Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 9 d. Nr. 1064

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950; 2006, Nr. 9-331, Nr. 10-362, Nr. 110-4164; 2007, Nr. 7-278, Nr. 18-665, Nr. 59-2293, Nr. 60-2317, Nr. 73-2893):

1.1. Išbraukti 4 punkte žodžius „aptarti ministerijų valstybės sekretorių pasitarime arba“.

1.2. Įrašyti 6 punkte vietoj žodžių „išskyrus šių Taisyklių VI ir VII skyriuose nurodytus darbus“ žodžius „išskyrus šių Taisyklių VI ir VII skyriuose nurodytus atvejus“.

1.3. Įrašyti 8 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyboje“, vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.4. Įrašyti 13 punkte po žodžio „terminą“ žodžius „ne trumpesnį kaip viena darbo diena“.

1.5. Įrašyti 15 punkte po žodžio „subsidiarumo principui“ žodžius „(atsakingos institucijos prašymu taip pat dėl pasiūlymo priimti Europos Sąjungos teisės aktą teisinių pagrindų ar atitikties proporcingumo principui)“.

1.6. Įrašyti 16 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“, vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Užsienio reikalų ministerijai“ žodžius „Užsienio reikalų ministerijai ir Ministro Pirmininko tarnybai“.

1.7. Įrašyti 17 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“, po žodžių „COREPER darbotvarkės“ žodžius „ir COREPER darbotvarkėje nurodyto dokumento“, vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Užsienio reikalų ministerijai“ žodžius „Užsienio reikalų ministerijai ir Ministro Pirmininko tarnybai“.

1.8. Įrašyti 18 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Užsienio reikalų ministeriją“ žodžius „Užsienio reikalų ministeriją ir Ministro Pirmininko tarnybą“.

1.9. Įrašyti 19 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją, Užsienio reikalų ministeriją“ žodžius „Užsienio reikalų ministeriją, Ministro Pirmininko tarnybą“, vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Užsienio reikalų ministeriją“ žodžius „Užsienio reikalų ministeriją ir Ministro Pirmininko tarnybą“.

1.10. Išdėstyti 20 punktą taip:

20. Parengta ir derinta Lietuvos Respublikos pozicija dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus ar kitų ES dokumentų, taip pat kiti ES klausimai gali būti svarstomi Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos (toliau vadinama – Komisija) posėdyje ir (arba) Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

Strateginiai Lietuvos Europos Sąjungos politikos klausimai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio komiteto posėdyje.“

1.11. Išdėstyti 21 punktą taip:

21. Lietuvos Respublikos pozicija dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento, kuris apima dviejų ar daugiau valstybės institucijų ar įstaigų veiklos kompetenciją ir dėl kurio nepavyko pasiekti susitarimo tarp suinteresuotų institucijų ir įstaigų, derinama Užsienio reikalų ministerijos rengiamuose pasitarimuose (dalyvaujant suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat Ministro Pirmininko tarnybos ir Europos teisės departamento atstovams), Komisijos posėdyje, o prireikus – svarstoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

Užsienio reikalų ministerijos rengiamus pasitarimus gali pasiūlyti rengti ir valstybės institucijos ir įstaigos, pateikdamos argumentuotą pasiūlymą Užsienio reikalų ministerijai.“

1.12. Įrašyti 25 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Užsienio reikalų ministerijai“ žodžius „Užsienio reikalų ministerijai ir Ministro Pirmininko tarnybai“, vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.13. Išdėstyti 26 punktą taip:

26. Remdamasi Komisijos posėdžio protokolu, Užsienio reikalų ministerija teikia pavedimus Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje (toliau vadinama – Lietuvos nuolatinė atstovybė) vadovui dėl Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymo COREPER. Oficialūs valstybės institucijų ir įstaigų pavedimai Lietuvos nuolatinės atstovybės vadovui teikiami per Užsienio reikalų ministeriją.“

1.14. Pripažinti netekusiais galios 27 ir 28 punktus.

1.15. Išbraukti 29 punkte žodžius „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir“.

1.16. Išbraukti 30 punkte žodžius „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir“.

1.17. Išbraukti 32 punkte žodžius „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir“.

1.18. Įrašyti 34 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Užsienio reikalų ministerijai“ žodžius „Užsienio reikalų ministerijai, Ministro Pirmininko tarnybai“, antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Užsienio reikalų ministerijai“ žodžius „Užsienio reikalų ministerijai, Ministro Pirmininko tarnybai“.

1.19. Įrašyti 36 punkto pirmajame sakinyje vietoj žodžių „arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose, ministerijų valstybės sekretorių pasitarime“ žodžius „Komisijos posėdyje arba“ ir išbraukti antrajame sakinyje žodžius „Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime“.

1.20. Įrašyti 38 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“.

1.21. Įrašyti 39 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai“ žodžius „Europos teisės departamentui“.

1.22. Įrašyti 40 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“, antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos“ žodžius „Europos teisės departamento šiam tikslui“, o vietoj žodžių „ministerijų valstybės sekretorių pasitarime“ žodžius „Komisijos posėdyje“.

1.23. Įrašyti 41 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“, vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos“ žodžius „Europos teisės departamento“, o vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai“ žodžius „Europos teisės departamentui“.

1.24. Papildyti šiuo 41.3 punktu:

41.3. kai direktyvos ar kito ES teisės akto nuostatos jau yra perkeltos ir (ar) įgyvendintos nacionalinėje teisėje galiojančiu teisės aktu (teisės aktais) – šio teisės akto (teisės aktų) pavadinimą, numerį, priėmimo datą ir paskelbimo „Valstybės žiniose“ datą ir numerį.“

1.25. Įrašyti 42 punkto pirmajame sakinyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“, antrajame sakinyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“.

1.26. Įrašyti 43 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos“ žodžius „Europos teisės departamento šiam tikslui“.

1.27. Įrašyti 44 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“.

1.28. Įrašyti 45 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją“ žodžius „Europos teisės departamentą“.

1.29. Įrašyti 46 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai“ žodžius „Europos teisės departamentui“.

1.30. Įrašyti 47 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“, vietoj žodžių „ministerijų valstybės sekretorių pasitarimui“ žodį „Komisijai“.

1.31. Įrašyti 48 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“.

1.32. Įrašyti 49 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai“ žodžius „Europos teisės departamentui“, o vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija pavedimu“ žodžius „Europos teisės departamentas“.

1.33. Įrašyti 51 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“.

1.34. Įrašyti 52 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“.

1.35. Įrašyti 53 punkte vietoj žodžio „Siekdama“ žodį „Siekdamas“, vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“.

1.36. Išdėstyti 54 punktą taip:

54. Lietuvos nuolatinė atstovybė gautus iš ES institucijų oficialius paklausimus, susijusius su ES teisės perkėlimu, įgyvendinimu arba taikymu, siunčia Europos teisės departamentui, kuris juos ir tiesiogiai iš ES institucijų gautus paklausimus pateikia už atitinkamo ES teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakingai valstybės institucijai ar įstaigai. Valstybės institucijos ir įstaigos, tiesiogiai iš ES institucijų gavusios oficialius paklausimus, susijusius su ES teisės perkėlimu, įgyvendinimu arba taikymu, šių paklausimų kopijas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia Europos teisės departamentui.

Valstybės institucijos ir įstaigos atsakymus ES institucijoms į šiuos paklausimus derina su Europos teisės departamentu, kuris pagal kompetenciją pastabas ir pasiūlymus dėl valstybės institucijų ir įstaigų atsakymų pateikia per 5 darbo dienas, jeigu valstybės institucija ar įstaiga nenustato kito termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos. Europos teisės departamentui, Ministro Pirmininko tarnybai ir Užsienio reikalų ministerijai valstybės institucijų ir įstaigų atsakymų į paklausimus, susijusius su ES teisės perkėlimu, įgyvendinimu arba taikymu, kopijos pateikiamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių atsakymų išsiuntimo ES institucijoms.“

1.37. Įrašyti 56 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos“ žodžius „Europos teisės departamento“.

1.38. Įrašyti 57 punkto pirmajame sakinyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai“ žodžius „Europos teisės departamentui, Ministro Pirmininko tarnybai“, antrajame sakinyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos“ žodžius „Europos teisės departamento, Ministro Pirmininko tarnybos“, o vietoj žodžių „ministerijų valstybės sekretorių pasitarime“ žodžius „Komisijos posėdyje“.

1.39. Įrašyti 60 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnybą, Europos teisės departamentą“.

1.40. Įrašyti 62 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“.

1.41. Įrašyti 63 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai“ žodžius „Europos teisės departamentui“, o vietoj žodžių „Europos teisės departamentui“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnybai“.

1.42. Įrašyti 64 punkto pirmajame sakinyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“, antrajame sakinyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos“ žodžius „Europos teisės departamento šiam tikslui“, o vietoj žodžių „ministerijų valstybės sekretorių pasitarime“ žodžius „Komisijos posėdyje“.

1.43. Įrašyti 66 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“, vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai“ žodžius „Europos teisės departamentui“, o vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos“ žodžius „Europos teisės departamento“.

1.44. Įrašyti 67 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai“ žodžius „Europos teisės departamentui“ ir išbraukti žodžius „Europos teisės departamentu“.

1.45. Išbraukti 69 punkte žodžius „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos,“.

1.46. Įrašyti 72 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „ministerijų valstybės sekretorių pasitarime“ žodžius „Komisijos posėdyje“, antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „ministerijų valstybės sekretorių pasitarime“ žodžius „Komisijos posėdyje“, o vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Užsienio reikalų ministerijai ir Europos teisės departamentui“ žodžius „Europos teisės departamentui, Ministro Pirmininko tarnybai ir Užsienio reikalų ministerijai“.

1.47. Išdėstyti 73 punktą taip:

73. Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES teisės pažeidimo ir atsakymo Europos Komisijai dėl pagrįstos nuomonės projektas teikiami svarstyti Komisijos posėdyje, o prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime ne vėliau kaip likus atitinkamai dviem savaitėms ir savaitei iki pagrįstoje nuomonėje nustatytos atsakymo pateikimo Europos Komisijai datos. Atsakymą rengianti institucija Komisijos posėdyje arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime apsvarstytą ir atitinkamos valdymo srities ministro pasirašytą atsakymą Europos Komisijai dėl pagrįstos nuomonės ne vėliau kaip iki pagrįstoje nuomonėje nustatytos atsakymo pateikimo Europos Komisijai datos per Lietuvos nuolatinę atstovybę pateikia Europos Komisijai (Generaliniam sekretoriatui), o kopiją – Europos teisės departamentui, Užsienio reikalų ministerijai ir Ministro Pirmininko tarnybai.“

1.48. Įrašyti 74 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“.

1.49. Išdėstyti 75 punktą taip:

75. Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Europos teisminėse institucijose svarstomų bylų rengiamos siekiant užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvos Respublikai aiškinant ir taikant ES teisę Europos teisminėse institucijose, taip pat ginant Lietuvos Respublikos teisėtus interesus ir teises ES.

Stojimui į bylą, pastabų pateikimui byloje, taip pat Lietuvos Respublikos vardu teikiamam ieškiniui ar kitokiam dokumentui arba atsiliepimui į ieškinį ir pozicijai, kurioje nurodomi pagrindiniai motyvai, dėl kurių stojama į bylą, teikiamos pastabos byloje, Lietuvos Respublikos vardu teikiamas ieškinys ar kitoks dokumentas arba atsiliepimas į ieškinį, taip pat principiniai Lietuvos Respublikos palaikomi teiginiai arba reikalavimai (toliau šiame skyriuje vadinama – Lietuvos Respublikos pozicija), pritariama Komisijos posėdyje ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime 88 ir 89 punktuose nustatyta tvarka.

Kai Lietuvos Respublika ketina kelti bylą arba yra atsakovas, Lietuvos Respublikos pozicijoje pateikiami principiniai teisiniai ir faktiniai argumentai. Pagal šį skyrių rengiant Lietuvos Respublikos poziciją netaikomas šių Taisyklių 3 priedas.“

1.50. Pripažinti netekusiu galios 78.2 punktą.

1.51. Įrašyti 78.3 punkte vietoj žodžių „preliminaraus nutarimo“ žodžius „prejudicinio sprendimo“:

1.52. Įrašyti 81 punkte po žodžių „ar elektroniniu paštu“ žodžius „arba naudojantis Lietuvos narystės ES informacine sistema“.

1.53. Išdėstyti 82 punktą taip:

82. Kompetentingos institucijos ir įstaigos, prireikus – pasikonsultavusios su interesų grupėmis, pateikia Europos teisės departamentui nuomonę apie kiekvienos gautos bylos svarbą Lietuvai, o tais atvejais, kai dėl svarbios Lietuvai bylos siūlo įstoti į bylą, pateikti byloje pastabas, Lietuvos Respublikos vardu teikti ieškinį ar kitokį dokumentą arba atsiliepimą į ieškinį, parengia Lietuvos Respublikos poziciją, kurioje pateikiama šių Taisyklių 75 punkte nurodyta informacija, kiek įmanoma ją pagrįsdamos teisiniais ir faktiniais argumentais, taip pat pateikia kitą, kompetentingos institucijos ar įstaigos nuomone, būtiną informaciją.“

1.54. Įrašyti 83 punkte vietoj žodžio „savo“ žodžius „82 punkte nurodytą“, o antrajame sakinyje vietoj žodžių „sprendžiamas klausimas, ar būtina“ žodžius „byla Europos teisminėje institucijoje nagrinėjama skubos tvarka ar norima įstoti“.

1.55. Įrašyti 84 punkte vietoj žodžių „gali būti derinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose ir prireikus aptariama ministerijų valstybės sekretorių pasitarime“ žodžius „aptariama Komisijos posėdyje“.

1.56. Išdėstyti 88 punktą taip:

88. Europos teisės departamentas parengtą ir derintą Lietuvos Respublikos poziciją dėl pastabų pateikimo byloje, kurioje į Europos teismines institucijas dėl prejudicinio sprendimo kreipėsi ne Lietuvos Respublikos teismas, teikia svarstyti Komisijos posėdžiui. Remdamasis Komisijos posėdžio, kuriame pritariama pozicijai, protokolu, Europos teisės departamentas kartu su kompetentingomis institucijomis ir įstaigomis parengia reikiamus procesinius dokumentus ir teikia juos Europos teisminėms institucijoms.“

1.57. Išdėstyti 89 punktą taip:

89. Europos teisės departamentas parengtą ir derintą Lietuvos Respublikos poziciją dėl bylų, nenurodytų 88 punkte, kartu su teisingumo ministro vizuotu Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijos projektu ir kita būtina papildoma medžiaga teikia svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime. Stojimui į bylą, pastabų pateikimui byloje, taip pat Lietuvos Respublikos vardu teikiamam ieškiniui ar kitokiam dokumentui arba atsiliepimui į ieškinį ir Lietuvos Respublikos pozicijai dėl kiekvienos bylos pritariama Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime priimant Vyriausybės rezoliuciją.

Priėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliuciją dėl Lietuvos Respublikos pozicijos, Europos teisės departamentas kartu su kompetentingomis institucijomis ir įstaigomis parengia reikiamus procesinius dokumentus ir teikia juos Europos teisminėms institucijoms.“

1.58. Pripažinti netekusiu galios 91 punktą.

1.59. Įrašyti 95 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnybą“, o vietoj žodžių „dėl kurių pateikta Lietuvos Respublikos pozicija“ žodžius „kuriose buvo atstovaujama Lietuvos Respublikos pozicija“.

1.60. Įrašyti 96 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją, Užsienio reikalų ministeriją ir Europos teisės departamentą“ žodžius „Europos teisės departamentą ir Užsienio reikalų ministeriją“, o antrojoje pastraipoje išbraukti žodžius „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Užsienio reikalų ministeriją“.

1.61. Įrašyti 97 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“.

1.62. Įrašyti 101 punkte po žodžio „ministrui“ žodį „Komisijai“.

1.63. 1 priede:

1.63.1. Išbraukti 8 punkte žodžius „,ministerijos valstybės sekretoriaus ar ministerijos sekretoriaus“.

1.63.2. Įrašyti 13 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos“ žodžius „Užsienio reikalų ministerijos“, vietoj žodžių „ministerijų valstybės sekretorių pasitarime“ žodžius „Komisijos posėdyje“.

1.64. 2 priede:

1.64.1. Įrašyti 1 punkte:

1.64.1.1. Pastraipoje „Aplinkos apsaugos darbo grupė“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.1.2. Pastraipoje „radiacinės saugos pogrupis“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.1.3. Pastraipoje „triukšmo valdymo pogrupis“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.2. Įrašyti 2 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.3. Įrašyti 3 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.4. Įrašyti 4 punkte:

1.64.4.1. Pastraipoje „Energetikos darbo grupė“ vietoj žodžio „Ūkio“ žodį „Energetikos“, vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.4.2. Pastraipoje „branduolinės saugos ir „Euroatom“ garantijų pogrupis“ vietoj žodžio „Ūkio“ žodį „Energetikos“, vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.5. Įrašyti 5 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.6. Įrašyti 6 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Europos teisės departamentas“, vietoj žodžių „Europos teisės departamentas“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.7. Įrašyti 7 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.8. Įrašyti 8 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.9. Įrašyti 9 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.10. Įrašyti 10 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.11. Įrašyti 11 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.12. Įrašyti 12 punkte:

1.64.12.1. Pastraipoje „išorinių ekonominių santykių pogrupis“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.12.2. Pastraipoje „pagalbos pogrupis“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.12.3. Pastraipoje „prekybos apsaugos priemonių pogrupis“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.13. Įrašyti 13 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.14. Įrašyti 14 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.15. Įrašyti 15 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.16. Įrašyti 16 punkte:

1.64.16.1. Pastraipoje „Pramonės ir verslo konkurencingumo darbo grupė“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.16.2. Pastraipoje „mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros pogrupis“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.17. Įrašyti 17 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.18. Įrašyti 18 punkte:

1.64.18.1. Pastraipoje „profesinių kvalifikacijų pripažinimo pogrupis“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.18.2. Pastraipoje „socialinės apsaugos pogrupis“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.18.3. Pastraipoje „užimtumo pogrupis“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.19. Įrašyti 19 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.20. Įrašyti 20 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.21. Įrašyti 21 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.22. Įrašyti 22 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.23. Įrašyti 23 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.24. Įrašyti 24 punkte:

1.64.24.1. Pastraipoje „Vidaus reikalų darbo grupė“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.24.2. Vietoj žodžio „Šengeno“ žodžius „migracijos reikalų“, vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.24.3. Pastraipoje „policijos bendradarbiavimo pogrupis“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.24.4. Pastraipoje „civilinės saugos pogrupis“ po žodžių „Aplinkos ministerija“ žodžius „Krašto apsaugos ministerija“, vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.24.5. Pastraipoje „narkotikų kontrolės pogrupis“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.25. Įrašyti 25 punkte:

1.64.25.1. Pastraipoje „Vidaus rinkos darbo grupė“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.25.2. Pastraipoje „autorių teisių pogrupis“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.25.3. Pastraipoje „pramoninės nuosavybės pogrupis“ vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.26. Įrašyti 26 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.64.27. Įrašyti 27 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.65. 3 priede:

1.65.1. Įrašyti 7.1 punkte po žodžio „institucijose“ žodžius „ir numatomas svarstymų tvarkaraštis“.

1.65.2. Papildyti nurodytąjį priedą šiuo 181 punktu:

181. Lietuvos atstovas komitete ar darbo grupėje.“

1.66. 4 priede:

1.66.1. Įrašyti 12 punkte vietoj žodžių „Respublikinis mitybos centras“ žodžius „Valstybinis aplinkos sveikatos centras“.

1.66.2. Įrašyti 17 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Užsienio reikalų ministerija“.

1.66.3. Papildyti nurodytąjį priedą šiais 22 ir 23 punktais:

 

„22.

Europos lyčių lygybės instituto valdymo taryba

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

23.

Europos policijos biuras (Europolas)

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.“

 

1.67. Įrašyti 5 priedo 6 punkte vietoj žodžio „ūkio“ žodį „energetikos“.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimą Nr. 509 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 67-2693).

3. Šis nutarimas įsigalioja 2009 m. rugsėjo 15 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                              VYGAUDAS UŠACKAS