizei atlikti. Valstybinė ligonių kasa, atlikus medicininę-ekonominę analizę, savo išvadas pateikia Kompensuojamųjų vaistų sąrašų tikslinimo komisijai prie Vaistų politikos departamento.

Kompensuojamųjų vaistų sąrašų tikslinimo komisija prie Vaistų politikos departamento, įvertinusi pateiktų duomenų objektyvumą, reikalingumą kompensuoti, patirtį vartojant siūlomą vaistą ar medicinos pagalbos priemones Lietuvoje ir siūlymą apie vaisto ar ligos, kurių gydymui vartojami kompensuojamieji vaistai, įrašymą, apribojimą ar išbraukimą, pateikia svarstyti Privalomojo sveikatos draudimo fondo tarybai.“

2. Laikau netekusiais galios 2.2 ir 2.8 punktus, buvusius 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 punktus laikau 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 punktais.

3. Keičiu nurodytos tvarkos 4 dalį ir šią dalį išdėstau taip:

4. Tais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje įregistruojami sudėtiniai arba kombinuoti vaistai, kurių veikliosios medžiagos tarptautiniais pavadinimais įrašytos į Ligų, kurių ambulatorinio gydymo žemiau išvardytais vaistais išlaidos 100 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sąrašą (A sąrašas) tai pačiai ligai gydyti, arba į Vaistų, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sąrašą (B sąrašą) ir jų bazinė kaina mažesnė už atskirų šių vaistų sudėtinių dalių patvirtintų bazinių kainų sumą, tokie vaistai į vieną ar abu Kompensuojamųjų vaistų sąrašus įrašomi sveikatos apsaugos ministro sprendimu.“

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Vaistų politikos departamento direktoriui G. Viskaičiui.

 

 

 

Sveikatos apsaugos Ministras                                    Mindaugas Stankevičius