Lietuvos Respublikos VYRIAUSYBĖS

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. SAUSIO 30 D. NUTARIMO Nr. 92 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios

 

2009 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 904

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 39, 40, 43, 45, 49, 57, 62, 74, 85, 86, 89, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo (Žin., 2009, Nr. 93-3986) 31 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2006, Nr. 13-460; 2008, Nr. 104-3991):

1.1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986) 4 straipsnio 3 dalimi, 10 straipsnio 3 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 6 dalies 3 punktu ir 7 dalimi, 24 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 38 straipsnio 1 dalimi, 40 straipsnio 1 dalimi, 68 straipsnio 7 dalimi, 85 straipsnio 5 dalimi, 91 straipsnio 3 dalimi ir 99 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Išbraukti 1.1.2 punkte žodžius „prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“.

1.3. Išbraukti 1.2 punkte žodžius „prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“.

1.4. Išbraukti 1.4 punkte žodžius „prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“.

1.5. Įrašyti 1.4.1 punkte po žodžio „patvirtinti“ žodžius „kainos ir“.

1.6. Papildyti 1.4.3 punktu:

1.4.3. prireikus parengti ir patvirtinti taisykles, kuriose būtų apibrėžta pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvoka;“.

1.7. Papildyti 1.5 punktu:

1.5. Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. užtikrinti Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 (Žin., 2003, Nr. 23-976), įgyvendinimą ir taikymo kontrolę;“.

1.8. Išbraukti 1.5 punkte žodžius „prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“.

1.9. Papildyti 1.6 punktu:

1.6. Užsienio reikalų ministeriją kartu su Krašto apsaugos ministerija – parengti ir, suderinus su Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, iki 2009 m. rugsėjo 1 d. patvirtinti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė, supaprastintų pirkimų taisykles.“

1.10. Išbraukti 1.6 punkte žodžius „prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“.

1.11. Išbraukti 2 punkte žodžius „prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“.

1.12. Išbraukti 3.1 punkte žodžius „prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“.

1.13. Išbraukti 3.2 punkte žodžius „prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimą Nr. 1479 „Dėl Informacijos apie numatomus ir vykdomus viešuosius pirkimus, sudarytas pirkimo sutartis bei sutarčių įvykdymo rezultatus kaupimo ir teikimo valstybės (savivaldybių) institucijoms bei visuomenei tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 114-3301).

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 1 d. nutarimą Nr. 247 „Dėl reikalavimų skelbti papildomą informaciją apie viešųjų pirkimų vykdymą nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 41-1566).

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 196 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis“ (Žin., 2009, Nr. 34-1291) 1 ir 3 punktus.

3. Šio nutarimo 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 punktai įsigalioja 2010 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Andrius Kubilius

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                  Dainius Kreivys