VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2004 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO NR. 1S-26 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJŲ, KOMPETENTINGŲ IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTUS DOKUMENTUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. rugsėjo 10 d. Nr. 1S-88

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 33 straipsnio 6 dalimi:

1. Pakeičiu Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. 1S-26 „Dėl Lietuvos Respublikos institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 80-2859; 2006, Nr. 23-780) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ IR INSTITUCIJŲ, KOMPETENTINGŲ IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTUS DOKUMENTUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 4 dalimi, 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo 53 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu bei 33 straipsnio 6 dalimi,

tvirtinu Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašą (pridedamas).“

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu atlikti pakeitimai taikomi nuo 2008 m. rugsėjo 15 d. pradėtiems viešiesiems pirkimams.

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS                                                VAIDOTAS JAKŠTAS

 

 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 1S-26

(Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1S-88 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ IR INSTITUCIJŲ, KOMPETENTINGŲ IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTUS DOKUMENTUS, SĄRAŠAS

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus išduoda šios įmonės ir institucijos:

1. Teismai išduoda išrašus iš teismų sprendimų, jei tokie yra, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais.

2. Valstybės įmonė Registrų centras išduoda išrašus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda dokumentus, patvirtinančius jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose nurodytoms aplinkybėms įrodyti, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus atvejus, kai tiekėjas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį, sustabdęs ar apribojęs veiklą.

3. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduoda pažymas dėl tiekėjo (fizinio asmens) neišnykusio ar nepanaikinto teistumo bei dėl tiekėjo (juridinio asmens) atžvilgiu per pastaruosius 5 metus priimtų ir įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje ir 33 straipsnio 2 dalies 3 punkte, taip pat dėl tiekėjo (juridinio asmens) vadovo ar buhalterio neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje.

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos, susijusios su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduoda pažymas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytu atveju, kai draudėjas yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje.

5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos išduoda pažymas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodytu atveju.

 

_________________