LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 27 d. Nr. 348

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1574 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2001, Nr. 108-3936),

1. Tvirtinu Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Įpareigoju:

2.1. Jungtinio tyrimų centro Monitoringo ir informacijos departamentą kartu su Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentu organizuoti pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitai vykdyti būtinos programinės įrangos parengimą;

2.2. Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentą iki 2003 m. rugsėjo 15 d. parengti tvarką, pagal kurią regionų aplinkos apsaugos departamentai turi teikti Aplinkos ministerijai pakuočių apskaitos ataskaitas.

3. Nustatau, kad Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d., išskyrus šių taisyklių 7 punktą, kuris įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

4. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę p a v e d u Aplinkos ministerijos valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai ir regionų aplinkos apsaugos departamentams.

5. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „atliekos“, „valdymo sistema“.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                                        ZIGMANTAS BALČYTIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348

 

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės parengtos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726), Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2001, Nr. 85-2968), Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (Žin., 2002, Nr. 40-1499).

2. Šios taisyklės nustato ribinius leistinus kenksmingų medžiagų kiekius pakuotėse, pakuočių ženklinimo, pakuočių, pakartotinio naudojimo pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos ataskaitų teikimo tvarkas bei reikalavimus organizuojant pakuočių atliekų rūšiavimą ir tvarkymą.

3. Šių taisyklių reikalavimai taikomi visoms pakuotėms ir pakuočių atliekoms nepriklausomai nuo to, iš kokių medžiagų jos pagamintos bei kur jos naudojamos ir gaminamos (pramonės, prekybos, paslaugų, buities ar kitose srityse).

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme.

5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. kenksmingos medžiagos – sunkieji metalai, esantys pakuotėje ar jos komponentuose ir sudarantys tam tikrą dalį pakuotės svorio;

5.2. kombinuota pakuotė – daugiasluoksnė pakuotė, sudaryta iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų, kurios viena nuo kitos negali būti atskirtos rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones;

5.3. pakuotės komponentas – pakuotės dalis, kuri gali būti atskirta rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones;

5.4. ppm – kenksmingų medžiagų milijoninė (10–6) pakuotės svorio dalis;

5.5. sudėtinė pakuotė – pakuotė, sudaryta iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų, kurios viena nuo kitos gali būti atskirtos rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones.

5.6. vyraujanti medžiaga pakuotėje – medžiaga, kuri sudėtinėje pakuotėje sudaro 90 procentų ir daugiau pakuotės svorio ir kurios kombinuotoje pakuotėje pagal svorį yra daugiausia.

 

III. RIBINIAI LEISTINI KENKSMINGŲ MEDŽIAGŲ KIEKIAI PAKUOTĖSE

 

6. Visos pakuotės turi neviršyti šiose taisyklėse nustatytų kenksmingų medžiagų koncentracijos normų.

7. Pakuočių gamintojai, gamintojai ir importuotojai turi užtikrinti, kad švino (Pb), kadmio (Cd), gyvsidabrio (Hg) ir šešiavalenčio chromo (Cr) bendra koncentracija pakuotėje ar jos komponentuose neviršytų 100 ppm pakuotės svorio.

8. 7 punkte nurodyti reikalavimai netaikomi pakuotėms, pagamintoms iš švino krištolo. Kitos išimtys gali būti nustatytos, atsižvelgus į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų pakeitimus, priėmus naują direktyvą ar kitą teisės aktą dėl ribinių leistinų kenksmingų medžiagų kiekių pakuotėse.

9. Kenksmingų medžiagų kiekių pakuotėse kontrolės tvarką nustato Ūkio ministerija.

 

IV. PAKUOČIŲ ŽENKLINIMAS

 

10. Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, naudojimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, pakuotėms pagaminti naudotos medžiagos ar medžiagų identifikavimui, pakuotės gali būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti naudotą medžiagą ar medžiagas.

11. Pakuočių gamintojai, ženklindami pakuotes, gali naudotis šių taisyklių 1 priede pateikta pakuočių ženklinimo sistema.

12. Pakuotėms pagaminti naudojamos medžiagos priskiriamos vienai ar kitai grupei ir joms suteikiami šie kodai:

12.1. plastikams – nuo 1 iki 19;

12.2. popieriui ir kartonui – nuo 20 iki 39;

12.3. metalams – nuo 40 iki 49;

12.4. medžiui – nuo 50 iki 59;

12.5. tekstilei – nuo 60 iki 69;

12.6. stiklui – nuo 70 iki 79;

12.7. kombinuotoms pakuotėms – nuo 80 iki 99.

13. Pakuotei pagaminti naudotos medžiagos identifikavimui naudojami ir raidiniai sutrumpinimai, kurie pateikiami didžiosiomis raidėmis.

14. Pakuotė, pagaminta iš medžiagos, pateiktos šių taisyklių 1 priedo sąraše, ženklinama nurodant jos raidinį sutrumpinimą ir kodą (pvz., jei pakuotei pagaminti naudojamas polistirolas, ženklinama – PS 6).

15. Pakuotė, pagaminta iš medžiagos (-ų), kuri nenurodyta šių taisyklių 1 priedo sąraše ir (ar) nėra nurodytas jos raidinis sutrumpinimas, gali būti ženklinama nurodant tik kodą (pvz., pakuotė, pagaminta iš plastiko, kuris nenurodytas 1 priedo sąraše, ženklinama nurodant 7 arba 8 ir t. t., iki 19).

16. Kodas ir (ar) raidinis sutrumpinimas turi būti ant pačios pakuotės arba pakuotės etiketės, aiškiai matomas, lengvai įskaitomas, patvarus ir nepažeidžiamas net ir atidarius pakuotę.

17. Kombinuota pakuotė gali būti ženklinama pagal vyraujančią medžiagą priskyrus ją vienai ar kitai grupei. Naudojami šių taisyklių 1 priede kombinuotoms pakuotėms suteikti kodai.

18. Sudėtinė pakuotė gali būti ženklinama pagal vyraujančią medžiagą, t. y. nurodoma jai pagaminti panaudota vyraujanti medžiaga.

19. Jeigu negalima išskirti vyraujančios medžiagos sudėtinėje pakuotėje, sudėtinė pakuotė gali būti ženklinama atskirai nurodant kiekvieną pakuotę sudarančią medžiagą.

20. Ženklinimo reikalavimai gali būti nustatyti, atsižvelgus į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų pakeitimus, priėmus naują direktyvą ar kitą teisės aktą dėl pakuočių ženklinimo ir pakuočių atitikties įvertinimo procedūrų.

21. Gamintojai, importuotojai, pardavėjai bei kiti ūkinės veiklos vykdytojai arba jiems atstovaujančios organizacijos, pačios organizuojančios pakuočių atliekų tvarkymo sistemas, gali savo gaminių pakuotes žymėti ženklu, pagal kurį galima atskirti, kad šios pakuotės ir pakuočių atliekos yra surenkamos ir tvarkomos gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir kitų ūkinės veiklos vykdytojų finansuojamoje sistemoje ir taip apriboti sistemoje nedalyvaujančių subjektų galimybę nemokamai naudotis sistemos paslaugomis.

22. Gamintojai, importuotojai, pardavėjai bei kiti ūkinės veiklos vykdytojai gali prisijungti prie jau įkurtos organizacijos, kaip numatyta šių taisyklių 31-36 punktuose, ir naudotis jos ženklu, jeigu sutinka su iš anksto nustatytomis dalyvavimo organizacijoje sąlygomis.

 

V. PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ APSKAITA

 

23. Pakuočių gamintojai, gamintojai ir importuotojai turi teikti metines į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitas Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams.

24. Į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitos forma pateikta šių taisyklių 2 priede.

25. Pakuočių atliekų apskaita vykdoma ir ataskaitos teikiamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka (Žin.,1999, Nr. 63-2065; 2001, Nr. 45-1604).

26. Gamintojai ir importuotojai, naudojantys pakartotinio naudojimo pakuotes savo gaminiams pakuoti bei organizuojantys šių pakuočių surinkimą tam, kad būtų įvykdytos nustatytos pakuočių surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduotys, turi vykdyti pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas Aplinkos ministerijos regionų departamentams.

27. Pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitos ataskaitos forma pateikta šių taisyklių 3 priede.

28. Į vidaus rinką išleistų pakuočių bei pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitos ataskaitos pateikiamos iki kitų metų sausio 25 dienos.

29. Pakuočių gamintojai, gamintojai ir importuotojai yra atsakingi už apskaitos ataskaitose pateiktus duomenis.

30. Vadovaujantis pateiktomis į vidaus rinką išleistų pakuočių, pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitos ataskaitomis, Aplinkos ministerijos ir Finansų ministerijos nustatyta tvarka apskaičiuojamas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, kuris nustatytas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., 2002, Nr. 13-474).

 

VI. ORGANIZACIJOS

 

31. Gamintojai, importuotojai, pardavėjai bei kiti ūkinės veiklos vykdytojai gali sukurti pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemą, įkurti jiems atstovaujančią organizaciją (-as) (toliau – Organizacija) ir pagal sutartis jai pavesti:

31.1. tvarkyti pakuočių atliekas taip, kad būtų įvykdytos nustatytos jų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduotys;

31.2. teikti pakuočių atliekų ataskaitas, kaip numatyta šių taisyklių 25 punkte;

31.3. vykdyti kitus įpareigojimus.

32. Įkurtos Organizacijos veikloje gali dalyvauti visi ūkinės veiklos vykdytojai, jeigu sutinka su iš anksto nustatytomis dalyvavimo organizacijoje sąlygomis.

33. Organizacija, pagal sutartis vykdanti gamintojų ir importuotojų pakuočių atliekų apskaitą, turi atskirai pateikti kiekvieno jos nario (gamintojo ar importuotojo) apskaitos ataskaitas Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

34. Organizacija gali pati surinkti ir tvarkyti pakuočių atliekas arba organizuoti jų surinkimą ir tvarkymą, t. y. konkretiems darbams atlikti samdyti atliekų tvarkymo įmones arba sudaryti sutartis su savivaldybių institucijomis. Pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo veikla turi būti derinama su apskričių bei savivaldybių atliekų tvarkymo planais, nepriklausomai nuo pasirinkto pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo būdo.

35. Jeigu Organizacija neįvykdo nustatytų pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduočių, atsakomybė už užduočių nevykdymą pasilieka tiems gamintojams ir (ar) importuotojams, kurių pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduotys nebuvo įvykdytos. Šie gamintojai ir (ar) importuotojai turi mokėti mokestį Aplinkos ministerijos ir Finansų ministerijos nustatyta tvarka nustatytą.

36. Jeigu gamintojai ir importuotojai arba jiems atstovaujanti organizacija per nustatytą laiką nepateikia į vidaus rinką išleistų pakuočių, pakuočių atliekų ir (ar) pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitos ataskaitų, laikoma, kad nustatytos pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduotys neįvykdytos.

 

VII. PAKUOČIŲ ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS IR TVARKYMAS

 

37. Prekybos vietoje susidarančios pakuočių atliekos turi būti surenkamos ir rūšiuojamos.

38. Pardavėjai gali patys organizuoti prekybos vietoje susidarančių pakuočių atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistemas, suderintas su savivaldybėmis, arba pagal sutartis naudotis savivaldybių organizuotomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis.

39. Pardavėjai gali pavesti organizacijai vykdyti šių taisyklių 37 ir 38 punktuose jiems nustatytus reikalavimus.

40. Pardavėjai, parduodami gaminius, už kurių pakuotę nustatytas užstatas, turi imti nustatyto dydžio užstatą ir jį grąžinti vartotojams ar gaminių naudotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

41. Pakuočių atliekų surinkimą ir rūšiavimą, kuriose prekybine veikla užsiima ir smulkaus verslo subjekto statusą turintys, ir kiti prekybininkai (pvz., turgavietėse), turi užtikrinti prekyvietės administracija (toliau – Prekyvietės administracija).

42. Prekyvietės administracija gali pati organizuoti pakuočių atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistemas, suderintas su savivaldybėmis, arba pagal sutartis naudotis savivaldybių organizuotomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis.

43. Prekyvietės administracija gali pavesti Organizacijai vykdyti šių taisyklių 41 ir 42 punktuose jiems nustatytus reikalavimus.

 

VIII. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ

 

44. Juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

Pakuočių ir pakuočių atliekų

tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

PAKUOČIŲ ŽENKLINIMAS

 

Plastikai

Raidinis sutrumpinimas

Kodas

 

 

 

Polietilentereftalatas

PET

1

Aukšto tankumo polietilenas

HDPE

2

Polivinilchloridas

PVC

3

Žemo tankumo polietilenas

LDPE

4

Polipropilenas

PP

5

Polistirolas

PS

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

 

Popierius ir kartonas

 

 

 

 

 

Gofruotas kartonas

PAP

20

Negofruotas kartonas

PAP

21

Popierius

PAP

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

Metalai

 

 

 

 

 

Plienas

FE

40

Aliuminis

ALU

41

 

 

42

 

 

43

 

 

44

 

 

45

 

 

46

 

 

47

 

 

48

 

 

49

 

 

 

Mediena

 

 

 

 

 

Medis

FOR

50

Kamštis

FOR

51

 

 

52

 

 

53

 

 

54

 

 

55

 

 

56

 

 

57

 

 

58

 

 

59

 

 

 

Tekstilė

 

 

 

 

 

Medvilnė

TEX

60

Džutas

TEX

61

 

 

62

 

 

63

 

 

64

 

 

65

 

 

66

 

 

67

 

 

68

 

 

69

 

 

 

Stiklas

 

 

 

 

 

Bespalvis stiklas

GL

70

Žalias stiklas

GL

71

Rudas stiklas

GL

72

 

 

73

 

 

74

 

 

75

 

 

76

 

 

77

 

 

78

 

 

79

 

 

 

Kombinuotos pakuotės

 

 

 

 

 

Popierius ir kartonas/ įvairūs metalai

 

80

Popierius ir kartonas/ plastikas

 

81

Popierius ir kartonas/ aliuminis

 

82

Popierius ir kartonas/ alavuota skarda

 

83

Popierius ir kartonas/ plastikas/ aliuminis

 

84

Popierius ir kartonas/ plastikas/ aliuminis/ alavuota skarda

 

85

 

 

86

 

 

87

 

 

88

 

 

89

Plastikas/ aliuminis

 

90

Plastikas/ alavuota skarda

 

91

Plastikas/ įvairūs metalai

 

92

 

 

93

 

 

94

Stiklas/ plastikas

 

95

Stiklas/ aliuminis

 

96

Stiklas/ alavuota skarda

 

97

Stiklas/ įvairūs metalai

 

98

 

 

99

 

 

 

 

Pastabos:

1. Raidinis medžiagos sutrumpinimas pateikiamas tik didžiosiomis raidėmis.

2. Kombinuota pakuotė ženklinama, naudojant kombinuotoms pakuotėms suteiktus kodus, priskyrus ją vienai ar kitai grupei pagal vyraujančią medžiagą.

3. Sudėtinė pakuotė ženklinama, atsižvelgus į vyraujančią pakuotei pagaminti panaudotą medžiagą arba atskirai nurodant kiekvieną pakuotę sudarančią medžiagą, jeigu negalima išskirti sudėtinei pakuotei pagaminti panaudotos vyraujančios medžiagos

______________

 


 

Pakuočių ir pakuočių atliekų

taikymo taisyklių

2 priedas

 

Į VIDAUS RINKĄ IŠLEISTŲ PAKUOČIŲ APSKAITOS ATASKAITOS FORMA

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348

 

_____________________________________________

(įmonės pavadinimas)

_____________________________________________

(kodas, adresas, tel. Nr., faks. Nr., el. p. adresas)

 

Aplinkos ministerijos ______________

regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

Į VIDAUS RINKĄ IŠLEISTŲ PAKUOČIŲ 200_ M. APSKAITOS ATASKAITA

__________ Nr. ______

                                                      (data)

 

Pakuotės (pagal medžiagą)

Pagamintos tuščios pakuotės, t

Eksportuotos tuščios pakuotės, t

Importuotos tuščios pakuotės, t

Importuotos užpildytos pakuotės, t

Eksportuotos tuščios pakuotės, t

Pagamintos ir į vidaus rinką išleistos pakuotės, t

pirminės

kitos

pirminės

kitos

pirminės (užpildytos)

kitos (užpildytos)

iš viso

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Stiklinės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikinės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popierinės ir kartoninės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalinės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinuotos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Pateikiama Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams iki sausio 25 d.

 

_____________________________                                                        __________________

(įmonės vadovo pareigos)                                              (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

_______________________________________

(rengėjo vardas, pavardė, tel. Nr., faks. Nr., el. p. adresas)

 

SUDERINTA

Statistikos departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 27 d. raštu Nr. (111)-06-737

______________

 


Į VIDAUS RINKĄ IŠLEISTŲ PAKUOČIŲ APSKAITOS

ATASKAITOS PILDYMAS

 

Pagamintos tuščios pakuotės (2)

Pildo pakuočių gamintojai. Nurodomi Lietuvoje pagamintų tuščių pakuočių kiekiai tonomis atitinkamai pagal pakuotės medžiagas.

Eksportuotos bei importuotos tuščios pakuotės (3) ir (4)

Pildo pakuočių gamintojai. Nurodomi eksportuotų tuščių ir (ar) importuotų tuščių pakuočių kiekiai tonomis atitinkamai pagal pakuotės medžiagas.

Importuotos užpildytos pirminės pakuotės (5)

Pildo importuotojai. Nurodomi importuotų užpildytų (kartu su gaminiais) pirminių pakuočių kiekiai tonomis atitinkamai pagal pakuotės medžiagas.

Importuotos užpildytos kitos pakuotės (6)

Pildo importuotojai. Nurodomas bendras importuotų užpildytų (kartu su gaminiais) antrinių ir tretinių pakuočių kiekis tonomis atitinkamai pagal pakuotės medžiagas.

Eksportuotos užpildytos pirminės pakuotės (7)

Pildo gamintojai. Nurodomi eksportuotų užpildytų (kartu su gaminiais) pirminių pakuočių kiekiai tonomis atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

Eksportuotos užpildytos kitos pakuotės (8)

Pildo gamintojai. Nurodomas bendras eksportuotų užpildytų (kartu su gaminiais) antrinių ir tretinių pakuočių kiekis tonomis atitinkamai pagal pakuotės medžiagas.

Į vidaus rinką išleistos pakuotės „pirminės“ (9)

Pildo gamintojai ir importuotojai. Nurodomi į vidaus (Lietuvos Respublikos) rinką išleistų-pagamintų ir (ar) importuotų užpildytų (kartu su gaminiu) pirminių pakuočių kiekiai tonomis atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

Į vidaus rinką išleistos pakuotės „kitos“ (10)

Pildo gamintojai ir importuotojai. Nurodomas į vidaus (Lietuvos Respublikos) rinką išleistų-pagamintų ir (ar) importuotų užpildytų (kartu su gaminiu) antrinių ir tretinių pakuočių bendras kiekis tonomis atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

Į vidaus rinką išleistos pakuotės „viso“ (11)

Pildo pakuočių gamintojai, gamintojai ir importuotojai. Gamintojai ir importuotojai nurodo bendrą į Lietuvos Respublikos rinką išleistų-pagamintų ir (ar) importuotų užpildytų (kartu su gaminiu) pirminių, antrinių ir tretinių pakuočių kiekį tonomis atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

Pakuočių gamintojai nurodo bendrą į vidaus (Lietuvos Respublikos) rinką išleistų-pagamintų ir importuotų tuščių pakuočių kiekį tonomis atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

PASTABOS:

1. Kombinuotos pakuotės gali būti apskaitomos pagal vyraujančią medžiagą, t. y. duomenys apie kombinuotų pakuočių kiekius gali būti įrašomi arba į „kombinuotų pakuočių“ eilutę, arba į bet kurią kitą eilutę pagal vyraujančią pakuotės medžiagą.

2. Sudėtinės pakuotės apskaitomos pagal vyraujančią medžiagą, t. y. duomenys apie sudėtinių pakuočių kiekius įrašomi į bet kurią eilutę pagal vyraujančią pakuotės medžiagą. Jeigu negalima išskirti vyraujančios medžiagos sudėtinėje pakuotėje, sudėtinė pakuotė įrašoma į eilutę „kitos pakuotės“.

______________

 


 

Pakuočių ir pakuočių atliekų

taikymo taisyklių

3 priedas

 

PAKARTOTINIO NAUDOJIMO PAKUOČIŲ APSKAITOS ATASKAITOS FORMA

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348

 

 

_____________________________________________

(įmonės pavadinimas)

_____________________________________________

(kodas, adresas, tel. Nr., faks. Nr., el. p. adresas)

 

Aplinkos ministerijos ______________

regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

PAKARTOTINIO NAUDOJIMO PAKUOČIŲ 200_ M. APSKAITOS ATASKAITA

__________ Nr. ______

                                                      (data)

 

Pakuočių medžiaga

Pakuotės rūšis

Gaminys

Gaminio kiekis pakartotinio naudojimo pakuotėje, l

Pakartotinio naudojimo pakuočių vienetai apyvartoje

Vidutinis ciklų skaičius per metus

Pakuotės naudojimo laikas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Stiklas

buteliai

gėrimai

 

 

 

 

kiti

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Pateikiama Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams iki sausio 25 d.

 

_____________________________                                                        __________________

(įmonės vadovo pareigos)                                              (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

________________________________________

(rengėjo vardas, pavardė, tel. Nr., faks. Nr., el. p. adresas)

 

SUDERINTA

Statistikos departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 27 d. raštu Nr. (111)-06-737

______________

 

 


PAKARTOTINIO NAUDOJIMO PAKUOTĖS APSKAITOS ATASKAITOS PILDYMAS

 

Pakartotinio naudojimo pakuotės apskaitos ataskaitą pildo gamintojai ir importuotojai, naudojantys šias pakuotes gaminiams pakuoti ar importuojantys gaminius šiose pakuotėse, organizuojantys šių pakuočių surinkimą ir pakartotinį naudojimą tam, kad būtų įvykdytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos (Aplinkos ministerijos) nustatytos surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotys.

Gėrimų ar kitų skysčių kiekiai nurodomi litrais, visais kitais atvejais – kilogramais.

Gaminio kiekis pakartotinio naudojimo pakuotėje (4)

Nurodomas gaminio kiekis pakartotinio naudojimo pakuotėje atitinkamai pagal pakuotės medžiagas.

Pakartotinio naudojimo pakuočių vienetai apyvartoje (5)

Nurodomi pakartotinio naudojimo pakuočių, esančių apyvartoje iki ataskaitinių metų pabaigos, skaičius atitinkamai pagal pakuotės medžiagas.

Vidutinis ciklų skaičius per metus (6)

Nurodomas vidutinis vienetų (pakartotinio naudojimo pakuotės) naudojimo skaičius per metus atitinkamai pagal pakuotės medžiagas.

Pakuotės naudojimo laikas (7)

Nurodomas pakartotinio naudojimo pakuotės vidutinis naudojimo laikas.

______________