LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL ASMENŲ, REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS, TEISIŲ ATSTATYMO“ 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. lapkričio 28 d. Nr. VIII-11

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 14-386; 1995, Nr. 85-1915, Nr. 94-2086; 1996, Nr. 67-1603)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio antrosios dalies papildymas

1 straipsnio antrąją dalį papildyti sakiniu „Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai skelbiami Lietuvos kariais savanoriais ir pripažįstami jų kariniai laipsniai bei apdovanojimai.“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasipriešinimo dalyvių kovą vertina kaip tautos teisės į savigyną pasireiškimą. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai skelbiami Lietuvos kariais savanoriais ir pripažįstami jų kariniai laipsniai bei apdovanojimai.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS