LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2002 m. sausio 22 d. Nr. IX-719

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr.63-1479; 2000, Nr. 64-1924)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 5 dalimi

1. 1 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „(taip pat įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Šis įstatymas reglamentuoja santykius, kurie atsiranda tvarkant asmens duomenis automatiniu būdu, taip pat neautomatiniu būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas: sąrašus, kartotekas, bylas, sąvadus. Įstatymas nustato fizinių asmenų, kaip duomenų subjektų, teises, šių teisių apsaugos tvarką, juridinių ir fizinių asmenų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis.“

2. 1 straipsnio 3 dalies 1 punkte išbraukti žodžius „(taip pat įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių)“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie tvarko asmens duomenis Lietuvos Respublikos teritorijoje;“.

3. Pakeisti 1 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šis įstatymas netaikomas, jeigu asmens duomenis tvarko fizinis asmuo ir tik savo asmeninėje veikloje.“

4. Papildyti 1 straipsnį 5 dalimi:

5. Tvarkant asmens duomenis valstybės saugumo, gynybos tikslais, šis įstatymas taikomas tiek, kiek kiti įstatymai nenustato kitaip.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 3, 4, 5, 7 ir 8 dalių pakeitimas

1. 2 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „(taip pat įmonė, neturinti juridinio asmens teisių)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kurie vieni arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, tvarko asmens duomenis.“

2. 2 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „(taip pat įmonė, neturinti juridinio asmens teisių)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kurie yra duomenų valdytojo įgalioti tvarkyti asmens duomenis.“

3. 2 straipsnio 5 dalyje išbraukti žodžius „(taip pat įmonė, neturinti juridinio asmens teisių)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriems teikiami asmens duomenys. Šio įstatymo vykdymo priežiūros institucijos, nurodytos 8 ir 25 straipsniuose, taip pat 14 straipsnyje nurodyta Ryšių reguliavimo tarnyba nėra duomenų gavėjai, kai šios institucijos gauna asmens duomenis jų tvarkymo kontrolės tikslu.“

4. 2 straipsnio 7 dalyje išbraukti žodžius „(taip pat įmonė, neturinti juridinio asmens teisių)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

7. Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją.“

5. 2 straipsnio 8 dalyje po žodžio „naudojimas“ įrašyti žodžius „laikymas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas“, vietoj žodžių „ar naikinimas arba veiksmų rinkinys“ įrašyti žodžius „naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų derinys“ ir šią dalį išdėstyti taip:

8. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, laikymas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio 2 punkto pakeitimas ir straipsnio papildymas 5 punktu

1. 3 straipsnio 2 punkte po žodžio „tiksliai“ įrašyti žodį „sąžiningai“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;“.

2. 3 straipsnį papildyti 5 punktu:

5) laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne vėliau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.“

 

4 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies papildymas nauju 6 punktu

1. Papildyti 5 straipsnio 2 dalį nauju 6 punktu:

6) įstatymų nustatytais atvejais būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ar būtina jas tirti;“.

2. 5 straipsnio 2 dalies buvusį 6 punktą laikyti 7 punktu.

 

5 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimas ir papildymas

7 straipsnio 2 dalies 3 punkte vietoj žodžių „veikloje, taip pat“ įrašyti žodį „ir“, punktą papildyti žodžiais „taip pat įstatymų nustatytais atvejais tvarkant įslaptintus duomenis“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) institucijose, įstaigose ir įmonėse, kurių veikla susijusi su paskolų suteikimu ir skolų išieškojimu, draudimu ar nuomos verslu, sveikatos apsaugos ir socialinio draudimo bei kitų socialinės globos institucijų ir švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų veikloje, taip pat įstatymų nustatytais atvejais tvarkant įslaptintus duomenis.“

 

6 straipsnis. 14 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Su bendrųjų telekomunikacijų paslaugų abonentu susiję srauto duomenys (abonento numeris, adresas, abonento, kuriam buvo skambinama, numeris, vykusių pokalbių ar paslaugų rūšis, pradžia, trukmė) yra laikomi tiek, kiek reikia tiems tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti ir tvarkomi, ir, jeigu kiti įstatymai nenumato kitaip, jie turėtų būti sunaikinti ne vėliau kaip praėjus 3 metams nuo ryšio pabaigos arba pakeisti taip, kad pagal juos nebūtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybės.“

