Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2011 m. sausio 12 d. Nr. 69

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2009, Nr. 109-4650, Nr. 121-5214; 2010, Nr. 81-4243, Nr. 107-5536):

1.1. Įrašyti 11 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „norminių teisės aktų“ žodžius „teisinio reguliavimo“.

1.2. Išdėstyti 13 punktą taip:

13. Visi Vyriausybei teikiami teisės aktų projektai turi būti derinami su Teisingumo ministerija, o teisės aktų projektai, susiję su Europos Sąjungos teisės įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar jų projektais, – ir su Europos teisės departamentu prie Teisingumo ministerijos. Teisės aktų projektai, susiję su nacionaliniu biudžetu, valstybės pinigų fondais ar kitais valstybės piniginiais ištekliais, tarptautine finansine parama, turi būti derinami su Finansų ministerija. Teisės aktų projektai turi būti derinami ir su kitomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklėse nurodytomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis. Teisės akto projektą teikiančios derinti institucijos vadovo sprendimu dėl teisės akto projekto gali būti prašoma nevyriausybinių organizacijų, socialinių partnerių, kitų suinteresuotų asmenų nuomonės.“

1.3. Išdėstyti 14 punktą taip:

14. Institucijos, įstaigos ir organizacijos (toliau – išvadas teikiantys subjektai) privalo pateikti savo išvadas dėl joms pateiktų teisės aktų projektų ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o kai pateikiami didelės apimties (10 ar daugiau puslapių) teisės aktų projektai, – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

Jeigu dėl susiklosčiusių nenumatytų aplinkybių Vyriausybės nutarimas turi būti priimtas nedelsiant, institucijos gali motyvuotai prašyti pateikti išvadas dėl teisės akto projekto skubos tvarka. Tuo atveju išvados turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Jeigu išvadas teikiantis subjektas nustatytu laiku nepateikia išvadų, laikoma, kad jis teisės akto projektui neprieštarauja.“

1.4. Įrašyti 15 punkte vietoj žodžių „institucijų ar įstaigų“ žodžius „išvadas teikiančių subjektų“.

1.5. Išdėstyti 17 punktą taip:

17. Teikimas, kuriuo Vyriausybei teikiamas teisės akto projektas, atsižvelgiant į tai, kas teisės akto projekto teikėjas, turi būti pasirašytas atitinkamai Ministro Pirmininko, ministro (arba jo pavedimu – viceministro; nesant ministro – jį pavaduojančio ministro), savivaldybės mero, kito subjekto, kuriam teisę Vyriausybei teikti teisės aktus suteikia įstatymai, ar šio subjekto vadovo.“

1.6. Išdėstyti 18 punktą taip:

18. Vyriausybei teikiamas teisės akto projektas turi būti vizuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklėse nurodytų asmenų. Kartu su teisės akto projektu teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklėse nurodyti dokumentai, išvadas teikiančių subjektų derinimo raštai ir derinimo pažyma, kurioje turi būti aptartos išvadas teikiančių subjektų pastabos, į kurias neatsižvelgta, taip pat Reglamento 15 punkte nurodyto pasitarimo rezultatai. Šie dokumentai turi būti vizuoti atitinkamai Ministro Pirmininko, ministro (jo nesant – viceministro arba ministerijos kanclerio ir ministrą pavaduojančio ministro), savivaldybės mero, kito subjekto, kuriam teisę Vyriausybei teikti teisės aktus suteikia įstatymai, ar šio subjekto vadovo.“

1.7. Išbraukti 25 punkte žodį „ir“ ir įrašyti po žodžio „įstaigų“ žodžius „ir organizacijų“.

1.8. Išbraukti 43 punkte žodį „ir“ ir įrašyti po žodžio „įstaigomis“ žodžius „ir organizacijomis“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS