LIETUVOS PRISIJUNGIMO PRIE MARAKEŠO SUTARTIES DĖL PASAULIO PREKYBOS ORGANIZACIJOS ĮSTEIGIMO

PROTOKOLAS

 

Ženeva

2000 m. gruodžio 8 d.

 

Pasaulio prekybos organizacija (toliau vadinama „PPO“), vadovaudamasi PPO Generalinės tarybos pritarimu pagal Marakešo sutarties, įsteigiančios Pasaulio prekybos organizaciją (toliau vadinamos „PPO sutartimi“), XII straipsnį, ir Lietuvos Respublika (toliau vadinama „Lietuva“),

atsižvelgdamos į Darbo grupės dėl Lietuvos stojimo į PPO ataskaitą, pateiktą dokumente WT/ACC/LTU/52 (toliau vadinamą „Darbo grupės ataskaita“),

atsižvelgdamos į derybų dėl Lietuvos stojimo į PPO rezultatus,

susitaria:

 

I dalis

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įsigaliojus šiam Protokolui, Lietuva prisijungia prie PPO sutarties pagal tos Sutarties XII straipsnį ir tampa PPO nare.

2. Lietuva prisijungia prie PPO sutarties, kuri yra pataisyta, papildyta ar kitaip pakeista tokiais teisiniais dokumentais, kurie yra jau įsigalioję iki šio Protokolo įsigaliojimo dienos. Šis Protokolas, į kurį įeina Darbo grupės ataskaitos 189 punkte nurodyti įsipareigojimai, sudaro neatskiriamą PPO sutarties dalį.

3. Išskyrus tuos atvejus, kai Darbo grupės ataskaitos 189 punkte nurodytuose punktuose yra numatyta kitaip, daugiašalėse prekybos sutartyse, sudarančiose PPO sutarties priedus, numatytus įsipareigojimus, kurie bus vykdomi nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Lietuva vykdys taip, lyg ji būtų priėmusi tą Sutartį jos įsigaliojimo dieną.

4. Lietuva gali taikyti GATS II straipsnio 1 dalies neatitinkačias priemones, jei tos priemonės yra įrašytos į II straipsnio išimčių sąrašą, pridedamą prie šio Protokolo, ir atitinka GATS priedo dėl II straipsnio išimčių sąlygas.

 

II dalis

ĮSIPAREIGOJIMŲ SĄRAŠAI

 

5. Sąrašai, pridedami prie šio Protokolo, tampa Tarifinių nuolaidų ir įsipareigojimų sąrašu, skirtu Lietuvai, pridedamu prie Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos 1994 (toliau vadinamo „GATT 1994“), ir Įsipareigojimų sąrašu paslaugų srityje, skirtu Lietuvai, pridedamu prie Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (toliau vadinamo „GATS“). Sąrašuose išvardytos nuolaidos ir įsipareigojimai vykdomi etapais, kaip nurodyta tam tikrose atitinkamų sąrašų dalyse.

6. Tais atvejais, kai reikia nustatyti 1994 m. GATT sutarties II straipsnio 6 dalies a punkte nurodytą datą, prie šio Protokolo pridedamam Tarifinių nuolaidų ir įsipareigojimų sąrašui turi būti taikoma šio Protokolo įsigaliojimo data.

 

III dalis

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Šis Protokolas pateikiamas Lietuvai priimti iki 2001 m. gegužės 1 d. jį pasirašant ar kitu būdu.

8. Šis Protokolas įsigalioja trisdešimtą dieną nuo jo priėmimo dienos.

9. Šis Protokolas deponuojamas PPO generaliniam direktoriui. PPO generalinis direktorius šio Protokolo patvirtintą kopiją ir pranešimą apie jo priėmimą pagal 7 punktą nedelsdamas pateikia kiekvienai PPO narei ir Lietuvai.

10. Šis Protokolas registruojamas pagal Jungtinių Tautų Chartijos 102 straipsnio nuostatas.

11. Pasirašyta dutūkstantųjų metų gruodžio aštuntą dieną Ženevoje vienu egzemplioriumi anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis. Visi tekstai yra vienodai autentiški, tačiau kuriame nors Įsipareigojimų sąraše, pridedamame prie šio Protokolo, gali būti nurodyta, kad jis yra autentiškas tik viena ar keliomis iš šių kalbų.