 

7 straipsnis. 15 straipsnio 2 dalies papildymas 5 punktu

Papildyti 15 straipsnio 2 dalį 5 punktu:

5) duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.“

 

8 straipsnis. 16 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Duomenų valdytojas privalo informuoti duomenų subjektą, kurio asmens duomenis jis renka tiesiogiai iš jo, apie savo (duomenų valdytojo) ir savo atstovo, jei šis yra, tapatybę ir nuolatinę gyvenamąją vietą ar buveinę, kokiu tikslu tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys ir kam jie teikiami, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją turi.“

2. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Duomenų valdytojas, kuris asmens duomenis apie duomenų subjektą renka ne iš duomenų subjekto, privalo apie tai informuoti duomenų subjektą iki asmens duomenų tvarkymo pradžios, jeigu įstatymai ar kiti teisės aktai neapibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarkos. Šiuo atveju duomenų valdytojas privalo duomenų subjektui suteikti informaciją apie savo (duomenų valdytojo) ir savo atstovo, jei šis yra, tapatybę ir nuolatinę gyvenamąją vietą ar buveinę, taip pat iš kokių šaltinių ir kokie duomenų subjekto asmens duomenys renkami ar ketinami rinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ar ketinami tvarkyti, kam teikiami ar ketinami teikti, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją turi.“

 

9 straipsnis. 18 straipsnio 1 dalies papildymas

18 straipsnio 1 dalyje po žodžių „tvarkomi neteisėtai“ įrašyti žodį „nesąžiningai“, po žodžio „teisėtumą“ įrašyti žodį „sąžiningumą“, po žodžių „sunaikinti neteisėtai“ įrašyti žodžius „ir nesąžiningai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas privalo asmens duomenis patikrinti ir ištaisyti. Jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis.“

 

10 straipsnis. 20 straipsnio 3 dalies pakeitimas

20 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „ypatingų asmens duomenų, jei įstatymai nenustato kitaip“ įrašyti žodžius „Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytų duomenų, kurie yra įslaptinta informacija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Vykdydama šio straipsnio 2 dalyje nurodytą paslaugą duomenų subjektui, Vyriausybės įgaliota institucija neturi teisės rinkti Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytų duomenų, kurie yra įslaptinta informacija.“

 

11 straipsnis. 22 straipsnio papildymas 5 punktu

Papildyti 22 straipsnį 5 punktu:

5) Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka.“

 

12 straipsnis. 24 straipsnio 4 dalies pakeitimas ir papildymas 7 punktu

24 straipsnio 4 dalyje po žodžio „valstybę“ įrašyti žodžius „arba tarptautinei teisėsaugos organizacijai“, papildyti dalį 7 punktu ir visą dalį išdėstyti taip:

4. Be Vyriausybės įgaliotos institucijos leidimo asmens duomenys teikiami į užsienio valstybę arba tarptautinei teisėsaugos organizacijai tik tuo atveju, jeigu:

1) duomenų subjektas davė sutikimą teikti duomenis;

2) asmens duomenis teikti būtina, kad duomenų subjekto prašymu būtų sudaryta ar įvykdyta sutartis tarp duomenų valdytojo ir trečiojo asmens;

3) asmens duomenys reikalingi vykdyti sutartį, kurią duomenų subjektas yra sudaręs kaip viena iš šalių;

4) asmens duomenis teikti būtina dėl valstybės interesų;

5) jie yra reikalingi bylai teisme nagrinėti;

6) siekiama apsaugoti duomenų subjekto gyvybę;

7) būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ar būtina jas tirti.“

 

13 straipsnis. 26 straipsnio papildymas 7 ir 8 punktais

1. Papildyti 26 straipsnį 7 punktu:

7) įstatymų nustatyta tvarka teikia pagalbą užsienyje gyvenantiems duomenų subjektams;“.

2. Papildyti 26 straipsnį 8 punktu:

8) įstatymų nustatytais atvejais teikia informaciją kitoms valstybėms apie Lietuvos Respublikos duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir jų administravimo praktiką.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS